Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: Δ6Α 1117932 ΕΞ2013/24.7.2013 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1105815 ΕΞ 2013/2.7.2013 (Β΄ 1634) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ανακατανομή των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, που έχουν κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, για την κάλυψη των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και κατανομή τους στις υπηρεσίες αυτής».


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την Δ6Α 1117932 ΕΞ 2013/24.7.2013 .


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-08-2013 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αρ. πρωτ.: Δ6Α 1117932 ΕΞ2013/24.7.2013
Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1105815 ΕΞ 2013/2.7.2013 (Β΄ 1634) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ανακατανομή των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, που έχουν κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, για την κάλυψη των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και κατανομή τους στις υπηρεσίες αυτής».


Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013

Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1117932 ΕΞ2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6)
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210. 3222386
Fax : 210. 3230829
β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ο.Υ. (Δ.2)
ΤΜΗΜΑ Α΄

Δ6Α 1117932 ΕΞ 2013


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1105815 ΕΞ 2013/2.7.2013 (Β΄ 1634) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ανακατανομή των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, που έχουν κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, για την κάλυψη των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και κατανομή τους στις υπηρεσίες αυτής».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 (Α΄66) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Tης παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και

συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013

γ) Του τρίτου εδαφίου της παρ. 8γ του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.».
δ) Του π.δ. 284/1988 (Α’ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», του π.δ. 551/1988 (Α΄ 259) «Οργανισμός Νομαρχιών(Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών) και της περίπτωσης 1, 2 και 7 της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012», όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 4 και την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013.
ε

) Του π.δ. 185/2009 (Α’ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» και του π.δ. 189/2009 (Α΄221). «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

ζ) Της αριθ. Δ6Α1153411 ΕΞ 2011/9.11.2011(Β΄2656) κοινής Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και των υπηρεσιακών μονάδων στις οποίες κατανέμονται, των προσόντων, των συντελεστών βαρύτητας, του τρόπου και της διαδικασίας της αξιολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις αυτές, καθώς και των όρων του Συμβολαίου Αποδοτικότητας των ιδίων και των Προϊσταμένων αυτών», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1010592 ΕΞ 2011/19.1.2012 (Β΄62 και 390) και Δ6Α 1028842 ΕΞ 2013/19.2.2013 (Β΄ 486) όμοιες.

η) Της αριθ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21.9.2011 (Β’ 2187) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και ανακαθορισμός καθ’ ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ Α΄ και Β΄ Τάξεως», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1148245 ΕΞ 2011/31.10.2011 (Β΄2569) και Δ6Α 1166057 ΕΞ 2011/30.11.2011 (Β΄ 2785) όμοιες και την αριθμ. Δ6Α 1092694 ΕΞ 2013/6.6.2013 (Β’ 1404) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.


θ) Των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ6Α 1131253 ΕΞ 2011/20.9.2011 (Β΄ 2111), Δ6Α 1133062 ΕΞ 2011/21.9.2011 (Β΄ 2241), Δ6Α 1159129 ΕΞ 2011/21.11.2011 (Β΄2739), Δ6Α 1133220 ΕΞ 2012/24.2.2012 (Β΄ 465), Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20.9.2012 (Β΄ 2552), Δ6Α 1144678 ΕΞ 2012/19.10.2012 (Β΄2828), Δ6Α 1144680 ΕΞ 2012/19.10.2012 (Β΄2828), Δ6Α 1004645 ΕΞ 2013/10.1.2013 (Β΄22) και Δ6Α 1044519 ΕΞ 2013/12.3.2013(Β΄567) και της αριθμ. Δ6Α 1092785 ΕΞ 2013/6.6.2013 (ΦΕΚ Β’ 1398) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, περί αναστολής λειτουργίας Δ.Ο.Υ..


ι) Της αριθ. Δ6Α 1105740 ΕΞ 2013/1.7.2013 (Β΄ 1634) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή των θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), για την στελέχωση των οργανικών τους μονάδων».
ια) Της αριθμ. Δ6Α 1105815 ΕΞ 2013/2.7.2013 (Β΄ 1634) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ανακατανομή των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, που έχουν κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, για την κάλυψη των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και κατανομή τους στις υπηρεσίες αυτής».

ιβ) Των αριθ. Δ2Α 1042640 ΕΞ 2012/13.3.2012 και Δ2Α 1061070 ΕΞ 2012/10.4.2012 αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περί τοποθέτησης Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους.
ιγ) Της αριθμ. Δ2Α 1045225 ΕΞ 2013/12.3.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Τοποθέτηση Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους».

ιδ) Της αριθ. Δ2Α 1050477 ΕΞ 2013/19.3.2013 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Τοποθέτηση Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους».
2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».


3. Την υπηρεσιακή ανάγκη ανακατανομής των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, μεταξύ των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να επιτευχθεί η εντατικοποίηση των ελέγχων και η λήψη των απαιτούμενων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.
4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ανακαθορίζουμε τις θέσεις των «Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους» της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, αυξάνοντας αυτές από τρεις χιλιάδες επτακόσιες τριάντα μία (3.731) σε τρεις χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (3.960), με την προσθήκη διακοσίων είκοσι εννέα (229) θέσεων, οι οποίες καλύπτονται από τους ελεγκτές, που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε αυτές με την απόφασή μας αριθ. Δ2Α 1045225 ΕΞ 2013/12.3.2013, με τις αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ2Α
1042640 ΕΞ 2012/13.3.2012 και Δ2Α 1061070 ΕΞ 2012/10.4.2012 και του Υφυπουργού Οικονομικών αριθ. Δ2Α 1050477 ΕΞ 2013/19.3.2013, ύστερα από την από 5/3/2012 επιλογή τους από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής προσωπικού για τις θέσεις αυτές.


2. Τροποποιούμε την αριθ. Δ6Α 1105815 ΕΞ 2013/2.7.2013 (Β΄ 1634) απόφασή μας «Ανακατανομή των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, που έχουν κατανεμηθεί, ανά Περιφέρεια, για την κάλυψη των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και κατανομή τους στις υπηρεσίες αυτής», ανακατανέμουμε τις θέσεις των πινάκων των υποπαραγράφων Α’ και Β’ της παραγράφου 1, αντικαθιστώντας την παράγραφο αυτή ως εξής :


«1. Ανακατανέμουμε τις θέσεις των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, ανά Περιφέρεια και ανά οργανική μονάδα κάθε επιπέδου, κεντρικών, ειδικών αποκεντρωμένων και περιφερειακών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως κατωτέρω:


Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1.

ΑΤΤΙΚΗΣ

2.179

2.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

596

3.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

116

4.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

65

5.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

163

6.

ΗΠΕΙΡΟΥ

87

7.

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

122

8.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

135

9.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

168

10.

ΚΡΗΤΗΣ

147

11.

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

38

12.

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

35

13.

ΝΟΤΊΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

109

Β. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

α/α

ΝΟΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ή TE ή ΔΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Α.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1)ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

125

2)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

100

Β.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

80

Γ.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

1)ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)

2)ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)

3)ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (Δ.Ε.Κ.)

217 253

α) ΑΘΗΝΩΝ

235

β) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

110

Δ.

Δ.Ο.Υ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

1)

Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ

80

2)

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

51

3)

Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ

69

4)

Δ.Ο.Υ. ΙΓ'ΑΘΗΝΩΝ

73

5)

Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)

54

6)

Δ.Ο.Υ. Α' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Α'-Β' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

53

7)

Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

84

8)

Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ

78

9)

Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

62

10)

Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

52

11)

Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

55

12)

Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ

52

13)

Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ν. ΙΩΝΙΑΣ-Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ)

7014) Δ.Ο.Υ. φ.α.ε. αθηνων

97

15) Δ.Ο.Υ. ε' πειραια (ε' πειραια- σαλαμινασ)

81

16) Δ.Ο.Υ. α'- β' πειραια (α'-β' πειραια -κυθηρων)

62

17) Δ.Ο.Υ. φ.α.ε. πειραια

56

18) Δ.Ο.Υ. πλοιων πειραια

20

19) Δ.Ο.Υ. κατοικων εξωτερικου

20

Αιτωλοακαρνανίας

20) Δ.Ο.Υ. αγρινιου (αγρινιου-

αμφιλοχιας-αστακου-βονιτσας- θερμου)

42

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

21) Δ.Ο.Υ ναυπλιου (ναυπλιου- κρανιδιου)

26

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

22) Δ.Ο.Υ. τριπολης (τριπολησ-

δημητσανας-τροπαιων-λεωνιδιου- μεγαλοπολης-παρ.αστρους)

19

ΑΧΑΙΑΣ

23) Δ.Ο.Υ. α' πατρων

80

ΒΟΙΟΤΙΑΣ

24) Δ.Ο.Υ. λιβαδειας

35

ΔΡΑΜΑΣ

25) Δ.Ο.Υ. δραμας (δραμας- νευροκοπιου)

21

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

26) Δ.Ο.Υ. ροδου

56

ΕΒΡΟΥ

27) Δ.Ο.Υ. αλεξανδρουπολης

(αλεξανδρο υπολησ-σουφλιου)

26

ΕΥΒΟΙΑΣ

28) Δ.Ο.Υ. χαλκιδας (χαλκιδας-ιστιαιας- λιμνης)

