Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1156/27.5.1998 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του άρθρου 13 του Ν.2601/1998


Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-05-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1156/27.5.1998
Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του άρθρου 13 του Ν.2601/1998


Αθήνα 27 Μαΐου 1998
Αρ.Πρωτ.:1063464/1157/ΔΣΣΦΕ/Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.& ΣΥΝΤ. ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1156

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του άρθρου 13 του ν.2601/1998.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 13 του Ν.2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α'/15.4.1998) και παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή τους.

1. Με τις διατάξεις της παρ. 3 αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994, περί παροχής εξουσιοδότησης στον Υπουργό Οικονομικών για έκδοση αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο και τους κανόνες ελέγχου των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και, παράλληλα, με την κοινοποιούμενη παρ. 4, η εξουσιοδότηση αυτή επεκτάθηκε ρητά πλέον και στις λοιπές φορολογίες.
Ηδη, με βάση τις νέες διατάξεις, οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν επαναδιατύπωση και επέκταση των παλαιότερων διατάξεων εκδόθηκε η υπ' αριθ. 1061203/1148/ΑΥΟ "Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών", η οποία και σας κοινοποιήθηκε.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 5 προστίθεται νέα παρ. 10 στο άρθρο 70 του Ν.2238/1994 και ορίζεται ότι, επί διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κατά τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 6 του άρθρου αυτού, περιορίζεται στο 1/2 το ποσοστό με το οποίο προσαυξάνεται ο εφαρμοζόμενος συντελεστής καθαρού κέρδους ή καθαρού εισοδήματος ή καθαρών αμοιβών, κατά περίπτωση, σε ορισμένες περιπτώσεις εξωλογιστικού προσδιορισμού των αποτελεσμάτων.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 32, των παρ. 2 και 4 του άρθρου 34, της παρ. 3 του άρθρου 41, της παρ. 5 του άρθρου 49 και της παρ. 4 του άρθρου 50 του Ν.2238/1994, όπως αυτές έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν σήμερα, προβλέπεται ότι εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που κατά περίπτωση αναφέρονται στις διατάξεις αυτές, τότε ο εφαρμοζόμενος εκάστοτε συντελεστής καθαρού κέρδους ή καθαρού εισοδήματος ή καθαρών αμοιβών προσαυξάνεται κατά τις ακόλουθες κατά άρθρο διακρίσεις.

* Αρθρο 32, παρ. 2 (επί εμπορικών επιχειρήσεων, λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων, ανακρίβειας αυτών κ.λπ.): Κατά 100% ή 50%, ανάλογα με την περίπτωση. Σχετική διάταξη, άρθρο 10, παρ. 19, Ν.2065/1992, ισχύς για τα οικονομικά έτη από 1993 και εντεύθεν.

* Αρθρο 34, παρ. 2 και 4 (επί τεχνικών επιχειρήσεων, λόγω μη τήρησης των προβλεπομένων βιβλίων και στοιχείων ή τήρησης κατώτερης της προβλεπόμενης κατηγορίας): Κατά 100%. Σχετική διάταξη άρθρο 2, παρ. 5 και 6, Ν.1882/1990, ισχύς για εισοδήματα από 1.1.1990 και εντεύθεν.

* Αρθρο 41, παρ. 3 (επί γεωργικών επιχειρήσεων, λόγω μη τήρησης, παρά την ύπαρξη υποχρέωσης, βιβλίων και στοιχείων ή ανακρίβειας αυτών): Κατά 40%. Σχετική διάταξη άρθρο 8, παρ. 14, Ν.1828/1989, ισχύς για εισοδήματα από 1.1.1998 και εντεύθεν.

* Αρθρο 49, παρ. 5 (επί αρχιτεκτόνων και μηχανικών, λόγω δυσαναλογίας δαπανών βάσει βιβλίων και στοιχείων και τεκμαρτών δαπανών): Κατά 20%. Σχετική διάταξη άρθρο 20, παρ. 3, Ν.2214/1994, ισχύς για τα οικονομικά έτη από 1995 και εντεύθεν.

* Αρθρο 50, παρ. 4 (επί ελευθερίων επαγγελμάτων γενικά, λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων ή ανακρίβειας αυτών): Κατά 40%. Σχετικές διατάξεις υπ' αριθ. Ε.16382/ΠΟΛ.371/1987 και Ε.2570/ΠΟΛ.73/1988 ΑΥΟ και άρθρο 10, παρ. 3, Ν.1828/1989, ισχύς για τα οικονομικά έτη από 1988 και
εντεύθεν.

Οπως εξάλλου είναι γνωστό, από τις υφιστάμενες διατάξεις δεν παρείχετο μέχρι σήμερα η δυνατότητα μείωσης των παραπάνω ποσοστών προσαύξησης σε περίπτωση επίτευξης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, δεδομένου ότι η προσαύξηση αυτή δεν συνδέετο με τη διαδικασία επίλυσης της διαφοράς, ούτε αποτελούσε αντικείμενο αυτής.
Ηδη, όμως, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, εφόσον επιτυγχάνεται διοικητική επίλυση της διαφοράς κατά το άρθρο 70 του Ν.2238/1994, τότε τα παραπάνω ποσοστά προσαύξησης περιορίζονται στο 1/2, δηλαδή σε 50% ή 25% ή 20% ή 10%, ανάλογα με την περίπτωση.
Περαιτέρω, με τις πιο πάνω κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ. 5 ορίζεται επίσης ότι, κατά τον ως άνω περιορισμό του ποσοστού προσαύξησης του εφαρμοζόμενου εκάστοτε συντελεστή, ισχύουν ανάλογα οι κατά περίπτωση διατάξεις που ορίζουν ότι επί εξωλογιστικού προσδιορισμού εφαρμόζεται ο συντελεστής που προκύπτει από
το λογιστικό προσδιορισμό, εφόσον αυτός είναι μεγαλύτερος από το συντελεστή που προβλέπεται για το οικείο επάγγελμα.
Με βάση τα παραπάνω, σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 32, παρ. 2 και 50, παρ. 4 του Ν.2238/1994, συνάγεται ότι, ειδικά στις περιπτώσεις εξωλογιστικού κατά τις διατάξεις αυτές προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 31, του Ν.2238/1994, καθώς και των ελεύθερων επαγγελματιών, ο συντελεστής καθαρού κέρδους ή καθαρών αμοιβών, κατά περίπτωση, που τελικά εφαρμόζεται ύστερα από τον κατά τα προεκτεθέντα περιορισμό του οικείου ποσοστού προσαύξησης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερος από το συντελεστή που προκύπτει από το λογιστικό προσδιορισμό.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 6 προστίθεται νέο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 71 του Ν.2238/1994 και ορίζεται ότι οι κατά τα ανωτέρω ρυθμίσεις της νέας παρ. 10 του άρθρου 70 του ίδιου ως άνω νόμου δεν εφαρμόζονται επί δικαστικού συμβιβασμού. Συνεπώς, οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις περιπτώσεις διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, κατά το άρθρο 70 του Ν.2238/1994 και όχι και τις περιπτώσεις συμβιβασμού με βάση το άρθρο 71 του ίδιου νόμου.

4. Σημειώνεται ότι έναρξη ισχύος των πιο πάνω κοινοποιούμενων διατάξεων, σύμφωνα με το άρθρο 20 του οικείου νόμου, είναι η ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή η 15.4.1998. Συνεπώς, σε ό,τι αφορά ειδικά τις διατάξεις της παρ. 5, οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή σε κάθε περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς που συντελείται κατά το άρθρο 70 του Ν.2238/1994 από την πιο πάνω ημερομηνία και εντεύθεν.
Είναι, λοιπόν, ευνόητο, ότι στις εν λόγω διατάξεις υπάγονται και τα φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις που κατά την 15.4.1998 είχαν εκδοθεί και δεν είχαν ακόμα κοινοποιηθεί ή είχαν κοινοποιηθεί και εκκρεμούσαν κατά την ημερομηνία αυτή στη ΔΟΥ για διοικητική επίλυση της διαφοράς.
Εξαιρετικά, οι πιο πάνω διατάξεις της παρ. 5 εφαρμόζονται και κατά την επίλυση των φορολογικών διαφορών επί φύλλων ελέγχου ή πράξεων της παρ. 3 του άρθρου 12 της προαναφερθείσας υπ' αριθ. 1061203/1148/ΑΥΟ, η οποία ήδη σας κοινοποιήθηκε, εφόσον η επίλυση των διαφορών πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις της υπόψη παρ. 3 του άρθρου 12 της εν λόγω απόφασης
και τηρούνται οι χρονικοί περιορισμοί που τίθενται από τις ίδιες διατάξεις. Περισσότερες σχετικές διευκρινίσεις θα σας παρασχεθούν με την ερμηνευτική εγκύκλιο της πιο πάνω απόφασης.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης