Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1153/22.5.1998 Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση των Μηχανογραφικών Δελτίων Αυτοκινήτων


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1153/22.5.1998
Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση των Μηχανογραφικών Δελτίων Αυτοκινήτων


Αθήνα 22-5-1998
Αρ.Πρωτ.: 1062698/647/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & Ε.Φ.
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ: - ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η/Υ (30η)
- ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ (32η)

ΠΟΛ.: 1153

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση των Μηχανογραφικών Δελτίων Αυτοκινήτων.
ΣΧΕΤ.: Διαταγές μας (α) 1109485/5006/0014/29-9-95, ΠΟΛ 1246
(β) 1138254/6297/0014/11-12-95, ΠΟΛ 1314

Σε συνέχεια των υπ' αριθ.: α) 1109485/5006/0014/ΠΟΛ.1246/29.9.1995 και β) 1138254/6297/0014/ΠΟΛ.1314/11.12.1995 διαταγών μας, σχετικών με τη συμπλήρωση των Μηχανογραφικών Δελτίων Αυτοκινήτων (Μ.Δ.Α.) και με αφορμή ερωτήματα και προτάσεις των ΔΟΥ για το θέμα αυτό, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και συμπληρωματικές οδηγίες:

1. Ολα τα πεδία της ενότητας "Ταυτότητα Αυτοκινήτου" συμπληρώνονται απαραίτητα κάθε φορά που συντάσσεται Μ.Δ.Α. με τα αντίστοιχα για κάθε όχημα στοιχεία, όπως αυτά αναγράφονται στο Γενικό Μητρώο Αυτοκινήτων ή στο κατά περίπτωση Ατομικό Μητρώο Αυτοκινήτου, ακόμα και αν είναι λανθασμένα ή ελλιπή.
Προκειμένου να διορθωθεί ή να συμπληρωθεί οποιοδήποτε πεδίο της Ταυτότητας Αυτοκινήτου θα πρέπει να συμπληρωθούν:

- Τα στοιχεία της "Ταυτότητας Αυτοκινήτου", όπως περιγράφηκε ανωτέρω (με τα λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία).
- Το πεδίο "Μεταβολή" (Κωδ. 12) και η "Ημερομηνία" ενέργειας (Κωδ. 14).
- Τα πεδία (51), (52) ή (53), κατά περίπτωση και
- Η ημερομηνία συμπλήρωσης του Μ.Δ.Α.

2. Για αλλαγή αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτου συμπληρώνονται:

- Τα στοιχεία της "Ταυτότητας Αυτοκινήτου", όπως περιγράφηκε ανωτέρω (με τον παλαιό αριθμό κυκλοφορίας).
- Το πεδίο "Μεταβολή" (Κωδ. 12) και η "Ημερομηνία" ενέργειας (Κωδ. 14).
- Ο νέος "Αριθμός Κυκλοφορίας" (Κωδ. 51) και
- Η ημερομηνία συμπλήρωσης του Μ.Δ.Α.

3. Σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού επιβατικού αυτοκινήτου Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) και επαναταξινόμησής του ως επιβατικού Ι.Χ., συμπληρώνονται δύο (2) Μ.Δ.Α. Ειδικότερα:

α) Για τον αποχαρακτηρισμό του Ε.Δ.Χ., στο 1ο Μ.Δ.Α. συμπληρώνονται:
- Τα στοιχεία της "Ταυτότητας Αυτοκινήτου".
- Το πεδίο "Μεταβολή" (Κωδ. 12) και η "Ημερομηνία" αποχαρακτηρισμού (Κωδ. 14).
- Το πεδίο "Διαγραφή" (Κωδ. 23) και
- Η ημερομηνία συμπλήρωσης του Μ.Δ.Α.

β) Για τη νέα εγγραφή του αυτοκινήτου ως Ε.Ι.Χ. στο 2ο Μ.Δ.Α., συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη νέα εγγραφή οχήματος, όπως περιγράφονται στην παρ. 1 του πρώτου κεφαλαίου της (α) σχετικής διαταγής μας.

4. Για διαγραφή οχήματος συμπληρώνονται μόνο τα στοιχεία της "Ταυτότητας Αυτοκινήτου" και τα πεδία "Μεταβολή" (Κωδ. 12), "Ημερομηνία" διαγραφής (Κωδ. 14) και "Διαγραφή" (Κωδ. 23), καθώς και η ημερομηνία συμπλήρωσης του Μ.Δ.Α.

Προσοχή: Αν συμπληρωθεί οποιοδήποτε άλλο πεδίο επιπλέον των ανωτέρω, το Μ.Δ.Α. θεωρείται λανθασμένο.

- Εάν κάποιο όχημα διαγραφεί από το μητρώο αυτοκινήτων, μπορεί να περιληφθεί ξανά σ' αυτό μόνο με νέα εγγραφή.

5. Προκειμένου να τροποποιηθεί οποιοδήποτε στοιχείο ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη, θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία της αντίστοιχης γραμμής που αφορούν το συγκεκριμένο ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη.

6. Εάν στο μητρώο αυτοκινήτων για κάποιο όχημα είναι γνωστός ένας μόνο ιδιοκτήτης και απαιτείται η ενημέρωση του μητρώου με τα στοιχεία του δεύτερου ιδιοκτήτη του ίδιου οχήματος, ως ενέργεια σημαίνεται το πεδίο "Μεταβίβαση" (Κωδ. 13), ακόμα και στην περίπτωση που δεν πρόκειται για μεταβίβαση ποσοστού κυριότητας.
Επισημαίνεται ότι ποτέ δεν συμπληρώνεται το πεδίο "Μεταβολή" για την κατά τα ανωτέρω ενημέρωση του μητρώου.

7. Στις περιπτώσεις μεταβίβασης επαγγελματικών οχημάτων, για απλοποίηση των διαδικασιών και διευκόλυνση των φορολογουμένων, τροποποιούμε την ως άνω (β) σχετική διαταγή μας στο σημείο που αφορά στο θέμα αυτό (περ. 2) και ορίζουμε ότι:

Η αρμόδια για τη φορολογία του πωλητή ΔΟΥ θα συντάσσει Μ.Δ.Α., στο οποίο θα συμπληρώνονται:

- Τα στοιχεία της "Ταυτότητας Αυτοκινήτου".
- Το πεδίο "Μεταβολή" (Κωδ. 12) και η "Ημερομηνία" ενέργειας (Κωδ. 14). Ως ημερομηνία ενέργειας μπορεί να τεθεί είτε η ημερομηνία κατάθεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών ή στη ΔΟΥ (π.χ. προκειμένου για Φ.Ι.Χ.), είτε αυτή κατά την οποία συμπληρώθηκε η δήλωση μεταβίβασης (π.χ. προκειμένου για Φ.Δ.Χ.).

- Το πεδίο "Εν Ακινησία" (Κωδ. 22) και
- Ο κωδικός αριθμός της νέας "Αρμόδιας ΔΟΥ" (Κωδ. 53) στην περίπτωση που η ΔΟΥ του αγοραστή είναι άλλη από αυτή του πωλητή, οπότε και θα αποστέλλεται αμέσως ο φάκελος του οχήματος (με το αντίγραφο του Μ.Δ.Α.) στη νέα ΔΟΥ.
Εάν η επικύρωση της μεταβίβασης σταλεί στη ΔΟΥ του πωλητή, αυτή θα πρέπει να στείλει την επικύρωση στη ΔΟΥ του αγοραστή, προκειμένου να ενσωματωθεί στο φάκελο του οχήματος.
Η αρμόδια για τη φορολογία του αγοραστή ΔΟΥ, όταν παραλάβει το απογραφικό δελτίο και το αντίγραφο της νέας άδειας κυκλοφορίας του κατά τα ανωτέρω μεταβιβασθέντος οχήματος, εφόσον βέβαια είχε παραλάβει και το φάκελο του οχήματος, θα συντάσσει Μ.Δ.Α. στο οποίο θα συμπληρώνονται:

- Τα στοιχεία της "Ταυτότητας Αυτοκινήτου".
- Το πεδίο "Μεταβίβαση" (Κωδ. 13) και η "Ημερομηνία" (Κωδ. 14) έκδοσης της νέας άδειας κυκλοφορίας.
- Το πεδίο "Εν Κινήσει" (Κωδ. 21).
- Στην περίπτωση που επέλθει αλλαγή σε κάποιο από τα στοιχεία του αυτοκινήτου (π.χ. αλλαγή μικτού βάρους - ωφέλιμου φορτίου) θα σημαίνεται με (χ) ή θα συμπληρώνεται κατά περίπτωση το αντίστοιχο πεδίο της ενότητας "Λοιπά Στοιχεία".
- Τα πλήρη στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτητών (Κωδ. 61), κατά περίπτωση.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι η μεταβίβαση δεν ολοκληρώθηκε και ο φάκελος έχει διαβιβαστεί στη νέα αρμόδια ΔΟΥ (αγοραστή), θα πρέπει η ΔΟΥ του αγοραστή να το επιστρέψει στη ΔΟΥ του πωλητή, με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου Μ.Δ.Α.

8. Επισημαίνεται ότι οι Κωδικοί Αριθμοί Επαγγελματικής Κατάστασης (4) και (6), που αναφέρονται στον προσαρτημένο στην (α) σχετική διαταγή Πίνακα ΙΙ, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται δεδομένου ότι αντ' αυτών σημαίνονται, κατά περίπτωση, τα πεδία (32), (33) ή (34) του Μ.Δ.Α.

9. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι εκτυπώνονται νέα Μ.Δ.Α., στα οποία, για διευκόλυνσή σας, έχουν επέλθει οι κατωτέρω τροποποιήσεις:

- Τα πεδία "Κωδικοί Κατηγορίας Αυτοκινήτου" (Κωδ. 41) και "Κυλινδρισμός" (Κωδ. 42) έχουν 4 θέσεις.
- Τα πεδία "Ιπποι" (Κωδ. 43) και "Θέσεις" (Κωδ. 44) έχουν 3 θέσεις.
- Ο χρωματισμός των πρωτότυπων και των αντιγράφων Μ.Δ.Α. είναι κίτρινο σκούρο και κίτρινο ανοιχτό, αντίστοιχα.

Υστερα από τα ανωτέρω, στα νέα έντυπα Μ.Δ.Α. που θα παραλάβετε, θα συμπληρώνονται οι μεν Κωδ. 41, 42 και 44, όπως έχει ορισθεί γι' αυτούς στην (α) σχετική διαταγή μας, ενώ ο Κωδ. 43 "Ιπποι" θα συμπληρώνεται ως ακέραιος αριθμός, π.χ. 5, 10, 110.

Επισημαίνεται ότι τυχόν δεκαδικά ψηφία της ιπποδύναμης δεν θα αναγράφονται πλέον.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης