Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 1024/2013 ΣτΕ 1024/2013


Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-07-2013 ]
Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΣτΕ 1024/2013
Ακύρωση της ΠΟΛ.1040/1.3.2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, κατά το μέρος που αναφέρεται στη ζώνη Δ του Παλαιού Ψυχικού.


Ακύρωση την ΠΟΛ.1040/1.3.2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, κατά το μέρος που αναφέρεται στη ζώνη Δ του Παλαιού Ψυχικού.

ΣτΕ  1024/2013

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 10 Οκτωβρίου 2012 με την εξής σύνθεση: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος, Ν. Μαρκουλάκης, Ε. Νίκα, Γ. Τσιμέκας, Β. Καλαντζή, Σύμβουλοι, Κ. Λαζαράκη, Ο.-Μ. Βασιλάκη, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Ι. Μητροτάσιος, Γραμματέας του Β΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 9 Αυγούστου 2012 αίτηση:

Του........................... ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο..........................., που τον διόρισε με πληρεξούσιο, κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με τον Παναγιώτη Πανάγο, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθούν: 1) η υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1040/1.3.2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 434/17.3.2011) και 2) κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Γ. Τσιμέκα.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του αιτούντος, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. 1271994 και 3430103 έντυπα, σειράς Α΄, έτους 2012).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή, η οποία με την από 5.9.2012 πράξη του Προέδρου του Τμήματος έχει εισαχθεί στην επταμελή σύνθεση λόγω σπουδαιότητας, ζητείται η ακύρωση της ΠΟΛ.1040/1.3.2011 αποφάσεως του Υφυπουργού Οικονομικών με τίτλο «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται
σε περιοχές εντός σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού, του Δήμου… , της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής» (Β΄ 434/17.3.2011), κατά το μέρος που με αυτήν αναπροσαρμόζεται η τιμή για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων της Δ΄ Ζώνης της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού.

3. Επειδή, κατά της ανωτέρω πράξεως είχε ασκηθεί αρχικώς από πενήντα εννέα (59) πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο ήδη αιτών, η υπ’ αριθ. καταθ. 4006/2011 αίτηση ακυρώσεως. Με την υπ’ αριθ. ΣτΕ 2021/2012 απόφαση του Τμήματος η δίκη εκείνη καταργήθηκε ως προς έξι (6) από τους αιτούντες και απορρίφθηκε ως απαράδεκτη ως προς άλλους τριάντα πέντε (35), ως προς δε τους λοιπούς αιτούντες, μεταξύ των οποίων και ο αιτών, αφού κρίθηκε ότι δεν συνδέονταν με το δεσμό της ομοδικίας με τον προτασσόμενο στο δικόγραφο Δήμου, αναβλήθηκε η εκδίκαση της υποθέσεως σε ρητή δικάσιμο, βάσει των ορισμών του άρθρου 45 παρ. 6 του π.δ/τος 18/1989 (Α΄ 8), που προστέθηκε με το άρθρο 22 παρ. 9 του ν. 3226/2004 (Α΄ 24), και διατάχθηκε ο χωρισμός του δικογράφου της αιτήσεως ακυρώσεως και η κατάθεση νέων αυτοτελών δικογράφων από τους εν λόγω αιτούντες, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της αποφάσεως. Η κοινοποίηση αυτή, όπως προκύπτει από το αποδεικτικό επιδόσεως που υπάρχει στο φάκελο της δικογραφίας, έλαβε χώρα, προς τον πληρεξούσιο των αιτούντων, στις 19.7.2012, το δε δικόγραφο του αιτούντος κατατέθηκε εμπροθέσμως στις 16.8.2011 (αριθ. καταθ. 4790). Συνεπώς, νομίμως εισάγεται προς συζήτηση.

4. Επειδή, ο αιτών, ο οποίος, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι ιδιοκτήτης ακινήτου κειμένου στη ζώνη Δ του Παλαιού Ψυχικού, έχει έννομο συμφέρον προς άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως (ΣτΕ 2021/2012 επτ.)

5. Επειδή, στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43), [όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με τα άρθρα 14 παρ. 1 του ν. 1473/1984, Α΄ 127, και 14 παρ. 18 του ν. 1882/1990, Α΄ 43 και διορθ. σφαλμ. Α΄ 51] ορίζονται τα εξής: «1. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς ή προίκας, λαβαίνονται υπόψη οι τιμές εκκίνησης, που είναι καθορισμένες από πριν κατά ζώνες ή οικοδομικά τετράγωνα και κατ’ είδος ακινήτου, όπως αστικό ακίνητο, μονοκατοικία, διαμέρισμα, κατάστημα, αγρόκτημα και άλλα. Οι τιμές εκκίνησης αυξάνονται ή μειώνονται ποσοστιαία ανάλογα με τους παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία των ακινήτων, όπως για τα διαμερίσματα η παλαιότητα, η θέση στο οικοδομικό τετράγωνο ή στον όροφο της πολυκατοικίας, για τα καταστήματα η εμπορικότητα δρόμου, το πατάρι, το υπόγειο, για τα αγροκτήματα η καλλιεργητική αξία, η τουριστική ή παραθεριστική σημασία και άλλα. Οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσής τους θα καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, μετά από εισήγηση Επιτροπών που θα αποτελούνται από οικονομικούς υπαλλήλους, μηχανικούς του Υπουργείου Δημοσίων Εργων, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλα πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή ιδιάζουσα
εμπειρία και θα συγκροτούνται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο τιμές αναπροσαρμόζονται το βραδύτερο, ανά διετία, με τις κατά την παράγραφο 2 του παρόντος αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών. 2Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών καθορίζονται: α) η καταχώρηση των τιμών
εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσής τους σε πίνακες και η συσχέτισή τους με διαγράμματα που καταρτίζονται με βάση χάρτες, β) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου …». Κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία, μεταξύ άλλων, αναπροσαρμόσθηκε η τιμή εκκίνησης στην Δ΄ Ζώνη του Παλαιού Ψυχικού, αφού ελήφθη υπόψη η υπ’ αριθ. 19/14.12.2010 σχετική εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 41 του ν. 1249/1982. Κατά το προσβαλλόμενο με την υπό κρίση αίτηση μέρος της απόφασης αυτής, η τιμή εκκίνησης στην ως άνω ζώνη καθορίσθηκε 6.000 ευρώ έναντι της εκ 4.700 ευρώ που ίσχυε μέχρι τότε.

6. Επειδή, οι κανονιστικές πράξεις, όπως η προσβαλλόμενη, δεν χρήζουν αιτιολογίας εκ μέρους της Διοικήσεως, αλλά ελέγχονται μόνον από την άποψη της τηρήσεως των όρων της εξουσιοδοτικής διατάξεως, βάσει της οποίας εκδίδονται, καθώς και της τυχόν υπερβάσεως των ορίων της εξουσιοδοτήσεως. Προκειμένου δε να είναι εφικτός ο έλεγχος αυτός, πρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ των στοιχείων του φακέλου και τα εκτιμηθέντα από τη Διοίκηση στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της εκδόσεως της κανονιστικής αποφάσεως, τα οποία είτε αναφέρονται στην εξουσιοδοτική διάταξη είτε είναι σύμφωνα με το πνεύμα και το σκοπό της. Ειδικώς δε η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 επιτάσσει, κατά την έννοιά της, τον καθορισμό τιμών κατά ζώνες κατόπιν εκτιμήσεως συγκεκριμένων στοιχείων που ανταποκρίνονται χρονικώς στην εκάστοτε συγκεκριμένη πραγματική αγοραία αξία των οικείων ακινήτων (ΣτΕ 2019/2012 επτ.).

7. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, ούτε από την προσβαλλόμενη απόφαση ούτε από άλλα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι ο καθορισμός της τιμής εκκίνησης στην ως άνω Δ΄ Ζώνη του Παλαιού Ψυχικού έγινε κατόπιν εκτιμήσεως στοιχείων που δικαιολογούν αυτόν. Ειδικότερα, στο προοίμιο της προσβαλλόμενης απόφασης αναφέρεται γενικώς, για το σύνολο των ρυθμίσεών της, ότι ελήφθησαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής, καθώς και οι ιδιαιτερότητες των ακινήτων, η μη ενιαία αντιμετώπιση όλων των περιοχών του Ψυχικού και η διατάραξη της ορθής κλιμάκωσης των τιμών από ζώνη σε ζώνη, συνεπεία δύο ακυρωτικών, ως προς τη Β΄ Ζώνη, αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 3626/2010 και ΣτΕ 2107/2009), [οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα, ειδικώς ως προς τη ζώνη αυτή, να ισχύει η τιμή που είχε καθορισθεί με την υπ’ αριθ. 1122435/3634/00ΤΥ/Δ΄/30.12.2005 υπουργική απόφαση έναντι των λοιπών ζωνών, για τις οποίες ίσχυαν οι τιμές που καθορίσθηκαν με την υπ’ αριθ.
1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/27.2.2007 όμοια υπουργική απόφαση] και η από 14.12.2010 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 41 του ν. 1249/1982. Στην τελευταία αυτή εισήγηση περιέχεται η τοποθέτηση της εκπροσώπου της Δ.Ο.Υ..., η οποία επικαλούμενη ικανό αριθμό δηλώσεων Φ.Μ.Α. ετών 2007- 2010, έρευνα σε πρόσφατο έντυπο αγγελιών πωλήσεων ακινήτων, καθώς και το
γεγονός ότι κατά το έτος 2010 υπεβλήθησαν 608 δηλώσεις μεταβίβασης, εκ των οποίων οι 102 αφορούσαν την περιοχή του Ψυχικού και «κυρίως ακίνητα εντός Β΄ Ζώνης», πρότεινε, ειδικώς ως προς την τιμή της Δ΄ Ζώνης, την αύξηση αυτής σε 7.000€/τ.μ., κατέθεσε δε σχετικώς πίνακα μεταβιβάσεων (3 για το 2007, 3 για το 2008, 5 για το 2009 και 5 για το 2010), ο οποίος, όμως, αφορούσε μεταβιβάσεις ακινήτων μόνον εντός της Β΄ Ζώνης (πλην μιας που αφορούσε ακίνητο εντός της Α΄ Ζώνης). Η τιμή αυτή, κατόπιν συζητήσεως, διαμορφώθηκε ομοφώνως από την Επιτροπή στα 6.500 ευρώ, τελικώς δε, με την ήδη προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, καθορίσθηκε στα 6.000 ευρώ. Με τα δεδομένα, όμως, αυτά, εφόσον δηλαδή δεν παρατίθενται από τη Διοίκηση συγκεκριμένα στοιχεία για πραγματοποιηθείσες μεταβιβάσεις ακινήτων ειδικώς εντός της Δ΄ Ζώνης Παλαιού Ψυχικού, στα οποία να στηρίχθηκε ο γενόμενος με την προσβαλλόμενη απόφαση καθορισμός τιμής εκκίνησης για την ζώνη αυτή (το έντυπο αγγελιών πωλήσεων ακινήτων που επικαλέσθηκε η εκπρόσωπος της Δ.Ο.Υ. δεν αποτελεί τέτοιο στοιχείο, βλ. ΣτΕ 2019/2012), χωρίς να βεβαιώνεται ότι τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν, δεν προκύπτει το δικαιολογητικό έρεισμα της επίμαχης ρύθμισης της προσβαλλομένης αποφάσεως, ώστε να δύναται να ελεγχθεί αν αυτή εκδόθηκε εντός των ορίων των διατάξεων που προαναφέρθηκαν, οι οποίες
κατά την έννοιά τους επιτάσσουν τον καθορισμό τιμών κατά ζώνες, ανταποκρινομένων, κατόπιν εκτιμήσεως συγκεκριμένων στοιχείων, στην πραγματική αγοραία αξία των οικείων ακινήτων.

Συνεπώς, για τον λόγο αυτόν, που βασίμως προβάλλεται με την υπό κρίση αίτηση, πρέπει αυτή να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος που καθορίζει τιμή εκκίνησης στην Δ΄ Ζώνη του Παλαιού Ψυχικού στο ύψος των 6.000 ευρώ, παρέλκει δε, κατόπιν αυτών, η εξέταση των λοιπών προβαλλομένων λόγων ακυρώσεως (ΣτΕ 2019/2012).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την αίτηση.

Ακυρώνει την ΠΟΛ.1040/1.3.2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 434), κατά το μέρος που αναφέρεται στη ζώνη Δ΄ του Παλαιού Ψυχικού.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.

Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος, η οποία ανέρχεται σε εννιακόσια είκοσι (920) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 16 Οκτωβρίου 2012 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια  συνεδρίαση της 14ης Μαρτίου 2013.

Ο Πρόεδρος του Β' Τμήματος Ο Γραμματέας του Β' Τμήματος

Φ. Αρναούτογλου Ι. Μητροτάσιος

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης