Αριθμ. Δ6Α 1103767ΕΞ 25.6.2013

Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ.

25 Ιούν 2013

Taxheaven.gr
Αριθμ. Δ6Α 1103767ΕΞ2013

(ΦΕΚ Β' 1640/02-07-2013)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ TOY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.− Τις διατάξεις:

α) Της υποπαραγράφου δ’ της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν.4141/2013 (Α΄81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχής πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε με την περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α΄107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4096/2012 και 4127/2013»

β) Του Π.Δ. 185/2009 (Α 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

γ) Του Π.Δ. 551/1988 (Α΄259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Tης Υποπαραγράφου Ε.2. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το « άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98 ) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2.− Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ6Α 1033220 ΕΞ 24.2.2012 (Β΄465) «Αναστολή λειτουργίας Δ.Ο.Υ.», Δ6Α 1130258 ΕΞ 20.9.2012 (Β΄2552) «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.» και Δ6Α 1144678 ΕΞ 19.10.2012 (Β΄ 2828) «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ και τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 20.9.2012 (Β΄2552) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1004645 ΕΞ 10.1.2013 (Β΄22) και Δ6Α 1044519 ΕΞ 12.3.2013 (Β΄567) όμοιες αποφάσεις, καθώς και με την αριθμ. Δ6Α 1092785 ΕΞ 6.6.2013 (Β΄1398) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

3.− Το αριθ. Δ30Β 4023799ΕΞ2013/14−6−2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

4.− Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1.− Μετονομάζουμε, από την 1η Αυγούστου 2013, τις παρακάτω Δ.Ο.Υ. και καθορίζουμε την έδρα αυτών, ως εξής:

α) Την «Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας − Ν. Φιλαδέλφειας)» σε «Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας», με έδρα τον Δήμο Νέας Ιωνίας.

β) Την «Δ.Ο.Υ. Πειραιά Δ' (Δ'−ΣΤ')» σε «Δ.Ο.Υ. Δ' Πειραιά», με έδρα την Δημοτική Ενότητα Πειραιώς του Δήμου Πειραιώς.

γ) Την «Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας (Καλαμάτας−Μελιγαλά−Μεσσήνης−Κυπαρισσίας−Γαργαλιάνων−Φιλιατρών−Πύλου)» σε «Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας», με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας.

δ) Την «Δ.Ο.Υ. Α΄ Ηρακλείου (Α΄ Ηρακλείου − Μοιρών − Τυμπακίου)» σε «Δ.Ο.Υ. Α΄ Ηρακλείου», με έδρα την Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου του Δήμου Ηρακλείου, εξαιρουμένων των τοπικών κοινοτήτων αυτής.

ε) Την «Δ.Ο.Υ. Β΄ Ηρακλείου (Β΄ Ηρακλείου − Αρκαλοχωρίου − Καστελλίου Πεδιάδας − Λιμένα Χερσονήσου)» σε «Δ.Ο.Υ. Β΄ Ηρακλείου», με έδρα την Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου του Δήμου Ηρακλείου, εξαιρουμένων των τοπικών κοινοτήτων αυτής.

στ) Την «Δ.Ο.Υ. (Α΄−Β΄) Χανίων − (Α΄−Β΄ Χανίων − Κισσάμου)» σε «Δ.Ο.Υ. Χανίων», με έδρα την Δημοτική Ενότητα Χανίων του Δήμου Χανίων.

ζ) Την «Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας (Χαλκίδας−Ιστιαίας−Λίμνης)» σε «Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας», με έδρα την Δημοτική Ενότητα Χαλκιδέων του Δήμου Χαλκιδέων.

η) Την «Δ.Ο.Υ. Κύμης (Κύμης−Καρύστου)» σε «Δ.Ο.Υ. Κύμης», με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Κύμης του Δήμου Κύμης−Αλιβερίου.

θ) Την «Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών (ΙΒ΄−Ζωγράφου)» σε «Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών», με έδρα τον Δήμο Αθηναίων.

2.− Oι Δ.Ο.Υ. θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα προεκτυπωμένα έντυπα (που εκδίδονται μηχανογραφικά ή μη) και φακέλους αλληλογραφίας μέχρι της εξαντλήσεώς τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Taxheaven.gr