51

ΗΛΕΙΑΣ

29) Δ.Ο.Υ. πυργου (πυργου-ζαχαρως - κρεστενων-ανδριτσαινας)

46

ΗΜΑΘΙΑΣ

30) Δ.Ο.Υ. βεροιας (βεροιας- αλεξανδρειας-ναουσας)

28

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

31) Δ.Ο.Υ. β' ηρακλειου (β' ηρακλειου- αρκαλοχωριου-καστελλιου πεδιαδας-λ. χερσονησου)

72

32) Δ.Ο.Υ. αμπελοκηπων

84

νομος θεσσαλονικης 33) Δ.Ο.Υ. δ' θει/νικης - (δ -θ -γ θεσ/νικης)

54

θεσσαλονικης

νομοσ θεσσαλονικησ 34) δ.ο.υ ε'θεσσαλονικης (ε' θεσσαλονικης - νεαπολης)

73

νομος θεσσαλονικης 35) Δ.Ο.Υ. ζ' θεσ/νικης

71

νομος θεσσαλονικης 36) Δ.Ο.Υ. φ.α.ε. θεσ/νικης

44

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

37)Δ.Ο.Υ. (α'-β') ιωαννινων (α'-β'

ιωαννινων - δελβινακιου-κονιτσασ-

49

ΜΕΤΣΟΒΟΥ)

ΚΑΒΑΛΑΣ

38) Δ.Ο.Υ. Α'-Β'ΚΑΒΑΛΑΣ-

(Α'-Β' ΚΑΒΑΛΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ-ΘΑΣΟΥ)

35

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

39) Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ-ΠΑΛ ΑΜΑ-ΣΟΦΑΔΩΝ)

23

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

40) Δ.Ο.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ- ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ)

26

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

41) Δ.Ο.Υ. Α' ΚΕΡΚΥΡΑΣ -(Α' -Β' ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΠΑΞΩΝ)

38

 

ΚΟΖΑΝΗΣ

42) Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΟΖΑΝΗΣ-ΣΕΡΒΙΩΝ- ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΪΟΥ -ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ)

39

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

43) Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

35

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

44)Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ

53

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

45) Δ.Ο.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΣΠΑΡΤΗΣ-ΓΥΘΕΙΟΥ- ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ-ΜΟΛΑΩΝ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ-ΣΚΑΛΑΣ-ΚΡΟΚΕΩΝ)

20

ΛΑΡΙΣΑΣ

46) Δ.Ο.Υ. Α' ΛΑΡΙΣΑΣ (Α' ΛΑΡΙΣΑΣ- ΑΓΙΑΣ- ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ- ΤΎΡΝΑΒΟΥ)

60

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

47) Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΓΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΣΗΤΕΙΑΣ)

18

ΛΕΣΒΟΥ

48) Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΜΗΘΥΜΝΗΣ-

ΛΗΜΝΟΥ)

35

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

49) Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ (Α'-Β )

51

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

50) Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΜΕΛΙΓΑΛΑ-ΜΕΣΣΗΝΗΣ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ- ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ-ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ-ΠΥΛΟΥ)

35

ΞΑΝΘΗΣ

5 1) Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ (Α'-Β )

18

ΠΕΛΛΑΣ

52) Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ (ΕΔΕΣΣΑΣ-ΣΚΥΔΡΑΣ- ΑΡΙΔΑΙΑΣ)

32

ΠΙΕΡΙΑΣ

53) Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Α'-Β)-(ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α'-Β' -ΑΙΓΙΝΙΟΥ)

30

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

54) Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑΣ-

ΦΑΝΑΡΙΟΥ-ΠΑΡΓΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ)

38

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

55) Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

20

ΡΟΔΟΠΗΣ

56) Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ- ΣΑΠΠΩΝ)

16

ΣΕΡΡΩΝ

57) Δ.Ο.Υ. Α' ΣΕΡΡΩΝ (Α' -Β'ΣΕΡΡΩΝ-

ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ-ΝΙΓΡΙΤΑΣ- ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ)

37

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

58) Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ-

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ-ΠΥΛΗΣ-ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ)

29

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

59) δ.ο.υ ΛΑΜΙΑ (ΛΑΜΙΑΣ-ΣΤΥΛΙΔΑΣ

αμφικλειας-ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ-ΔΟΜΟΚΟΥ- ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ)

36

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

60) Δ.Ο.Υ. πολυγυρου (πολυγυρου- αρναιας)

33

ΧΑΝΙΩΝ

61) Δ.Ο.Υ (Α'-Β') ΧΑΝΙΩΝ (α'-β' ΧΑΝΙΩΝ- ΚΙΣΣΑΜΟΥ)

37

συνολο

3.960

 

[Οι πίνακες κατανομής τροποποιήθηκαν με την Δ6Α 1117932 ΕΞ 2013/24.7.2013 απόφαση]


Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης