Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρειος Πάγος 248/2013 Καταγγελία σύμβασης μετά από αποχή εργαζομένου λόγω ασθένειας


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-07-2013 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Άρειος Πάγος 248/2013
Καταγγελία σύμβασης μετά από αποχή εργαζομένου λόγω ασθένειας
Περίληψη
Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 2112/1920, η οποία κατά το άρθρο 8 του Β.Δ. 16/18 Ιουλίου 1920 ισχύει και για τους εργάτες, "αποχή υπαλλήλου από της εργασίας .οφειλομένη εις βραχείας σχετικώς διαρκείας ασθένειαν, προσηκόντως αποδεδειγμενην ή προκειμένου περί γυναικός εις λοχείαν, δεν θεωρείται ως λύσις της συμβάσεως εκ μέρους αυτού".

Με το άρθρο 3 του Ν. 4658/1930 καθορίστηκαν τα όρια μέσα στα οποία μπορεί η διάρκεια μιας ασθένειας να θεωρείται βραχεία. Έτσι αποτελεί ασθένεια βραχείας διάρκειας αυτή που διαρκεί ένα μήνα για υπαλλήλους που υπηρετούν μέχρι τέσσερα (4) έτη, τρεις (3) μήνες για υπαλλήλους που υπηρετούν πέραν των τεσσάρων ετών, όχι όμως και πέραν των δέκα ετών, τέσσερις (4) μήνες για υπαλλήλους που υπηρετούν πέραν των δέκα ετών, όχι όμως και πέραν των δεκαπέντε ετών και έξι (6) μήνες για αυτούς που υπηρετούν για χρόνο ανώτερο των δεκαπέντε ετών.

Περαιτέρω, από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων συνάγεται ότι σε περίπτωση αποχής του μισθωτού από την εργασία του λόγω ασθενείας καθ' υπέρβαση των χρονικών ορίων, που τίθενται από τις πιο πάνω διατάξεις, η λύση ή μη της εργασιακής συμβάσεως κρίνεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση κατά το άρθρο 200 και 288 Α.Κ.

Ειδικότερα με βάση τις αρχές της καλής πίστεως, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη, μετά από εκτίμηση της αιτίας της αποχής, της διάρκειας της, της υπαιτιότητας ή συνυπαιτιότητας του μισθωτού και γενικά των συνθηκών κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η αποχή, απόκειται δε στο δικαστή να κρίνει αν αυτή η αποχή, κατά αντικειμενική κρίση, δηλαδή ανεξάρτητα από την πρόθεση του μισθωτού για λύση ή μη της συμβάσεως, πρέπει να θεωρηθεί ως σιωπηρή δήλωση βουλήσεως του μισθωτού για τη λύση από αυτόν της εργασιακής συμβάσεως (Ολ.ΑΠ 32 /1988).


ΑΠ 248/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β2' Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αντώνιο Αθηναίο, Δημήτριο Μουστάκα, Νικόλαο Τρούσα και Ασπασία Καρέλλου, Αρεοπαγίτες.
ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 15 Ιανουαρίου 2013, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη για να δικάσει μεταξύ:
Του αναιρεσείοντος: Ε. Σ. του Κ., κατοίκου ..., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Κωνσταντίνου Ρήγου και κατέθεσε προτάσεις.
Της αναιρεσιβλήτου: Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "............................................" και το διακριτικό τίτλο "ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.", που εδρεύει στη ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Δημήτριο Σμυρνή με δήλωση κατ' άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ και κατέθεσε προτάσεις.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 2/4/2008 αγωγή του ήδη αναιρεσείοντος, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 1563/2009 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 3595/2011 του Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί ο αναιρεσείων με την από 16/5/2012 αίτησή του.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Η Εισηγήτρια Αρεοπαγίτης Αγγελική Καρέλλου ανέγνωσε την από 3/1/2012 έκθεσή της, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της από 16/5/2012 αιτήσεως αναιρέσεως.
Ο πληρεξούσιος του αναιρεσείοντος ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεως και την καταδίκη του αντίδικου μέρους στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 2112/1920, η οποία κατά το άρθρο 8 του Β.Δ. 16/18 Ιουλίου 1920 ισχύει και για τους εργάτες, "αποχή υπαλλήλου από της εργασίας .οφειλομένη εις βραχείας σχετικώς διαρκείας ασθένειαν, προσηκόντως αποδεδειγμενην ή προκειμένου περί γυναικός εις λοχείαν, δεν θεωρείται ως λύσις της συμβάσεως εκ μέρους αυτού".

Με το άρθρο 3 του Ν. 4658/1930 καθορίστηκαν τα όρια μέσα στα οποία μπορεί η διάρκεια μιας ασθένειας να θεωρείται βραχεία. Έτσι αποτελεί ασθένεια βραχείας διάρκειας αυτή που διαρκεί ένα μήνα για υπαλλήλους που υπηρετούν μέχρι τέσσερα (4) έτη, τρεις (3) μήνες για υπαλλήλους που υπηρετούν πέραν των τεσσάρων ετών, όχι όμως και πέραν των δέκα ετών, τέσσερις (4) μήνες για υπαλλήλους που υπηρετούν πέραν των δέκα ετών, όχι όμως και πέραν των δεκαπέντε ετών και έξι (6) μήνες για αυτούς που υπηρετούν για χρόνο ανώτερο των δεκαπέντε ετών.

Περαιτέρω, από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων συνάγεται ότι σε περίπτωση αποχής του μισθωτού από την εργασία του λόγω ασθενείας καθ' υπέρβαση των χρονικών ορίων, που τίθενται από τις πιο πάνω διατάξεις, η λύση ή μη της εργασιακής συμβάσεως κρίνεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση κατά το άρθρο 200 και 288 Α.Κ.

Ειδικότερα με βάση τις αρχές της καλής πίστεως, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη, μετά από εκτίμηση της αιτίας της αποχής, της διάρκειας της, της υπαιτιότητας ή συνυπαιτιότητας του μισθωτού και γενικά των συνθηκών κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η αποχή, απόκειται δε στο δικαστή να κρίνει αν αυτή η αποχή, κατά αντικειμενική κρίση, δηλαδή ανεξάρτητα από την πρόθεση του μισθωτού για λύση ή μη της συμβάσεως, πρέπει να θεωρηθεί ως σιωπηρή δήλωση βουλήσεως του μισθωτού για τη λύση από αυτόν της εργασιακής συμβάσεως (Ολ.ΑΠ 32 /1988).

Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του Κ.Πολ.Δ αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρμοσθεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του, ή αν εφαρμοσθεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρμοσθεί εσφαλμένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία, είτε με κακή εφαρμογή (Ολ.ΑΠ 7/2006). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 559 αρ. 19 του Κ.Πολ.Δ. αναίρεση επιτρέπεται, αν η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήματα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι ο προβλεπόμενος απ' αυτήν λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, όταν στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού δεν εκτίθενται πραγματικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας) ή τα εκτιθέμενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται με βάση το πραγματικό του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννομης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση της (ανεπαρκείς αιτιολογίες) ή όταν αντιφάσκουν μεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία), δηλαδή όταν δεν προκύπτει από την απόφαση ποια πραγματικά περιστατικά δέχθηκε αυτή, ώστε σε συνδυασμό με το διατακτικό της να κριθεί περαιτέρω, αν στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέτρεχαν τα στοιχεία της διατάξεως που εφαρμόσθηκε.

Αντίθετα δεν υπάρχει έλλειψη νόμιμης βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόμενες στην εκτίμηση των αποδείξεων και μάλιστα στην ανάλυση, στάθμιση και αξιολόγηση του εξαγόμενου από αυτές πορίσματος, διότι σημασία έχει το τι αποδείχθηκε και όχι γιατί αποδείχθηκε και το δικαστήριο της ουσίας προβαίνει ανέλεγκτα στην κρίση αυτή, κατ' άρθρο 561 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ.
Στην προκείμενη περίπτωση το Εφετείο, με την προσβαλλόμενη απόφαση, δέχθηκε ανελέγκτως τα ακόλουθα : Ο ενάγων και ήδη αναιρεσείων προσλήφθηκε από την εναγομένη και ήδη αναιρεσίβλητη εταιρεία, που έχει ως αντικείμενο της εμπορικής της δραστηριότητας την εκμετάλλευση αλυσίδας καταστημάτων super market, με την από 1/11/1991 σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, προκειμένου να εργασθεί ως βοηθός αποθηκάριου στο κατάστημα ........................... Στις 4/1/2007, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, ο ενάγων τραυματίστηκε, όταν ανατράπηκε η τύπου "λάμδα" σκάλα στην οποία είχε ανέβει, προκειμένου να καθαιρέσει από την οροφή του ως άνω καταστήματος, τη Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Ειδικότερα υπέστη διατροχαντήριο κάταγμα (ΔΕ) ισχίου, το οποίο αντιμετωπίσθηκε με επέμβαση ανοικτής ανάταξης και εσωτερικής οστεοσύνθεσης, παρέμεινε δε νοσηλευόμενος στο Νοσοκομείο "................................................", στο οποίο είχε εισαχθεί, μέχρι 10/1/2007. Από το Νοσοκομείο αυτό εξήλθε στις 10/1/2007 και μέχρι 14/1/2008 έμεινε εκτός εργασίας, με αναρρωτικές άδειες που ελάμβανε από την αρμόδια επιτροπή του ασφαλιστικού του φορέα (ΙΚΑ). Επειδή η κατάσταση της υγείας του ενάγοντος δεν βελτιωνόταν, με διαδοχικές αποφάσεις της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ Περιστερίου, ο ενάγων κρινόταν ανίκανος προς εργασία. Ειδικότερα: α) με την υπ' αριθμ. 184/ 2/2/2007 απόφαση κρίθηκε ανίκανος προς εργασία για το χρονικό διάστημα από 4/1/2007 μέχρι 9/2/2007, β) με την υπ' αριθμ. 566/23/3/2007 απόφαση κρίθηκε ανίκανος για το χρονικό διάστημα από 10/3/2007 μέχρι 9/4/2007, γ) με απόφαση της άνω Επιτροπής, ο αριθμός της οποίας δεν αναφέρεται, κρίθηκε ανίκανος για το χρονικό διάστημα από 10/4/2007 μέχρι 9 / 5 /2007 και δ) με την υπ' αριθμ. 1027/22/5/2007 απόφαση κρίθηκε ανίκανος για το χρονικό διάστημα από 10 5//2007 μέχρι 9/6/2007. Στις 4/7/2007 επέστρεψε στην εργασία του και εργάσθηκε για δύο ημέρες, ήτοι μέχρι και την 5/7/2007, πλην όμως επειδή, όπως ανέφερε, αισθανόταν πόνους, διέκοψε εκ νέου την εργασία του. Συνεχίζει το Εφετείο, ότι ο ενάγων κρίθηκε ανίκανος προς εργασία, ε) για το διάστημα από 10/6/2007 μέχρι 3/7/2007,με την υπ' αριθμ. 89/11/6/2007 απόφαση της Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής του παραπάνω υποκαταστήματος, στ) για το διάστημα από 6/7/2007 μέχρι 5/8/2007, με την υπ' αριθμ. 1479/-12/7/2007 απόφαση της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, ζ) για το χρονικό διάστημα από 6/8/2007 μέχρι 7/9/2007 με την υπ' αριθμ. 167/-3/9/2007 απόφαση της ως άνω Επιτροπής, η ) για το από 8 /9 / 2007 μέχρι 15/10/2007 χρονικό διάστημα με την υπ' αριθμ. 194/25/9/2007 απόφαση, θ) για το από 16/10/2007 μέχρι 15/11/2007 χρονικό διάστημα με την υπ' αριθμ. 2145 /23/10/2007 απόφαση, ι) για το από 16/11/2007 μέχρι 26/11/2007 χρονικό διάστημα με την υπ' αριθμ. 2423/27/-2007 απόφαση και ια) για το από 27/12/2007 μέχρι 14/1/2008 χρονικό διάστημα με την υπ' αριθμ,.75/14/1/2008 απόφαση, αν και ο θεράπων ιατρός του Χ. Θ., επιμελητής ορθοπεδικός χειρουργός στο ως άνω Θεραπευτήριο, με το από 27/12/2007 ιατρικό σημείωμα του, είχε συστήσει παράταση της αναρρωτικής του άδειας για ένα ακόμη μήνα από 27/12/2007 μέχρι 27/1/2008. Καθ' όλο το πιο πάνω χρονικό διάστημα που ο ενάγων κρινόταν από τον ασφαλιστικό του φορέα ανίκανος προς εργασία, η εναγομένη του κατέβαλε κανονικά τις αποδοχές του και υπέγραφε τα απαραίτητα έγγραφα που της προσκομιζόταν, προκειμένου ο ενάγων να λαμβάνει το επίδομα ασθενείας. Συνεχίζει το Εφετείο, ότι στις 21/12/2007 ο ενάγων κατέθεσε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας, την από 20/12/2007 αγωγή του, η οποία επιδόθηκε στην εναγομένη στις 28/12/2007. Με την αγωγή του αυτή ο ενάγων ισχυριζόταν, ότι ενώ την 1/1/1991 είχε προσληφθεί από την εναγομένη με σύμβαση εργασίας εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ως φορτοεκφορτωτής - βοηθός αποθηκάριου, από το Σεπτέμβριο του έτους 1992 εργαζόταν σ' αυτήν ως οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου μέχρι το έτος 2006, που η εναγομένη διέκοψε την υπηρεσία αποστολής και διανομής των εμπορευμάτων της στους πελάτες της. Η αγωγή αυτή έγινε δεκτή με την υπ' αριθμ. 661/2008 οριστική απόφαση του άνω δικαστηρίου και η εναγομένη υποχρεώθηκε να καταβάλει στον ενάγοντα την προκύπτουσα διαφορά αποδοχών, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2002 μέχρι 31/12/2004, συνολικού ποσού 3.909, 15 ευρώ. Στις 15/1/2008 και ενώ είχε λήξει η άδεια του από τον ασφαλιστικό του φορέα, ο ενάγων δεν παρουσιάστηκε στην εναγομένη, όπως όφειλε, προκειμένου να αναλάβει και πάλι εργασία. Η εναγομένη ανέμενε αυτόν μέχρι τις 19/1/2008 και στις 25/1/2008 ανήγγειλε στον ΟΑΕΔ την οικειοθελή αποχώρηση του απ' αυτήν. Η επόμενη επικοινωνία που είχε η εναγομένη με τον ενάγοντα ήταν στις 28/1/2008, όταν ο τελευταίος εμφανίστηκε στο παραπάνω κατάστημα της για να αναλάβει και πάλι εργασία, πράγμα το οποίο δεν επέτρεψε η διευθύντρια του εν λόγω καταστήματος Ε. Σ., λόγω της προηγηθείσας εκ μέρους της αναγγελίας οικειοθελούς αποχωρήσεως του ενάγοντος στον ΟΑΕΔ. Τρεις ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 30/1/2008, ο ενάγων προσέφυγε στην Επιθεώρηση Εργασίας στο Περιστέρι Ν. Αττικής και ζήτησε "τη διενέργεια εργατικής διαφοράς", αναφέροντας ως αντικείμενο αυτής, "μη παροχή εργασίας μετά από ασθένεια συνεπεία εργατικού ατυχήματος. Εργαζόμουν σαν οδηγός ενώ με δήλωνε ως εργάτη. Δεν μου έχει γνωστοποιήσει τους όρους της ατομικής μου σύμβασης". Την 1/2/2008 ο ενάγων επέδωσε στην εναγομένη την από 30/1/2008 εξώδικη διαμαρτυρία - πρόσκληση - δήλωση, με την οποία δήλωνε, ότι συνεχίζει να προσφέρει την εργασία του και την καλούσε να του αναθέσει εντός τριών (3) ημερών καθήκοντα και αρμοδιότητες, τα οποία θα συνεχίσει να εκτελεί. Με την από 11/2/ 2008 εξώδικη διαμαρτυρία-πρόσκληση-δήλωση, που επέδωσε στην εναγομένη στις 15/2/2008, ζήτησε και πάλι να του ανατεθούν καθήκοντα και εργασία, επιπλέον δε δήλωσε ότι η άρνηση εκ μέρους της να αποδεχθεί τις υπηρεσίες του επέχει θέση καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας και του οφείλεται αποζημίωση απόλυσης. Δέχεται, ακολούθως το Εφετείο, ότι οι κοινοποιήσεις των ανωτέρω εξώδικων προσκλήσεων είναι προσχηματικές και σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνουν αληθή βούληση του ενάγοντος για ανάληψη υπηρεσίας. Αν πράγματι υπήρχε τέτοια πρόθεση θα είχε φροντίσει να την καταστήσει γνωστή στην εργοδότρια του και σε κάθε περίπτωση θα είχε φροντίσει πολύ πριν να ενημερώσει αυτήν για την πορεία της υγείας του και τη σύσταση για αναρρωτική άδεια μέχρι την 27/1/2008 από το θεράποντα ιατρό του, καθώς και την πρόθεση του να επιστρέψει τότε στην εργασία του. Αντίθετα, μετά την άσκηση της ως άνω αγωγής, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας, διέκοψε ο ίδιος κάθε επαφή με την εναγομένη εργοδότρια του, παρά το γεγονός ότι η αποχή από την εργασία του υπερέβη κατά πολύ τα χρονικά όρια που ορίζει ο νόμος και συγκεκριμένα απουσίασε συνολικά για περισσότερο από ένα έτος, ενώ το χρονικό όριο που ορίζει ο νόμος, με βάση το χρόνο υπηρεσίας του, ανέρχεται σε έξι (6) μήνες, αφού πρόκειται για υπάλληλο που συμπλήρωσε 15 έτη υπηρεσίας και παρόλο που η εργοδότρια του μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου του 2008 υπέβαλε προς το ΙΚΑ τις σχετικές δηλώσεις για την επιδότηση του και ότι ο ισχυρισμός του ενάγοντος ότι η ανωτέρω ενέργεια της εναγομένης έγινε από λόγους εκδίκησης στο πρόσωπο του, διότι διεκδίκησε με την ως άνω αγωγή του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας τη διαφορά μεταξύ των αποδοχών που του κατέβαλε η εναγομένη και αυτών που εδικαιούτο βάσει των οικείων Σ.Σ.Ε.και Δ.Α. είναι αβάσιμος, διότι αν πράγματι το κίνητρο της ήταν αυτό δεν θα άφηνε να παρέλθουν δεκαεπτά (17) ημέρες από την άσκηση της, ο δε ενάγων αν πράγματι επιθυμούσε τη συνέχιση της εργασίας του, δεν θα είχε παύσει να ενημερώνει την εναγομένη για την πορεία της υγείας του. Άλλωστε ο χρόνος άσκησης της άνω αγωγής ενώπιον του ανωτέρω Ειρηνοδικείου, με την οποία ο ενάγων ζητούσε να του επιδικασθούν οι ως άνω διαφορές των αποδοχών του, για το από 1/1/2002 μέχρι 31/12/2004 χρονικό διάστημα, χωρίς να αποδεικνύεται ότι προηγουμένως είχε διαμαρτυρηθεί γι' αυτό στην εναγομένη ενισχύει την κρίση ότι ο ενάγων δεν επιθυμούσε πλέον τη συνέχιση της εργασίας του στις 16 /1/2008. Καταλήγει δε το Εφετείο ότι με βάση τα προεκτεθέντα η αποχή του ενάγοντος από την εργασία του υποδηλώνει αντικειμενικά, κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, σιωπηρή δήλωση βουλήσεως αυτού για λύση της εργασιακής συμβάσεως.

Κατ' ακολουθίαν των παραδοχών αυτών το Εφετείο αφού έκανε δεκτή την έφεση της αναιρεσίβλητης, κατά της πρωτόδικης αποφάσεως που είχε δεχθεί τα αντίθετα απέρριψε την αγωγή. Με την κρίση του αυτή και κυρίως με τις παραδοχές, ότι ο αναιρεσείων απείχε από την εργασία του λόγω ασθένειας, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους, ενώ το ανώτατο χρονικό όριο που ορίζει ο νόμος, για εργαζόμενο όπως ο αναιρεσείων, που είχε 15 έτη υπηρεσίας, ανέρχεται σε έξι (6) μήνες, ότι ο αναιρεσείων δεν ενημέρωνε την αναιρεσίβλητη για την πορεία της υγείας του, ότι αν και η τελευταία από τις διαδοχικές αναρρωτικές άδειες του αναιρεσείοντος έληξε στις 15/1/2008, δεν εμφανίστηκε την επομένη στον τόπο εργασίας του προκειμένου να θέσει στη διάθεση της αναιρεσίβλητης τις υπηρεσίες του, αλλά το πρώτον εμφανίστηκε σ' αυτήν στις 28/-1/2008 και αφού προηγουμένως, στις 25/1/2008 η αναιρεσίβλητη είχε προβεί προς τον ΟΑΕΔ σε αναγγελία οικειοθελούς αποχωρήσεως του αναιρεσείοντος από την εργασία του, ότι οι εξώδικες διαμαρτυρίες του αναιρεσείοντος ήταν προσχηματικές και δεν υποδήλωναν τη βούληση του για ανάληψη εργασίας, ότι η ως άνω ενέργεια της αναιρεσίβλητης, να προβεί προς τον ΟΑΕΔ σε δήλωση οικειοθελούς αποχωρήσεως του αναιρεσείοντος από την εργασία του, δεν οφείλεται σε εκδικητικότητα για την άσκηση της ως άνω αγωγής, αφού είχαν παρέλθει 17 ημέρες από την άσκηση της και ότι με βάση τα ανωτέρω η αποχή του αναιρεσείοντος από την εργασίας του .υποδηλώνει κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη σιωπηρή δήλωση βουλήσεως αυτού για λύση της συμβάσεως εργασίας, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε τους κανόνες ουσιαστικού δικαίου των διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 3 του Ν. 2112/1920, 200 και 288 του Α.Κ., αφού, με τις παραδοχές αυτές δεν συντρέχουν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους, με πλήρεις, σαφείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες, που καλύπτουν πλήρως το αποδεικτικό της πόρισμα και το διατακτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Επομένως, οι πρώτος και δεύτερος λόγοι αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ.1 και 19 του Κ.Πολ. Δ. αντίστοιχα, με τους οποίους ο αναιρεσείων αιτιάται το Εφετείο για κακή ερμηνεία και εφαρμογή των παραπάνω ουσιαστικού δικαίου διατάξεων και ανεπαρκείς και αντιφατικές αιτιολογίες για τα ζητήματα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, είναι αβάσιμοι.

Επειδή, από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 340 και 346 του Κ Πολ.Δ συνάγεται ότι το δικαστήριο για να σχηματίσει τη δικανική του πεποίθηση ως προς τη βασιμότητα ή μη των προβαλλομένων από τους διαδίκους πραγματικών ισχυρισμών που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του όλα τα νόμιμα αποδεικτικά μέσα, που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, είτε προς άμεση απόδειξη, είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική μνεία και χωριστή αξιολόγηση του καθενός απ' αυτά, αρκεί να γίνεται αδιστάκτως βέβαιο από το όλο περιεχόμενο της αποφάσεως ότι συνεκτιμήθηκαν όλα τα αποδεικτικά μέσα των διαδίκων. Η παράβαση της ανωτέρω υποχρεώσεως του δικαστηρίου της ουσίας ιδρύει τον προβλεπόμενο από το άρθρο 559 αρ. 11 γ' του Κ.Πολ.Δ. λόγο αναιρέσεως, όταν καταλείπονται αμφιβολίες για το αν πράγματι λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας. Δεν θεμελιώνει όμως το λόγο αυτό η παράλειψη του δικαστηρίου της ουσίας να μνημονεύσει ρητά στην απόφαση του ποια αποδεικτικά μέσα χρησιμοποιήθηκαν για άμεση και ποια για έμμεση απόδειξη ή να καθορίσει τη βαρύτητα που αποδόθηκε σε καθένα απ' αυτά. Στην προκείμενη περίπτωση ο αναιρεσείων με τον τρίτο λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 11 γ' του Κ.Πολ.Δ αιτιάται το Εφετείο, για τη μη λήψη υπόψη του βιβλιαρίου υγείας του ΙΚΑ, από το οποίο προκύπτει ότι η αναρρωτική του άδεια δεν έληγε στις 14/1/2008 αλλά στις 5/2/2008. Ο λόγος αυτός είναι αβάσιμος, καθόσον από τη γενική βεβαίωση στην προσβαλλόμενη απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη και όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται νόμιμα, σε συνδυασμό με το όλο περιεχόμενο της δεν καταλείπονται αμφιβολίες ότι το Εφετείο έλαβε υπόψη και του και το ως άνω έγγραφο, προκειμένου να καταλήξει στο αποδεικτικό του πόρισμα. Επειδή, ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αρ. 20 του Κ.Πολ.Δ. για παραμόρφωση του περιεχομένου εγγράφου καθιδρύεται, αν το δικαστήριο παραμόρφωσε το περιεχόμενο εγγράφου, με το να δεχθεί πραγματικά γεγονότα διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. Θα πρέπει δε το δικαστήριο της ουσίας να στήριξε την επιζήμια για τον αναιρεσείοντα κρίση του, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο σε έγγραφο που φέρεται παραμορφωμένο. Δεν θεμελιώνεται όμως ο παραπάνω λόγος, όταν το έγγραφο αυτό απλώς συνεκτιμήθηκε με άλλες αποδείξεις, χωρίς να εξαίρεται ειδικά το ίδιο, ως προς το πόρισμα για την ύπαρξη ή μη του αποδεικτέου γεγονότος. Πρέπει δε να δίδεται στο έγγραφο περιεχόμενο έκδηλα διαφορετικό από εκείνο που διαλαμβάνεται σ' αυτό. Δεν υπάρχει όμως παραμόρφωση, όταν το δικαστήριο εκτίμησε απλά το περιεχόμενο του εγγράφου, όπως έχει ακριβώς, ύστερα από ορθή ανάγνωση και κατέληξε, σε κρίση διαφορετική από αυτή που ο αναιρεσείων θεωρεί σωστή. Η παραμόρφωση του εγγράφου μπορεί να γίνει θετικά με τη λάθος ανάγνωση του κειμένου του εγγράφου αλλά και αρνητικά με την παράλειψη ανάγνωσης κρίσιμου τμήματος αυτού. Για να είναι ορισμένος δε ο πιο πάνω λόγος αναιρέσεως, θα πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το έγγραφο και το περιεχόμενο του, καθώς και το περιεχόμενο που προσέδωσε σ' αυτό το δικαστήριο "αυτολεξεί" ώστε να καθίσταται προφανές από τη σύγκριση το διαγνωστικό σφάλμα της προσβαλλόμενης αποφάσεως, έστω και έμμεσα, ο ουσιώδης πραγματικός ισχυρισμός για την απόδειξη ή ανταπόδειξη του οποίου χρησιμοποιήθηκε το έγγραφο και το επιζήμιο για τον αναιρεσείοντα συμπέρασμα, στο οποίο κατέληξε, εξαιτίας της παραμόρφωσης το δικαστήριο της ουσίας.

Στην προκείμενη περίπτωση με τον τέταρτο λόγο αναιρέσεως, μέρος πρώτο, από το άρθρο 559 αρ. 20 του Κ.Πολ.Δ. που προβάλλεται επικουρικά σε σχέση με τον τρίτο λόγο αναιρέσεως (από το άρθρο 5559 αρ. 11 γ' Κ. Πολ.Δ.) ο αναιρεσείων αιτιάται το Εφετείο για παραμόρφωση του βιβλιαρίου υγείας του, στην 27η σελίδα του οποίου αναφέρεται ότι με την υπ' αριθμ. 231/ 5 12 I-02008 απόφαση κρίθηκε ανίκανος προς εργασία για το από 15/1/2008 μέχρι 5/12/2008 χρονικό διάστημα, δεχόμενο ότι η αναρρωτική του άδεια έληξε στις 14 /1/2008. Ο λόγος αυτός ανεξαρτήτως της αοριστίας του είναι αβάσιμος, καθόσον, α) το δικαστήριο της ουσίας δεν δέχθηκε ως οντολογικό περιεχόμενο του ως άνω εγγράφου διαφορετικό από εκείνο που προκύπτει από το περιεχόμενο του, ως προς την ύπαρξη ή ανυπαρξία ενός πραγματικού γεγονότος, αφού δεν αναφέρεται σ' αυτή ότι το βιβλιάριο ασθενείας του αναιρεσείοντος είχε διαφορετικό περιεχόμενο απ' αυτό που ο αναιρεσείων αναφέρει, η δε μνεία στην απόφαση ότι ο αναιρεσείων κρίθηκε ανίκανος προς εργασία για το από 27/12/2007 μέχρι τις 14/1/2008 διάστημα, όχι δε και για το από 15/1/2008 μέχρι 5/2/2008 διάστημα, όπως αναφέρεται στο βιβλιάριο υγείας, δεν ασκεί ουσιώδη επίδραση στη έκβαση στης δίκης και το Εφετείο δεν στήριξε το αποδεικτικό του πόρισμα αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στο έγγραφο αυτό, γιατί: α1) το κρίσιμο στην κρινόμενη περίπτωση ζήτημα δεν είναι αν ο αναιρεσείων έλαβε και άλλη αναρρωτική άδεια πέραν της 14/1/2008, αλλά αν η υπέρβαση των χρονικών ορίων αποχής από την εργασία του μισθωτού, που τίθεται από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 2112/1920, και η οποία κατά τις παραδοχές της προσβαλλόμενης αποφάσεως είχε συντελεσθεί έξι και πλέον μήνες πριν από τις 14/1/2008, κατ' αντικειμενική κρίση, με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, πρέπει να θεωρηθεί ως σιωπηρή εκ μέρους του καταγγελία της εργασιακής συμβάσεως, α2) συνδέεται με τις περαιτέρω παραδοχές ότι ο αναιρεσείων "στις 15/1/2008 και ενώ είχε λήξει η άδεια του από τον Ασφαλιστικό του φορέα δεν παρουσιάστηκε στην αναιρεσίβλητη όπως όφειλε, προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία, β) το έγγραφο αυτό δεν προσκομίσθηκε από τον αναιρεσείοντα για την απόδειξη ουσιώδους ισχυρισμού, δηλαδή ισχυρισμού που επιδρά στο διατακτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως και γ) το δικαστήριο της ουσίας δεν κατέληξε σε επιζήμιο για τον αναιρεσείοντα αποδεικτικό πόρισμα στηριζόμενο αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στο ως άνω έγγραφο, το οποίο απλώς συνεκτίμησε μαζί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα που προσκομίστηκαν. Επειδή, από το άρθρο 671 παρ.1 εδ. α' Κ.Πολ.Δ. το οποίο ορίζει ότι το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη και αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου, προκύπτει ότι κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών το δικαστήριο δεν υποχρεούται να τηρήσει τους ορισμούς του νόμου σχετικά με τη δύναμη των αποδεικτικών μέσων, αλλά τα εκτιμά ελεύθερα κατά το γενικό κανόνα του άρθρου 340 Κ.Πολ.Δ., με εξαίρεση τη δικαστική ομολογία. Συνεπώς, ο λόγος από το άρθρο 559 αρ. 12 Κ.Πολ.Δ δεν ιδρύεται σε υποθέσεις που δικάζονται κατά την ανωτέρω ειδική διαδικασία. Στην κρινόμενη περίπτωση ο αναιρεσείων με τον τέταρτο λόγο αναιρέσεως, μέρος δεύτερο, από το άρθρο 559 αρ. 12 του Κ.Πολ.Δ προσάπτει στην προσβαλλόμενη απόφαση που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών την πλημμέλεια ότι παραβίασε τους ορισμούς του νόμου ως προς την αποδεικτική δύναμη του βιβλιαρίου υγείας του, που αποτελεί δημόσιο έγγραφο και από το οποίο προκύπτει ότι η αναρρωτική του άδεια δεν έληγε στις 14/1/2008 αλλά συνεχίσθηκε από 15 /1/2008 μέχρι 5/2/2008. Ο λόγος αυτός είναι απαράδεκτος, καθόσον δεν ιδρύεται στις ειδικές διαδικασίες, όπως είναι η των εργατικών διαφορών, κατά την οποία δικάζεται η ένδικη υπόθεση, όπου το δικαστήριο δεν υποχρεούται να τηρήσει τους ορισμούς του νόμου σχετικά με τη δύναμη των αποδεικτικών μέσων, αλλά τα εκτιμά ελεύθερα, κατά το γενικό κανόνα του άρθρου 340 Κ.Πολ.Δ. Σε κάθε όμως περίπτωση ο λόγος αυτός είναι αβάσιμος, καθόσον το δικαστήριο προσέδωσε στο βιβλιάριο υγείας του αναιρεσείοντος την αποδεικτική δύναμη που έχει, αλλά η εις αυτό εγγραφή ότι ο τελευταίος έλαβε αναρρωτική άδεια και για το από το 15/1/2008 έως 5/2/2008 χρονικό διάστημα, ουδεμία επιρροή ασκεί στην έκβαση της δίκης, ενόψει των παραδοχών, ότι στις 14/1/2008 ο αναιρεσειων είχε υπερβεί το ανώτατο νόμιμο όριο αποχής από την εργασία του των έξι (6) μηνών λόγω ασθένειας, αφού απουσίασε για περισσότερο από ένα έτος, ότι στις "15/1/2008 και ενώ είχε λήξει η άδεια του από τον ασφαλιστικό του φορέα, ο ενάγων δεν παρουσιάσθηκε στην εναγομένη, όπως όφειλε, προκειμένου να αναλάβει και πάλι εργασία. Η εναγομένη ανέμενε αυτόν μέχρι 19/1/2009 και στις 25/1/2008 ανήγγειλε στον ΟΑΕΔ την οικειοθελή αποχώρηση του απ' αυτή ... στις 25/1/2008 (ο αναιρεσείων) εμφανίσθηκε στο παραπάνω κατάστημα για να αναλάβει και πάλι εργασία, πράγμα το οποίο δεν επέτρεψε η διευθύντρια ... τρεις ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 30/1/2008 ο ενάγων προσέφυγε στην Επιθεώρηση Εργασίας ... και ζήτησε τη διενέργεια εργατικής διαφοράς αναφέροντας επί λέξει ως αντικείμενο αυτής "... μη παροχή εργασίας μετά από ασθένεια συνεπεία εργατικού ατυχήματος. Εργαζόμουν σαν οδηγός ενώ με δήλωνε σαν εργάτη .Δεν μου έχει γνωστοποιήσει τους όρους της ατομικής μου σύμβασης", ότι την 1/2/2008 ο αναιρεσείων επέδωσε στην αναιρεσίβλητη εξώδικη διαμαρτυρία-πρόσκληση-δήλωση, με την οποία δήλωνε ότι συνεχίζει να προσφέρει την εργασίας του και την καλούσε να του αναθέσει εντός τριών ημερών καθήκοντα και αρμοδιότητες τα οποία θα συνεχίσει να εκτελεί ... και ότι με την από 11/2/2008 εξώδικη διαμαρτυρία πρόσκληση-δήλωση που επέδωσε στην εναγομένη στις 15/2/2008 ζήτησε και πάλι να του ανατεθούν καθήκοντα και εργασία ...". Δηλαδή για το χρονικό διάστημα από 15/1/2008 μέχρι 25/1/2008 ο αναιρεσείων δεν είχε εμφανισθεί για εργασία, αν και είχε λήξει η αναρρωτική του άδεια, που είχε υπερβεί το ανώτατο νόμιμο όριο, ούτε είχε γνωστοποιήσει στην αναιρεσίβλητη τους λόγους της μη εμφάνισης του και με τις από 30/1/2008 και 11/2/2008 εξώδικες δηλώσεις του ζητούσε να του ανατεθούν καθήκοντα και εργασία και δεν γνωστοποίησε την αδυναμία του προς εργασία και τη λήψη αναρρωτικής άδειας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 16/5/2012 αίτηση για αναίρεση της 3595/2011 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα της αναιρεσίβλητης, τα οποία ορίζει σε χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 29 Ιανουαρίου 2013. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 12 Φεβρουαρίου 2013.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης