Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1160/29.5.1998 Λειτουργία Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ.)


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-05-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1160/29.5.1998
Λειτουργία Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ.)


 Αθήνα 29 Μαΐου 1998
Αριθ.Πρωτ.: 1064334/4088/ΔΣΣΦΕ/Β'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.& ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1160

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ.)

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2343/1995 συστήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσίες φορολογικού ελέγχου με τον τίτλο "Ελεγκτικά Κέντρα" και συγκεκριμένα το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΘ.Ε.Κ.) και τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.).
Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτού του άρθρου καθορίστηκε ότι στο ΕΘΕΚ υπάγεται ο φορολογικός έλεγχος των δηλώσεων επιτηδευματιών και γενικά φορολογουμένων με ακαθάριστα έσοδα άνω των 2.000.000.001 δρχ.

2. Ακόμα, με το Π.Δ.280/1997 καθορίσθηκε, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου, το οργανωτικό πλαίσιο των Ελεγκτικών Κέντρων.

3. Επίσης, με την υπ' αριθ. 1054869/1141/Α0006/6.5.1998 (ΦΕΚ 478/Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ορίσθηκε ως χρόνος έναρξης λειτουργίας του ΕΘΕΚ η 15η Ιουνίου 1998.

4. Περαιτέρω, με την κοινοποιούμενη υπ' αριθ. 1058270/1142/ΔΣΣΦΕ/14.5.1998 (ΦΕΚ 494/Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, ανακαθορίζεται η καθ' ύλην αρμοδιότητα του ΕΘΕΚ.

5. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της απόφασης αυτής, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες:

α) Το ΕΘΕΚ είναι αρμόδιο να διενεργεί τακτικό (οριστικό) έλεγχο, των ανέλεγκτων υποθέσεων επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά, όλης της χώρας, των οποίων το συνολικό ποσό ακαθαρίστων ετήσιων εσόδων, για διαχειριστική περίοδο που έκλεισε μέσα στο έτος 1997, ανέρχεται στα 2.000.000.001 δρχ. και άνω, καθώς και
όλων των ανέλεγκτων υποθέσεων των ίδιων επιτηδευματιών και φορολογουμένων για τις προηγούμενες ανέλεγκτες χρήσεις, ανεξάρτητα του συνολικού ύψους των ακαθάριστων εσόδων των χρήσεων αυτών.
Σε περίπτωση που η διαχειριστική περίοδος, που έκλεισε μέσα στο έτος 1997 περιλαμβάνει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του δωδεκαμήνου, τότε θα λαμβάνονται ως βάση υπολογισμού τα ακαθάριστα έσοδα της δωδεκαμήνου περιόδου. Αν η διαχειριστική περίοδος, που έκλεισε μέσα στο έτος 1997, περιλαμβάνει χρονικό διάστημα μικρότερο του δωδεκαμήνου, τότε θα λαμβάνονται ως βάση υπολογισμού τα ακαθάριστα έσοδα της περιόδου αυτής, π.χ. επιχείρηση που κλείνει διαχείριση 30 Ιουνίου, διέκοψε τις εργασίες της την 30.4.1997. Ως βάση υπολογισμού θα ληφθούν τα ακαθάριστα έσοδα της τελευταίας αυτής διαχειριστικής περιόδου (1.7.1996 -
30.4.1997).
Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των ανωτέρω ακαθαρίστων εσόδων (όπως αυτή ορίζεται κατά κατηγορία - πηγή εισοδήματος στις σχετικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος) των επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά, περιλαμβάνεται το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων που εμφανίζονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων και στα λοιπά συνυποβαλλόμενα συμπληρωματικά στοιχεία.
Σημειώνεται ότι για όσες υποθέσεις, με ακαθάριστα έσοδα 2.000.000.001 δρχ. και άνω, έχουν εκδοθεί από τις ΔΟΥ εντολές ελέγχου (τακτικού ή προσωρινού) και μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΕΘΕΚ (15.6.1998), λόγω φόρτου εργασίας των ΔΟΥ, δεν έχει γίνει έναρξη ελέγχου αυτών ή έχει γίνει έναρξη, αλλά δεν έχει προχωρήσει ο έλεγχος στις ελεγκτικές επαληθεύσεις και διασταυρώσεις, τότε και οι υποθέσεις αυτές θα υπαχθούν για έλεγχο στην αρμοδιότητα του ΕΘΕΚ.
Δεν θεωρείται έναρξη ελέγχου προσωρινού ή τακτικού, όπως αυτό ίσχυσε και με την υπ' αριθ. 670/ΠΟΛ.17/20.1.1988 ΑΥΟ, η θεώρηση των βιβλίων και, όπου απαιτείται, η κατάστρωση των οικονομικών δεδομένων και των λογαριασμών εξαγωγής των αποτελεσμάτων, όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία και δεν έχουν γίνει άλλες ελεγκτικές ενέργειες (σχετική και η υπ' αριθ. 1131876/ /Β0012/διαταγή του Υπουργού Οικονομικών). Στην περίπτωση, όμως, που έλεγχος (τακτικός ή προσωρινός) υπόθεσης έχει προχωρήσει στην ουσία (ελεγκτικές επαληθεύσεις, διασταυρώσεις κ.λπ.), τότε η υπόθεση αυτή θα παραμείνει στη ΔΟΥ για την ολοκλήρωση του ελέγχου από τον ίδιο ελεγκτή ή ελεγκτές (συνεργείο).
Αν ο ελεγκτής ή ελεγκτές της συγκεκριμένης υπόθεσης έχουν μετατεθεί στο ΕΘΕΚ, ο έλεγχος της υπόθεσης αυτής θα συνεχισθεί από τον ίδιο ή ίδιους ελεγκτές, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.2526/1997. Στην περίπτωση αυτή, ο ελεγκτής θεωρείται ότι υπηρετεί στη ΔΟΥ που εξέδωσε την εντολή ελέγχου και η σχετική έκθεση ελέγχεται και θεωρείται από τον Επόπτη Ελέγχου και τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ αυτής (βλ. και ΠΟΛ.1285/24.10.1997). Τέλος, το ΕΘΕΚ είναι αρμόδιο να ελέγχει όλες τις ανέλεγκτες υποθέσεις των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη διαχειριστική περίοδο που αφορούν και το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων που πραγματοποίησαν. Στην έννοια των συνδεδεμένων επιχειρήσεων περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις εκείνες (μητρικές - θυγατρικές κ.λπ.) όπως περιγράφονται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 42ε' του Ν.2190/1920 περί ΑΕ.

β) Οι αρμοδιότητες του ΕΘΕΚ, ως προς τη διενέργεια προληπτικού και προσωρινού φορολογικού ελέγχου, καθώς και επανελέγχου, παραμένουν όπως αυτές είχαν ορισθεί με τις διατάξεις των παρ. 2 και 5 του άρθρου 3 του Ν.2343/1995 και το Π.Δ.280/1997.

γ) Το ΕΘΕΚ, εκτός από τη διενέργεια του τακτικού φορολογικού ελέγχου στις παραπάνω υπαγόμενες στην αρμοδιότητά του υποθέσεις, κατέστη αρμόδιο με την κοινοποιούμενη απόφαση και για τη λοιπή διαδικασία της βεβαίωσης των φόρων κ.λπ. των υποθέσεων αυτών.

Δηλαδή το ΕΘΕΚ θα προβαίνει στην έκδοση των φύλλων ελέγχου και λοιπών πράξεων όλων των φορολογικών αντικειμένων (εισοδήματος, ΦΠΑ, ΚΒΣ κ.λπ.), στη διοικητική πίλυση της διαφοράς, κατά τα οριζόμενα από τις σχετικές διατάξεις και στη βεβαίωση των οικείων φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων, στην παραλαβή προσφυγών, σύνταξη αντικρούσεων κ.λπ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα καταβαλλόμενα ποσά του 1/5 του οφειλόμενου κυρίου και προσθέτου φόρου ή προστίμου, κατά το διοικητικό ή δικαστικό συμβιβασμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.2523/1997 ή της παρ. 2 του
άρθρου 14 της υπ' αριθ. 1061203/1148/(ΦΕΚ 526/Β'/29.5.1998) ΑΥΟ, θα εισπράττονται από την αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας που απέστειλε την υπόθεση στο ΕΘΕΚ ή από τη ΔΟΥ Γαλατσίου με γραμμάτιο συμψηφισμού προς την αρμόδια ΔΟΥ.
Η βεβαίωση των φόρων, προστίμων κ.λπ. με βάση φύλλα ελέγχου ή πράξεις και αποφάσεις δικαστηρίων ή η έκδοση ατομικών φύλλων εκπτώσεως για τυχόν επιστροφές, θα γίνονται από το ΕΘΕΚ, προς το τμήμα ή γραφείο εσόδων της αρμόδιας ΔΟΥ που έστειλε στο ΕΘΕΚ την υπόθεση ή άλλης αρμόδιας ΔΟΥ, όπως η αρμοδιότητα αυτής ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις (ΔΟΥ τελευταίας γνωστής διεύθυνσης επαγγέλματος ή κατοικίας σε περιπτώσεις διακοπής, διάλυσης κ.λπ. ή ΔΟΥ νέας διεύθυνσης επαγγέλματος ή κατοικίας λόγω μεταφοράς έδρας, κατοικίας κ.λπ.).
Περαιτέρω, με το πέρας του ελέγχου και όλων των λοιπών διαδικασιών (συμβιβασμού κ.λπ.), θα στέλνονται από το ΕΘΕΚ στην αρμόδια ΔΟΥ χρηματικοί κατάλογοι για την είσπραξη των βεβαιουμένων ποσών όλων των φορολογικών αντικειμένων. Η κρίση για το κύρος των βιβλίων και στοιχείων θα διενεργείται από την αρμόδια
Επιτροπή που ορίζεται από την παρ. 5 του άρθρου 30 του Π.Δ.186/1992.
Η καταχώριση των φύλλων ελέγχου, πράξεων προσδιορισμού αποτελεσμάτων, πράξεων διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κ.λπ., θα γίνεται από το ΕΘΕΚ στα προβλεπόμενα κατά περίπτωση βιβλία.
Η κοινοποίηση των φύλλων ελέγχου και λοιπών πράξεων που θα εκδώσει το ΕΘΕΚ, θα διενεργείται από το ίδιο ή από τις κατά τόπους αρμόδιες ΔΟΥ, στις οποίες θα διαβιβάζονται τα προς κοινοποίηση φύλλα ελέγχου, πράξεις, εκθέσεις κ.λπ. Διευκρινίζεται εδώ ότι, προκειμένου περί υποθέσεων που παραγράφονται ή υπάρχει προθεσμία, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα φύλλα ελέγχου, πράξεις κ.λπ. που θα διαβιβάζονται από το ΕΘΕΚ στις ΔΟΥ για κοινοποίηση, να περιέρχονται έγκαιρα στις ΔΟΥ, ώστε να εξασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου.
Η ευθύνη της επιλογής και ελέγχου των υποθέσεων, ώστε να μην υπάρξουν θέματα παραγραφής, κατά τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις, ανήκει στον Προϊστάμενο του ΕΘΕΚ, από τη στιγμή κατά την οποία έχουν σταλεί σ' αυτόν εγκαίρως από τη ΔΟΥ τα απαραίτητα περιγραφόμενα παρακάτω φωτοαντίγραφα στοιχείων υπαγομένης, σε έλεγχο από το ΕΘΕΚ, υπόθεσης.
Τα πιστοποιητικά, καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου των υποθέσεων από το ΕΘΕΚ, θα εκδίδονται από την αρμόδια ΔΟΥ από τα στοιχεία των δηλώσεων ή από κάθε άλλο στοιχείο από το φάκελο της υπόθεσης.
Η περιγραφόμενη ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις προληπτικού και προσωρινού ελέγχου και επανελέγχου που αναφέρεται στην περ. β' της παρούσης.

δ) Ο Προϊστάμενος του ΕΘΕΚ, κατά την άσκηση όλων των παραπάνω αναφερομένων αρμοδιοτήτων, εξομειώνεται με τον Προϊστάμενο ΔΟΥ.

6. Κατόπιν των ανωτέρω, οι ΔΟΥ, αφού συγκεντρώσουν τους φακέλους των υποθέσεων που υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του ΕΘΕΚ, θα προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Θα δημιουργήσουν ξεχωριστό αρχείο κατά φορολογικό αντικείμενο (φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΚΒΣ κ.λπ.), προκειμένου έτσι να γνωρίζουν και να παρακολουθούν την πορεία των υποθέσεων αυτών.

β) Θα συντάξουν κατάσταση, όπως ο συνημμένος πίνακας, την οποία θα στείλουν στο ΕΘΕΚ, με κοινοποίηση αυτής και στη Διεύθυνση Σ.Σ.Φ.Ε., μέχρι την 15.6.1998. Με την κατάσταση αυτή, θα στέλνουν συνημμένα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των Εντύπων Ε3 για τις χρήσεις 1997 και των Εντύπων Ε4 για τις προηγούμενες
ανέλεγκτες χρήσεις, προκειμένου έτσι το ΕΘΕΚ να προβεί στις απαραίτητες προελεγκτικές διαδικασίες (επιλογή υποθέσεων για έλεγχο, προετοιμασία ελέγχου κ.λπ.).

γ) Θα στέλνουν φωτοαντίγραφα των απαραίτητων στοιχείων από το φάκελο κάθε υπόθεσης, όπως τα στοιχεία αυτά θα τα ζητά αρχικά ή συμπληρωματικά το ΕΘΕΚ μετά την έναρξη της λειτουργίας του. Ευνόητο είναι ότι η ΔΟΥ θα αποστέλλει στο ΕΘΕΚ και κάθε νέο στοιχείο που θα περιέρχεται σ' αυτή, ελεγκτικά αξιοποιήσιμο.
Τα φωτοαντίγραφα αυτά θα επικυρώνονται από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ ή από αρμόδιο με ημερήσια διαταγή οριζόμενο υπάλληλο, με την ένδειξη "Ακριβές φωτοαντίγραφο από το ευρισκόμενο στην Υπηρεσία μας πρωτότυπο". Τα φωτοαντίγραφα που θα συγκεντρωθούν θα περιγράφοντα αναλυτικά σε διαβιβαστικό έγγραφο και θα στέλνονται στο ΕΘΕΚ, αντίγραφο δε του διαβιβαστικού θα τίθεται στον οικείο φάκελο.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης και επιτόπιας παραλαβής των παραπάνω φωτοαντιγράφων από το ΕΘΕΚ, ο αρμόδιος υπάλληλος αυτού θα υπογράφει προς τούτο στο σχετικό διαβιβαστικό για την παραλαβή.

δ) Τέλος, μετά το πέρας του ελέγχου από το ΕΘΕΚ και των λοιπών διαδικασιών που αυτό θα προβαίνει σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, η ΔΟΥ θα παραλαμβάνει τα αποστελλόμενα σ' αυτή (από το ΕΘΕΚ) αντίγραφα εκθέσεων ελέγχου, εκδοθέντων φύλλων ελέγχου, πράξεων κ.λπ., θα τα συσχετίζει με το
φάκελο (της ελεγχθείσης υπόθεσης) που βρίσκεται στο ανέλεγκτο αρχείο και στη συνέχεια θα τα τοποθετεί στο περαιωμένο αρχείο με την ένδειξη πάνω στο φάκελο "Ελέγχθηκε και περαιώθηκε από το ΕΘΕΚ".

ε) Ως προς τον τρόπο παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργούνται από το ΕΘΕΚ και τη διαδικασία ενημέρωσης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Συντονισμού Φορολογικών Ελέγχων, θ' ακολουθήσουν οδηγίες με ιδιαίτερο έγγραφο.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης