Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 25969/19.7.2013 Συμψηφισμός οφειλών Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Κατηγορία: Λοιπά

Κ.Υ.Α. αριθμ. 25969/19.7.2013
Συμψηφισμός οφειλών Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Κ.Υ.Α. αριθμ. 25969/19.7.2013 Συμψηφισμός οφειλών Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 25969

(ΦΕΚ Β' 1813/25-07-2013)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012- 2015» (Α' 268), που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4047/2012 (Α' 31).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πρώτου άρθρου της από 30.04.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των Νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (Α' 103), που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4079/2012 (Α' 180).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α' 85).

4. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Επικρατείας» (Α' 256), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4147/2013 (Α'98).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (Α' 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 (Α' 53) «Σύστημα άυλων Τίτλων διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις», με τις οποίες ρυθμίζεται η καταβολή σε οκτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις, των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α' βαθμού της χώρας μέχρι και το έτος 2008, που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 (Α' 2) και ανέρχονται στο συνολικό ύψος των 1.711.000.000,00 €.

8. Την από 22 Μαΐου 2009 Σύμβαση «Ρύθμιση πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 και λοιπές σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν», μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

9. Το υπ' αριθμ. 90Α/1758/06-05-2009 πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ, καθώς και το υπ' αριθμ. 2004/25-05-2009 έγγραφό της προς το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά των συνημμένων σε αυτό πινάκων, αναφορικά με τα κριτήρια κατανομής στους ΟΤΑ α' βαθμού της δόσης έτους 2009 που αποδίδεται προς εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς.

10. Την υπ' αριθμ. 27/16.03.2011 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ που διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο μας με το υπ' αριθμ. 605/954/17.03.2011 έγγραφό της και με την οποία ζήτησε την τροποποίηση του σκοπού διάθεσης των προσδιοριζομένων με τη σχετική απόφασή μας ανά δήμο ποσών, μεταξύ λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών.

11. Τις υπ' αριθμ. 594/08.01.2013, 5299/08.02.2013, 9172/ 08.03201314105/10.04.2013, 18752/10.05.2013 και 22677/03.06.2013 Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, «Απόδοση στους Δήμους της χώρας, ποσού, ύψους 17.822.916,67 €, έναντι δόσεων έτους 2013 στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009».

12. Το υπ' αριθμ. 10049/06.06.2013 έγγραφο του Δήμου Βέλου - Βόχας Ν. Κορινθίας, τα υπ' αριθμ. 1355/21181 και 1356/21184/28.05.2013 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, την υπ' αριθμ. 13749/17.04.2013 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, τον υπ' αριθμ. 1456/09.04.2013 πίνακα ληξιπρόθεσμων οφειλών του Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. Κιάτου.

13. Το υπ' αριθμ. 23641/16.05.2013 έγγραφο του Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας, την από 15.05.2013 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τα υπ' αριθμ. 4734/17.05.2013 και 4672/27.05.2013 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, την υπ' αριθμ. 13120/14.05.2013 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Βέροιας.

14. Το υπ' αριθμ 11363/29.04.2013 έγγραφο του Δήμου Βύρωνα Ν. Αττικής, την από 29.04.2013 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, την υπ' αριθμ. 13430/25.04.2013 βεβαίωση του (Ο.Π.Α.Δ.) (Ν.Π.Δ.Δ.), την υπ' αριθμ. 31931/4870/08.05.2013 βεβαίωση του Ε.Τ.Ε.Α. (Πρώην Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ.), την υπ' αριθμ. 19243/2973/24.04.2013 βεβαίωση του Τ.Π.Δ.Υ. (Τομέας Τ.Π.Δ.Κ.Υ.) Αθηνών.

15. Τα υπ' αριθμ. 13341/09.04.2013 και 13443/10.04.2013 έγγραφα του Δήμου Εορδαίας Ν. Κοζάνης, το υπ' αριθμ. 12441/1031/29.03.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και τους υπ' αριθμ. 1303, 1304, 1305 και 1307/30.01.2013 πίνακες ληξιπροθέσμων χρεών οφειλέτη της Δ.Ο.Υ. Πτολεμαΐδας.

16. Τα υπ' αριθμ 24098, 24221 και 24184/07.06.2013 έγγραφα του Δήμου Ηλιούπολης Ν. Αττικής και τον υπ' αριθμ. 12059/29.05.2013 πίνακα ληξιπροθέσμων χρεών οφειλέτη της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης.

17. Τα υπ' αριθμ 11434/30.05.2013 και 12028/04.06.2013 έγγραφα του Δήμου Καλυμνίων Ν. Δωδεκανήσου, το υπ' αριθμ. 87/28.05.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, τις υπ' αριθμ. 1155, 1156, 1157, 1158 και 1159/20.05.2013 βεβαιώσεις του Τοπικού Υποκ/τος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Καλύμνου, την υπ' αριθμ. 1797/19.10.2012 βεβαίωση του Ο.Π.Α.Δ. Δωδεκανήσου (Πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) την υπ' αριθμ. 90709/11499/18.10.2012 βεβαίωση του Ε.Τ.Ε.Α. (Πρώην Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ.), την από 22.10.2012 βεβαίωση του Τ.Π.Δ.Υ. (Τομέας Τ.Π.Δ.Κ.Υ.) Αθηνών.

18. Τα υπ' αριθμ. 37888/09.05.2013 και 37890/09.05.2013 έγγραφα του Δήμου Κέρκυρας Ν. Κέρκυρας, το υπ' αριθμ. 8699/4169/29.05.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, την υπ' αριθμ. 8641/18.04.2013 βεβαίωση της Α' Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, την υπ' αριθμ. 5074/16.04.2013 βεβαίωση του Τοπικού Υποκ/τος Ι.Κ.Α. Κέρκυρας.

19. Τα υπ' αριθμ. 14665/06.06.2013 και 14490.05.06.2013 έγγραφα του Δήμου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας, το υπ' αριθμ. 1218/107937/07.06.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, τους υπ' αριθμ. 3427/29.05.2013 και 3428/05.06.2013 πίνακες ληξιπρόθεσμων χρεών οφειλέτη του Τοπικού Υποκ/τος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Λιβαδειάς.

20. Τα υπ' αριθμ. 23011/03.04.2013 και 28414/24.04.2013, έγγραφα του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη Ν. Αττικής, τις υπ' αριθμ. 15160 και 15161/19.04.2013 βεβαιώσεις της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας (Νίκαιας - Κορυδαλλού), την υπ' αριθμ. 12314/17.04.2013 βεβαίωση του Ο.Π.Α.Δ. (Ν.Π.Δ.Δ.), την υπ' αριθμ. 31929/4864/08.05.2013 βεβαίωση του Ε.Τ.Ε.Α. (Πρώην Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ.), την υπ' αρθμ. 739/22.04.2013 βεβαίωση του ΙΚΑ (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) Πειραιά σε συνδυασμό με το υπ' αριθμ. Α3/2/22.04.2013 έγγραφο του Δήμου.

21. Τα υπ' αριθμ. 6945/16.05.2013, 7273/22.05.2013 και 3132/05.03.2013 έγγραφα του Δήμου Πάργας Ν. Πρέβεζας, το υπ' αριθμ. 26717/819/15.05.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και τους από 30.04.2013 πίνακες ληξιπροθέσμων χρεών οφειλέτη της Δ.Ο.Υ. Πρεβέζης - Φαναρίου - Πάργας- Φιλιππιάδας.

22. Τα υπ' αριθμ. 801 2-5-13/30.04.2013, 04 802 2-5-13/02.05.2013 και 800 2-5-13/30.04.2013 και 1028/30.05.2013 έγγραφα του Δήμου Πεντέλης Ν. Αττικής, την υπ' αριθμ. ΕΔ67/2013/22.04.2013 βεβαίωση του Τοπικού Υπ/τος ΙΚΑ Αμαρουσίου και τους από 13.03.2013 πίνακες ληξιπροθέσμων χρεών οφειλέτη της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

23. Τα υπ' αριθμ 21089/11.06.2013 και 20955/11.06.2013 έγγραφα και η από 10.06.2013 βεβαίωση του Δήμου Χαιδαρίου Ν. Αττικής και οι από 03.06.2013 πίνακες ληξιπρόθεσμων χρεών οφειλέτη του Τοπικού Υποκ/ματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Χαϊδαρίου.

24. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (141 Α').

25. Την υπ' αριθμ. Υ48/09.07.2012 (ΦΕΚ 2105/Β') απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

26 Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (98 Α').

27. Την υπ' αριθμ. 2/88933/12.12.2012 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με την διάθεση ποσού 213.875.000,00 € από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 6813 (07-120) «Εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α' βαθμού (άρθρο 27 του Ν. 3756/2009)» του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου μας οικονομικού έτους 2013.

28. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 20.384.767,41 € (οφειλές 8.356.422,03 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και 12.028.325,38 € προς Ασφαλιστικά Ταμεία), η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 6813 του Ε.Φ. 07-120. Στο έτος 2013 θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στο αντίστοιχο οικονομικό έτος και για τα επόμενα έτη 2014-2016 από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον εν λόγω ΚΑΕ κατ' έτος. Η επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού αναλύεται ανά οικονομικό έτος, ως εξής: α) ποσό 5.811.105,91 € για το έτος 2013, β) ποσό 6.381.089,77 € για το έτος 2014, δ) ποσό 5.093.443,93 € για το έτος 2015 και ε) ποσό 3.099.128,80 € για το έτος 2016,

αποφασίζουμε:

1. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 253.742,38 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 74.227,49 € προς το Ι.Κ.Α. Τοπικό Υποκ/μα Κιάτου, του Δήμου Βέλου - Βόχας Ν. Κορινθίας, ήτοι συνολικό ποσό 327.969,87 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (α' 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Ε' δόσης έτους 2013 ποσού 181.648,74 € [363.297,5 € - (30.274,79 Χ 6)], και ποσό 146.321,13 € από την ΣΤ' δόση έτους 2014. Ο Δήμος Βέλου - Βόχα, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 216.976,37€ ως ΣΤ' δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά

2. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 462.977,88 € προς το Ελληνικό Δημόσιο του Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α' 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Βέροιας, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 241.502,5€ ως υπόλοιπο της Ε' δόσης έτους 2013 [1.207.680,68 € - (100.640,06 € Χ 5) - 462.977,88 €], ενώ οι επόμενες δόσεις, θα αποδοθούν κανονικά.

3. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 647.903,76€ προς τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου Ο.Π.Α.Δ. (Ν.Π.Δ.Δ.) β) 266.224,01 € προς το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α. (Πρώην Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ), γ) 153.847,69 € προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), του Δήμου Βύρωνα Ν. Αττικής, ήτοι συνολικό ποσό 1.067.975,46 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 (Α' 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Ε' δόσης έτους 2013 ποσού 573.273,54 € [982.754,65 € - (81.896,22 Χ 5)], και ποσό 494.701,92 € από την ΣΤ' δόση έτους 2014. Ο Δήμος Βύρωνα, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 488.052,73 € ως ΣΤ' δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.

4. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 243.083,68 € προς το Ελληνικό Δημόσιο του Δήμου Εορδαίας Ν. Κοζάνης, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 (Α' 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Εορδαίας, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 337.982,89 € ως υπόλοιπο της Ε' δόσης έτους 2013 [996.114,71 € - (83.009,51 € Χ 5) - 243.083,68 €], ενώ οι επόμενες δόσεις, θα αποδοθούν κανονικά.

5. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 454.887,71 € προς το Ελληνικό Δημόσιο του Δήμου Ηλιούπολης Ν. Αττικής, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 (Α' 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Ηλιούπολης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 145.152,49 € ως υπόλοιπο της Ε' δόσης έτους 2013 [1.200.080,43 € - (100.006,70 € Χ 6) - 454.887,71 €], ενώ οι επόμενες δόσεις, θα αποδοθούν κανονικά.

6. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 1.026.407,08€ προς το Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ Καλύμνου, β) 103.384,02 € προς το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α) (Πρώην Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) γ) 54.405,51 € προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), δ) 389.632.28 του προς τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου Ο.Π.Α.Δ.. Δωδεκανήσου (Πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.), Δήμου Καλυμνίων Ν. Δωδεκανήσου, ήτοι συνολικό ποσό 1.573.828,89 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 (Α' 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Καλυμνίων, δεν δικαιούται άλλο ποσό από τα ανωτέρω έσοδα, ήτοι υπόλοιπο Ε' δόσης έτους 2013, ποσό 224.832,72 € [449.665,39 € - (37.472,12 € Χ 6)] και 1.348.996,17 (449.665,39 € Χ 3 δόσεις) για τα έτη 2014, 2015 και 2016, ενώ απομένει ποσό 422.552,19 € κύριας οφειλής προς τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου Ο.Π.Α.Δ.. Δωδεκανήσου (Πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας.

7. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 4.340.331,98 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 3.485.165,63 € προς το Ι.Κ.Α. Τοπικό Υποκ/μα Κέρκυρας, του Δήμου Κέρκυρας Ν. Κέρκυρας, ήτοι συνολικό ποσό 7.825.497,61 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α' 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Ε' δόσης έτους 2013 ποσού 1.566.887,7 € [2.686.093,19 € - (223.841,10 € Χ 5) ], οι ΣΤ' και Ζ' δόσεις των ετών 2014-2015 (2.686.093,9€ Χ 2) και ποσό 886.423,53 € από την τελευταία Η' δόση έτους 2016. Ο Δήμος Κέρκυρας, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 1.799.669,66 € ως Η' δόση έτους 2016.

8. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 315.240,94 € προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Τοπικό Υποκ/μα Λιβαδειάς του Δήμου Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 (Α' 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Λεβαδέων, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 18.798,70 € ως υπόλοιπο της Ε' δόσης έτους 2013 [668.079,32 € - (55.673,28 € Χ 6) - 315.240,94€], ενώ οι επόμενες δόσεις, θα αποδοθούν κανονικά.

9. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 1.372.284,67€ προς το Ελληνικό Δημόσιο, β) 4.046.482,14 € προς το Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ Πειραιά, γ) 724.499,49€ προς τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου Ο.Π.Α.Δ. (Ν.Π.Δ.Δ.) δ 174.293,27 € προς το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α. (Πρώην Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ), του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη Ν. Αττικής, ήτοι συνολικό ποσό 6.317.559,57€, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α' 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, δεν δικαιούται άλλο ποσό από τα ανωτέρω έσοδα, ήτοι υπόλοιπο Ε' δόσης έτους 2013 ποσού 1.028.439,93 € [1.763.039,88 € - (146.919,99 € Χ 5)] και 5.289.119,64 (1.763.039,88 € Χ 3 δόσεις) για τα έτη 2014, 2015 και 2016, ενώ απομένει ποσό 588.245,31 € κύριας οφειλής προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Πειραιά. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας.

10. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 578.223,63 € προς το Ελληνικό Δημόσιο του Δήμου Πάργας Ν. Πρέβεζας, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α' 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Ε' δόσης έτους 2013 ποσού 209.552,98 € [359.233,73 € - (29.936,14 € Χ 5)], η ΣΤ' δόση έτους 2014 (359.233,73€ Χ 1) και ποσό 9.436,92 € από την Ζ' δόση έτους 2015. Ο Δήμος Πάργας, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 349.796,81 € ως υπόλοιπο της Ζ' δόσης έτους 2015 ενώ η τελευταία Η' δόση έτους 2016 θα αποδοθεί κανονικά.

11. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 650.910,10 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 297.518,20 € προς το Ι.Κ.Α. Τοπικό Υποκ/μα Αμαρουσίου, του Δήμου Πεντέλης Ν. Αττικής, ήτοι συνολικό ποσό 948.428,30 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α' 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Ε' δόσης έτους 2013 ποσού 281.186,22 € [482.033,53 € - (40.169,46 € Χ 5)], η ΣΤ' δόση του έτους 2014 (482.033,53 € Χ 1) και ποσό 185.208,55 € από την Ζ' δόση έτους 2015.. Ο Δήμος Πεντέλης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 296.824,98 € ως υπόλοιπο της Ζ' δόσης έτους 2015 ενώ η τελευταία Η' δόση έτους 2016 θα αποδοθεί κανονικά

12. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 269.093,87 € προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. τοπικό Υποκ/μα Χαϊδαρίου, του Δήμου Χαϊδαρίου Ν. Αττικής, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α' 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Χαϊδαρίου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 164.580,07 € ως υπόλοιπο της Ε' δόσης έτους 2013 [743.441,03 € - (61.953,42 € Χ 5) - 269.093,87 €], ενώ οι επόμενες δόσεις, θα αποδοθούν κανονικά

13. Ο συμψηφισμός των ανωτέρω ποσών γίνεται σε βάρος του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» (Νο 158) και αφορούν αποδόσεις προς τους ανωτέρω Δήμους, που αντιστοιχούν σε μέρος ή το σύνολο αυτών, για τα έτη 2012-2016 και προς εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν. 3756/2009. Τα ποσά στους δικαιούχους φορείς, αποδίδονται με μηνιαίες χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όχι κατ' ανάγκη ισόποσες, οι οποίες εκδίδονται αμέσως μετά την πίστωση, κατόπιν ενεργειών της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του ιδίου Υπουργείου, του παραπάνω λογαριασμού με τα ανάλογα ποσά. Με την κοινοποίηση των παραπάνω αποδόσεων, οι Δήμοι θα πρέπει να προβούν σε αντίστοιχες εγγραφές εξόφλησης των οφειλών.

14. Ο σκοπός της διάθεσης των ποσών, που θα κατανεμηθούν στους εν λόγω Δήμους ως υπόλοιπο των δόσεων που δικαιούται, θα καθορισθεί με τις αντίστοιχες αποφάσεις απόδοσης σε αυτόν των εσόδων του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009.

15. Εάν για οποιοδήποτε αιτία, το ποσό που συμψηφίζεται με την παρούσα, διαφέρει από το ποσό της κύριας οφειλής που αρχικά βεβαιώθηκε από το δικαιούχο φορέα ή το δήμο, ή συμψηφίζεται ποσό που δεν έχει βεβαιωθεί, η διαφορά στην περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί καλύπτεται από τον δήμο, έως την 31.12.2016, ενώ στην αντίθετη περίπτωση κρατείται στην οικεία Δ.Ο.Υ. ή το Ασφαλιστικό Ταμείο και συμψηφίζεται άμεσα μερίμνει αυτών, με επόμενη οφειλή ληξιπρόθεσμη ή μη του δήμου. Στην περίπτωση όπου ο Δήμος δεν δύναται να καταβάλλει τη διαφορά, τότε το συνολικό ποσό της οφειλής προς τον αντίστοιχο δικαιούχο, υπολογίζεται κανονικά με τους τυχόν βεβαιωμένους πρόσθετους φόρους και πρόστιμα, καθώς και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, δεδομένου ότι το ποσό της κύριας αυτής οφειλής δεν εξοφλείται στο σύνολό του, όπως ορίζουν ρητά οι διατάξεις της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από 30.4.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των Νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (ΦΕΚ 103 Α').

16. Υπό την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου και τυχόν ειδικότερων διατάξεων, οι δήμοι, που οι οφειλές τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, για τις οφειλές που ρυθμίζονται με την παρούσα.

17. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης