Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1135/11.5.1998 Εκδιδόμενα παραστατικά, για την προμήθεια εξόφλησης λογαριασμών από ΕΛ.ΤΑ. και Τράπεζες

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1135/11.5.1998
Εκδιδόμενα παραστατικά, για την προμήθεια εξόφλησης λογαριασμών από ΕΛ.ΤΑ. και Τράπεζες


ΠΟΛ.1135/11.5.1998 Εκδιδόμενα παραστατικά, για την προμήθεια εξόφλησης λογαριασμών από ΕΛ.ΤΑ. και Τράπεζες

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα 11 Μαΐου 1998
Αρ.Πρωτ. 1056278/277/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' - Β'

ΠΟΛ.: 1135

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα παραστατικά, για την προμήθεια εξόφλησης λογαριασμών από ΕΛ.ΤΑ. και Τράπεζες.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των υποπερ. γα', γδ', γη' της περ. γ' και της περ. δ' του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α').
2. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/7.10.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
3. Το από 16.3.1998 αίτημα των ΕΛ.ΤΑ., για έκδοση αθεώρητων παραστατικών (αποδείξεις είσπραξης κ.λπ.), κατά την εξόφληση μέσω των γραφείων του λογαριασμών Οργανισμών και επιχειρήσεων, έναντι προμήθειας από τους
καταναλωτές.
4. Ότι για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ισχύουν οι εξαιρετικές διατάξεις των άρθρων 12, παρ. 16β' και 13, παρ. 4 του ΚΒΣ, βάσει των οποίων παρέχεται η δυνατότητα στα ΕΛ.ΤΑ. να εκδίδουν μη φορολογικά στοιχεία.
5. Την ανάγκη μη επιβάρυνσης των ΔΟΥ από το φόρτο εργασίας θεώρησης σημαντικού πλήθους στελεχών Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τις ανάγκες των συγκεκριμένων συναλλαγών, λαμβανομένου υπόψη του πλήθους των Ταχυδρομικών Γραφείων που υπάρχουν σε όλη την επικράτεια, καθώς και του γεγονότος ότι η υποχρέωση χρήσης φ.τ.μ. για την έκδοση Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών, θα δημιουργούσε υπερβολική δαπάνη, ενόψει μάλιστα και της σχεδιαζόμενης μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών των ΕΛ.ΤΑ.
6. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Για τη δικαιούμενη προμήθεια, κατά την εξόφληση λογαριασμών καταναλωτών ή συνδρομητών διαφόρων Οργανισμών και επιχειρήσεων, που διαθέτουν αγαθά και υπηρεσίες του άρθρου 12, παρ. 16β' του ΚΒΣ ή άλλες συναφείς υπηρεσίες (π.χ. τηλεοπτικές μέσω συνδρομητικών καναλιών), εφόσον η προμήθεια βαρύνει τον καταναλωτή ή συνδρομητή και όχι τον Οργανισμό ή την επιχείρηση που εκδίδει τους λογαριασμούς, μπορεί από τα ΕΛ.ΤΑ., αντί των φορολογικών στοιχείων που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ΚΒΣ, να εκδίδονται άλλα παραστατικά αξίας (π.χ. αποδείξεις είσπραξης κ.λπ.), κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 12, παρ. 16Β' και 13, παρ. 4 του Π.Δ.186/1992. Τα παραπάνω αναφερόμενα ισχύουν αναλόγως και για τις Τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά Ιδρύματα.

Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται η έκδοση παραστατικών εσόδων ανά πελάτη - καταναλωτή, στις περιπτώσεις που διενεργούνται συναλλαγές με ηλεκτρονική καταγραφή, βάσει παγίων εντολών πελατών, εφόσον το συγκεντρωτικά εμφανιζόμενο έσοδο αναλύεται σχετικά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης