ΠΟΛ.1146/19.5.1998

Τροποποίηση του Ν.Δ.356/1974 (ΚΕΔΕ)Σχόλια:


19 Μάι 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 19 Μαΐου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1060642/3018/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων) - Γραφείο: Ε.Β.Ε.Τ.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ).

ΠΟΛ.: 1146

Σας κοινοποιούμε ως έχει το κείμενο των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 17 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α'/17.2.1998).

Αρθρο 17
Θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων

..............................................................................

3. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 91 του Ν.Δ.356/1974 (ΚΕΔΕ) αντικαθίστανται ως εξής:

"1. Σε όσες περιπτώσεις ανατίθεται στις ΔΟΥ η είσπραξη των εσόδων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος. Χρέη υπέρ νομικών προσώπων και τρίτων που εισπράττονται από τις ΔΟΥ για λογαριασμό τους, εφόσον από τις ίδιες διατάξεις των δικαιούχων προβλέπεται επιβάρυνσή τους με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, πρόστιμα, τόκους υπερημερίας, ΦΠΑ και γενικώς πάσης φύσεως επιβαρύνσεις, αρχόμενες πριν από τη βεβαίωσή τους στις ΔΟΥ, αυτές θα αναγράφονται στον οικείο χρηματικό κατάλογο. Από την ημερομηνία που το χρέος καθίσταται ληξιπρόθεσμο στη ΔΟΥ, θα επιβάλλονται επ' αυτού προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ίδιου Νομοθετικού Διατάγματος. Εφόσον νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και τρίτοι αποστέλλουν για είσπραξη έσοδά τους στις ΔΟΥ, οφείλουν να έχουν πρόβλεψη για τη δαπάνη των εξόδων για τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, τα οποία θα λαμβάνονται από τις ΔΟΥ χωρίς προηγούμενη έγκριση.

2. Τα όργανα του Δημοσίου που κατά τις κείμενες διατάξεις έχουν αρμοδιότητα για παροχή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών ή αναστολή εκτέλεσης που επισπεύδεται κατά οφειλετών του Δημοσίου, έχουν την αυτή αρμοδιότητα και προκειμένου περί εσόδων και οφειλετών του άρθρου αυτού".

4. Η παρ. 5 του άρθρου 39 του Ν.2065/1992, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 22 του Ν.2523/1997, αντικαθίσταται ως εξής:

"5. Αμελείται η λήψη των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ.356/1974) αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε βάρος οφειλετών, εκτός του μέτρου της κατάσχεσης απαιτήσεων εις χείρας τρίτων, εφόσον οι συνολικές βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές τους στις ΔΟΥ υπέρ του Δημοσίου ή νομικών
προσώπων ή τρίτων δεν υπερβαίνουν τις τριάντα χιλιάδες (30.000) δρχ. Το παραπάνω όριο δεν ισχύει για οφειλές υπέρ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για οφειλές από πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".Taxheaven.gr