Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1138/12.5.1998 Επιστροφή ΦΠΑ που αναλογεί στο ποσό της συνυπευθυνότητας που παρακρατείται από τους βαμβακοπαραγωγούς

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1138/12.5.1998
Επιστροφή ΦΠΑ που αναλογεί στο ποσό της συνυπευθυνότητας που παρακρατείται από τους βαμβακοπαραγωγούς


ΠΟΛ.1138/12.5.1998 Επιστροφή ΦΠΑ που αναλογεί στο ποσό της συνυπευθυνότητας που παρακρατείται από τους βαμβακ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα 12-5-1998
Αρ.Πρωτ.:1057162/2514/702/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση ΦΠΑ
Τμήμα Α-ΙΙ

ΠΟΛ.: 1138

ΘΕΜΑ: Επιστροφή ΦΠΑ που αναλογεί στο ποσό της συνυπευθυνότητας που παρακρατείται από τους βαμβακοπαραγωγούς.

1. Σχετικά με το παραπάνω θέμα και προκειμένου να τύχουν επιστροφής του ΦΠΑ οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος για τη χρήση των ετών 1995 και 1996, εκδόθηκαν οι υπ' αριθ. 1060752/3305/898/0014/ΠΟΛ.1168/24.5.1996, 1055635/2373/726/0014/ /και 1079318/3950/1001/0014/Ε.ΔΥ.Ο.

2. Επειδή οι εκδότες των στοιχείων αγοράς συσπόρου βάμβακος για το έτος 1997 δεν συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες που δόθηκαν με τις παραπάνω εγκυκλίους για την αναγραφή στα στοιχεία αυτά του ποσού της προσωρινής συνυπευθυνότητας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες με τους κατ' αποκοπήν συντελεστές και προκειμένου να τύχουν οι αγρότες αυτοί επιστροφής του φόρου, γίνεται δεκτό η ρύθμιση που έγινε για τις χρήσεις των ετών 1995 και 1996 να επαναληφθεί και για τη χρήση του έτους 1997.
Ειδικότερα, για να πραγματοποιηθεί κατά το οικονομικό έτος 1998 η επιστροφή του φόρου στους αγρότες και επί του ποσού της συνυπευθυνότητας για τη χρήση του 1997 θα πρέπει:

α) Σε κάθε φορολογικό στοιχείο που υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ, από το οποίο προκύπτει η αξία της παράδοσης του βαμβακιού, να αναγράφεται πέραν των στοιχείων που απαιτούνται από τις διατάξεις του ΚΒΣ και το ποσό της προσωρινής συνυπευθυνότητας ανά κιλό (που ίσχυε κατά την ημερομηνία παράδοσης του βαμβακιού), καθώς και το συνολικό ποσό της εισφοράς συνυπευθυνότητας που προκύπτει για το συγκεκριμένο στοιχείο, ήτοι: πωληθέντα κιλά βάμβακος επί ποσό προσωρινής συνυπευθυνότητας/κιλό = ποσό παρακρατηθείσας συνυπευθυνότητας.

β) Στην περίπτωση που δεν έχει αναγραφεί στο φορολογικό στοιχείο το ποσό της παρακρατηθείσας συνυπευθυνότητας, όπως αναφέρεται παραπάνω, ο εκδότης του στοιχείου αυτού να αναγράψει σ' αυτό, εκ των υστέρων, το ποσό της προσωρινής συνυπευθυνότητας, καθώς επίσης να υπογράψει και να σφραγίσει την ένδειξη αυτή.

γ) Στο πρωτότυπο φύλλο του Ειδικού Βιβλίου (συγκεντρωτική κατάσταση), το οποίο υποβάλλεται στην αρμόδια για την επιστροφή του φόρου ΔΟΥ, να υπάρχει έγγραφη βεβαίωση της συνεταιριστικής ένωσης ότι "στο συνολικό ποσό της επιστροφής του φόρου που αναγράφεται για κάθε αγρότη συμπεριλαμβάνεται και το ποσό της συνυπευθυνότητας που αναλογεί".
Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι η επιστροφή του φόρου θα ενεργείται επί του ποσού της αξίας πώλησης που αναγράφεται στο αρχικό φορολογικό στοιχείο αγοράς βάμβακος και στο οποίο θα περιλαμβάνεται η αξία της παρακρατηθείσας προσωρινής συνυπευθυνότητας και δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την επιστροφή του φόρου τυχόν συμπληρωματικά ή πιστωτικά στοιχεία που εκδίδονται ύστερα από τη λήξη της εκκοκκιστικής περιόδου λόγω των τυχόν διαφορών που προκύπτουν από την οριστικοποίηση του ποσού της συνυπευθυνότητας.

3. Σε περίπτωση που ορισμένοι αγρότες - βαμβακοπαραγωγοί δεν συμπεριέλαβαν το ποσό της συνυπευθυνότητας στις αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ οικονομικού έτους 1998 (χρήση 1.1.1997 έως 31.12.1997) και έχει πραγματοποιηθεί επιστροφή ΦΠΑ πριν την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου με στοιχεία αγοράς στα οποία δεν είχε αναγραφεί
από τους εκδότες το ποσό της προσωρινής συνυπευθυνότητας, προκειμένου να τύχουν επιστροφής του ΦΠΑ και επί του ποσού της συνυπευθυνότητας οι βαμβακοπαραγωγοί αυτοί, γίνεται δεκτό, κατ' εξαίρεση και μόνο για τη χρήση του 1997, να υποβάλουν συμπληρωματικές αιτήσεις επιστροφής για το ποσό της συνυπευθυνότητας.
Οι συμπληρωματικές αυτές αιτήσεις θα υποβληθούν στις ΔΟΥ που είχαν υποβληθεί οι αρχικές αιτήσεις και μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Επίσης, στις συμπληρωματικές αυτές αιτήσεις θα επισυνάπτονται:

α) Υπεύθυνες δηλώσεις των εκκοκκιστηρίων, στις οποίες θα αναφέρονται αναλυτικά οι αριθμοί των εκδοθέντων στοιχείων αγοράς βάμβακος προς κάθε βαμβακοπαραγωγό, στα οποία δεν έχει αναγραφεί το ποσό της προσωρινής συνυπευθυνότητας, η αγορασθείσα συνολική ποσότητα βάμβακος που αντιστοιχεί στα τιμολόγια αυτά, καθώς και το ποσό της προσωρινής συνυπευθυνότητας και

β1) Υπεύθυνες δηλώσεις των βαμβακοπαραγωγών, στην περίπτωση που οι αρχικές αιτήσεις επιστροφής είχαν υποβληθεί από τους ίδιους ή

β2) Εγγραφες βεβαιώσεις των συνεταιριστικών ενώσεων, στην περίπτωση που οι αρχικές αιτήσεις επιστροφής είχαν υποβληθεί μέσω των ενώσεων.

Στις υπεύθυνες δηλώσεις ή έγγραφες βεβαιώσεις θα αναγράφεται ότι "στο συνολικό ποσό επιστροφής του φόρου που χορηγήθηκε σε κάθε αγρότη με την αρχική αίτηση επιστροφής δεν είχε συμπεριληφθεί το ποσό της συνυπευθυνότητας που αναλογεί".

4. Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη χρήση του 1997 και δεν πρόκειται να επαναληφθούν για επόμενες χρήσεις. Κατά συνέπεια, θα πρέπει, για τη χρήση του 1998 και τις επόμενες, στα φορολογικά στοιχεία να αναγράφονται από τους εκδότες των στοιχείων αυτών όλα τα αναγκαία δεδομένα σχετικά με την παρακρατηθείσα συνυπευθυνότητα, όπως αναφέρονται παραπάνω, διαφορετικά δεν θα πραγματοποιείται επιστροφή ΦΠΑ επί του ποσού της παρακρατηθείσας συνυπευθυνότητας στους αγρότες βαμβακοπαραγωγούς.
Η ΠΑΣΕΓΕΣ, προς την οποία κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος, παρακαλείται να ενημερώσει τις συνεταιριστικές ενώσεις σχετικά με τα παραπάνω και οι αρμόδιες ΔΟΥ παρακαλούνται για την ορθή εφαρμογή της επιστροφής του φόρου στους αγρότες. Τέλος, οι ΔΟΥ πρέπει άμεσα δια συστημένης επιστολής να ενημερώσουν τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και τους Αγροτικούς Συλλόγους που ανήκουν στη χωρική τους αρμοδιότητα ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις γίνονται για τελευταία φορά και ειδικότερα να επισημανθεί στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις να εγγράφουν στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν προς τους αγρότες πέραν των στοιχείων που απαιτούνται από τις διατάξεις του ΚΒΣ και το ποσό της προσωρινής συνυπευθυνότητας, όπως αναφέρεται στην παρ. 2, εδάφιο α' της παρούσας, διαφορετικά δεν θα πραγματοποιείται στο εξής επιστροφή
ΦΠΑ επί του ποσού της παρακρατηθείσας συνυπευθυνότητας στους αγρότες - βαμβακοπαραγωγούς.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης