Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Φ2 -1510/21.6.2013 Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»


Σχόλια:

Βλέπε και απόφαση Φ2 −1860/20.8.2013, την Φ2-1103/28.4.2014, την οικ. ΔΠΠ 3884/24.12.2015 και την ΔΠΠ 2389/8.8.2017.

Οι όροι της στήλης Α, αντικαθίστανται από τους όρους της στήλης Β, σύμφωνα με την ΔΠΠ 2389/8.8.2017, ως εξής:

Στήλη Α

Στήλη Β

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποθηκών (ΟΣΔΑ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών - Εκροών»

«Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»

«Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης»

Οι όροι της στήλης Α, αντικαθίστανται από τους όρους της στήλης Β, σύμφωνα με την Φ2-1103/28.4.2014, ως εξής:

Στήλη Α

Στήλη Β

«πρατήριο»

«πρατήριο ή/και εγκατάσταση»

«πρατήριο υγρών καυσίμων»

«πρατήριο υγρών καυσίμων ή/και εγκατάσταση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης»

«πρατηριούχος υγρών καυσίμων»

«πρατηριούχος υγρών καυσίμων ή/και πωλητής πετρελαίου θέρμανσης»

Όπου στην απόφαση αναφέρονται, οι όροι της στήλης Α αντικαθίστανται από τους όρους της στήλης Β, σύμφωνα με την οικ. ΔΠΠ 3884/24.12.2015 ως εξής:

Στήλη Α

Στήλη Β

«Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

«Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

«Διεύθυνση Μετρολογίας»

«Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας»

«Γενική Γραμματεία Εμπορίου»

«Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας»

Στο άρθρο 13, ο Οδηγός της Δράσης τροποποιείται ως εξής:

1. Στην ενότητα 4.3, στο σημείο 5 «Η επαλήθευση .... για τα ανωτέρω αδικήματα» τροποποιείται ως εξής:
«Η επαλήθευση της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης δύναται να διενεργείται σε οποιοδήποτε στάδιο του έργου, πριν και μετά την ολοκλήρωσή του».

2. Στην ενότητα 13.4, το σημείο 5 της τρίτης παραγράφου «Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ...... (τελευταίου τριμήνου)» διαγράφεται.

3. Στην ενότητα 14.3:

α) το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου «Οι επιτόπιοι ... Διευθύνσεων Ανάπτυξης» διαγράφεται.

β) το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου «Σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω στάδια ..... Δήλωσης Ολοκλήρωσης» αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω στάδια, διατηρείται το δικαίωμα από τους διενεργούντες τον έλεγχο, να ζητούν από το δικαιούχο συμπληρωματικά - διευκρινιστικά έγγραφα, με στόχο την ορθή ολοκλήρωση του ελέγχου της Δήλωσης Ολοκλήρωσης».Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2013 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. πρωτ.: Φ2 -1510/21.6.2013
Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»


Αθήνα, 21-06-2013
Αριθ. Πρωτ.: Φ2 -1510

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος,
101 81 Αθήνα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. Κοττά
ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: 213 1514 190
ΑΡΙΘ. FAX : 210 3301 789
e-mail: [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»»


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν.Δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει σήμερα,

1.2. Του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137),

1.3. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27-11-1995), όπως ισχύει,

1.4. Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137/Α/2009) και ισχύει,

1.5. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και ειδικότερα το άρθρο 17 αυτού, όπως ισχύει,

1.6. Του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010), όπως ισχύει και ειδικότερα την παράγραφο 18 του άρθρου 10 αυτού,

1.7. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),

1.8. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α/21.06.2012) με το οποίο ιδρύεται το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

1.9. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/21.06.2012), με το οποίο διορίστηκε ο κος Κωνσταντίνος Χατζηδάκης του Ιωάννου στη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ο κος Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννου στη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

1.10. Του Π.Δ. 117/2012 (202/Α/19-10-2012) «Σύσταση , συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

1.11. Των άρθρων 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων,

1.12. Του Κανονισμού (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα,

1.13. Του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής της 21-04-2004, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ, όπως ισχύει,

1.14. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 & 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας,

1.15. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010).

2. Τις αποφάσεις:

2.1. Τη με αριθ. Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. Φ2-2022/14.11.2012 (ΦΕΚ 3017/Β/2012) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

2.2. Τη με αριθ. ΠΟΛ.1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72/Β/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών-Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. ΠΟΛ.1203/2.11.2012 (ΦΕΚ 3130/Β/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση,

2.3. Τη με αριθμ. 30376/Δ106721/2012 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 2094/Β/12),

2.4. Τη με αριθ. Β3-361/2012 Υ.Α. για εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ΦΕΚ 2422/Β/03-09-2012),

2.5. Τη με αριθ. Β2-829Α/1.3.2013 (ΦΕΚ 540/Β/2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει,

2.6. Τη με αριθ. 13001/ΔΕ-1382/2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την έγκριση της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013, στη ΣΑΕ 058/2 του έργου με την ονομασία «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει,

2.7. Τη με αριθ. Φ2-1062/24.4.2013 (ΦΕΚ 1171/Β/2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δράσης κρατικής ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»»,

2.8. Τη με αριθ. 418/23-05-2013 έγκριση της Προγραμματικής Συμφωνίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.,

2.9. Την από 05/06/2013 Προγραμματική Συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως εκπροσωπήθηκε νόμιμα από το Γεν. Γραμματέα Εμπορίου κ. Στεφ. Κομνηνό, και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., όπως εκπροσωπήθηκε νόμιμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κων. Τζοάννη.

3. Το γεγονός ότι:

3.1. Το έργο αυτό αποτελεί συμπληρωματική και απαραίτητη δράση για τη λειτουργία των αντίστοιχων συστημάτων υποδοχής και ελέγχου στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ,

3.2. Από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν της προβλεφθείσας στη με αριθ. Β2-829Α/1.3.2013 (ΦΕΚ 540/Β/2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» , όπως ισχύει,

3.3. Με το από 22-03-2013 Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ανακοινώθηκε η πρόθεσή της να προκηρύξει δράση με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» και έχουν σχετικά κληθεί οι δυνητικοί δικαιούχοι, που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε ενεργή διαδικτυακή εφαρμογή.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την Προκήρυξη της Δράσης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

Άρθρο 1
Υπαγόμενες Κατηγορίες Επενδύσεων

Η δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων, για επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis EK 1998/2006.

Στόχος της δράσης είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των πρατηρίων υγρών καυσίμων μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογικών εργαλείων, συστημάτων εισροών εκροών με σκοπό την αποτελεσματική παρακολούθηση του ισοζυγίου καυσίμων και τη διασύνδεση του συστήματος με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Σκοπός της δράσης είναι η αποκατάσταση του ανταγωνισμού, ο οποίος είχε στρεβλωθεί εξαιτίας της έλλειψης συστημάτων ακριβούς μέτρησης και καταγραφής κατά τη διακίνηση εισερχόμενων και εξερχόμενων ποσοτήτων από τα πρατήρια υγρών καύσιμων.

Η δράση θα υλοποιηθεί με την ενίσχυση των πρατηριούχων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποθηκών (ΟΣΔΑ), προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή μέτρηση του εισερχομένου και εξερχομένου καυσίμου στα στάδια της παραλαβής και της πώλησης αντίστοιχα, με παρακολούθηση, καταγραφή και σύγκριση (ισοζύγιο) των εξερχομένων από τις αντλίες με τους εναπομένοντες όγκους καυσίμων εντός των δεξαμενών, κατά τη λειτουργία του πρατηρίου σε πραγματικό χρόνο. Τα εν λόγω συστήματα θα είναι συνδεδεμένα με πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών για την καταγραφή των πραγματικών ποσοτήτων και τιμών πώλησης.

Άρθρο 2
Καθεστώς Ενίσχυσης

H Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» υλοποιείται βάσει του κανονισμού Ε.Ε. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπως ισχύει.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις Ενισχυόμενων Επιχειρήσεων

Επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν, μετά την υπαγωγή τους και για τρία (3) χρόνια μετά από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου πρέπει να τηρούν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

α) Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής.

β) Να μην διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

γ) Να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ενημέρωση της Δ/νσης Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που έχει την ευθύνη επίβλεψης της πορείας του έργου μετά την παραλαβή και αποπληρωμή του έργου.

δ) Να μην μεταβιβάζουν για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος, με υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης τους εντός τριών (3) μηνών στην αρμόδια υπηρεσία.

Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου και για τρία (3) χρόνια μετά , επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης ανάλογα με τον τύπο της παραβίασης και τα σχετικά οριζόμενα στην απόφαση ένταξης της επιχείρησης.

Άρθρο 4
Δικαιούχοι των ενισχύσεων

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή (όχι ενώσεις επιχειρήσεων) που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνικό χώρο, στο τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων και ο κλάδος δραστηριότητας τους αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κωδικούς Κ.Α.Δ. 2008 (NACE-αναθεώρηση 2 όπως ισχύει) που ακολουθούν:

47.3:Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.78.85: Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας

47.99.85: Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων

• 46.71.13.14: Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή

(Όπως προστέθηκε με την Φ2-1103/28.4.2014)

Η εξειδίκευση και ο έλεγχος των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας, μέσω κατάλληλης τεκμηρίωσης που θα παρασχεθεί, αναλύεται στον Οδηγό της Δράσης.

Άρθρο 5
Χρονοδιάγραμμα Δράσης


Η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης, θα διεξαχθεί σε πέντε (5) κύκλους ως ακολούθως:

Α' Κύκλος: Πρατήρια υγρών καυσίμων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Β' Κύκλος: Πρατήρια υγρών καυσίμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας, Ιωαννίνων

Γ' Κύκλος: Πρατήρια υγρών καυσίμων της λοιπής Ελληνικής Επικράτειας

Δ' Κύκλος: Εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης για όλη την Ελληνική Επικράτεια

Ε Κύκλος: Πρατήρια υγρών καυσίμων για όλη την Ελληνική Επικράτεια, που δεν έχουν ενταχθεί στους κύκλους Α, Β και Γ.

Η έναρξη και η διάρκεια κάθε κύκλου υποβολής προτάσεων, θα ανακοινώνεται επίσημα στο διαδικτυακό τόπο της δράσης. Οι υποβολές των προτάσεων θα διαρκέσουν για χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί επίσημα στο διαδικτυακό τόπο της δράσης.

(Όπως αντικαταστάθηκε με την Φ2-1103/28.4.2014 και την ΔΠΠ 2389/8.8.2017)

Άρθρο 6
Προϋπολογισμός Δράσης

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα είκοσι εννέα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ευρώ (29.100.000,00 €) και καλύπτει το σύνολο της χώρας.
Το ύψος της επιχορήγησης προς κάθε δικαιούχο θα προκύπτει με βάση τα οριζόμενα στους ακόλουθους πίνακες Ι και ΙΙ και τον αριθμό των αδειοδοτημένων εγκατεστημένων δεξαμενών του πρατηρίου ή της εγκατάστασης.


(Όπως αντικαταστάθηκε με την ΔΠΠ 2389/8.8.2017)

Πίνακας I: Κατ' αποκοπήν ενισχύσεις ανά μονάδα εξοπλισμού (πρατήρια υγρών καυσίμων).


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα:

 

 

Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών- Εκροών

1.500 €

ανά πρατήριο

Υποσύστημα Αντλιών:

 

 

Interfaces για τις Αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης και Διαχείρισης Αντλιών

1.250 €

ανά πρατήριο

Υποσύστημα Δεξαμενών:

 

 

Controller (κονσόλα)

500 €

ανα πρατήριο

Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι

400 €

ανά δεξαμενή


Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων:

 

 

Φορολογικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ

300 €

ανα πρατήριο

Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων

200 €

ανα πρατήριο


Πίνακας II: Κατ' αποκοπήν ενισχύσεις ανά μονάδα εξοπλισμού (εγκαταστάσεις πώλησης πετρελαίου Θέρμανσης).   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα:

Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών - Εκροών

1.500 €

ανά εγκατάσταση

Υποσύστημα Αντλιών:

Interfaces για τις αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης και Διαχείρισης Αντλιών

800 €

ανά εγκατάσταση

Υποσύστημα Δεξαμενών:

Controller (κονσόλα)

Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι και προσαρμογή δεξαμενών για υποδοχή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων συστήματος

500 € 1.000 €

ανά εγκατάσταση ανά δεξαμενή

Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων:

Φορολογικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων

300 € 200 €

ανά εγκατάσταση ανά εγκατάσταση

Ογκομετρητές 3'' και 4''

1.500 €

ανά ογκομετρητή


(Όπως αντικαταστάθηκε με την Φ2-1103/28.4.2014)

Οι επιλέξιμες δαπάνες, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός, και κάθε σχετικό θέμα, εξειδικεύονται στο σχετικό Οδηγό της Δράσης, που αποτελεί Παράρτημα της παρούσας.

(Όπως αντικαταστάθηκε με την ΔΠΠ 2389/8.8.2017)

Σε περίπτωση μη τήρησης από τον δικαιούχο των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων, που απορρέουν από τη χρηματοδότηση, δηλαδή μη τοποθέτησης του χρηματοδοτούμενου εξοπλισμού, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 της με αριθμ. Β2-829Α/1.3.2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 540/Β/2013), όπως ισχύει, και μη τήρησης από τις ενισχυόμενες επιχειρήσεις των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσης, θα εφαρμοστεί η διαδικασία της ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, από τον δικαιούχο, για μη νόμιμη αιτία, εντόκως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995), όπως ισχύει, και του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής της 21-04-2004, κεφάλαιο V, για τον υπολογισμό του επιτοκίου ανάκτησης παράνομων ενισχύσεων, όπως ισχύει.

Ως εκ τούτου οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την πραγματοποίηση ελέγχων σε πρατήρια υγρών καυσίμων, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Φ2-1871/22.8.2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2173/Β/2013), οι οποίες διαπιστώνουν τη μη τοποθέτηση του χρηματοδοτούμενου εξοπλισμού, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2, της με αριθ. Β2-829Α/1.3.2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 540/Β/2013), όπως ισχύει, ή τη μη τήρηση των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 4.1.2. του παρόντος
Οδηγού, συντάσσουν μετά τη διενέργεια ελέγχου, εντός 15 ημερολογιακών ημερών, σχετική έκθεση ελέγχου, η οποία υποβάλλεται στη Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας και κοινοποιείται εγγράφως, εντός 10 ημερολογιακών ημερών, στον κάθε ελεγχόμενο φορέα μέσω συστημένης επιστολής ή με απόδειξη παραλαβής.


(Όπως αντικαταστάθηκε με την ΔΠΠ 2389/8.8.2017)

Ο ελεγχόμενος φορέας μπορεί, εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της έκθεσης ελέγχου, να υποβάλλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του.

Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από την αρμόδια Υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή τους, η οποία και εκδίδει σχετική απόφαση επί των αντιρρήσεων.

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής τους, το πόρισμα της έκθεσης ελέγχου οριστικοποιείται με την έκδοση απόφασης με την οποία οριστικοποιείται η δημοσιονομική διόρθωση, η οποία αποτελεί και εισήγηση έκδοσης απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

Το προς ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσό περιλαμβάνει και τόκους από την ημερομηνία καταβολής του μέχρι την ημερομηνία επιστροφής του ποσού στη Δ.Ο.Υ. Το επιτόκιο που εφαρμόζεται είναι το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται , για κάθε ημερολογιακό έτος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο V του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής, όπως ισχύει.

Η απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού υπόκειται στα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τις εκάστοτε διατάξεις.

Μετά την έγγραφη κοινοποίηση στον κάθε ελεγχόμενο φορέα μέσω συστημένης επιστολής ή με απόδειξη παραλαβής της απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού, ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει, εντός 15 ημερολογιακών ημερών, το ποσό το οποίο έχει καταλογιστεί σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), προσκομίζοντας την απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού.

Η Δ.Ο.Υ, στην οποία έγινε η καταβολή και ο ελεγχόμενος, γνωστοποιεί αμέσως την είσπραξη του οφειλομένου ποσού στην Δ/νση Μετρολογίας που εξέδωσε την πράξη καταλογισμού. Ο υπόχρεος προσκομίζει στην Δ/νση Μετρολογίας τα στοιχεία τεκμηρίωσης του καταβληθέντος ποσού.

Σε περίπτωση μη καταβολής του καταλογισθέντος ποσού από τον υπόχρεο εντός της παραπάνω προθεσμίας, η διαδικασία βεβαίωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του χρηματικού καταλόγου από την Δ/νση Μετρολογίας που εξέδωσε την απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και με την αποστολή του χρηματικού καταλόγου στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου. Το ποσό που βεβαιώνεται περιλαμβάνει και τόκους από την ημερομηνία καταβολής του μέχρι την ημερομηνία επιστροφής του ποσού στη Δ.Ο.Υ. Το επιτόκιο που εφαρμόζεται είναι το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται , για κάθε ημερολογιακό έτος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο V του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής, το προς ανάκτηση ποσό επιβαρύνεται με τις προσαυξήσεις καταβολής που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε).

Άρθρο 7
Πληροφορίες και Επικοινωνία για Δράση

1. Κατά το διάστημα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, οι Επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» για κάθε θέμα που ενδέχεται να σχετίζεται με:

- Τεχνικά θέματα που αφορούν στον τρόπο υποβολής των προτάσεων

- Θέματα που αφορούν στους όρους της Δράσης

2. Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται με τη χρήση των παρακάτω καναλιών:

- ηλεκτρονικής φόρμας, διαθέσιμης στον δικτυακό τόπο της Δράσης

- τηλεομοιοτυπίας (fax), στον αριθμό της εταιρείας (213 1300 800)

- ταχυδρομικής αποστολής προς: «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» Χανδρή 3 & Κύπρου – 18346, Μοσχάτο, με την ένδειξη Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», αναφέροντας τα στοιχεία επικοινωνίας της Επιχείρησης και τον κωδικό της πρότασης

Για τις ανάγκες υποστήριξης της υποβολής των αιτήσεων, θα υπάρχει διαθέσιμο Γραφείο Αρωγής το οποίο θα ανακοινωθεί στο διαδικτυακό τόπο της Δράσης.

Άρθρο 8
Ειδικά Χαρακτηριστικά των Επενδυτικών Σχεδίων

1. Κάθε Επιχείρηση που είναι επιλέξιμη σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης και επιθυμεί να συμμετάσχει στη Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» έχει δικαίωμα να υποβάλει, να της εγκριθεί και να υλοποιήσει μία (1) μόνο αίτηση πρότασης ανά διακριτή άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων. Επιπλέον, κάθε επιχείρηση για κάθε διακριτή άδεια λειτουργίας δεν επιτρέπεται να υποβάλει ταυτόχρονα περισσότερες από μία (1) αιτήσεις προτάσης.

2. Τα επιπλέον ειδικά χαρακτηριστικά εξειδικεύονται στον Οδηγό της Δράσης.

Άρθρο 9
Διάρκεια Επενδυτικών Σχεδίων

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν δε δύναται να ξεπερνά τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης τους.

Άρθρο 10
Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων – Περιεχόμενο Φακέλου Αίτησης

1. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και το περιεχόμενο του Φακέλου Αίτησης περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό της Δράσης.

2. Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως αυτές ορίζονται στον Οδηγό της Δράσης.

3. Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» θα αναλάβει την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας για την κατάλληλη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων και την υποστήριξη τους κατά την υποβολή των αιτήσεών τους.

Άρθρο 11
Διαδικασία Αξιολόγησης Προτάσεων – Ένταξη στη Δράση

1. Τα όργανα που συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης είναι η Γνωμοδοτική Επιτροπή της Δράσης και η Ομάδα Ελέγχου Δικαιολογητικών και συστήνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ή εξουσιοδοτημένου προς τούτο, από το Διοικητικό Συμβούλιο, οργάνου της.

2. Η διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων και ένταξής τους στη Δράση, θα εξειδικεύεται στον Οδηγό Δράσης.

Άρθρο 12
Υλοποίηση Έργου– Τεκμηρίωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου- Παρακολούθηση – Έλεγχος – Πιστοποίηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου – Καταβολή Επιχορήγησης

Οι διαδικασίες υλοποίησης Έργου, η τεκμηρίωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η παρακολούθηση, ο έλεγχος, η πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και η καταβολή της επιχορήγησης θα εξειδικεύονται στον Οδηγό της Δράσης.

Άρθρο 13

Προσαρτάται στην απόφαση αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ο Οδηγός της Δράσης, ο οποίος έχει ως ακολούθως:O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.

(Όπως αντικαταστάθηκε με την Φ2-1103/28.4.2014 και την ΔΠΠ 2389/8.8.2017)

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υφυπουργός ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΘ. ΣΚΟΡΔΑΣ

Ο Υπουργός ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης