Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1157/25.5.1998 Κυρώσεις σε σεισμόπληκτους


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-05-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1157/25.5.1998
Κυρώσεις σε σεισμόπληκτους


Αθήνα 25 Μαΐου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1063664/3205/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων) - Γραφείο: Ε.Β.Ε.Τ.

ΠΟΛ.: 1157

ΘΕΜΑ: Κυρώσεις σε σεισμοπλήκτους.

Κοινοποιούμε κατωτέρω την υπ' αριθ. 1374/2.4.1998 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων "Κυρώσεις σε σεισμόπληκτους στους οποίους έχουν χορηγηθεί ενιαία μεταφερόμενοι οικίσκοι τύπου container και αρνούνται να τα επιστρέψουν" και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της, αναφορικά με θέματα της αρμοδιότητάς μας.
Στην παρ. 4 της ανωτέρω ΚΥΑ, προβλέπεται ότι για τα καταλογιζόμενα ποσά από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.), θα συντάσσονται από την Υ.Α.Σ. χρηματικοί κατάλογοι που θα αποστέλλονται για είσπραξη στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος ΔΟΥ του υπόχρεου χρήστη. Οι χρηματικοί κατάλογοι περιέχουν τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 55 του Π.Δ.16/1989. Οι οφειλές εισπράττονται υπέρ του ειδικού λογαρισμού "Ελληνικό Δημόσιο Εσοδα Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας - εισπράξεις εν γένει εξ έργων αποκαταστάσεως σεισμοπαθών", που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Τα έσοδα αποδίδονται μέσω ΚΕΠΥΟ, στον Κωδικό Νομικού Προσώπου 28727.


Κυρώσεις σε σεισμόπληκτους στους οποίους έχουν χορηγηθεί ενιαία μεταφερόμενοι οικίσκοι τύπου container
και αρνούνται να τα επιστρέψουν ΟΙΚ.1374/2.4.1998

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 και 3 της από 28.7.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 117/Α') "περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών Βορείου Ελλάδος κ.λπ." που κυρώθηκε με το Ν.867/1979 (ΦΕΚ 24/Α').

2. Τις διατάξεις του Ν.1190/1981 (ΦΕΚ 203/Α'/30.7.1981), ο οποίος κυρώνει την από 26.3.1981 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο του Ν.1266/1982 (ΦΕΚ 81/Α') "περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις", όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 25, παρ. 6 του Ν.1418/1984 "περί Δημοσίων Εργων και ρυθμίσεις συναφών" (ΦΕΚ 23/Α').

4. Τις διατάξεις του Ν.128/1975 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων στη λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος".

5. Το Π.Δ.69/1988 "Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων".

6. Την υπ' αριθ. Δ.16α/04/773/29.11.1990 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων και εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών.

7. Την υπ' αριθ. πρωτ. 20148/542/24.6.1992 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εμπορίου "Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα" (ΦΕΚ 420/Β'/1.7.1992).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

9. Την υπ' αριθ. 11074147/1239-009Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/1996) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναθέτουν αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

10. Την υπ' αριθ. Δ.17α/03/99/Φ.2.2.1/29.10.1996 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με θέμα "Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων Χρήστο Βερελή και Θεόδωρο Κολιοπάνο".

11. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους των σεισμοπλήκτων περιοχών σε διάφορες περιοχές της Χώρας.

12. Την ανάγκη να αποδεσμευτούν οι οικίσκοι, προκειμένου να επισκευαστούν και να είναι έτοιμοι για μελλοντική χρήση.

Αποφασίζουμε

1. Καθορίζουμε το κόστος κάθε ενιαία μεταφερομένου οικίσκου τύπου container που έχει παραχωρηθεί ή που πρόκειται να παραχωρηθεί προς χρήση και έχει εκλείψει ή θα εκλείψει ο λόγος για τον οποίο παραχωρήθηκε, ανάλογα με το εμβαδόν τους, ως ακολούθως:

α) Για ενιαία μεταφερόμενους οικίσκους τύπου container εμβαδού 20 τ.μ., το κόστος ορίζεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δρχ. έκαστος.

β) Για ενιαία μεταφερόμενους οικίσκους τύπου container εμβαδού 25 τ.μ., το κόστος ορίζεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) δρχ. έκαστος.

γ) Για ενιαία μεταφερόμενους οικίσκους τύπου container εμβαδού 30 τ.μ., το κόστος ορίζεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δρχ. έκαστος.

2. Το κόστος αυτό θα καταλογίζεται στους σεισμόπληκτους και στους χρήστες, εφόσον δεν παραδώσουν τους οικίσκους, μετά τη σχετική έγγραφη εντολή της ΥΑΣ, στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Στους σεισμόπληκτους των οποίων οι κατοικίες τους έχουν επισκευαστεί ή ανακατασκευαστεί, καθώς και σε εκείνους που δεν χρησιμοποιούν το μεταφερόμενο οικίσκο για το σκοπό που τους παραχωρήθηκε.

β) Στους σεισμόπληκτους που τους έχει παραδοθεί προς χρήση η δωρεάν συμβατική κατοικία.

γ) Στους σεισμόπληκτους που δεν είναι δικαιούχοι μεταφερόμενων οικίσκων τύπου container, αλλά παρανόμως κατοικούν σε αυτούς.

δ) Στους σεισμόπληκτους που έχουν τοποθετήσει το μεταφερόμενο οικίσκο τύπου container σε σημείο που είναι αδύνατη η απομάκρυνσή του (εντός των οικοπέδων τους κ.λπ.).

ε) Στους διάφορους Συλλόγους και Υπηρεσίες, στις οποίες έχουν προσωρινά παραχωρηθεί ενιαία μεταφερόμενοι οικίσκοι τύπου container και έχει λήξει ο χρόνος παραχώρησης.

3. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της ΥΑΣ για τον καταλογισμό της αξίας του οικίσκου, σε όσους δεν συμμορφωθούν εντός της τακτής προθεσμίας, σύμφωνα με σχετική εντολή της ΥΑΣ, που θα τους επιδοθεί με απόδειξη παραλαβής και δεν παραδώσουν τον ενιαία μεταφερόμενο οικίσκο τύπου container ελεύθερο παντός
κωλύματος (παροχές ΔΕΗ, ύδρευσης κ.λπ.) και όπως αρχικά τους παραχωρήθηκε.

4. Σε περίπτωση που ο οικίσκος έχει σοβαρές ελλείψεις και φθορές από υπαιτιότητα του χρήστη, θα γίνεται εκτίμηση του κόστους από την Υπηρεσία και θα του καταλογίζονται.
Με Απόφαση του Προϊσταμένου της ΥΑΣ, θα καταλογίζονται τα προαναφερόμενα ποσά, ανάλογα με το εμβαδόν του οικίσκου που τους παραχωρήθηκε. Στη συνέχεια, συντάσσονται από την ΥΑΣ χρηματικοί κατάλογοι, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Π.Δ.16/1989, που αποστέλλονται στις αρμόδιες για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου χρήστη ΔΟΥ.
Οι ανωτέρω οφειλές καταβάλλονται σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εισπράττονται κατά ΚΕΔΕ υπέρ του Ειδικού λογαριασμού με τίτλο "Ελληνικό Δημόσιο Εσοδα Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας - εισπράξεις εν γένει εξ έργων αποκαταστάσεως σεισμοπαθών", που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με αριθ. 234886/0.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν.1190/1981.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης