Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1115/24.10.2003 Ρύθμιση βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από τον σεισμό της 18ης Ιουνίου 2003 στο Δήμο Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

ΠΟΛ.1115/24.10.2003
Ρύθμιση βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από τον σεισμό της 18ης Ιουνίου 2003 στο Δήμο Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας


ΠΟΛ.1115/24.10.2003 Ρύθμιση βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από τον σεισμό της 18ης Ιουνίου 2003 στο Δήμο Μεσσ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1083280/7145-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ: Α, Β, Γ, Ε

ΠΟΛ 1115

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από το σεισμό της 18ης Ιουνίου 2003 στο Δήμο Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου ν.2275/1994 (ΦΕΚ238Α), με την οποία ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να ρυθμίζει στις πληγείσες περιοχές την καταβολή των ληξιπρόθεσμων χρεών τους προς το Δημόσιο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) δόσεις με μερική η ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, που αναλογούν κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 ν. 2954/2001 (ΦΕΚ255.τ.Α') σύμφωνα με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών εξουσιοδοτείται να ρυθμίζει ως ανωτέρω και τα υπέρ τρίτων έσοδα, των οποίων η είσπραξη έχει ανατεθεί στις ΔΟΥ.

3. Το γεγονός ότι ο σεισμός της 18ης Ιουνίου 2003 σε περιοχές του Δήμου Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας είχε σαν αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές η οι πληγέντες κάτοικοι της περιοχής.

4. Την 5035/Α32/25.8.2003 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε., με την οποία έγινε η οριοθέτηση των περιοχών που επλήγησαν από τον σεισμό της 18ης Ιουνίου 2003.

5. Το γεγονός ότι η απόφαση προκαλεί απώλεια εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς.

6. Την 1065956/863/Α0006/15.7.2003 (ΦΕΚ 985 Τ.Β') Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Χρέη προς το Δημόσιο βεβαιωμένα στις Δ.Ο.Υ. ή στα Τελωνεία καθώς και χρέη υπέρ νομικών προσώπων και τρίτων που εισπράττονται μέσω των Δ.Ο.Υ. τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι και τις 30-9-2003 και οφείλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τον σεισμό της 18ης Ιουνίου 2003 και που έχουν την κατοικία τους ή την επαγγελματική τους εγκατάσταση στο Δήμο Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας ρυθμίζονται, και καταβάλλονται, χωρίς τις αναλογούσες σ' αυτά, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, σε είκοσι τέσσερις (24), κατ' ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των εκατό (100) ΕΥΡΩ.

2. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή απαιτείται να υποβληθεί αίτηση από τους ενδιαφερόμενους μέχρι 31-12-2003 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με συνημμένη έκθεση αυτοψίας της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του ΥΠΕΧΩΔΕ από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης έχει υποστεί ζημιές από τον σεισμό της 18ης Ιουνίου 2003.

3. Τα ποσά των χρηματικών οφειλών που υπάγονται στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων καταβάλλονται ως εξής:

α. Η πρώτη δόση της ρύθμισης πρέπει να καταβληθεί μέχρι 31-12-2003 η καταβολή δε αυτής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση.

β. Κάθε μία από τις επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των επόμενων μηνών, αντίστοιχα.

4. Η καθυστέρηση καταβολής τριών (3) συνεχών μηνιαίων δόσεων, έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης και την είσπραξη του υπολοίπου ποσού της οφειλής επιβαρυνόμενου με τις αναλογούσες, κατά Κ.Ε.Δ.Ε., προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μιας οποιασδήποτε μηνιαίας δόσης ο οφειλέτης επιβαρύνεται με την αναλογούσα, κατά Κ.Ε.Δ.Ε, προσαύξηση.

5. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται τα χρέη που έχουν υπαχθεί σε πτωχευτικούς ή εξωπτωχευτικούς συμβιβασμούς που δεν έχουν ανατραπεί, τα αυτοτελώς βεβαιωμένα χρέη υπέρ Ο.Τ.Α., τα χρέη των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα χρέη υπέρ ξένων κρατών από φόρο εισοδήματος.

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 20 ν. 2648/1998 (ΦΕΚ238Α 722-10-98).

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο δεύτερο τεύχος αυτής.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης