Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τ1940/41/14.4.2003 Τ1940/41/14.4.2003


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ18Α 5039388 ΕΞ 7.11.2013, την ΔΔΘΤΟΚ Γ 5025229 ΕΞ 2015/30.11.2015, την ΔΔΘΤΟΚ Γ 1038094 ΕΞ 2016/3.3.2016, την ΔΔΘΤΘΚ Γ 1175671 ΕΞ 2016/1.12.2016 την ΔΔΘΕΚΑ Γ1085199 ΕΞ 2017/31.5.2017, την Α.1070/22-02-2019, την Α.1205/2021 και την Α.1259/2021.
Σύμφωνα με την Δ18Α 5039388 ΕΞ 7.11.2013 ορίζεται ότι ειδικά για το έτος 2013, η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 17 της αριθμ. πρωτ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ εφαρμόζεται και στις ήδη χορηγηθείσες ποσότητες καυσίμων για αλιεία σε διεθνή ύδατα εντός του χρονικού διαστήματος της απαγόρευσης της αλιείας στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
Σύμφωνα με την ΔΔΘΤΘΚ Γ 1175671 ΕΞ 2016/1.12.2016 ορίζεται:
"1. Οι Δεξαμενές Ανεφοδιασμού που ήδη λειτουργούν στους υποκείμενους χώρους των αεροδρομίων οφείλουν να λάβουν Άδεια Φορολογικής Αποθήκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 και με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της υπ' αριθμ. Φ. 639/447/14.8.2002 ΑΥΟΟ, το αργότερο έως την 31.12.2017. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος παύει αυτοδίκαια η ισχύς των υπαρχουσών Αδειών Δεξαμενών Ανεφοδιασμού.
2. Στις περιπτώσεις αεροδρομίων, όπου για τη μετατροπή των Δεξαμενών Ανεφοδιασμού σε Φορολογικές Αποθήκες απαιτείται η ανέγερση νέων εγκαταστάσεων για τη λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών, οι Δεξαμενές Ανεφοδιασμού δύνανται να λειτουργήσουν μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών ανέγερσης των νέων εγκαταστάσεων και το αργότερο έως την 30/9/2020. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος παύει αυτοδίκαια η ισχύς των υπαρχουσών Αδειών Δεξαμενών Ανεφοδιασμού.
"Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-04-2003 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι

Τ1940/41/14.4.2003
Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.


Αριθ. Τ1940/41/2003

(ΦΕΚ Β' 516/02-05-2003)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Καν (ΕΚ) 31/96.

2. Τις διατάξεις των Καν (ΕΟΚ) 2913/92 "περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα" και 2454/93 "Για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Καν(ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα", όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Καν (ΕΟΚ) 918/83 "Για την θέσπιση του Κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών".

4. Τις διατάξεις του Καν (ΕΚ) 800/99 "για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα".

5. Τις διατάξεις του Καν (ΕΟΚ) 565/80 "περί της προπληρωμής των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα".

6. Τις διατάξεις του Ν. 438/76, όπως έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 3 του Ν. 603/77 "περί τροποποιήσεως των άρθρων 10 & 21 του Ν. 438/1976 (ΦΕΚ 162/Α/10.6.77)" και τις διατάξεις του Ν. 2743/99 "Επαγγελματικά πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις".

7. Τις διατάξεις των άρθρων 25 και 27 του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000) "Περί κωδικοποίησης του Φ.Π.Α.".

8. Τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 "Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας" (ΦΕΚ 265/Α/22.11.2001) όπως ισχύουν & ειδικότερα των άρθρων 18 παρ. 2, 40, 41, 42, 68, 142 και επόμενα αυτού.

9. Τις διατάξεις του Ν. 2343/95 "Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών και άλλες διατάξεις".

10. Την 1100383/1330/Α0006/31. 10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β/ 31.10.2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών".

11. Το Π.Δ. 81/2002 "Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών" (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002).

12. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών εφοδιασμού με ταυτόχρονη ενδυνάμωση των αναγκαίων ελέγχων.

13. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη για τον προϋπολογισμό του Κράτους, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1

1. Τα εφόδια, (τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.) που απαλλάσσονται από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, πλην εκείνων που διέπονται από τις διατάξεις του Ειδικού Προορισμού, προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες:

1. Πλοίων, εξεδρών γεώτρησης ή εκμετάλλευσης
II. Αεροσκαφών
III. Πρεσβειών, Ξένων Αποστολών, Διεθνών Οργανισμών, Ξένων Ενόπλων Δυνάμεων και Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που πραγματοποιούν ταξίδια στο εξωτερικό.

Οι ως άνω δασμοφορολογικές απαλλαγές, χορηγούνται από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, ανεξάρτητα από τον κοινοτικό ή μη χαρακτήρα των εφοδίων.

2. Η αναγκαιότητα των κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 603/77 χορηγουμένων ατελώς τροφοεφοδίων, καπνικών προϊόντων και καυσίμων, εκτιμάται από το είδος και την ποσότητα που κρίνονται απαραίτητα για την ικανοποίηση αναγκών του συγκεκριμένου πλοίου και του πληρώματός του.

3. Για τον καθορισμό των ποσοτήτων καυσίμων και λιπαντικών που χορηγούνται ατελώς στα αναφερόμενα στο εδ. (ζ') της παρ. 2, του άρθρου. 3, του Ν. 603/77 πλοιάρια, πλωτά μέσα και ναυπηγήματα, ενεργείται σχολαστικός έλεγχος του θεωρημένου από τη λιμενική αρχή ημερολογίου της μηχανής και ημερολογίου της γέφυρας.

α') Για τα πλοία γραμμών εσωτερικού, τα μικτόπλοα και τα αλιευτικά, θα πρέπει να γίνεται αναγραφή, από το Τελωνείο Φόρτωσης, στο βιβλίο Ατελείας του πλοίου και ειδικότερα στην σελίδα, που αναγράφονται και τα λοιπά στοιχεία του πλοίου, του είδους του καυσίμου, που χρησιμοποιεί το εφοδιαζόμενο πλοίο, ως επίσης και της χωρητικότητας των δεξαμενών του, μετά από την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του πλοιοκτήτη, πλοιάρχου ή πράκτορα του πλοίου.

β') Για τα πλοία της παρ. α', καθώς και για τα πλοία γραμμών εξωτερικού, στη θέση 9, του παραστατικού εφοδιασμού, θα αναγράφονται, με ευθύνη του εφοδιαστή, τα πλήρη στοιχεία του πράκτορα, εφόσον βεβαίως μεσολαβεί.

4. Κατά την κρίση των Προϊσταμένων των αρμοδίων Τελωνείων ενεργοποιούνται με απόφαση αυτών οι ομάδες ελέγχου του άρθρου 15 της παρούσας.

Στις περιπτώσεις δε, που δημιουργείται αμφιβολία για την αναγκαιότητα και υπόνοιες για εκτροπή του εφοδιασμού, ιδιαίτερα εκείνου με καύσιμα, καπνικά ή αλκοολούχα ποτά, πέραν της ενεργοποίησης του διωκτικού μηχανισμού των αρμοδίων τελωνείων, το αρμοδίο Τελωνείο (Εφοδιασμού ή Φόρτωσης), ενημερώνει και της άλλες ελεγκτικές Αρχές (Σ.Δ.Ο.Ε, Ε.Λ.Υ.Τ) για την συνδρομή τους.

Η άφιξη του πλοίου βεβαιώνεται εγγράφως από τη Λιμενική Αρχή, εφόσον κρίνεται απαραίτητο στις περιπτώσεις του προηγουμένου εδαφίου.

5. Αναλόγως εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης και στις περιπτώσεις εφοδιασμού αεροσκαφών.

ΑΡΘΡΟ 2
Ευθύνη Εφοδιαστών

1. Ως αναγνωρισμένες εφοδιαστικές επιχειρήσεις, νοούνται οι εγγεγραμμένες στον οικείο επαγγελματικό φορέα και στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων. Αποκλειστική ευθύνη για την παράδοση, μεταφορά και παραλαβή των εν λόγω εφοδίων, φέρουν οι εφοδιαστικές επιχειρήσεις, που ενεργούν τον εφοδιασμό. Στην περίπτωση που ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απ' ευθείας από τον εφοπλιστή, τον πλοιοκτήτη, ή τον πράκτορα του πλοίου, η ευθύνη βαρύνει τους τελευταίους.

2. Κατ' εξαίρεση και ειδικά για τις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων με πετρελαιοειδή, η ευθύνη βαρύνει τα πρόσωπα που αναφέρονται στη διάταξη της παρ. 9, του άρθρου 6, του Ν. 3054/02 (ΦΕΚ 230/Α).

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 3
Παραστατικό Εφοδιασμού (με κοινοτικά και μη κοινοτικά εφόδια)

1. Για τον εφοδιασμό πλοίων γραμμών εσωτερικού, εξωτερικού ή μικτόπλοων, κατατίθεται στο Τελωνείο Εφοδιασμού από τον εφοδιαστή, τον εφοπλιστή, τον πλοιοκτήτη ή τον πράκτορα του πλοίου παραστατικό εφοδιασμού, που καταρτίζεται σε έντυπο του ΕΔΕ, πλην των περιπτώσεων που προβλέπεται η συμπλήρωση Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ. Ε.Φ.Κ.) και συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, αναλόγως, φέρει δε την ονομασία ΑΙΤΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ.

2. Κατατίθεται αυτοτελές παραστατικό εφοδιασμού:
α) Για μη κοινοτικά προϊόντα (τρίτων χωρών)
β) Για κοινοτικά προϊόντα υπαγόμενα στο άρθρο 36 του Καν. (Ε.Κ.) 800/99 και σε ΕΦΚ.
γ) Για κοινοτικά προϊόντα υπαγόμενα στο άρθρο 36 του Καν. (Ε.Κ.) 800/99 και όχι σε ΕΦΚ.
δ) Για κοινοτικά προϊόντα υπαγόμενα σε Ε.Φ.Κ. του Ν. 2960/2001,
ε) Για λοιπά εφόδια.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Καν. Ε.Κ. 800/99, σε περιπτώσεις εφοδιασμού με πολλά εγχώρια προϊόντα, επιτρέπεται, στο κατατιθέμενο παραστατικό εφοδιασμού, να περιγράφονται αναλυτικά και σύμφωνα με τις υφιστάμενες ενδείξεις, μόνο τα κύρια από πλευράς αξίας, προϊόντα, για δε τα υπόλοιπα με την γενική περιγραφή "Λοιπά εγχώρια προϊόντα, όπως αυτά περιγράφονται στο προσαρτώμενο τιμολόγιο".

Στο ανωτέρω ειδικό, κατά περίπτωση, παραστατικό εφοδιασμού, επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα και ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

3. Ειδικότερα, τα φορολογικά στοιχεία του Κ.Β.Σ (Δελτία Αποστολής ή Τιμολόγια), που εκδίδονται από τον εφοδιαστή προς το πλοίο, αναγράφονται στο παραστατικό εφοδιασμού, με ταυτόχρονη προσάρτηση αντιτύπων τους σ' αυτό. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις, που τα εφόδια μεταβιβάζονται από άλλον εφοδιαστή, ο οποίος θα πρέπει να εκδίδει το ως άνω φορολογικό στοιχείο προς τον εφοδιαστή που καταθέτει το τελωνειακό παραστατικό εφοδιασμού.

4. Τα προβλεπόμενα από τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, ισχύουν και στις περιπτώσεις εφοδιασμού: Αεροσκαφών Διεθνών Πτήσεων ή Ενδοκοινοτικών, όπως και Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών.

5. Εσφαλμένες εγγραφές στοιχείων εφοδιαζομένων πλοίων, διορθώνονται μετά από έγγραφη αίτηση του εφοδιαστή , που γίνεται αποδεκτή από το Τελωνείο με σχετική πράξη επί του παραστατικού και την επιβολή των προβλεπομένων προστίμων.

ΑΡΘΡΟ 4
Επαλήθευση Εφοδίων

1. Μετά την καταχώρηση του παραστατικού στο Τελωνείο Εφοδιασμού, την τήρηση των τυχόν απαιτουμένων ελέγχων και διατυπώσεων, που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων υπηρεσιών και την ολοκλήρωση του τελωνισμού (επαλήθευση κ.λπ.), αφού καταβληθούν τα τυχόν βεβαιωθέντα δικαιώματα του Δημοσίου, τα εφόδια, όταν κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων, σφραγίζονται από τον αρμόδιο τελωνειακό υπάλληλο, ο οποίος συντάσσει σχετική πράξη στην Αίτηση Εφοδιασμού (αντίτυπα 1, 3 και Ε) υπό την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων του άρθρου 357, παρ. 4, του Καν. Εφαρμογής 2454/93.

2. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών τα εφόδια μεταφέρονται στο Τελωνείο Φόρτωσης με ευθύνη του Εφοδιαστή.

ΑΡΘΡΟ 5
Φόρτωση Εφοδίων

1. Το Τελωνείο Φόρτωσης, ειδοποιούμενο εγκαίρως και εντός του κανονικού ωραρίου από τον εφοδιαστή, αφού ελέγξει το αλύμαντο των μολυβδοσφραγίδων ή την ταυτότητα και την ποσότητα των εφοδίων, καθώς και τα παραστατικά έγγραφα, καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο Καταχώρησης Παραστατικών Εφοδιασμού, το αντίτυπο Ε (Άδεια Φόρτωσης ) και επιτρέπει την παράδοση των εφοδίων, συντάσσοντας και για τις δύο περιπτώσεις σχετικές, επ' αυτού πράξεις, επιφυλασσομένων των διατάξεων του Καν.(Ε.Κ.) 800/99, όταν πρόκειται για επιδοτούμενα γεωργικά προϊόντα.

2. Για την παράδοση των εφοδίων υπογράφει ο εφοδιαστής και για την παραλαβή ο πλοίαρχος, ο μηχανικός ή ο υπεύθυνος αξιωματικός του πλοίου.

Η πράξη υπογράφεται ευκρινώς και ολογράφως, τιθεμένης της σφραγίδας του πλοίου, ως και των ατομικών
σφραγίδων του παραδίδοντος και του παραλαμβάνοντος, ή με την αναγραφή του ονοματεπώνυμου και αριθμού ταυτότητος ή ναυτικού φυλλαδίου ή διαβατηρίου αυτών, τόσο επί του αντιτύπου 3 ή 3/8, όσο και επί του αντιτύπου Ε του παραστατικού εφοδιασμού.

Μετά την πράξη παράδοσης, ο καταθέτης του παραστατικού εφοδιασμού (εφοδιαστής - νόμιμος εκπρόσωπος του πλοίου), οφείλει να επιστρέψει, αμελλητί, τα ως άνω αντίτυπα στο Τελωνείο Φόρτωσης.

Εφόσον η παράδοση γίνεται σε μη εργάσιμες ημέρες ή ώρες, χωρίς την παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου, η επιστροφή στο Τελωνείο Φόρτωσης των αντιτύπων 3 και Ε του ΕΔΕ, μπορεί να γίνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί. Το Τελωνείο Φόρτωσης, παραλαμβάνει το αντίτυπο Ε και βεβαιώνει τη παραλαβή αυτού στο αντίτυπο 3 του παραστατικού εφοδιασμού, θέτοντας την ατομική σφραγίδα του παραλαμβάνοντος υπαλλήλου και την σφραγίδα της Υπηρεσίας, στη συνέχεια δε, επιστρέφει το αντίτυπο Ε, υπηρεσιακώς, στο Τελωνείο Εφοδιασμού.

3. Όταν το εφοδιαζόμενο πλοίο ευρίσκεται σε τελωνειακώς ελεγχόμενο χώρο (υποκείμενο), κατά την είσοδο του μεταφορικού μέσου σ' αυτόν, παρακρατείται το αντίτυπο Ε και διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος των εφοδίων, μετά δε την πραγματοποίηση του εφοδιασμού, βεβαιώνεται πάνω στο αντίτυπο Ε, από τον υπάλληλο της πύλης, το τυχόν περιεχόμενο αυτού ή ότι αυτό εξέρχεται "κενό φορτίο".

4. Όταν το εφοδιαζόμενο πλοίο ευρίσκεται σε ελεύθερο χώρο (μη υποκείμενο), το Τελωνείο Φόρτωσης θα πρέπει να προβαίνει στον έλεγχο των μολυβδοσφραγίδων ή της ταυτότητας και της ποσότητας των μεταφερομένων εφοδίων, καθώς και των λοιπών φορτωτικών εγγράφων, μόνο κατά την προσέλευση του οχήματος, ή του βυτιοφόρου οχήματος, στις περιπτώσεις μεταφοράς καυσίμων, συντάσσοντας σχετική πράξη στα οικεία παραστατικά.

Μετά το πέρας του εφοδιασμού ή της σειράς διαδοχικών εφοδιασμών, θα πρέπει να ειδοποιείται εγκαίρως, από τον εφοδιαστή, το αρμόδιο Τελωνείο Φόρτωσης, το οποίο αφού διαπιστώσει το κενό ή μη των ως άνω οχημάτων, θα προβαίνει στη μολυβδοσφράγισή του, εφόσον παραμένει υπόλοιπο ποσότητας εντός αυτού, συντάσσοντας, ταυτοχρόνως για αυτό, σχετική πράξη και σημειώνοντας την ημέρα και την ακριβή ώρα του ελέγχου και της μολυβδοσφράγισης, παρακρατουμένου και του αντιτύπου Ε' του παραστατικού εφοδιασμού.

Στις περιπτώσεις αυτές, επίσης, θα πρέπει να επιδιώκεται όπου είναι δυνατόν, η διέλευση των ως άνω οχημάτων, να γίνεται από συγκεκριμένα σημεία, που θα καθορισθούν από το αρμόδιο Τελωνείο Φόρτωσης, προκειμένου να καθίσταται ευχερέστερος ο έλεγχος των διακινουμένων οχημάτων.

5. α') Όταν το εφοδιαζόμενο πλοίο ευρίσκεται εκτός του λιμενικού χώρου (ράδα), ως τελωνείο αρμόδιο για τη φόρτωση, είναι εκείνο που επιτηρεί το χώρο απ' όπου τα εφόδια μεταφέρονται με θαλάσσιο μεταφορικό μέσο στο εφοδιαζόμενο πλοίο.
β') Στις περιπτώσεις καυσίμων και λιπαντικών, όταν το εφοδιαζόμενο πλοίο ευρίσκεται εκτός του λιμενικού χώρου (ράδα), ο οποίος ανήκει σε διαφορετικό λιμάνι από εκείνο του Τελωνείου Εφοδιασμού, το τελευταίο ενημερώνει (π.χ. αποστολή FAX) το Τελωνείο κατάπλου του πλοίου ή εκείνο της κατάθεσης της Αίτησης Διέλευσης TRANSIT και τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές περί του επικείμενου εφοδιασμού. Τα σχετικά παραστατικά εφοδιασμού επιστρέφονται στο Τελωνείο Εφοδιασμού.

Στις περιπτώσεις που για το εφοδιαζόμενο πλοίο δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις κατάπλου, εφαρμογή έχει η διάταξη του εδαφίου α'.

6. Τέλος, για τις πιο πάνω περιπτώσεις και για την πληρέστερη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, μπορεί κατά την κρίση του Τελωνείου Φόρτωσης, να παρίσταται τελωνειακός υπάλληλος και κατά προτεραιότητα στις παραδόσεις καυσίμων, αλκοολούχων ποτών, και καπνικών προϊόντων.

ΑΡΘΡΟ 6
Έλεγχος φόρτωσης εφοδίων

Ο έλεγχος φόρτωσης των εφοδίων ενεργείται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας, με ιδιαίτερη προσοχή όταν πρόκειται για τροφοεφόδια μη κοινοτικά ή κοινοτικά επιδοτούμενα ή υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ή για εφόδια που απαιτούνται ειδικές εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών (όπλα, πυρομαχικά, μέσα επικοινωνίας κ.λπ.)

ΑΡΘΡΟ 7
Βιβλίο Ατελειών

1. Για την παρακολούθηση των εφοδιασμών, βάσει των παραστατικών και λοιπών εγγράφων που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίησή τους, τηρείται Βιβλίο Ατελειών, στο οποίο καταχωρούνται από το Τελωνείο Φόρτωσης, όλα τα ατελώς, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, παραδιδόμενα, αναλώσιμα ή μη, εφόδια, πλην εκείνων που αφορούν τις κατωτέρω περιπτώσεις:
α) Πλοίων, που εκτελούν θαλάσσιες εργασίες με κέρδος και διεξάγουν πλόες αποκλειστικά εξωτερικού.
β) Αεροσκαφών Πολιτικής Αεροπορίας
γ) Διεθνών Οργανισμών - Πρεσβειών - Προξενείων - Ξένων Αποστολών & Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Ο τύπος του Βιβλίου Ατελειών, καθορίζεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, διαδικασία.

3. Το Βιβλίο Ατελειών, το οποίο θα πρέπει πάντοτε να ευρίσκεται επί του πλοίου, χορηγείται και θεωρείται από την Τελωνειακή Αρχή, στην περιφέρειά της οποίας εδρεύει η πλοιοκτήτρια εταιρεία, η εφοπλιστική επιχείρηση, ή εκείνη στην οποία έχει τη μόνιμη βάση του το εφοδιαζόμενο πλοίο, με την υποβολή σχετικής αίτησης και γραμματίου είσπραξης Δημοσίου Ταμείου για την καταβολή του ισοτίμου της αξίας του.

4. Τη γενική διαχείριση των Βιβλίων Ατελειών διατηρεί το Α' Τελωνείο Πειραιά, το οποίο επιμελείται την εκτύπωση και βιβλιοδέτησή τους από το Εθνικό Τυπογραφείο ή την Εκτυπωτική Μονάδα του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, προσδιορίζει με αιτιολογημένη απόφασή του Προϊσταμένου του, την αξία τους και εφοδιάζει όλες τις Τελωνειακές Αρχές του Κράτους.

5. Η διαχείριση των Βιβλίων Ατελειών στο Α' Τελωνείο Πειραιά, χρεώνεται με τον αριθμό των παραδιδομένων σ' αυτό βιβλίων και πιστώνεται με τα γραμμάτια είσπραξης Δημοσίου Ταμείου που αντιπροσωπεύουν την, κατά τα ανωτέρω, αξία τους, η οποία και γνωστοποιείται στα Τελωνεία από το Τελωνείο αυτό.

6. Για την διευκόλυνση των πλοίων με μεγάλη κίνηση εφοδιασμών, επιτρέπεται η χορήγηση δύο Βιβλίων Ατελειών.

Στο πρώτο καταχωρούνται αποκλειστικά τα χορηγούμενα καύσιμα και λιπαντικά και στο δεύτερο τα λοιπά εφόδια.

Στην πρώτη σελίδα των χορηγουμένων βιβλίων, αναγράφεται εμφανώς με κόκκινα γράμματα ο συγκεκριμένος προορισμός καθενός από αυτά και γίνεται μνεία για την χορήγηση δύο Βιβλίων Ατελειών στο ίδιο πλοίο. Επίσης, ενημερώνεται και η μερίδα του πλοίου στο τηρούμενο, κατά την παράγραφο 7, Μητρώο.

Σε καμιά περίπτωση και για οποιαδήποτε αιτία, δεν επιτρέπεται η καταχώριση των λοιπών εφοδίων, στο βιβλίο που χρησιμοποιείται για την παραλαβή καυσίμων και λιπαντικών και αντίστροφα.

7. Στο Α' Τελωνείο Πειραιά, τηρείται Μητρώο των πλοίων, που έχουν εφοδιασθεί με Βιβλίο Ατελειών. Για το σκοπό αυτό, κάθε Τελωνειακή Αρχή, αποστέλλει στο ανωτέρω Τελωνείο μαζί με τα αντίστοιχα γραμμάτια είσπραξης και τα στοιχεία των πλοίων, στα οποία χορήγησε τέτοια βιβλία. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται: το όνομα του πλοίου, η ολική και καθαρή του χωρητικότητα, το λιμάνι και ο αριθμός νηολόγησης, οι εκτελούμενες από αυτό εργασίες και το ονοματεπώνυμο του πλοιοκτήτη ή η επωνυμία της πλοιοκτήτριας εταιρείας και τα στοιχεία του πράκτορα.

8. Σε περίπτωση αιτιολογημένης απώλειας του Βιβλίου Ατελειών επιτρέπεται η χορήγηση δευτέρου βιβλίου, η οποία γνωστοποιείται στο Α' Τελωνείο Πειραιώς, για την ενημέρωση του τηρουμένου σ' αυτό Μητρώου και την ενημέρωση των λοιπών Τελωνειακών Αρχών, προς αποφυγή επαναχρησιμοποίησής του, σε περίπτωση ανεύρεσής του.

ΑΡΘΡΟ 8
Ματαίωση εφοδιασμού

1. Στις περιπτώσεις μερικής ή ολικής ματαίωσης του εφοδιασμού, συντάσσεται, από το Τελωνείο Φόρτωσης σχετική πράξη επί των αντιτύπων 3 και Ε του παραστατικού.

Μετά από σχετική έγγραφη αίτηση του εφοδιαστή προς το Τελωνείο Εφοδιασμού, ενεργείται αντιστοίχως μερική ή ολική ακύρωσή του, συντασσομένης σχετικής πράξεως επί του παραστατικού.

Στο παραστατικό εφοδιασμού επισυνάπτονται τα αντίτυπα 3 και Ε και τα έγγραφα ακύρωσης ή τροποποίησης του, όπως και τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά, εντός 15 ημερών.

2. Ο εφοδιαστής υποχρεούται στην άμεση επιστροφή των μη φορτωθέντων εφοδίων στην αποθήκη.

Στις περιπτώσεις που τα εφόδια έχουν παραδοθεί στο πλοίο, αυτά επιστρέφονται στην αποθήκη του εφοδιαστή, με την τήρηση της ως άνω διαδικασίας και εφόσον το πλοίο δεν έχει αναχωρήσει για το εξωτερικό.

3. Με την κατάθεση του κατά περίπτωση παραστατικού (ανεξαρτήτως της ακύρωσης ή μη αυτού) και εφόσον διαπιστώνεται υπέρβαση της προβλεπόμενης προθεσμίας (άρθρο 41, Ν. 2960/2001), βεβαιώνονται τα αναλογούντα δικαιώματα υπερημερίας, επιφυλασσομένων και των περί τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεμπορίας διατάξεων, ως και κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης του ως άνω νόμου.

Άρθρο 8Α
Ακύρωση σύμβασης ναύλωσης

 
1. Σε περίπτωση που επαγγελματικό πλοίο παραλαμβάνει ποσότητα καυσίμων με απαλλαγή από τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ., με σκοπό την εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης ή άλλης σύμβασης παροχής υπηρεσιών, η οποία στη συνέχεια ακυρώνεται, δύναται να επιτραπεί η διατήρηση της παραληφθείσας ποσότητας στο πλοίο, μέχρι την υποβολή νέας σύμβασης ναύλωσης ή άλλης σύμβασης παροχής υπηρεσιών έναντι αμοιβής για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υποβολή του τελωνειακού παραστατικού εφοδιασμού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεόντως αιτιολογημένες και κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας τελωνειακής αρχής εφοδιασμού, η προθεσμία των τριών (3) μηνών δύναται να παραταθεί άπαξ και για τρείς (3) επιπλέον μήνες από την παρέλευση του τριμήνου.

2. Για την ακύρωση της σύμβασης ναύλωσης ή άλλης σύμβασης παροχής υπηρεσιών έναντι αμοιβής, η πλοιοκτήτρια ή πετρελαϊκή εταιρεία ενημερώνει εγγράφως, άμεσα, την αρμόδια τελωνειακή αρχή εφοδιασμού και κατόπιν της γνωστοποίησης, η τελωνειακή αρχή εφοδιασμού προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α. Σε μέτρηση επί του πλοίου της παραληφθείσας ποσότητας καυσίμου και
β. Σε επιμέτρηση της ποσότητας καυσίμου, κατά τον απόπλου του πλοίου, κατόπιν υποβολής στην αρμόδια τελωνειακή αρχή της νέας σύμβασης ναύλωσης ή άλλης σύμβασης παροχής υπηρεσιών έναντι αμοιβής.

3. Κατόπιν της έγγραφης ενημέρωσης για την ακύρωση της σύμβασης ναύλωσης ή άλλης σύμβασης παροχής υπηρεσιών έναντι αμοιβής και μετά τη μέτρηση της παραληφθείσας ποσότητας, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, η συμβαλλόμενη στη σύμβαση ναύλωσης ναυτιλιακή εταιρεία, καταθέτει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή εφοδιασμού εγγύηση ισόποση με το ποσό του αναλογούντος Ε.Φ.Κ. επί της συνολικά μετρηθείσας ποσότητας καυσίμου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 24 της παρούσας απόφασης.

4. Σε περίπτωση που κατά τη διενεργούμενη επιμέτρηση του καυσίμου κατά τον απόπλου διαπιστωθούν διαφορές στην αρχικώς και τελικώς μετρηθείσα ποσότητα καυσίμου, τότε η συσταθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, ενώ σε περίπτωση που δεν διαπιστωθούν διαφορές στις ανωτέρω ποσότητες καυσίμου, η συσταθείσα εγγύηση λύεται.
 
5. Σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών από την υποβολή του τελωνειακού παραστατικού εφοδιασμού του πλοίου και δεν υποβληθεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή νέα σύμβαση ναύλωσης ή άλλη σύμβαση παροχής υπηρεσιών έναντι αμοιβής από την πλοιοκτήτρια, η συσταθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.


ΑΡΘΡΟ 9
Αλλαγή εφοδιαζόμενου πλοίου

1. Στις περιπτώσεις ματαίωσης της φόρτωσης των εφοδίων, αντί της ακύρωσης του κατατεθέντος τελωνειακού
παραστατικού, επιτρέπεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Καν.(Ε.Κ) 800/99, η φόρτωση των εφοδίων σε άλλο πλοίο με την κατάθεση αίτησης της ίδιας εφοδιαστικής επιχείρησης και την έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής (Τελωνείο Εφοδιασμού).

2. Η έγκριση της ως άνω αρχής παρέχεται με σχετική πράξη, στο παραστατικό εφοδιασμού, εφόσον προηγούμενα διαπιστωθεί, ότι συντρέχουν οι τυπικοί κι ουσιαστικοί όροι και προϋποθέσεις για εφοδιασμό ατελώς του αναφερόμενου στη συμπληρωματική αίτηση πλοίου.

Αν τα εφόδια αυτά έχουν εξέλθει από τον τελωνειακό χώρο, ενεργείται απαραίτητα νέα εξέτασή τους, για τη διαπίστωση της ταυτότητάς τους ή του αλύμαντου των μολυβδοσφραγίδων ή άλλων σημείων αναγνώρισης, όπως στην περίπτωση της ακύρωσης του παραστατικού, του προηγουμένου άρθρου.

Η κατά τα παραπάνω έγκριση, για φόρτωση των εφοδίων σε άλλο πλοίο που βρίσκεται σε άλλο λιμάνι από εκείνο της έδρας του Τελωνείου Εφοδιασμού, δίδεται υπό τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και από το Τελωνείο Φόρτωσης (παράδοσης) των εφοδίων με σχετική πράξη του στην Άδεια Φόρτωσης.

3. Όταν ο εφοδιασμός ενεργείται από πλοιοκτήτρια, εφοπλιστική ή πρακτορειακή επιχείρηση, η έγκριση για φόρτωση των εφοδίων σε άλλο πλοίο παρέχεται μόνο στις περιπτώσεις, που και το δεύτερο πλοίο ανήκει στην ίδια, με το αρχικό, ως άνω εταιρεία, άλλως ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται για την ακύρωση του εφοδιασμού, ώστε τα συγκεκριμένα εφόδια να υπαχθούν εκ νέου σε διαδικασίες εφοδιασμού βάσει νέων φορολογικών παραστατικών στοιχείων.

Για την ανωτέρω μεταβολή του εφοδιαζόμενου πλοίου, ενεργείται σχετική εγγραφή, σ' όλα τα αντίτυπα του παραστατικού εφοδιασμού, εφαρμοζομένων κατ' αναλογία των διατάξεων του άρθρου 8 της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 10
Χορήγηση Ειδικής έγκρισης

1. Οι αναγνωρισμένες εφοδιαστικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 2, μπορούν να ζητούν από την Τελωνειακή Αρχή μέσω της οποίας πραγματοποιούν εφοδιασμούς πλοίων, αεροσκαφών και Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών (Κ.Α.Ε.), Έγκριση Απλοποιημένης Διαδικασίας Εφοδιασμού Πλοίων (Ε.Α.Δ.Ε.Π.), όπως αυτή καθορίζεται στα επόμενα άρθρα 11-14.

Η ως άνω έγκριση μπορεί να ανακληθεί προσωρινά ή οριστικά στις περιπτώσεις μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που είχαν τεθεί για τη χορήγηση της.

2. Η απλοποιημένη διαδικασία εφαρμόζεται σε εφοδιασμούς τόσο με κοινοτικά όσο και με μη κοινοτικά εφόδια που προέρχονται από το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης ή της Ε.Ζ. ή της Ελεύθερης Αποθήκης ή της αποθήκης ανεφοδιασμού του άρθρου 40 του Καν.(Ε.Κ) 800/99 και τα οποία προορίζονται για πλοία που προσεγγίζουν σε Ελληνικά λιμάνια ή σε λιμάνια άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε λιμάνια Τρίτων χωρών και σε Ελληνικά αλιευτικά πλοία που αλιεύουν στα Διεθνή ύδατα, εφόσον για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μετά την έξοδο των εφοδίων από το Εθνικό έδαφος, δεν διέρχονται από εδάφη των λοιπών Κρατών Μελών της Ε.Ε.

Ως Τελωνείο Εφοδιασμού ορίζεται το Τελωνείο ελέγχου της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης ή της Ε.Ζ.

Τα καύσιμα δεν αποτελούν αντικείμενο της απλοποιημένης διαδικασίας.

(Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 καταργήθηκε με την ΔΔΘΕΚΑ Γ1085199 ΕΞ 2017/31.5.2017)

ΑΡΘΡΟ 11
Παραστατικό Παράδοσης Εφοδίων.

1. Για την εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας η εφοδιαστική επιχείρηση, αντί της κατάθεσης του προβλεπόμενου παραστατικού κατά την κανονική διαδικασία εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών και Κ. Α. Ε., εκδίδει Δελτίο Παράδοσης Εφοδίων (Δ.Π.Ε. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Στις περιπτώσεις εφοδιασμού με επιδοτούμενα γεωργικά προϊόντα εκδίδει Δελτίο Παράδοσης Επιδοτούμενων Εφοδίων (Δ.Π.Ε.Ε. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).

2. Τα ανωτέρω Δελτία Παράδοσης τυπώνονται από την εφοδιαστική επιχείρηση, σύμφωνα με τα παραρτήματα της παρούσας, βιβλιοδετούμενα σε βιβλία 25, 50, 100 τετραπλοτύπων φύλλων και θεωρούνται από την Τελωνειακή Αρχή, που χορήγησε την έγκριση απλοποιημένης διαδικασίας εφοδιασμού.

3. Τα τετραπλότυπα φύλλα χαρακτηρίζονται με τα γράμματα Α', Β', Γ', Δ'. Εξ αυτών τα αντίτυπα Β' και Γ χρησιμοποιούνται ως Άδεια Φόρτωσης, κατά τη διαδικασία εφοδιασμού, ενώ το αντίτυπο Δ' παραμένει ως στέλεχος εις χείρας της εφοδιαστικής επιχείρησης. Στα Δελτία Παράδοσης αναγράφονται και τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία.

4. Η απλοποιημένη διαδικασία μπορεί επίσης να εφαρμόζεται με τη χρήση του Δελτίου Αποστολής ή Δελτίου Αποστολής - Τιμολογίου, του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), υπό τον όρο ότι θα περιέχει όλα τα στοιχεία που διαλαμβάνονται στο ανωτέρω παραρτήματα, και θα αναφέρεται η χορηγηθείσα από το Τελωνείο Εφοδιασμού έγκριση της απλοποιημένης διαδικασίας.

Στη περίπτωση αυτή εκδίδονται 3 επιπλέον αντίτυπα τα οποία αντιστοιχούν στα αντίτυπα Α', Β' και Γ των Δελτίων Παράδοσης και δεν απαιτείται πρόσθετη θεώρηση από το Τελωνείο Εφοδιασμού.

5. Ο κάτοχος της έγκρισης απλοποιημένης διαδικασίας οφείλει να συμπληρώνει τα Δελτία Παράδοσης ευανάγνωστα, με τη χρήση γραφομηχανής ή μηχανογράφησης, με αναγραφή όλων των κατά περίπτωση απαιτουμένων στοιχείων και να συμμορφώνεται με τους όρους της έγκρισης και τις υποδείξεις της Τελωνειακής Αρχής, παρέχοντας σ' αυτή κάθε ζητούμενη πληροφορία ή στοιχείο, άμεσα κατά το χρόνο κατάθεσης των Δελτίων Παράδοσης.

6. Τα Δ.Π.Ε. ή Δ.Α.Τ. εκδίδονται χωριστά:
α') Για μη κοινοτικά προϊόντα (τρίτων χωρών).
β') Για κοινοτικά προϊόντα υπαγόμενα σε Ε.Φ.Κ. του Ν. 2960/2001, πλην πετρελαιοειδών.
γ') Για λοιπά εφόδια.

7. Τα Δ.Π.Ε.Ε. ή Δ.Α.Τ. εκδίδονται χωριστά:
α') Για κοινοτικά προϊόντα υπαγόμενα στο άρθρο 40 του Καν. (Ε.Ε) 800/99. (αποθήκη ανεφοδιασμού).
β') Για κοινοτικά προϊόντα υπαγόμενα στο άρθρο 36 του Καν.(Ε.Κ.) 800/99 και σε ΕΦΚ.
γ') Για κοινοτικά προϊόντα υπαγόμενα στο άρθρο 36 του Καν. (Ε.Κ.) 800/99 και όχι σε ΕΦΚ.

ΑΡΘΡΟ 12
Διαδικασία Εφοδιασμού

1. Τα εφόδια προσκομίζονται στο Τελωνείο Φόρτωσης, συνοδευόμενα από τα αντίτυπα Α, Β και Γ των Δελτίων Παράδοσης, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Καταχώρησης Παραστατικών Εφοδιασμού. Εξ αυτών το αντίτυπο Α κρατείται από το Τελωνείο Φόρτωσης, ενώ στα αντίτυπα Β και Γ υπογράφεται η πράξη παράδοσης και παραλαβής από τον εφοδιαστή και τον πλοίαρχο του εφοδιαζόμενου πλοίου, ή από τον υπεύθυνο εκπρόσωπό του και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του πλοίου, εφόσον προηγούμενα, κατά την κρίση του Τελωνείου Φόρτωσης, γίνει δειγματοληπτικός φυσικός έλεγχος.

Μετά την ολοκλήρωση του εφοδιασμού, ο εφοδιαστής επιστρέφει στην ίδια πύλη ή στη Γραμματεία του Τελωνείου Φόρτωσης, το αντίτυπο Γ, προκειμένου αυτό να επιστραφεί άμεσα στο Τελωνείο Εφοδιασμού, αφού προηγουμένως επισυναφθεί σε αυτό το παρακρατηθέν από την πύλη εισόδου αντίτυπο Α. Το αντίτυπο Β, στο οποίο έχει γίνει σχετική πράξη για την παράδοση του αντιτύπου Γ, παραμένει στα χέρια του εφοδιαστή, μέχρι την υποβολή του Συγκεντρωτικού Παραστατικού Εφοδιασμού (ΣΠΕ) στο οποίο θα επισυναφθεί.

Οι προβλεπόμενες διατυπώσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2, για την αναγκαιότητα των εφοδίων και κατά τις διατάξεις του άρθρου 5, για την φόρτωσή τους στο εφοδιαζόμενο πλοίο, εφαρμόζονται ανάλογα από το Τελωνείο Φόρτωσης. Τα προσκομιζόμενα από τον εφοδιαστή δικαιολογητικά (ειδικές εγκρίσεις κ.λπ.) προσαρτώνται από το Τελωνείο Φόρτωσης στο αντίτυπο Α.

Ειδικότερα, τα φορολογικά στοιχεία του Κ.Β.Σ. (Δελτία Αποστολής ή Τιμολόγια), που εκδίδονται από τον εφοδιαστή προς το πλοίο, αναγράφονται στο παραστατικό εφοδιασμού, με ταυτόχρονη προσάρτηση αντιγράφων τους σ' αυτό. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις, που τα εφόδια μεταβιβάζονται από άλλον εφοδιαστή, ο οποίος θα πρέπει να εκδίδει το ως άνω φορολογικό στοιχείο προς τον εφοδιαστή που καταθέτει το Δελτίο Παράδοσης.

Ο έλεγχος του εφοδιασμού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παραγ. 4 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 13
Συγκεντρωτικό Παραστατικό Εφοδιασμών (Σ.Π.Ε.)

1. Μέσα στο μήνα, που ακολουθεί τον προηγούμενο μήνα, κατά τον οποίο έγινε η παράδοση των εφοδίων, που διέπονται από τις διατάξεις του ΚΑΝ (Ε.Κ.) 800/99, ή το δίμηνο, κατά το οποίο έγινε η παράδοση των λοιπών εφοδίων, ο εφοδιαστής που πραγματοποίησε παραδόσεις εφοδίων, κατ' εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας, υποχρεούται να καταθέσει Συγκεντρωτικό Παραστατικό Εφοδιασμού, ανά μήνα και κατηγορία εφοδίων, σύμφωνα με τη διάκριση του άρθρου 11 (το οποίο θα συμπληρώνεται ανάλογα με το τελωνειακό καθεστώς των εφοδίων και τον προορισμό τους), εφαρμοζομένων αναλόγως των διαλαμβανομένων στο άρθρο 3 της παρούσας.

2. Όταν το Σ.Π.Ε κατατίθεται σε μηχανογραφημένο Τελωνείο, στη θέση καταχώρησης, μαζί με το παραστατικό προσκομίζεται και δισκέτα που είναι καταγεγραμμένα ηλεκτρονικά τα στοιχεία του Σ.Π.Ε και είναι συμβατή με το ΟΠΣΤ.

Είναι δυνατή η κατάθεση ενιαίου Σ.Π.Ε. για τις κατηγορίες β' και γ' της παραγ. 7 του άρθρου 11 της παρούσης, εφόσον αυτό ζητείται από τους ενδιαφερόμενους.

Το Συγκεντρωτικό Παραστατικό Εφοδιασμού (Σ.Π.Ε.), συντάσσεται με βάση τα αντίτυπα του Δελτίου Παράδοσης ή τα αντίτυπα του Δελτίου Αποστολής - Τιμολογίου (Δ.Α. - Δ.Α.Τ.) και φέρει ως ημερομηνία αποδοχής την τελευταία ημέρα του μήνα ή του διμήνου, αντίστοιχα. Οσάκις η κατάθεση του ΣΠΕ αναφέρεται στο δίμηνο, το τελευταίο πρέπει να περιλαμβάνεται στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

Για τα προϊόντα των αποθηκών ανεφοδιασμού του άρθρου 40 Καν.(Ε.Κ) 800/99 δεν κατατίθεται Σ.Π.Ε.

3. α') Το κατά τα ανωτέρω συντασσόμενο Σ.Π.Ε., στο οποίο έχει επισυναφθεί το αντίτυπο Β, προσκομίζεται στο Τελωνείο Εφοδιασμού, που έχει εγκρίνει την απλοποιημένη διαδικασία, εντός της ανωτέρω προθεσμίας και καταχωρείται αυθημερόν, ως παραστατικό της τελωνειακής του διαχείρισης, του εφοδιασμού πλέον θεωρουμένου ολοκληρωθέντος.
β') Απώλεια του Α ή Γ αντιτύπου καλύπτεται με το αντίτυπο Β
γ') Σε περίπτωση απώλειας του αντιτύπου Β', το Σ.Π.Ε. συντάσσεται με θεωρημένο αντίγραφο του αντιτύπου Γ, το οποίο χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, από το Τελωνείο Εφοδιασμού, κατόπιν αιτήσεώς του.

Για την διευκόλυνση του διενεργούμενου τελωνειακού ελέγχου, στις προηγούμενες περιπτώσεις, τα Σ.Π.Ε. συνοδεύονται από αναλυτικούς πίνακες με λεπτομερή αναλυτικά στοιχεία, κατ' είδος εφοδίου, αναφερόμενα στις μερικές ποσότητες και στα στοιχεία των παραστατικών προέλευσής των (Αποταμίευση, Φορολογική Αποθήκη) καθώς και των αντιστοίχων παραστατικών παράδοσής των (Δελτίο Παράδοσης ή Δ.Α.Τ.).

4. Με πράξεις του ενεργούντος τον έλεγχο του συγκεκριμένου Σ.Π.Ε., υπαλλήλου του Τελωνείου Εφοδιασμού βεβαιώνεται κατά περίπτωση:
α') Η πλήρης συμφωνία των στοιχείων του Σ.Π.Ε. προς τα διαλαμβανόμενα σ' αυτό αντίστοιχα Δελτία Παράδοσης ή Δ.Α. - Δ.Α.Τ.
β') Η συνδρομή των υπό των κείμενων διατάξεων προβλεπομένων όρων και προϋποθέσεων, για τις δικαιούμενες δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές, ως εκ του προορισμού των εφοδίων και
γ') Η ύπαρξη των απαιτούμενων ειδικών εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών για συγκεκριμένες περιπτώσεις εφοδίων.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη σύνταξη της ανωτέρω πράξης ελέγχου του Σ.Π.Ε., η οποία πρέπει να γίνει το αργότερο εντός μηνός, χορηγούνται αμέσως τα προβλεπόμενα, από τις κείμενες διατάξεις, αντίγραφα, για την πίστωση των εκκρεμών παραστατικών, λύση εγγυήσεων κ.λπ. και υποβάλλονται υπηρεσιακώς, χωρίς καθυστέρηση, τα απαιτούμενα αντίγραφα για τη χορήγηση των δικαιούμενων κοινοτικών επιδοτήσεων.

5. Υπό την άμεση επίβλεψη της αρμόδιας Επιθεώρησης διενεργείται, με την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, υποχρεωτικός δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των παραστατικών των πραγματοποιηθέντων εφοδιασμών, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία των στοιχείων του Σ.Π.Ε. με το σύνολο των λοιπών τελωνειακών και φορολογικών παραστατικών, μη αποκλειομένου του συσχετισμού αυτών και της αντιπαραβολής τους με τα αντίστοιχα λογιστικά στοιχεία που τηρούνται από κάθε εφοδιαστική ή άλλη επιχείρηση, η οποία, καθ' οιονδήποτε τρόπο, έλαβε μέρος ή την αφορούσε ο εφοδιασμός.

ΑΡΘΡΟ 14
Ματαίωση εφοδιασμού

1. Στις περιπτώσεις μερικής ή ολικής ματαίωσης του εφοδιασμού, συντάσσεται από το Τελωνείο Φόρτωσης, σχετική πράξη επί των αντιτύπων Α, Β και Γ του Δελτίου Παράδοσης Εφοδίων.

Στο υποβαλλόμενο κατά τις διατάξεις του άρθρου 13, ΣΠΕ, επισυνάπτονται και τα ακυρωθέντα εν όλω ή εν μέρει Δελτία Παράδοσης, μαζί με τα έγγραφα ακύρωσης ή τροποποίησής τους, όπως και τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά.

2. Ο εφοδιαστής υποχρεούται στην άμεση επιστροφή των μη φορτωθέντων εφοδίων στην αποθήκη.
Στις περιπτώσεις που τα εφόδια έχουν παραδοθεί στο πλοίο, αυτά επιστρέφονται στην αποθήκη του εφοδιαστή με την τήρηση της ως άνω διαδικασίας, εφόσον δεν έχει κατατεθεί ΣΠΕ.

3. Με την κατάθεση του ΣΠΕ και σε περίπτωση που διαπιστώνεται στα ακυρωμένα Δελτία Παράδοσης υπέρβαση της προβλεπόμενης προθεσμίας (άρθρο 41, Ν. 2960/2001), βεβαιώνονται τα αναλογούντα δικαιώματα υπερημερίας, επιφυλασσομένων και των περί τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεμπορίας διατάξεων, ως και κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης του ως άνω νόμου.

ΑΡΘΡΟ 15
Τρόπος επιτήρησης και ελέγχου εφοδίων πλοίων

1. Οι Τελωνειακές Αρχές στις οποίες κατατίθεται κατά τον κατάπλου του πλοίου, η "Δήλωση Πρακτόρευσης Πλοίου" οφείλουν να πραγματοποιούν ελέγχους στα διαμερίσματα τροφών και εφοδίων καθώς και στους λοιπούς χώρους του πλοίου, για την διαπίστωση της ύπαρξης σε αυτό, όλων των αναγραφομένων ποσοτήτων, στα συνημμένα σ' αυτή έγγραφα, ήτοι:
• Δηλωτικό Εφοδίων Πλοίου
• Δηλωτικό Ειδών Πληρώματος
• Υπεύθυνη Δήλωση Πλοιάρχου για τα υπ' ευθύνη του υποκείμενα είδη.

2. Το Δηλωτικό Εφοδίων Πλοίου ενημερώνεται, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, κατά την διάρκεια της παραμονής του πλοίου στο λιμάνι, τόσο για τις περιπτώσεις εφοδιασμού αυτού, με τη κατάθεση, στο Τελωνείο, αντιγράφου του παραστατικού εφοδιασμού, πριν από την πραγματοποίηση του εφοδιασμού, όσο και για τις περιπτώσεις χορήγησης τσιγάρων και ποτών στα πληρώματα των πλοίων, η οποία πραγματοποιείται με ευθύνη του πλοιάρχου, μετά από προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης του πλοιάρχου ή του ναυτικού πράκτορα. Αντίγραφο αυτής επισυνάπτεται στο οικείο δηλωτικό του πλοίου, γενομένης σχετικής πράξεως επ' αυτού.

Η χορηγούμενη ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 πακέτα τσιγάρων και μία φιάλη αλκοολούχου ποτού ανά άτομο για περίοδο 10 ημερών.

3. Στις περιπτώσεις που το Δηλωτικό Εφοδίων δεν έχει ενημερωθεί για εφοδιασμούς που έχουν πραγματοποιηθεί, λόγω ολιγόωρης παραμονής του πλοίου στο λιμάνι, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να αντλούν στοιχεία από τα παραστατικά εφοδιασμού, που δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμη στο εν λόγω δηλωτικό.

4. Οι υπάλληλοι που διενεργούν τους παραπάνω ελέγχους, αποτυπώνουν τα αποτελέσματα τους επί του Δηλωτικού Εφοδίων Πλοίου, το οποίο στη συνέχεια επιστρέφουν στο αρμόδιο τελωνείο που είχε κατατεθεί.

Στην περίπτωση που ευρεθούν επί του πλοίου εφόδια επιπλέον των αναγραφομένων στο Δηλωτικό Εφοδίων, διενεργείται έλεγχος για τη διαπίστωση της προέλευσής τους.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, επιβάλλονται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή οι προβλεπόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Πέραν των ελέγχων που πραγματοποιούνται κατά την άφιξη ή αναχώρηση του πλοίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/2001), έλεγχοι των εφοδίων πραγματοποιούνται επίσης, οποιαδήποτε στιγμή της παραμονής του πλοίου εντός των Εθνικών χωρικών υδάτων.

6. Οι έλεγχοι των εφοδίων πραγματοποιούνται από τελωνειακούς υπαλλήλους ή ομάδες ελέγχου που συγκροτούνται από τους Προϊσταμένους των τελωνείων, στα οποία έχει κατατεθεί η Δήλωση Πρακτόρευσης Πλοίου, καθώς και των Τελωνείων Εφοδιασμού ή Φόρτωσης, όπως επίσης και από τις αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές.

7. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται κατά την κρίση τους, από τις παραπάνω τελωνειακές αρχές καθώς και τις λοιπές αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές που αξιολογούν με βάση τα αναγραφόμενα εφόδια, στα έγγραφα των παρ. 1 και 2, όλα τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους ήτοι:

• το είδος των εφοδίων
• την ποσότητα των εφοδίων
• τον αριθμό των μελών του πληρώματος
• το είδος του εφοδιαζόμενου πλοίου
• το χρόνο παραμονής του στο λιμάνι
• τη συχνότητα των αφίξεών του
• το δρομολόγιό του και
οποιοδήποτε άλλο επιπλέον στοιχείο θεωρούν αναγκαίο, προκειμένου να κρίνουν την σκοπιμότητα πραγματοποίησης ή μη, του ελέγχου.

8. Ειδικά για τα πλοία που βρίσκονται στη ράδα, οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με αντιλαθρεμπορικά σκάφη.

Η αρμόδια για τον έλεγχο τελωνειακή αρχή ενημερώνει προς τούτο την αρμόδια Ελεγκτική Αρχή και παρέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την διενέργεια του ελέγχου, από τα σκάφη αυτά.
Οι εφοδιάστριες εταιρείες των εφοδιαστικών - μεταφορικών δεξαμενόπλοιων μέσων-σλεπίων έχουν την υποχρέωση εξήντα λεπτά της ώρας (60') πριν την έναρξη οποιουδήποτε εφοδιασμού με καύσιμα να ενημερώνουν μέσω FAX την Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής, προσδιορίζοντας την ακριβή θέση αγκυροβολίου του εφοδιαζόμενου πλοίου.
Οι εφοδιάστριες εταιρείες έχουν επίσης την υποχρέωση σε καθημερινή βάση να ενημερώνουν μέσω FAX ή e-mail την ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής για τη θέση ελλιμενισμού των εφοδιαστικών - μεταφορικών μέσων - σλεπίων κατά τις νυχτερινές ώρες μετά το πέρας της εργασίας τους.
Οι πλοίαρχοι των εφοδιαστικών - μεταφορικών μέσων-σλεπίων έχουν την υποχρέωση κατά τον απόπλου και πριν την έναρξη οποιουδήποτε εφοδιασμού με καύσιμα να ενημερώνουν με FAX ή e-mail την ΕΛ.Υ.Τ. ή σε περίπτωση έκτακτων αλλαγών σε κινητό υπηρεσιακό τηλέφωνο.
Την ίδια υποχρέωση για ενημέρωση και με την ίδια ως άνω διαδικασία έχουν οι εφοδιάστριες εταιρείες και κατά τον εφοδιασμό πλοίων με τροφοεφόδια, καπνικά και οινοπνευματώδη, όταν χρησιμοποιούν πλωτά μεταφορικά μέσα.


(Τα τέσσερα τελευταία εδάφια, τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την ΔΔΘΤΟΚ Γ 1038094 ΕΞ 2016/3.3.2016)

9. Τα επιδοτούμενα εφόδια του Καν. (ΕΕ) 800/99 υφίστανται φυσικό έλεγχο από το Τελωνείο Εξαγωγής και στη συνέχεια έλεγχο υποκατάστασης (Καν. ΕΟΚ 2221/95) από το Τελωνείο Εξόδου.

Για τους εφοδιασμούς στον Πειραιά, ο φυσικός έλεγχος γίνεται από το Α' Τελωνείο και ο έλεγχος υποκατάστασης από το αρμόδιο Τελωνείο Εξόδου, εφόσον ο εφοδιασμός δεν πραγματοποιείται μέσω του Α' Τελωνείου.

10. Οι ομάδες ελέγχου των τελωνείων καθώς και οι λοιπές Ελεγκτικές Αρχές στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους, επιτηρούν συνεχώς τους επιλιμένιους χώρους και τα πλοία και προβαίνουν, κατά λόγο αρμοδιότητας, σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους για τη διαπίστωση του πραγματικού προορισμού των εφοδίων.

Για το σκοπό αυτό, συνεργάζονται με το αρμόδιο τελωνείο, στο οποίο έχει κατατεθεί η Δήλωση Πρακτόρευσης του πλοίου ή η Αίτηση Εφοδιασμού.

Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής και μετά το πέρας των ελέγχων, οι πραγματοποιούντες αυτούς, ενημερώνουν, το ταχύτερο δυνατό, εγγράφως, το αρμόδιο Τελωνείο Εφοδιασμού για κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των ελέγχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ.
ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ & ΛΟΙΠΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 16
Εφοδιασμοί πλοίων εξωτερικού, εσωτερικού ή μικτόπλοων.

1. Οι ποσότητες καυσίμων και λιπαντικών που χορηγούνται ατελώς στα δικαιούμενα πλοία, πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες, ανάλογα με τα εκτελούμενα δρομολόγια και τις δυνατότητες ανεφοδιασμού τους.

2. Ειδικότερα, στα πλοία γραμμών εξωτερικού, στα οποία περιλαμβάνονται τα ελληνικά αλιευτικά πλοία που αλιεύουν αποκλειστικά εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων, χορηγούνται ατελώς οι ζητούμενες με το σχετικό παραστατικό ποσότητες, με την τήρηση του όρου της αναγκαιότητας, κυρίως σε συνάρτηση με τη διάρκεια του πλου και τη χωρητικότητα των δεξαμενών.

(Η παράγραφος 2, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση Δ18Α 5039388 ΕΞ 7.11.2013)

3. Στα πλοία εσωτερικού ή μικτόπλοα, εκτός από τα αλιευτικά που αλιεύουν στις Ελληνικές θάλασσες, χορηγούνται ατελώς οι ποσότητες που ζητούνται με το σχετικό, κατά περίπτωση, παραστατικό, εφ' όσον αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες τους για ένα μήνα από τον εφοδιασμό τους.

ΑΡΘΡΟ 17
Εφοδιασμοί αλιευτικών πλοίων με υποκείμενα καύσιμα και λιπαντικά

(Ο τίτλος του άρθρου 17, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση Δ18Α 5039388 ΕΞ 7.11.2013)

1. Οι ποσότητες καυσίμων και λιπαντικών που χορηγούνται ατελώς στα αλιευτικά πλοία, ανεξάρτητα από τη χωρητικότητά τους, πρέπει να αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες τους μέχρι τρεις μήνες από τον εφοδιασμό τους.
Στις περιπτώσεις που οι δεξαμενές των ως άνω σκαφών αδυνατούν να δεχθούν ολόκληρη την παραπάνω ποσότητα, είναι δυνατόν η ποσότητα αυτή να αποθηκεύεται σε εφεδρική δεξαμενή, η οποία θα πρέπει να ευρίσκεται, μονίμως, επί του σκάφους, σε θέση, η οποία θα σφραγίζεται από το Τελωνείο, με μολυβδοσφραγίδα, ώστε να αποκλείεται η μετακίνησή της. Για τη χωρητικότητα της εφεδρικής δεξαμενής θα πρέπει να γίνεται σχετική πράξη από το Τελωνείο Εφοδιασμού, στο Βιβλίο Ατελείας. (ως άρθρο 1, παρ. 3 α')

(Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση Δ18Α 5039388 ΕΞ 7.11.2013)

2. Ειδικότερα τα αναγκαία καύσιμα προσδιορίζονται ανάλογα με την ιπποδύναμη της κινητήριας μηχανής και σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, σε συνάρτηση με το χρονικό διάστημα, για το οποίο ζητείται η χορήγησή τους και τις δυνατότητες αλιείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Ετήσιας κατανάλωσης καυσίμων σε λίτρα
 

Ώρες

Ημερ.

Ετήσια

Είδος σκάφους

ημερ.

Εργασ.

καταν.

 

Εργασ.

Κατ' έτος

Καθ' ίππον

Γρι-Γρί

10

180

270

Τράτες

14

180

378

Δίκτυα -

10

220

330

Παραγάδια

 

 

 

Καταδυτικές μηχαν.

8

150

180

Άνω των 10 κόρων

20

250

750

(ολικής χωρ/τας)

 

 

 3. Οι ποσότητες που χορηγούνται δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις ευρισκόμενες από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, ακόμα και στις περιπτώσεις που οι πραγματικές ώρες εργασίας των σκαφών είναι περισσότερες από αυτές που αναφέρονται σ' αυτόν.

4. Οι πραγματικές ώρες εργασίας των σκαφών της παραγράφου 1 αποδεικνύονται από το ημερολόγιο γέφυρας, που υποχρεωτικά τηρεί ο πλοίαρχος κάθε σκάφους. Το ημερολόγιο αυτό, πριν από τη χρησιμοποίησή του, θεωρείται από την αρμόδια λιμενική αρχή.

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση ατελώς υγρών καυσίμων σε αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν στις ελληνικές θάλασσες, είναι και η κατάθεση Δελτίου Στατιστικής Αλιείας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.

6. Στις περιπτώσεις που στις άδειες αλιείας των αλιευτικών αυτών πλοίων, αναγράφεται χρονικός περιορισμός διεξαγωγής αλιευτικών εργασιών ή ο χρονικός περιορισμός προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, αναστέλλεται η χορήγηση καυσίμων και λιπαντικών ατελώς, κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απαγορεύεται η αλιεία, χωρίς να μεταβάλλονται τα χρονικά και ποσοτικά όρια του προηγούμενου πίνακα, τα οποία ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

7. Αν κατά το χρονικό διάστημα, που υπάρχουν απαγορευτικοί περιορισμοί αλιευτικών εργασιών, το σκάφος χρησιμοποιείται σε άλλες επιτρεπόμενες ναυτιλιακές εργασίες για τις οποίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δικαιολογείται η χορήγηση ατελώς καυσίμων και λιπαντικών, επιτρέπεται η παράδοσή τους, αφού κατά την καταχώρησή τους στο Βιβλίο Ατελειών, αναγραφεί η ναυτιλιακή εργασία για την εκτέλεση της οποίας χορηγήθηκαν.

8. Για τον καθορισμό των ποσοτήτων καυσίμων και λιπαντικών, που χορηγούνται ατελώς στα αναφερόμενα στο εδάφιο ζ', της παραγράφου 2, του άρθρου 3, του Νόμου 603/1977 πλοιάρια και πλωτά γενικά ναυπηγήματα, στα οποία χορηγούνται ατελώς μόνο οι αναγκαίες ποσότητες, για τις επί κέρδει εργασίες τους, έξω από την περιοχή του λιμένα, η απαιτούμενη έγκριση παρέχεται με αιτιολογημένη πράξη στην Αίτηση Εφοδιασμού ("Α" αντίτυπο), αφού ενεργηθεί σχολαστικός έλεγχος του ημερολογίου του πλοίου, που είναι θεωρημένο από την αρμόδια λιμενική αρχή.

9. Ειδικά τα αλιευτικά πλοία, τα οποία έχουν λάβει ειδική άδεια απόπλου για τη διενέργεια αλιείας εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων, για το χρονικό διάστημα απαγόρευσης της αλιείας στα ελληνικά χωρικά ύδατα κάθε έτους, εφοδιάζονται με καύσιμα ατελώς χωρίς αυτά να προσμετρώνται στην ετήσια κατανάλωση καθ’ ίππον του πίνακα του παρόντος άρθρου. Οι ατελώς χορηγούμενες ποσότητες προσδιορίζονται με βάση την ημερήσια κατανάλωση καυσίμων σε λίτρα, όπως προκύπτει από τον πίνακα του παρόντος άρθρου και τη διάρκεια του πλου, λαμβανομένης υπόψη της χωρητικότητας των δεξαμενών. Για τη χορήγηση της εν λόγω απαλλαγής, πέραν των δικαιολογητικών που προβλέπονται για τις λοιπές κατηγορίες αλιευτικών πλοίων, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή εφοδιασμού προσκομίζεται:

α) ειδική άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής για τον απόπλου εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων και

β) κατά περίπτωση έγκριση από τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας για την αλίευση του σκάφους στα χωρικά της ύδατα.

Μετά το πέρας της αλιείας, η οριστικοποίηση της χορηγηθείσας ατέλειας στο τελωνείο εφοδιασμού θα πραγματοποιείται εφόσον από τον ενδιαφερόμενο αλιέα προσκομίζεται το αργότερο εντός τριμήνου από τον εφοδιασμό:

α) κατά περίπτωση πιστοποιητικό Τ2Μ για την απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα των αλιευμάτων ή διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των αλιευμάτων, η οποία θα πρέπει να υποστηρίζεται από «βεβαίωση για προϊόντα αλιείας που αλιεύθηκαν από κοινοτικά αλιευτικά πλοία σε ύδατα τρίτης χώρας», σύμφωνα με το Παράρτημα 110α του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93 και

β) αντίγραφο του ημερολογίου πλοίου, από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει ότι η περιοχή όπου έχει αλιεύσει το σκάφος βρίσκεται εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Eφόσον με την ολοκλήρωση του ελέγχου για την οριστικοποίηση της χορηγηθείσας ατέλειας, διαπιστωθεί ότι ποσότητα καυσίμων που παραλήφθηκε ατελώς κατά τα ανωτέρω δεν αναλώθηκε για αλιεία στα διεθνή ύδατα, προσμετράται στην ετήσια κατανάλωση καυσίμων του πίνακα του παρόντος άρθρου.

(Η παράγραφος 9, τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση Δ18Α 5039388 ΕΞ 7.11.2013)

10. Για τα ελληνικά αλιευτικά πλοία που αλιεύουν αποκλειστικά εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων, πέραν των δικαιολογητικών που προβλέπονται για τις λοιπές κατηγορίες αλιευτικών πλοίων, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή εφοδιασμού προσκομίζονται και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.

(Η παράγραφος 10, τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση Δ18Α 5039388 ΕΞ 7.11.2013)

ΑΡΘΡΟ 18
Διαδικασία Εφοδιασμού

1. Ο εφοδιασμός όλων των κατηγοριών των πλοίων με τις δικαιούμενες ατελώς ποσότητες, υποκειμένων σε δασμούς και λοιπούς φόρους καυσίμων, ενεργείται με την κατάθεση του προβλεπόμενου από το άρθρο 3, παραστατικού εφοδιασμού στο αρμόδιο τελωνείο από τον εφοδιαστή - προμηθευτή.

2. Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή (Τελωνείο Εφοδιασμού) ελέγχει όλα τα στοιχεία του παραστατικού, στο οποίο επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 1, παράγραφο 3 και άρθρο 3, παράγραφο 3 της παρούσας και αφού λάβει υπόψη τις εγγραφές του Βιβλίου Ατελειών, προσδιορίζει τις αναγκαίες, κατά περίπτωση, ποσότητες καυσίμων και λιπαντικών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα παραπάνω άρθρα 16 & 17 και εγκρίνει την ατέλεια, με σχετική πράξη στην οικεία θέση του παραστατικού.

3. Μετά την καταχώρηση του παραστατικού στο Ενιαίο Βιβλίο Καταχώρησης (ή στο σύστημα ΟΠΣΤ), την ολοκλήρωση του τελωνισμού, τον έλεγχο στο Βιβλίο Ατελειών του πλοίου και την λήψη γενικής ή ειδικής κατά περίπτωση εγγύησης, η μεταφορά και παράδοση των καυσίμων & λιπαντικών, στο εφοδιαζόμενο πλοίο ενεργείται:

α-) Όταν το εφοδιαζόμενο πλοίο βρίσκεται σε ελεύθερο χώρο, θα ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4, του άρθρου 5 της παρούσης.

β') Στην περίπτωση των αλιευτικών πλοίων που αλιεύουν σε νησιά όπου δεν παρέχεται δυνατότητα παρουσίας τελωνειακού υπαλλήλου κατά τον εφοδιασμό, αυτός θα πραγματοποιείται με ευθύνη του εφοδιαστή, ο οποίος υποχρεούται να επιστρέφει την Άδεια Φόρτωσης, εντός 10 ημερών, στο Τελωνείο Εφοδιασμού, βεβαιωμένη από τον αλιέα για την παραλαβή των καυσίμων.
Στις περιπτώσεις αυτές θα προσκομίζεται στο Τελωνείο Εφοδιασμού, εφάπαξ, βεβαίωση του οικείου αλιευτικού Συλλόγου ότι ο αλιέας είναι μέλος του.
Υποχρεούται επίσης στην προσκόμιση του Βιβλίου Ατελείας, όπου καταχωρείται η ποσότητα των καυσίμων που παρέλαβε, αφού ελεγχθούν τα όρια των προβλεπομένων από το άρθρο 17 της παρούσας, ποσοτήτων.
Η δυνατότητα εφοδιασμού με καύσιμα χωρίς την παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου παρέχεται και στις περιπτώσεις των πλοίων και πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος και της Πλοηγικής Υπηρεσίας καθώς επίσης των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων και των θαλάσσιων ταξί, με την τήρηση κατά τα λοιπά όλων των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία όρων και προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές ο εφοδιασμός θα πραγματοποιείται με ευθύνη του εφοδιαστή κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της ιδίας περίπτωσης και παραγράφου.

(Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης β', τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την ΔΔΘΤΟΚ Γ 5025229 ΕΞ 2015/30.11.2015)

γ') Όταν το εφοδιαζόμενο πλοίο είναι ελλιμενισμένο σε λιμάνι εκτός χωρικής αρμοδιότητας του Τελωνείου Εφοδιασμού, η επίβλεψη του εφοδιασμού και η καταχώρηση των καυσίμων και λιπαντικών στο Βιβλίο Ατελείας ενεργείται από το Τελωνείου Φόρτωσης με τη σύνταξη προς τούτο σχετικής πράξης στην Άδεια Φόρτωσης.

δ') Όταν το εφοδιαζόμενο πλοίο είναι ελλιμενισμένο σε υποκείμενο ή ελεύθερο χώρο και ο εφοδιασμός γίνεται με βυτιοφόρο όχημα, το τελευταίο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τα παρακάτω βιβλία και δικαιολογητικά:
• Βιβλίο Διαδρομής, στο οποίο οι εγγραφές των παραδιδομένων ποσοτήτων θα γίνονται με μελάνι χωρίς σβησίματα.
• Τιμολόγια - Δελτία Αποστολής
• Μετρητές εν λειτουργία
• Ογκομετρικούς πίνακες δεξαμενών Προκειμένου για εφοδιασμό σε υποκείμενο χώρο, ο υπάλληλος της πύλης εισόδου ελέγχει το αλύμαντο των μολυβδοσφραγίδων, συντάσσοντας σχετική πράξη στην Άδεια Φόρτωσης.
Μετά το πέρας του εφοδιασμού, κατά την έξοδο, ελέγχει το κενό βυτιοφόρο όχημα και συντάσσει σχετική πράξη, στη βεβαιωμένη για την παράδοση και παραλαβή των εφοδίων στο πλοίο, Άδεια Φόρτωσης και παρακρατεί αυτήν, για άμεση αποστολή στο Τελωνείο Εφοδιασμού.

ε') Για τον εφοδιασμό αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας και ταχυπλόων σκαφών (υδροπτερύγων κ.λπ.) είναι δυνατή η κατάθεση μίας (1) Αίτησης Εφοδιασμού για παραδόσεις σε περισσότερα του ενός σκάφη, στις περιπτώσεις που τα τελευταία εφοδιάζονται με μικρές ποσότητες, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο θα καθορίζεται από το Τελωνείο Φόρτωσης.
Στην παραπάνω Αίτηση Εφοδιασμού, η θέση 8 του ΕΔΕ, θα συμπληρώνεται με την ένδειξη "σκάφη παράκτιας ή μέσης αλιείας και ταχύπλοα" και οι λοιπές θέσεις θα συμπληρώνονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Κατά την έκδοση της Άδειας Φόρτωσης (αντίτυπο Ε' του παραστατικού) των εφοδίων, θα γίνεται παρατήρηση σ' αυτό από το Τελωνείο Εφοδιασμού στην οποία θα αναφέρεται ότι κατά την παράδοση των καυσίμων, θα συμπληρώνονται τα ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΣΚΑΦΗ (ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ, ΤΑΧΥΠΛΟΑ) (Υπόδειγμα 1), τα οποία αφού υπογραφούν αναλόγως να επιστραφούν μαζί με την Άδεια Φόρτωσης στο Τελωνείο Εφοδιασμού.

στ') Όταν το Τελωνείο Εφοδιασμού και Φόρτωσης είναι το ίδιο και το εφοδιαζόμενο πλοίο βρίσκεται στη ράδα ή σε κρηπίδωμα που ανήκει στον υποκείμενο χώρο του, η παράδοση των καυσίμων στο πλοίο γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των προσώπων της παρ. 2, του άρθ. 2, της παρούσας. Μετά την παράδοση των καυσίμων και λιπαντικών στο εφοδιαζόμενο πλοίο, ο εφοδιαστής το αργότερο εντός δύο (2) ημερών, υποχρεούται να επιστρέψει την Άδεια Φόρτωσης (αντίτυπο Ε') στο Τελωνείο Εφοδιασμού, την οποία είχε παραλάβει με πράξη επί του παραστατικού.

ζ-) Για τον εφοδιασμό με υποκείμενα καύσιμα των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του Ν. 2743/99, οι ενδιαφερόμενοι θα αναγράφουν στην Αίτηση Εφοδιασμού, τον Α.Φ.Μ. του πλοιοκτήτη και τον αριθμό μητρώου του σκάφους, επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Ναυλοσύμφωνο ή αντίγραφο ναυλοσύμφωνου, θεωρημένο από την αρμόδια λιμενική αρχή.
• Άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/99.
• Φωτοαντίγραφα ή αντίτυπα των εκδιδομένων κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) παραστατικών αξίας για την αμοιβή από την εκτέλεση των συγκεκριμένων ναυλοσυμφώνων (παροχή υπηρεσιών).
• Κατάσταση επιβατών θεωρημένη από την Λιμενική Αρχή,. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, για διάφορους λόγους, ο εφοδιασμός του σκάφους θα πραγματοποιείται με τη λήψη υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο πλοίαρχο ή εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρείας και θα προσκομίζεται η θεωρημένη κατάσταση επιβατών πριν από τον απόπλου του σκάφους.

η) Για τον εφοδιασμό με υποκείμενα καύσιμα των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, στις περιπτώσεις όπου έχουν εκδοθεί άδειες επαγγελματικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2743/1999 και παραμένουν σε ισχύ, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή:
αα) Άδεια Εκτέλεσης θαλάσσιων Εκδρομών και
ββ) Κατάσταση από την οποία προκύπτει η καταχώρηση των εσόδων στα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις βιβλία βάσει των παραστατικών αξίας από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών και αφορούν τον αμέσως προηγούμενο από τον αιτούμενο τον εφοδιασμό μήνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφοδιασμού επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
αα) Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή Άδεια Εκτέλεσης Πλόων.
ββ) Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης προς την αρμόδια Λιμενική Αρχή αναφορικά με την περιοχή δραστηριοποίησης του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου.
γγ) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης αναφορικά με την έναρξη εργασίας.
δδ) Κατάσταση από την οποία προκύπτει η καταχώρηση των εσόδων στα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις βιβλία βάσει των παραστατικών αξίας από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών και αφορούν τον αμέσως προηγούμενο από τον αιτούμενο τον εφοδιασμό μήνα.

θ) Για τον εφοδιασμό με υποκείμενα καύσιμα των θαλάσσιων ταξί υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
αα) Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.)
ββ) Άδεια θαλάσσιου ταξί.
γγ) Έγγραφο Εθνικότητας.
δδ) Κατάσταση από την οποία προκύπτει η καταχώρηση των εσόδων στα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις βιβλία βάσει των παραστατικών αξίας από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.


(Οι περιπτώσεις η΄και θ', τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την ΔΔΘΤΟΚ Γ 5025229 ΕΞ 2015/30.11.2015)

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα καθορίζονται στα άρθρα 3 και επόμενα της παρούσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 19
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ


1. Εφοδιασμός των δικαιούχων ατελείας σκαφών


α) Η χορήγηση καυσίμων από ελεύθερα αποθέματα, επιτρέπεται μόνον, εφόσον, στις περιοχές εφοδιασμού δεν υπάρχουν αφορολόγητα καύσιμα ή ειδικές περιστάσεις υπαγορεύουν διαφορετική αντιμετώπιση οι οποίες εξετάζονται από το αρμόδιο Τελωνείο κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου.


β) Οι ποσότητες καυσίμων από ελεύθερα αποθέματα, με τις οποίες μπορούν να εφοδιάζονται τα πλοία με το σύστημα της επιστροφής, για μεν τα αλιευτικά σκάφη είναι οι αναφερόμενες στο άρθρο 17 της παρούσας, ενώ για τις λοιπές κατηγορίες των επαγγελματικών πλοίων ισχύουν οι ποσοτικοί και λοιποί περιορισμοί που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 της παρούσας.


γ) Σε περιπτώσεις, επαρκώς αιτιολογημένες, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν τα μικρά αλιευτικά σκάφη παράκτιας αλιείας, επιτρέπεται ο εφοδιασμός με συμπληρωματικές ποσότητες καυσίμων, που μεταγγίζονται σε εφεδρική δεξαμενή, ή σε δοχεία που βρίσκονται επί του σκάφους, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 της παρούσας.


δ) Για τον εφοδιασμό των δικαιούχων ατέλειας αλιευτικών σκαφών, επαγγελματικων πλοίων αναψυχής, των τουριστικών ημερόπλοιων, των θαλάσσιων ταξί και των πλοίων πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος και της Πλοηγικής Υπηρεσίας από ελεύθερα αποθέματα καυσίμων με επιστροφή του ΕΦΚ, το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο ενημερώνει το Τελωνείο Φόρτωσης για την ποσότητα, τον τόπο και τον χρόνο του εφοδιασμού.

Το Τελωνείο Φόρτωσης ενημερώνει το Βιβλίο Αναγγελίας και Πραγματοποίησης Εφοδιασμών που τηρείται στο Τελωνείο ορίζοντας τον τελωνειακό υπάλληλο που θα παραστεί κατά τη φόρτωση του καυσίμου, στις περιπτώσεις όπου η παρουσία αυτού καθίσταται δυνατή. Στις περιπτώσεις όπου δεν παρέχεται δυνατότητα παρουσίας τελωνειακού υπαλλήλου, ο εφοδιασμός πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία αυτού, με αντίστοιχη ενημέρωση του Βιβλίου Αναγγελίας και Πραγματοποίησης Εφοδιασμών για τους λόγους αυτούς.

Στις περιπτώσεις όπου δεν παρέχεται δυνατότητα παρουσίας τελωνειακού υπαλλήλου κατά τη φόρτωση του καυσίμου το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο οφείλει να συμπληρώσει με ευθύνη του τα πεδία εγγραφής του Βιβλίου Ατελειών του σκάφους που αφορούν τη δικαιούμενη παραδοθείσα ποσότητα καυσίμων, με ειδική μνεία αναφορικά με την παράδοση του καυσίμου χωρίς παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου.


ε) Ο εφοδιασμός των ανωτέρω σκαφών ενεργείται με την έκδοση των προβλεπόμενων λογιστικών στοιχείων αξίας (παραστατικά) ή/και αξίας διακίνησης του καυσίμου. Εφόσον κατά τον εφοδιασμό των ανωτέρω σκαφών παρίσταται τελωνειακός υπάλληλος, ελέγχει τις παραδιδόμενες ποσότητες καυσίμων βάσει των δικαιούμενων ποσοτικών ορίων και συμπληρώνει τα πεδία εγγραφής του Βιβλίου Ατελειών του σκάφους που αφορούν την παραδοθείσα ποσότητα καυσίμων.


2. Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ


α) Αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ είναι το τελωνείο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III της παρούσας απόφασης βάσει του Νομού ή της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η κατοικία του δικαιούχου φυσικού προσώπου ή η έδρα του δικαιούχου νομικού προσώπου.


β) Αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής της Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ ειδικά για τα πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος και της Πλοηγικής Υπηρεσίας ορίζεται το Δ΄ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων Πειραιά.


3. Υποχρεώσεις δικαιούχων επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων

Για την επιστροφή ΕΦΚ καυσίμων ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση του στο κατά περίπτωση αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής του Παραρτήματος III της παρούσας. Η αίτηση επιστροφής ΕΦΚ καυσίμων υποβάλλεται τέσσερις φορές ετησίως και συγκεκριμένα μέχρι το τέλος των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου. Η αίτηση αφορά όλους τους εφοδιασμούς που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο από την υποβολή της αίτησης με τα αντίστοιχα παραστατικά που έχουν εκδοθεί νια το ίδιο διάστημα. Η ως άνω αίτηση δύναται να υποβάλλεται και ανά ημερολογιακό εξάμηνο, για μεν το πρώτο εξάμηνο μέχρι το τέλος του μηνός Ιουλίου νια δε το δεύτερο εξάμηνο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

α) Με την αίτηση συνυποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά για όλα τα δικαιούχα απαλλαγής ΕΦΚ πρόσωπα :


i. Τα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια) που αντιστοιχούν στις παραληφθείσες ποσότητες καυσίμων για το χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η αίτηση επιστροφής ΕΦΚ, τα συναφή παραστατικά διακίνησης εφόσον υπάρχει υποχρέωση έκδοσης, καθώς και κάθε άλλο αποδεικτικό επαλήθευσης της συναλλαγής που ζητηθεί από το αρμόδιο Τελωνείο. Mε τα παραστατικά πώλησης συνυποβάλλονται τα αποδεικτικά εξόφλησής τους, αποκλειστικά, με τραπεζικό μέσο πληρωμής ανεξαρτήτως ποσού.

ii. Συγκεντρωτικός Πίνακας Παραστατικών καυσίμων βάσει των οποίων ο συναλλασσόμενος αιτείται επιστροφής ΕΦΚ, ως Παράρτημα IV της παρούσας.
iii. Η/οι Σελίδα/ες του Ημερολογίου Κίνησης για το χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η αίτηση επιστροφής ΕΦΚ καυσίμων.
iv. Η πρώτη σελίδα του Βιβλίου Ατελειών που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Τελωνειακής αρχής η σελίδα στην οποία υπάρχει η ετήσια θεώρηση καθώς και οι σελίδες που περιλαμβάνουν τις εγγραφές εφοδιασμών καυσίμων που έχουν πραγματοποιηθεί και για τις οποίες ο συναλλασσόμενος αιτείται επιστροφής ΕΦΚ.

β) Επιπρόσθετα των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλονται, ανά κατηγορία πλοίου, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:


αα) Επαγγελματικά πλοία αναψυχής:


i. Ναυλοσύμφωνο θεωρημένο από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.

ii. Άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής των διατάξεων του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α΄).
iii. Παραστατικά (τιμολόγια) σύμφωνα με τα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α΄/ 24-11-2014), για την αμοιβή από την εκτέλεση των συγκεκριμένων ναυλοσύμφωνων (παροχή υπηρεσιών).
iv. Κατάσταση επιβατών.


ββ) Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια για τα οποία έχουν εκδοθεί άδειες επαγγελματικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4256/2014 και παραμένουν σε ισχύ :


i. Άδεια Εκτέλεσης θαλάσσιων Εκδρομών.

ii. Αντίγραφο Άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α΄).
iii. Κατάσταση από την οποία προκύπτει η καταχώριση των εσόδων στα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις βιβλία βάσει των παραστατικών αξίας από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.
iv) Λοιπές περιπτώσεις επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων:
i. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή Άδεια Εκτέλεσης Πλόων.
ii. Υπεύθυνη δήλωση προς την αρμόδια Λιμενική Αρχή αναφορικά με την περιοχή δραστηριοποίησης του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου.
iii. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης αναφορικά με την έναρξη δραστηριότητας.
iv. Κατάσταση από την οποία προκύπτει η καταχώριση των εσόδων στα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις βιβλία βάσει των παραστατικών αξίας από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.


δδ) Θαλάσσια ταξί:


i. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.).

ii. Άδεια θαλάσσιου ταξί.
iii. Έγγραφο Εθνικότητας.
iv. Κατάσταση από την οποία προκύπτει η καταχώρηση των εσόδων στα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις βιβλία βάσει των παραστατικών αξίας από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

4. Ενέργειες του αρμόδιου Τελωνείου Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ.

Το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ προβαίνει στην αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης επιστροφής ΕΦΚ.

Α) Απόρριψη/Αποδοχή της αίτησης:

Το Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ προβαίνει στον έλεγχο:

i) της υποβολής της αίτησης στο αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής και Επιστροφής ΕΦΚ,
ii) της υπαγωγής του αιτούντα σε ένα από τα δικαιούχα επιστροφής ΕΦΚ πρόσωπα,
iii) της εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης, και
iv) της υποβολής των προβλεπόμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών.

Η αίτηση γίνεται αποδεκτή, εφόσον συντρέχουν όλα τα αμέσως ανωτέρω κριτήρια, άλλως απορρίπτεται άμεσα και ο αιτών ενημερώνεται νια την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής του.

Β) Έλεγχοι - Συμψηφισμοί Οφειλών:

1. Έλεγχοι

Το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ μετά την αποδοχή της αίτησης και πριν την έκδοση της σχετικής Απόφασης Επιστροφής προβαίνει στον έλεγχο:
i) των συνυποβαλλόμενων της αίτησης επιστροφής ΕΦΚ δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου για τη διαπίστωση της πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων και ζητεί την υποβολή τυχόν πρόσθετων στοιχείων που αφορούν στον έλεγχο.
ii) της ύπαρξης τυχόν τελωνειακών, φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου.

2. Συμψηφισμοί οφειλών

Εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχουν τελωνειακές, φορολογικές ή/και ασφαλιστικές οφειλές του δικαιούχου επιστροφής ΕΦΚ προσώπου, διενεργείται συμψηφισμός του ποσού προς επιστροφή με τις τυχόν οφειλές προς:
i) τις Τελωνειακές Αρχές και τη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 354/1974 (ΦΕΚ 90/Α΄) Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύει και
ii) τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ι.Α.2, του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/ Α΄/7-4-2014), όπως ισχύει.

Γ) Έκδοση Απόφασης Επιστροφής ΕΦΚ

Με την ολοκλήρωση του συμψηφισμού, όπου απαιτείται, και εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής ΕΦΚ, το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ προβαίνει στην έκδοση της απόφασης νια την καταβολή του ποσού επιστροφής με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με τη διαδικασία που ορίζεται στην αριθμ. ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 30-12-2014 απόφαση ΓΓΔΕ: «Κεντρικός Διαχειριστής και Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Επιστροφές Τελωνείων».
Στην απόφαση αναφέρονται:
i. To Συνολικό ποσό επιστροφής ΕΦΚ, προ τυχόν συμψηφισμών
ii. Το ποσό συμψηφισμού με τυχόν τελωνειακές, φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές του δικαιούχου και
iii. To Τελικό ποσό επιστροφής προς το δικαιούχο μετά τους τυχόν συμψηφισμούς
.

(Οι παράγραφοι 1 έως και 4 του άρθρου 19 αντικαταστάθηκαν ως ανωτέρω με την Α.1070/22-02-2019 και το στοιχείο i της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 τροποποιήθηκε με την Α.1205/2021)

5. Στατιστικά στοιχεία

Το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα θα αποστέλλονται από τις Τελωνειακές Περιφέρειες προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών (18η Τμήμα Α') ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, από τις οποίες θα προκύπτουν, το σύνολο του ποσού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, που επεστράφη τον προηγούμενο μήνα, οι συνολικές ποσότητες των καυσίμων, που παραδόθηκαν, ως επίσης και ο αριθμός των πλοίων, που εφοδιάστηκαν με καύσιμα (Υπόδειγμα 4).

6. Απαλλαγή καυσίμων από ΦΠΑ

α') Η προβλεπόμενη, από το άρθρο 27 του Ν. 2859/2000 απαλλαγή των καυσίμων από ΦΠΑ θα παρέχεται με την διαδικασία του άρθρου 12 της απόφασης Π. 8271/4879 ΠΟΛ 366/87, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι με την τήρηση του ειδικού διπλοτύπου δελτίου με τίτλο: "ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ".
β') Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του Ν. 2743/99, οι εκάστοτε αγοραζόμενες ποσότητες καυσίμων, σύμφωνα με το ως άνω δελτίο απαλλαγής, υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 1 εδάφιο (β') του παρόντος άρθρου.

7. Τελωνειακές Περιφέρειες.

Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος επιστροφής δεν είναι εγκατεστημένος στην περιοχή που βρίσκεται η Τελωνειακή Αρχή Επιστροφής, τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν στο κατά τόπο αρμόδιο Τελωνείο Φόρτωσης, το οποίο, εφόσον δεν είναι αρμόδιο για την επιστροφή, υποχρεούται να τα διαβιβάζει άμεσα στην Τελωνειακή Αρχή Επιστροφής.

Αρμόδιες, για την έκδοση των αποφάσεων επιστροφής του Ε.Φ.Κ., ορίζονται, κατά Τελωνειακή Περιφέρεια οι παρακάτω Τελωνειακές Αρχές:

Αττικής
Ζ' ΕΤΣ Πειραιά

Θεσσαλονίκης
ΣΤ' ΕΤΣ Θεσ/νίκης

Πατρών
Πατρών

Καβάλας
Καβάλας

Βόλου
Βόλου

Δωδεκανήσου
Ρόδου

Κέρκυρας
Κέρκυρας

Ηρακλείου
Ηρακλείου

Λέσβου
Μυτιλήνης

Σύρου
Σύρου

Οι επιταγές και οι αποφάσεις επιστροφής, αποστέλλονται από τις αρμόδιες για την έκδοση των αποφάσεων επιστροφής Τελωνειακές Περιφέρειες, στους δικαιούχους, μέσω των Τελωνείων Φόρτωσης από τα οποία διαβιβάστηκαν στις εν λόγω Τελωνειακές Περιφέρειες, τα δικαιολογητικά για την έκδοση των αποφάσεων επιστροφής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ 'Η ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20
Εφοδιασμός πλοίου με εφόδια άλλου πλοίου

1. α')Επιτρέπεται ο εφοδιασμός πλοίου με εφόδια άλλου πλοίου, πλην καυσίμων και λιπαντικών, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις.
β') Επιτρέπεται εφοδιασμός πλοίου με καύσιμα και λιπαντικά που βρίσκονται ως εφόδια σε παροπλισμένα πλοία, σε πλοία που πρόκειται να επιθεωρηθούν καθώς και σε πλοία που προορίζονται για διάλυση ή επισκευή στη χώρα μας, με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:
Ι) Για τα παροπλισμένα πλοία, βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής στην οποία να πιστοποιείται το γεγονός αυτό.
ΙΙ) Για τα πλοία που πρόκειται να επιθεωρηθούν, βεβαίωση του Νηογνώμονα ή της Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων, στην οποία θα αναγράφεται ότι λόγω της φύσης των εργασιών που πρόκειται να γίνουν, απαιτείται η απομάκρυνση των καυσίμων και λιπαντικών.
ΙΙΙ) Για τα πλοία που προορίζονται για διάλυση στη χώρα μας, αντίγραφο του συμβολαίου αγοράς του πλοίου ή αντίγραφο της διασάφησης, που κατατέθηκε για τη διάλυση του πλοίου, και
ΙV) Για τα πλοία που προορίζονται για επισκευή στη χώρα μας, βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, στην οποία να βεβαιώνεται ότι η φύση των εργασιών επισκευής επιβάλλει την απομάκρυνση των καυσίμων και λιπαντικών από το πλοίο.

2. Ο κατά το προηγούμενο εδάφιο της παραγράφου 1 εφοδιασμός, ενεργείται με την κατάθεση σχετικής αίτησης του εκπροσώπου του πλοίου που παραχωρεί τα εφόδια, η οποία καταχωρείται ως δηλωτικό εισαγωγής και ακολουθεί η κατάθεση, του κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 3, παραστατικού εφοδιασμού, από τον εκπρόσωπο του εφοδιαζόμενου πλοίου.
Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που και τα δύο πλοία ανήκουν στην ίδια πλοιοκτήτρια ή εφοπλιστική εταιρεία.

3. Η φόρτωση των εφοδίων στο εφοδιαζόμενο πλοίο ενεργείται κανονικά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας και ακολουθεί από τον εκπρόσωπο του πλοίου η χρεωπίστωση στα Βιβλία Ατελειών, προκειμένου περί πλοίων γραμμών εσωτερικού ή μικτόπλοων και από το αρμόδιο Τελωνείο στις Σημειώσεις Τροφών και Εφοδίων, όταν πρόκειται για πλοία γραμμών εξωτερικού.

4. Η έγκριση για τους, κατά το παρόν άρθρο, εφοδιασμούς, χορηγείται από το αρμόδιο Τελωνείο ελλιμενισμού του πλοίου.

ΑΡΘΡΟ 21
Εφοδιασμός πλοίων ή αεροσκαφών σε κοινοτική ή Τρίτη χώρα

1. Ο εφοδιασμός πλοίου που είναι ελλιμενισμένο σε λιμάνι άλλου Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργείται ανάλογα με το τελωνειακό καθεστώς των εφοδίων ως ακολούθως:
α') Για μη κοινοτικά εφόδια με διασάφηση επανεξαγωγής και παραστατικό Διαμετακόμισης σύμφωνα με τα άρθρα 841 και 793 παρ. 6 του καν ΕΟΚ 2454/93.
β') Για κοινοτικά εφόδια μη υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), ούτε υπαγόμενα στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), με τη τήρηση της κατά το άρθρο 3 ή κατά το άρθρο 11, διαδικασίας και την παράδοση στο εφοδιαζόμενο πλοίο με το αντίτυπο 3 του παραστατικού εφοδιασμού ή με το αντίτυπο Β του Δ.Π.Ε. ή Δ.Α.Τ., εφόσον αυτά εξέρχονται μόνο από το εθνικό τελωνειακό έδαφος.
γ') Για κοινοτικά προϊόντα υπαγόμενα στη Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ. Α. Π.) του άρθρου 36 του Καν (Ε.Κ) 800/99 με την τήρηση της ως άνω διαδικασίας (παρ. β-) και την κατάθεση Αντιτύπου Ελέγχου Τ5 κατά περίπτωση, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 340,γ' του Καν(ΕΟΚ) 2454/93 για τη παράδοση στο εφοδιαζόμενο πλοίο.
δ) Για προερχόμενα από αποθήκη ανεφοδιασμού του άρθρου 40 του ίδιου Κανονισμού, με αντίτυπο ελέγχου Τ5 και το ΔΠ.Ε.Ε (παράρτημα ιι).
ε') Για κοινοτικά προϊόντα, υπαγόμενα στη Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και παράλληλα υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), με την τήρηση της ως άνω διαδικασίας (παρ. γ') και την έκδοση Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου (Σ.Δ.Ε.) του Ν. 2960/2001 και του Καν 2719/92.
στ') Για κοινοτικά προϊόντα υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης(Ε.Φ.Κ.) με Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (Σ.Δ.Ε.) του Ν. 2960/2001 και του Καν. 2719/92 και με τήρηση της ως άνω διαδικασίας (παρ. β').

2. Για τον εφοδιασμό πλοίου, ελλιμενισμένου σε λιμάνι τρίτης χώρας, εφαρμόζονται τα ισχύοντα για την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή εμπορευμάτων. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον τα εφόδια διέρχονται μόνο από το εθνικό τελωνειακό έδαφος, μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία του εφοδιασμού.

3. Ο εφοδιασμός ελληνικών αλιευτικών πλοίων, που παραμένουν για αλιεία στα διεθνή ύδατα, με εφόδια κοινοτικά ή μη, που μεταφέρονται από άλλο αλιευτικό πλοίο, ενεργείται με την εφαρμογή της κατά τα ανωτέρω άρθρο 3 και επόμενα, κανονικής ή 11 και επόμενα απλοποιημένης διαδικασίας.

Η αναχώρηση του μεταφέροντος τα εφόδια αλιευτικού πλοίου, για το εξωτερικό, βεβαιώνεται στην αντίστοιχη Άδεια Φόρτωσης ή Δελτίο Παράδοσης από το αρμόδιο Τελωνείο.

Στις περιπτώσεις που ο εφοδιασμός των αλιευτικών πλοίων αυτής της κατηγορίας ενεργείται κατά την προσέγγισή τους σε λιμάνια των λοιπών Κρατών - Μελών ή Τρίτων Χωρών, ακολουθείται η προβλεπόμενη στις προηγούμενες παραγράφους διαδικασία.

Προκειμένου περί εφοδιασμού αυτών των αλιευτικών πλοίων με αγροτικά προϊόντα, υπαγόμενα στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, για τη χορήγηση των δικαιουμένων επιστροφών, απαιτείται η προσκόμιση και των, από τις διατάξεις του αρ. 45 του Καν. (Ε.Κ.) 800/99, προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

ΑΡΘΡΟ 22
Εφοδιασμός πρεσβειών, διεθνών οργανισμών, και αποστολών ξένων ενόπλων δυνάμεων

1. Ο εφοδιασμός πρεσβειών, ξένων αποστολών, διεθνών οργανισμών, ξένων ενόπλων δυνάμεων ενεργείται με την κατάθεση του προβλεπόμενου, κατά περίπτωση, παραστατικού.

Για τους παραπάνω εφοδιασμούς δεν επιτρέπεται η εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας, εκτός εάν πρόκειται για εφοδιασμό πολεμικού πλοίου ξένης χώρας ή ελληνικού πολεμικού πλοίου που αναχωρεί για το εξωτερικό.

2. Το ως άνω παραστατικό υπογράφεται από τον προμηθευτή, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή εφοδίων με την προσκόμιση σημειώματος των ξένων πρεσβειών ή των ξένων αποστολών, σφραγισμένου με τη σφραγίδα της πρεσβείας και υπογεγραμμένου από τον αρμόδιο πρεσβευτή.

3. Το παραπάνω σημείωμα, αφού θεωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου των Εξωτερικών, για τον έλεγχο της συνδρομής του όρου της αμοιβαιότητας, επισυνάπτεται στο κατατιθέμενο παραστατικό και αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό, για την ατελή παράδοση των ειδών, που περιλαμβάνονται στο παραστατικό εφοδιασμού.

4. Το κατατιθέμενο παραστατικό εφοδιασμού μπορεί να περιλαμβάνει εφόδια που προέρχονται από περισσότερες μερίδες (δηλωτικά, αποταμιεύσεις, εναποθέσεις) του ιδίου όμως πάντοτε τελωνείου. Τα θεωρημένα σημειώματα των πρεσβειών μπορεί να αναφέρονται σε περισσότερα από ένα παραστατικά εφοδιασμού. Επίσης, στο ίδιο παραστατικό, μπορεί να επισυνάπτονται περισσότερα, από ένα, σημειώματα.

5. Η παράδοση και παραλαβή ατελώς βεβαιώνεται με τη σύνταξη πράξης στο αντίτυπο "Ε" του παραστατικού εφοδιασμού (Άδεια Φόρτωσης), η οποία υπογράφεται εκτός από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της πρεσβείας και τον προμηθευτή της και από τον ορισθέντα για την επαλήθευση των εφοδίων, αρμόδιο τελωνειακό υπάλληλο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις βαρυτελών ειδών, μπορεί, κατά την κρίση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, να ορισθεί, με σχετική πράξη στην άδεια εφοδιασμού, όπως η παράδοση και παραλαβή ενεργηθεί στο χώρο της πρεσβείας, με τη συνοδεία τελωνειακού υπαλλήλου.

6. Ο εφοδιασμός των παραπάνω πρεσβειών και αποστολών, με υγρά καύσιμα, γίνεται με την κατάθεση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, της Δήλωσης Ε.Φ.Κ.

7. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή, με εντολή της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων, για τις πιο πάνω περιπτώσεις η εφαρμογή ειδικής απλοποιημένης διαδικασίας, όταν λόγοι εκτάκτου ανάγκης ή λόγοι επειγούσης φύσεως, που θα συνεκτιμώνται σχετικά, επιβάλλουν την πραγματοποίηση του εφοδιασμού.

ΑΡΘΡΟ 23
Εφοδιασμός πολιτικών αεροσκαφών

1. Η διαδικασία ελέγχου και εφοδιασμού πλοίων με κοινοτικά ή μη κοινοτικά εφόδια, εφαρμόζεται και για τον εφοδιασμό και έλεγχο αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας, που εκτελούν διεθνείς πτήσεις.

2. Τα είδη που προορίζονται να αναλωθούν ή να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της πτήσης πρέπει να είναι συσκευασμένα για άμεση χρήση επί του αεροσκάφους.

3. Τα είδη που δεν προορίζονται να αναλωθούν ή χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της πτήσης, αλλά να πωληθούν σε επιβάτες, θεωρείται ότι παραδίδονται σε Κατάστημα Αφορολογήτων Ειδών αεροσκάφους.

4. Για τον εφοδιασμό αεροσκαφών εσωτερικών ή διεθνών πτήσεων με κοινοτικά ή μη κοινοτικά καύσιμα, για τα οποία παρέχεται απαλλαγή από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εφαρμόζεται η διαδικασία που καθορίζεται στα άρθρα 3 έως 22. Τα καύσιμα που προορίζονται για εφοδιασμό αεροσκαφών, παραδίδονται στα αεροσκάφη από φορολογικές αποθήκες του άρθρου 63 του Ν. 2960/2001.

(Το τελευταίο εδάφιο, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την ΔΔΘΤΘΚ Γ 1175671 ΕΞ 2016/1.12.2016)

ΑΡΘΡΟ 24
Εγγυήσεις

1. Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται σύσταση εγγύησης, το είδος και η χρονική διάρκεια ισχύος αυτής, θα καθορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής.

2. Επιτρέπεται η σύσταση συνολικής εγγύησης για την κάλυψη περισσοτέρων της μιας πράξεων, που συνεπάγονται την γένεση τελωνειακής οφειλής, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο, κατά τον χρόνο κατάθεσης αυτής και με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρονται συγκεκριμένα οι πράξεις που καλύπτονται με αυτήν.

3. Το ύψος της κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 καθοριζόμενης εγγύησης, θα ισούται:
• με το ακριβές ποσό της τελωνειακής οφειλής που αποτελεί το αντικείμενο της εγγύησης, εφόσον το ποσό αυτό μπορεί να καθορισθεί με ακρίβεια κατά τη στιγμή της σύστασής της.
• με το υψηλότερο, κατά τους υπολογισμούς της Τελωνειακής Αρχής ποσό της Τελωνειακής οφειλής, που ενδέχεται να γεννηθεί, στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑΤΑ ΑΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΩΝ & ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ (Κ.Α.Ε)
Κ.Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΡΘΡΟ 25
Ίδρυση Καταστημάτων

1. Επιτρέπεται η ίδρυση Καταστημάτων πώλησης αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών σε επιβατηγά πλοία, με Ελληνική σημαία τα οποία εκτελούν πλόες τρίτων χωρών ή μικτούς.

2. Η πώληση των αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών από τα καταστήματα αυτά επιτρέπεται στους επιβάτες και στα πληρώματα των ανωτέρω πλοίων, που αναχωρούν για τρίτη χώρα.

3. Τα είδη αυτά προορίζονται για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των αναγκών των ανωτέρω προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 26
Διαδικασία ίδρυσης Καταστημάτων

1. Η ίδρυση και λειτουργία των παραπάνω καταστημάτων αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών επιτρέπεται με απόφαση του προϊσταμένου του Α' Τελωνείου Εισαγωγής και Εφοδίων της Νομαρχίας Πειραιά.

2. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από αίτηση του προσώπου που έχει την εκμετάλλευση του πλοίου.

3. Στην αίτηση αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Η ταυτότητα του πλοίου (αριθμός ΙΜΟ, αριθμός νηολογίου, όνομα πλοίου).
β) Τα δρομολόγια - λιμάνια προσέγγισης.
γ) Η θέση του καταστήματος στο πλοίο.
δ) Τα στοιχεία του προσώπου που εκμεταλλεύεται το κατάστημα.
ε) Τα στοιχεία του υπευθύνου διαχειριστή του καταστήματος.
στ) Τα πωλούμενα υπό του καταστήματος είδη.

4. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφα δελτίων ποινικού μητρώου, από τα οποία προκύπτει ότι, ο έχων την εκμετάλλευση του καταστήματος και ο διαχειριστής αυτού δεν έχουν καταδικαστεί για φορολογικές ή τελωνειακές παραβάσεις.
β) Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας των ως άνω προσώπων.
γ) Συμβόλαιο εκχώρησης της εκμετάλλευσης του καταστήματος, θεωρημένο από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), εφόσον η εκμετάλλευση του καταστήματος έχει εκχωρηθεί σε πρόσωπο άλλο, από εκείνο που έχει την εκμετάλλευση του πλοίου.

5. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη τριμελούς επιτροπής, συγκροτούμενης από τον προϊστάμενο του Α' Τελωνείου Εισαγωγής και Εφοδίων της Νομαρχίας Πειραιά, συντασσομένου σχετικού πρακτικού.
Έργο της επιτροπής είναι:
α) Η επαλήθευση των στοιχείων και των δικαιολογητικών της αίτησης
β) Η διαπίστωση της καταλληλότητας - λειτουργικότητας και ασφάλειας των χώρων αποθήκευσης και πώλησης, για τη διασφάλιση των Δημοσιονομικών συμφερόντων.
γ) Η διατύπωση προτάσεων για τις βελτιώσεις που τυχόν επιβάλλονται στις διαρρυθμίσεις των ανωτέρω χώρων και η υπόδειξη λήψης πρόσθετων μέτρων.

6. Η εκδοθείσα απόφαση διαλαμβάνει τα στοιχεία του έχοντος την εκμετάλλευση του πλοίου προσώπου. Επί πλέον ρητά αναφέρονται σ' αυτήν:
α) Τα στοιχεία του πλοίου, β) Τα δρομολόγια - λιμάνια προσέγγισης, γ) Η θέση του καταστήματος στο πλοίο, δ) Τα στοιχεία του προσώπου που εκμεταλλεύεται το κατάστημα,
ε) Τα στοιχεία του υπευθύνου διαχειριστή του καταστήματος,
στ) Τα πωλούμενα υπό του καταστήματος είδη.

7. Η απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας κοινοποιείται: α) Στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία υπάγεται το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το κατάστημα.
β) Στις κατά τόπον αρμόδιες τελωνειακές αρχές, των λιμανιών προσέγγισης του πλοίου, για τη διενέργεια εκ μέρους τους, του επιβαλλόμενου ελέγχου.
γ) Στην αρμόδια Διεύθυνση (Τελωνειακών Διαδικασιών) του Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών.

8. Σε περίπτωση αλλαγής οποιουδήποτε στοιχείου, αναφερομένου στην απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου, υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως το Α' Τελωνείο Εισαγωγής και Εφοδίων της Νομαρχίας Πειραιά και να ζητήσει, αναλόγως της περιπτώσεως, την έκδοση νέας απόφασης ή τροποποιητικής αυτής.

ΑΡΘΡΟ 27
Λειτουργία - περιορισμοί πωλήσεων

1. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών κατά την παραμονή του πλοίου στα Ελληνικά λιμάνια. Για την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τον κατάπλου του πλοίου σε Ελληνικό λιμάνι, σφραγίζεται το κατάστημα του πλοίου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή.

2. Κατ' εξαίρεση της προηγουμένης παραγράφου, επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών των πλοίων, που προέρχονται από λιμάνι Τρίτης Χώρας ή αποπλέουν από Ελληνικό ή κοινοτικό λιμάνι και εκτελούν ομαδικά ταξίδια αναψυχής στις Ελληνικές θάλασσες, με επιβάτες μόνιμους κατοίκους Τρίτων Χωρών, καθ' όλη την διάρκεια διακίνησης των πλοίων αυτών σε Ελληνικά ύδατα και παραμονής τους σε Ελληνικά λιμάνια, για την εξυπηρέτηση των επιβατών αυτών.

3. Απαγορεύεται η πώληση αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών σε επιβάτες που πραγματοποιούν εσωτερικό ή ενδοκοινοτικό ταξίδι, του γεγονότος αυτού αποδεικνυομένου από τα εισιτήρια τους.

4. Την ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, φέρουν ο πωλητής- υπάλληλος, ο υπεύθυνος διαχειριστής, ο έχων την εκμετάλλευση του καταστήματος και ο πλοίαρχος.

Άρθρο 28
Διαδικασία εφοδιασμού

1. Ο εφοδιασμός των καταστημάτων αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών, που λειτουργούν στα πλοία, διενεργείται με την εφαρμογή κανονικών ή απλοποιημένων διαδικασιών, τηρουμένων ανάλογα των σχετικών διατάξεων της παρούσας, τόσο όσον αφορά τα χρησιμοποιούμενα παραστατικά, όσο και τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες.

2. Για τον εφοδιασμό των καταστημάτων, κατατίθενται χωριστά παραστατικά από εκείνα, που προβλέπονται για την παράδοση εφοδίων του πλοίου. Σε κάθε παραστατικό εφοδιασμού καταστήματος αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών, αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα, σε εμφανές σημείο, η ένδειξη "ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ", προκειμένου να διακρίνονται τα εμπορεύματα που προορίζονται για πώληση στο κατάστημα του πλοίου, από τα εφόδια αυτού.

3. Κατά την παράδοση των εμπορευμάτων στο κατάστημα αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών του πλοίου, συντάσσεται επί των, κατά περίπτωση, εκδιδομένων αδειών φόρτωσης, πράξη παράδοσης - παραλαβής, η οποία υπογράφεται, εκτός των προσώπων, που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 12 της παρούσας, και από τον υπεύθυνο διαχειριστή του καταστήματος. Οι ανωτέρω άδειες φόρτωσης εκδίδονται σε ένα ακόμη αντίτυπο, το οποίο παραδίδεται στο διαχειριστή του καταστήματος.

4. Το Τελωνείο Εφοδιασμού, μετά την εξόφληση των παραστατικών εφοδιασμού, αποστέλλει αντίγραφο των, κατά περίπτωση, αδειών φόρτωσης στο Α' Τελωνείο Εισαγωγής και Εφοδίων Νομαρχίας Πειραιά, το οποίο ορίζεται ως Τελωνείο Ελέγχου των Καταστημάτων Αδασμολογήτων και Αφορολογήτων Ειδών Πλοίων.

5. Την ευθύνη για τον εφοδιασμό των καταστημάτων φέρουν τα πρόσωπα του άρθρου 2 της παρούσας. Στις περιπτώσεις που ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απευθείας από το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το κατάστημα, την ευθύνη φέρει το πρόσωπο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 29
Διαδικασίες διαχείρισης - πώλησης αδασμοφορολογήτων ειδών

1. Ο υπεύθυνος διαχειριστής του καταστήματος πωλήσεως αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών του πλοίου, παραλαμβάνει τα εμπορεύματα που προορίζονται για πώληση στο κατάστημα και τηρεί για την παρακολούθησή τους, βιβλίο αποθήκης, θεωρημένο από το Α' Τελωνείο Εισαγωγής και Εφοδίων Πειραιώς.

2. Το βιβλίο αποθήκης φέρει ειδική γραμμογράφηση για την καταχώρηση στις στήλες του, της "εισαγωγής" και "εξαγωγής" των εμπορευμάτων στο κατάστημα.
Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται λεπτομερώς, τα παραλαμβανόμενα από το κατάστημα εμπορεύματα, κατ' είδος, ποσότητα και αξία, με βάση:
α) τα τηρούμενα αντίτυπα των, κατά περίπτωση, εκδιδομένων αδειών φόρτωσης, προκειμένου περί εφοδιασμού στο εσωτερικό της χώρας.
β) τα τιμολόγια ή άλλα έγγραφα προμήθειας των ειδών αυτών, προκειμένου για εφοδιασμό που πραγματοποιήθηκε σε άλλη χώρα.
Στο ίδιο βιβλίο καταχωρούνται και τα πωλούμενα εμπορεύματα με βάση τις ημερήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις και τις αποδείξεις λιανικής πώλησης, που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

3. Η πώληση των αδασμοφορολογήτων ειδών, ανεξαρτήτως τόπου πραγματοποίησής της (εσωτερικό ή εξωτερικό) ενεργείται, με την έκδοση από τον πωλητή, για κάθε αγοραστή, απόδειξης λιανικής πώλησης, από αριθμημένο ενιαίο διπλότυπο, θεωρημένο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή (Α' Τελωνείο Εισαγωγής και Εφοδίων Πειραιά).

4. Η ανωτέρω απόδειξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Ονοματεπώνυμο αγοραστή, β) Αριθμό του εισιτηρίου του, γ) Ημερομηνία έκδοσής της,
δ) Το πωλούμενο εμπόρευμα κατ' είδος, ποσότητα και αξία.

5. Ο υπεύθυνος διαχειριστής, συντάσσει βάσει των αποδείξεων, ημερήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις, όπου εμφανίζονται οι πωλήσεις σε ποσότητες και αξίες, κατά είδος και συνολικά. Οι εν λόγω καταστάσεις φυλάσσονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους, που έπεται του Οικονομικού Έτους σύνταξής τους και τίθενται, ανά πάσα στιγμή, στη διάθεση της τελωνειακής αρχής.

ΑΡΘΡΟ 30
Κατατιθέμενα στο τελωνείο κατάπλου έγγραφα

Κατά τον κατάπλου κάθε πλοίου με καταστήματα αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών, σε κάθε λιμάνι της χώρας, ο πλοίαρχος καταθέτει, μαζί με την "Δήλωση Πρακτόρευσης Πλοίου", που αναφέρεται στο άρθρο 15 της παρούσας, "Δήλωση Ειδών Καταστήματος Πλοίου" και "Κατάσταση Επιβατών Πλοίου".
Η ανωτέρω κατάσταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Τα ονοματεπώνυμα των επιβατών, β) Τους αριθμούς διαβατηρίων ή ταυτοτήτων, γ) Τους αριθμούς των εισιτηρίων τους, δ) Τον προορισμό των επιβατών, ε) Τους αριθμούς των αποδείξεων λιανικής πώλησης, που εκδόθηκαν από τον απόπλου μέχρι τον κατάπλου.

ΑΡΘΡΟ 31
Εμπορεύματα αγορασθέντα σε άλλη χώρα

1. Για τα εμπορεύματα, που έχουν αγοραστεί για το κατάστημα σε άλλη χώρα (κοινοτική ή τρίτη) και μεταφέρονται με το ίδιο το πλοίο, κατατίθεται στην τελωνειακή αρχή, κατά την άφιξή του στον πρώτο λιμένα της χώρας για θεώρηση, "Ειδική Δήλωση Ειδών Καταστήματος Πλοίου", στην οποία αυτά αναγράφονται λεπτομερώς κατ' είδος, ποσότητα, και αξία.
Στην Ειδική αυτή Δήλωση, προσαρτάται το τιμολόγιο ή αντίγραφο αυτού ή άλλο σχετικό στοιχείο προμήθειας των εμπορευμάτων.

2. Για τον εφοδιασμό του καταστήματος με τα ανωτέρω εμπορεύματα, κατατίθεται στην Τελωνειακή Αρχή απλή αίτηση σε τρία αντίτυπα.
Από τα τρία αντίτυπα, το πρώτο προσαρτάται στην κατατεθείσα Ειδική Δήλωση Ειδών Καταστήματος Πλοίου, το δεύτερο αποστέλλεται από το Τελωνείο κατάπλου στο Τελωνείο ελέγχου (Α' Τελωνείο Πειραιά) και το τρίτο παραδίδεται στον υπεύθυνο διαχειριστή του καταστήματος, για σχετική ενημέρωση του βιβλίου αποθήκης και τη φύλαξή του στον ειδικό φάκελο των παραστατικών Εφοδιασμού.

3. Εμπορεύματα, που τυχόν έχουν αγοραστεί σε άλλη χώρα και προορίζονται για τις ανάγκες των καταστημάτων αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών άλλων πλοίων, περιλαμβάνονται στο Δηλωτικό Εισαγωγής του Πλοίου, με το οποίο μεταφέρονται, και εφαρμόζονται περαιτέρω οι σχετικές τελωνειακές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 32
Κ.Α.Ε. πλοίων με ξένη σημαία

1. Επιτρέπεται η λειτουργία, στη χώρα μας, καταστημάτων αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών σε πλοία με ξένη σημαία, εφόσον αυτά εκτελούν πλόες τρίτων χωρών ή μικτούς, με τους περιορισμούς και τις διατυπώσεις του άρθρου 27 της παρούσας.

2. Ο εφοδιασμός των καταστημάτων αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών σε πλοία με ξένη σημαία, στα λιμάνια της χώρας, διενεργείται σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 28, πλην της παραγράφου 4 αυτού.

3. Κατά τον κατάπλου σε κάθε λιμάνι της χώρας, πλοίου με ξένη σημαία, που διαθέτει Κ.Α.Ε., κατατίθενται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 30 της παρούσας έγγραφα.

4. Στα Κ.Α.Ε. πλοίων με ξένη σημαία, ενεργούνται οι προβλεπόμενοι από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 33 της παρούσας, έλεγχοι.

ΑΡΘΡΟ 33
Επιτήρηση και έλεγχοι των Κ.Α.Ε. πλοίων

1. Ο έλεγχος παράδοσης των εμπορευμάτων στα καταστήματα αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών πλοίων ενεργείται κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 1 και του άρθρου 6 της παρούσας.

2. Οι τελωνειακές αρχές κατάπλου κάθε πλοίου με καταστήματα αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών, στις οποίες κατατίθεται η Δήλωση Πρακτόρευσης Πλοίου και τα προβλεπόμενα, από τα άρθρα 30 και 31 της παρούσας, έγγραφα, ενεργούν, πέραν των ελέγχων, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 15 της παρούσας και τους κατάλληλους ελέγχους για την τήρηση του άρθρου 27 της παρούσας.

3. Το Α' Τελωνείο Εισαγωγής και Εφοδίων της Νομαρχίας Πειραιά, ως τελωνείο ελέγχου των καταστημάτων αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών πλοίων, ενεργεί τακτικό έλεγχο στο τέλος κάθε χρήσης κι έκτακτο όταν κρίνεται αναγκαίο.
Για τη διενεργούμενη, κατά τον έλεγχο απογραφή των υφισταμένων υπολοίπων (εμπορευμάτων) συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο.
Τα τυχόν διαπιστούμενα κατά την απογραφή πλεονάσματα αναχρεούνται στο κατάστημα αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών του πλοίου, ενώ για τα ελλείμματα βεβαιώνονται από την Τελωνειακή Αρχή και καταβάλλονται από το κατάστημα οι αναλογούντες δασμοί και φόροι, με την επιφύλαξη των περί παραβάσεων διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Κ.Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ 34

1. Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών σε αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις τρίτων χωρών.

2. Η πώληση των αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών από τα καταστήματα αυτά επιτρέπεται στους επιβάτες που ταξιδεύουν για τρίτη χώρα.

3. Κατά την πώληση, εκδίδεται από τον πωλητή, εφόσον παρέχεται η δυνατότητα από το χρησιμοποιούμενο από τις εταιρείες μηχανογραφικό σύστημα, απόδειξη λιανικής πώλησης για κάθε αγοραστή, περιλαμβάνουσα την ημερομηνία έκδοσης, τον αριθμό πτήσης, τους κωδικούς των πωλουμένων ειδών, την ποσότητα και την αξία κάθε είδους.

4. Η διαδικασία εφοδιασμού και ελέγχου των καταστημάτων αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών πλοίων εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εφοδιασμό και έλεγχο των καταστημάτων αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών αεροσκαφών.

5. Η φόρτωση των ειδών επί του αεροσκάφους γίνεται, για κάθε πτήση με την έκδοση δελτίου φόρτωσης το οποίο περιλαμβάνει οπωσδήποτε, του αριθμό της πτήσης, τον κωδικό και την περιγραφή των ειδών, την ποσότητα και την τιμή μονάδος κάθε είδους. Μετά την επιστροφή του αεροσκάφους εκδίδεται δελτίο που, εκτός από τα στοιχεία του ανωτέρω δελτίου φόρτωσης, περιλαμβάνει και τις ποσότητες που διατέθηκαν κατά τη διάρκεια της πτήσης, τόσο κατά τη μετάβαση όσο και κατά την επιστροφή.

6. Και τα δύο δελτία (αρχικό πριν την αναχώρηση και νέο μετά την επιστροφή) συντάσσονται μηχανογραφικά. Αντίγραφα των εν λόγω δελτίων τίθενται στη διάθεση της Τελωνειακής Αρχής, κατά τον τακτικό ή έκτακτο έλεγχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΡΘΡΟ 35
Κυρώσεις

Κάθε παράβαση των διατάξεων, των διατυπώσεων, των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας θεωρείται ως
τελωνειακή παράβαση, η οποία υπό την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, κολάζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση, σύμφωνα με το Ν. 2960/2001, άρθρα 118. 142 και επόμενα.

Η τυχόν πώληση από τα Κ.Α.Ε. σε μη δικαιούχα πρόσωπα, διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις περί λαθρεμπορίας διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα.

Άρθρο 36
Τελικές διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργούνται οι με αριθ.
• Τ. 3300/47/25-7-84 ΑΥΟ
• Δ.1319/125/17-10-96 ΑΥΟ
• Δ. 401/23/20-3-97 ΑΥΟ
• Δ. 576/33/23-4-97 ΑΥΟ
• Δ. 1277/86/24-9-99 ΑΥΟ
• Δ. 360/15/5-3-98 ΑΥΟ
• Τ. 5200/73/11-11-98 ΑΥΟ
• Τ. 5450/ 150/Β0019/29-6-93 ΑΥΟ
• Τ. 1400/10/2-3-2000 ΑΥΟ
• Τ. 2310/15/26-4-2000 ΑΥΟ
• Τ. 2810/21/25-5-2000 ΑΥΟ
• Δ. 1508/110/1-11-2000 ΑΥΟ, όπως ισχύουν, καθώς και οι
• Π. 3663/192/19-7-2000 ΔΥΟ
• Τ. 2300/8/17-3-97 ΔΥΟ
• Τ1136/24/24-02-2003 Α.Υ.Ο
ως επίσης και κάθε άλλη γενική ή ειδική κανονιστική διάταξη, που αντίκειται στα ρυθμιζόμενα, με την παρούσα, θέματα.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2003

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠ.ΦΩΤΙΑΔΗΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Πίνακας αρμόδιων Τελωνείων Υποβολής της Αίτησης και Επιστροφής του ΕΦΚ


 
Α/Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΦΚ ΝΟΜΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 

1

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΒΡΟΥ/ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ/ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ
 

2

 

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ/ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ/ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ/ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ
 

3

 

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ/ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ/ΚΕΝΤΡ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
4 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
5 Γ΄ ΕΦΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ΚΕΝΤ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
    ΚΙΛΚΙΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
6 ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ/ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ/ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 

 

8

 

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ/ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ/ΔΥΤΙΚΗΣ   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ/ΔΥΤΙΚΗΣ   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ/ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
9 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
10 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 

11

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ/ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
12 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ
 

 

 

13

 

 

 

ΠΑΤΡΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ/ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ/ΔΥΤ.   ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ//ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ/ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  ΦΩΚΙΔΑΣ/ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

 

14

 

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ/ΠΕΡΙΦ.  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ.  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
15 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ.  ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
 

16

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ.  ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ.  ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
 

17

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 

18

 

ΒΟΛΟΥ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ/ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ/ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
19 ΟΙΝΟΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
20 ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ/ ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 

21

 

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
 

22

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

 

23

 

Δ΄ ΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
24 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
25 ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ANAT. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

26

 

ΣΥΡΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ/ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ/ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
27 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ/ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
28 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ/ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
29 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ/ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 

30

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ/ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ
 

31

 

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ/ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ/ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ »ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ


Ονοματεπώνυμο πλοιοκτήτη/Επωνυμία επιχείρησης:
Όνομα πλοίου:

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
1        
2        
3        
4        
.....        
.....       »(Μετά τα παραρτήματα Ι και II προστέθηκαν Παραρτήματα III και IV ως ανωτέρω με την Α.1070/22-02-2019)
Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης