Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Δ3Α 5024077 ΕΞ 26.6.2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ Δ3Α 5014240 ΕΞ2013/8−4−2013 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ 1016/Β΄/24−4−2013), περί διαδικασίας καθορισμού και ελέγχου επίτευξης στόχων και θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης των Προϊσταμένων του άρθρου 55, παράγραφος 21 του Ν. 4002/2011

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-07-2013 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Δ3Α 5024077 ΕΞ 26.6.2013
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ Δ3Α 5014240 ΕΞ2013/8−4−2013 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ 1016/Β΄/24−4−2013), περί διαδικασίας καθορισμού και ελέγχου επίτευξης στόχων και θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης των Προϊσταμένων του άρθρου 55, παράγραφος 21 του Ν. 4002/2011

Αριθμ. Δ3Α 5024077 ΕΞ2013

(ΦΕΚ Β' 1619/27-06-2013)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση − θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2, της παραγράφου Ε, του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/ 12−11−2012).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ 284/88 (ΦΕΚ 128/88 και 165/88), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ 117/2006 (ΦΕΚ 117/Α΄), «Αναδιοργάνωση των περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, τροποποίηση του Π.Δ 551/1988 (Α΄259) και άλλες οργανωτικές διατάξεις» (Α΄ 117), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ 185/2009 (ΦΕΚ 213/7−10−2009) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών».

6. Τις διατάξεις του Π.Δ 231/2007 (ΦΕΚ 265/Α΄/26−11−2007) «Κανονισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της λειτουργίας των Περιφερειακών Τελωνειακών Αρχών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών».

7. Την υπ’ αριθμ. Δ3Α 5014240 ΕΞ 8.4.2013 (ΦΕΚ 1016/Β΄/24−4−2013) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Εσόδων, και την ανάγκη τροποποίησης αυτής προκειμένου να προστεθούν περισσότερα ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης.

8. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ 28.1.2013 (ΦΕΚ 130Β΄/28.1.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Δ3Α 5014240 ΕΞ 8.4.2013 (ΦΕΚ 1016/Β΄/24−4−2013), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καθορίζει, για τους προϊσταμένους των Τελωνειακών Υπηρεσιών της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο της θητείας τους, η πραγματοποίηση των οποίων ελέγχεται στο τέλος του κάθε τριμήνου.»
2. Οι ετήσιοι ποσοτικοί στόχοι των προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης κατανέμονται ανά τρίμηνο, εξάμηνο, εννιάμηνο, δωδεκάμηνο και αποτυπώνονται στο «ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ» των παραρτημάτων Ια και Ιβ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης κατανέμουν με τη σειρά τους, τους ποσοτικούς στόχους, που τους έχουν ανατεθεί από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος, και ελέγχουν τα αποτελέσματα τους στο τέλος κάθε τριμήνου. Οι προϊστάμενοι της οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης δύνανται να θέτουν ποσοτικούς στόχους στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου τμήματος και πέραν των καθηκόντων τους, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του Π.Δ. 231/2007 (ΦΕΚ 265/Α΄).
4. Τα αποτελέσματα της επίτευξης των ποσοτικών στόχων αποτυπώνονται ανά τρίμηνο, εξάμηνο, εννιάμηνο, δωδεκάμηνο στο «ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ / ΕΞΑΜΗΝΟΥ / ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ / ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ» των παραρτημάτων ΙΙα και ΙΙβ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Η περίπτωση Α της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Δ3Α 5014240 ΕΞ 8.4.2013 (ΦΕΚ 1016/Β΄/ 24−4−2013), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Α. Ποσοτικά Κριτήρια Αξιολόγησης με βάση τους τεθέντες στόχους.
Τα ποσοτικά κριτήρια της αξιολόγησης της επίτευξης των στόχων, είναι τα ακόλουθα:
α. Το πλήθος των διενεργηθέντων ελέγχων ανά δράση.
β. Η αποτελεσματικότητα των ελέγχων, η οποία υπολογίζεται ως ποσοστό διαπιστωθεισών παραβάσεων επί των διενεργηθέντων ελέγχων.
γ. Το πλήθος των πράξεων καταλογισμού δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και προστίμων ή των απαλλακτικών πράξεων που εκδίδονται σε σχέση με τα καταχωρημένα Πρωτόκολλα Τελωνειακής Παράβασης.
δ. Τα ποσά που καταλογίζονται εντός του έτους που αφορούν οι στόχοι για τελωνειακές παραβάσεις.
ε. Τα ποσά που εισπράττονται από τα καταλογισθέντα σύμφωνα με το ανωτέρω στοιχείο δ΄.
στ. Το ποσό είσπραξης των οφειλών που είχαν καταστεί απαιτητές και ληξιπρόθεσμες έως και τις 30 Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους από τη θέση των στόχων.
ζ. Το πλήθος των τελωνειακών παραστατικών της Εξαγωγής.
η. Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων του τελωνείου».

3. Η παράγραφος 1 της περίπτωσης Β της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Δ3Α 5014240 ΕΞ 8.4.2013 (ΦΕΚ 1016/Β΄/24−4−2013), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου γνωστοποιεί στην 3η Διεύθυνση Προσωπικού Τελωνείων τα αποτελέσματα της επίτευξης των ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων» με την συμπλήρωση του «ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ / ΕΞΑΜΗΝΟΥ / ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ / ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ», τόσο του ιδίου όσο και των προϊσταμένων Υποδιεύθυνσης και Τμημάτων».

Άρθρο 2

Τα παραρτήματα Ια, ΙΙα, Ιβ, ΙΙβ και III της υπ’ αριθμ. Δ3Α 5014240 ΕΞ 8.4.2013 (ΦΕΚ 1016/Β΄/24−4−2013), αντικαθίστανται ως ακολούθως:

(Βλέπε συνημμένο αρχείο)

Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 26 Ιουνίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης