ΠΟΛ.1163/2.6.1998

Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Ν.2601/1998, οι οποίες αναφέρονται στη φορολογία εισοδήματοςΣχόλια:


2 Ιούν 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 2 Ιουνίου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1065854/1069/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1163

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του ν.2601/1998 οι οποίες αναφέρονται στη φορολογία εισοδήματος.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Ν.2601/1998 "Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 81/Α'/15.4.1998) και παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων.

Αρθρο 13
Θέματα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις

1. Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2601/1998 αντικαταστάθηκε η περ. ε' της παρ. 5 του άρθρου 49 του Ν.2238/1994.
Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος αρχιτεκτόνων και μηχανικών από την προσφορά ανεξάρτητων υπηρεσιών σε οργανωμένα γραφεία με τη χρησιμοποίηση της υποδομής και της οργάνωσης των γραφείων του εργοδότη και για την ενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με τα έργα αυτά, εφαρμόζεται συντελεστής 60% στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές τους. Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή σε περίπτωση που οποιασδήποτε μορφής μελετητική επιχείρηση (μεμονωμένος αρχιτέκτονας ή μηχανικός ή οργανωμένο γραφείο), που αναλαμβάνει πρωτογενώς τη μελέτη τεχνικών έργων, αναθέτει σε μεμονωμένους αρχιτέκτονες ή μηχανικούς την εκτέλεση όλου ή μέρους των πιο πάνω μελετών.
Η ανάθεση της εκτέλεσης των μελετών γίνεται με σύμβαση έργου. Συνεπώς, στην έννοια του όρου "προσφορά ανεξάρτητων υπηρεσιών" νοείται ότι η περαιτέρω ανάθεση της εκτέλεσης των μελετών γίνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου (681 Α.Κ.) κι όχι με σύμβαση μίσθωσης εργασίας (648 Α.Κ.).
Σε περίπτωση που μηχανικοί ή αρχιτέκτονες απασχολούνται σε οργανωμένα γραφεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μίσθωση εργασίας), δεν μπορεί να εφαρμοστεί στις ακαθάριστες αμοιβές τους ο πιο πάνω συντελεστής 60%, γιατί αυτοί είναι μισθωτοί κι αποκτούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Επίσης, εκτός από τα παραπάνω, απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του συντελεστή 60% είναι η χρησιμοποίηση από το μηχανικό ή αρχιτέκτονα που προσφέρει τις ανεξάρτητες υπηρεσίες της υποδομής και της οργάνωσης των γραφείων του εργοδότη του.
Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης αναλαμβάνει τα λειτουργικά έξοδα που απορρέουν από την αποδοχή αυτής της ανάθεσης.
Προκειμένου, όμως, για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών που είναι απευθείας ανάδοχοι των τεχνικών έργων και εκπονούν τις μελέτες ως μεμονωμένα άτομα ή ως οργανωμένα γραφεία, που χρησιμοποιούν την υποδομή και την οργάνωση των δικών τους γραφείων, επωμιζόμενοι οι ίδιοι και τα λειτουργικά έξοδα της ανάθεσης του
έργου, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι συντελεστές των περ. α'-δ' της παρ. 5 του άρθρου 49 του Ν.2238/1994.
Ομοίως, οι συντελεστές των περ. α'-δ' της παρ. 5 εφαρμόζονται και στην περίπτωση που οργανωμένα γραφεία αναλαμβάνουν δευτερογενώς από άλλα οργανωμένα γραφεία την εκπόνηση μελετών τεχνικών έργων, χρησιμοποιώντας τη δική τους υποδομή και οργάνωση.
Ο συντελεστής 60% εφαρμόζεται επίσης και στην αμοιβή αρχιτεκτόνων και μηχανικών για την ενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με τα έργα που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 49 του Ν.2238/1994, σε κάθε περίπτωση. Τέλος, προκειμένου για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών που δεν
περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών που περιοριστικά απαριθμούνται στις ειδικές διατάξεις των περ. α'-ε' της παρ. 5 του άρθρου 49 του Ν.2238/1994, για τον προσδιορισμό του καθαρού τους εισοδήματος έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 49 του ίδιου νόμου.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.2601/1998, ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτούν οι μηχανικοί από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά.
Επίσης, οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για τις υποθέσεις που δεν έχουν περαιωθεί οριστικά μέχρι 15.4.1998, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.2601/1998 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκκρεμούν στις ΔΟΥ. Προκειμένου για τις υποθέσεις που έχουν ασκηθεί προσφυγές και εκκρεμούν ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, δεν έχουν εφαρμογή οι νέες διατάξεις.


Taxheaven.gr