Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 32/25.6.2013 Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα Αρχή»


Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-06-2013 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 32/25.6.2013
Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα Αρχή»


ΑΘΗΝΑ, 25/6/2013
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/42/1026950

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
ΠΛΗΡΟΦ:Ν.ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ-Α.ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ
Ε. ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ
ΤΗΛ.:2105285616-617,2105285598
FAX: 2105285599

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 32

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα Αρχή».

ΣΧΕΤ: 1. Ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.2 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013).
2.Υπουργική Απόφαση αριθ. Β/7/15878/2915/23.5.2013 (ΦΕΚ1265Β/24-5-2013).

Με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκαν με το δεύτερο άρθρο του Ν. 4158/2013 (ΦΕΚ126Α/4-6-2013), παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ.

Με την ρύθμιση «Νέα Αρχή» επιχειρούνται μεταρρυθμίσεις με σκοπό την αποτελεσματικότερη είσπραξη των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού παρέχονται κίνητρα στους ασφαλισμένους που καθορίζονται από το χρόνο ανταπόκρισης και ένταξής τους στη ρύθμιση αλλά και από το χρόνο εξόφλησης των οφειλών.

Επιδιώκεται δηλαδή αφενός η άμεση ένταξη στη ρύθμιση και η συντομότερη εξόφληση και αφετέρου η παράλληλη καταβολή των τρεχουσών εισφορών έτσι ώστε να μην δημιουργούνται νέες οφειλές.

Επιπλέον, επέρχονται σημαντικές καινοτομίες ως προς την τμηματική εξόφληση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Ειδικότερα:

- Αποδεσμεύεται η καταβολή της δόσης από την τρέχουσα εισφορά. Με την νέα ρύθμιση η εξόφληση των δόσεων – που μέχρι σήμερα συνεισπράττονται με τις εισφορές ανά δίμηνο - πραγματοποιείται πλέον σε μηνιαία βάση, ενώ οι τρέχουσες εισφορές εξακολουθούν να είναι διμηνιαίες.

- Η πάγια εντολή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την τμηματική εξόφληση της οφειλής, χωρίς να απαιτείται ειδοποίηση του οφειλέτη για την καταβολή των δόσεων.

- Από 1/1/2013 τα τέλη καθυστέρησης καταργούνται και το ποσό της κύριας οφειλής επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης (8%) υπολογισμένο σε ετήσια βάση.

- Υιοθετείται για πρώτη φορά η επιβάρυνση της κύριας οφειλής με επιτόκιο ανάλογα με το χρόνο αποπληρωμής της ρύθμισης.

- Υιοθετείται για πρώτη φορά η διαδικασία αξιολόγησης της αδυναμίας του οφειλέτη να εξοφλήσει και της βιωσιμότητας της ρύθμισης, δηλαδή της δυνατότητάς του να ανταπεξέλθει στην καταβολή των δόσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Η αξιολόγηση γίνεται από τους φορείς ή και από τρίτους εκτιμητές.

Ειδικότερα οι ανεξάρτητοι εκτιμητές πιστοποιούν τα οικονομικά στοιχεία που υποβάλλουν οι οφειλέτες όταν η οφειλή υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000 €).

- Καταργείται η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας με την υπαγωγή στη ρύθμιση και αντικαθίσταται με πιστοποιητικό οφειλής.

Για την καλύτερη κατανόηση και ενιαία εφαρμογή της νέας ρύθμισης από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού δίνονται οι πιο κάτω οδηγίες- διευκρινίσεις:

Α. Δικαιούχοι υπαγωγής

Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ασφαλισμένοι (ενεργοί και σε διακοπή σε κύρια και επικουρική ασφάλιση ΟΑΕΕ) πλην των προαιρετικά ασφαλισμένων (αυτασφάλιση).

Β. Οφειλόμενες εισφορές που υπάγονται στην ρύθμιση

Στην ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές έως την 31/12/2012, οι οποίες :

- Δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή έχουν εκπέσει των δικαιωμάτων αυτών.

- Τελούν σε αναστολή είσπραξης, μετά από επιλογή του οφειλέτη.

- Έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις που είναι ενεργές.

Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός δόσεων που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του αριθμού των υπολειπόμενων δόσεων της προηγούμενης ρύθμισης.

Με την μετάπτωση στην παρούσα ρύθμιση χάνονται όλα τα ευεργετήματα της προηγούμενης.

Προσοχή!
Δεν μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση οφειλές από αναγνωρίσεις χρόνου, καθόσον ο τρόπος εξόφλησης αυτών ορίζεται από άλλες διατάξεις, και χρόνου προαιρετικής ασφάλισης (αυτασφάλιση).

Γ. Προϋποθέσεις υπαγωγής

Για την ένταξη στη ρύθμιση πρέπει να πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

- Φορολογική ενημερότητα από 1/1/2013.

- Υποχρεωτική καταβολή των απαιτητών τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2013 πριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση.

- Αδυναμία εξόφλησης της οφειλής κατά την υποβολή του αιτήματος.

- Δυνατότητα ανταπόκρισης στην τμηματική καταβολή κατά τη διάρκεια της ρύθμισης (βιωσιμότητα).

- Να μην υπάρχει καταδίκη ή άσκηση ποινικής δίωξης για φοροδιαφυγή.

Δ. Όροι ρύθμισης

- Κεφαλαιοποίηση των μέχρι 31/12/2012 οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών με τα νόμιμα τέλη, επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις, όπως αυτά διαμορφώνονται την 31/12/2012.

- Επιβάρυνση της κύριας οφειλής από 1/1/2013 και μέχρι τον προηγούμενο μήνα του μήνα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση με ετήσιο επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης (σήμερα 0,50%), προσαυξημένο κατά 800 μονάδες βάσης (8%). Συνολικά 8,50%.

Ως κύρια οφειλή λογίζονται οι εισφορές Κλάδου Σύνταξης, Κλάδου Υγείας, υπέρ ΕΛΕ-ΕΛΕΕ, ΕΛΑ χωρίς τα πρόσθετα τέλη.

Το ποσό της επιβάρυνσης προκύπτει από τον τύπο:

Τ= Κ * 8,50% * Μήνες/12
Όπου Τ= τόκος, Κ= Κεφάλαιο

Παράδειγμα Υπολογισμού Τόκου
Υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση 7ος /2013.
Κύρια οφειλή 10.000 € .
Τ= 10.000* 8,50%* 6/12=425 €

- Υποχρεωτική καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

- Το ποσό της κύριας οφειλής επιβαρύνεται από τον μήνα υποβολής της αίτησης και μέχρι την εξόφληση αυτής με ετήσιο επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (0,50%), προσαυξημένο κατά 800 μονάδες βάσης (8%).

Συνολικά 8,50%. Το επιτόκιο παραμένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Ο τόκος προκύπτει από τον τύπο:

Τ= {ν *Κ * ε * (1+ε)^ν / [ (1+ε)^ν]-1} - Κ

Όπου Τ= Τόκοι χρον. Διαστήματος ρύθμισης
Κ= ρυθμιζόμενο κεφάλαιο (Κύρια Οφειλή)
ν= πλήθος μηνιαίων δόσεων
ε= 8,50%/12=0,00708333
^= εις την ν

(Ο υπολογισμός του Τόκου θα γίνεται από τη μηχανογραφική εφαρμογή της ρύθμισης).

Σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης οι δόσεις είναι ισόποσες και εξοφλούν σταθερό ποσό εισφορών και τόκων.

Ενδεχόμενη μείωση του χρόνου εξόφλησης μειώνει αντίστοιχα, ως προς το υπόλοιπο της οφειλής, την επιβάρυνση.

- Ανάλογα με το χρόνο εξόφλησης της οφειλής παρέχονται οι πιο κάτω εκπτώσεις επί των πρόσθετων τελών που επεβλήθησαν μέχρι την 31/12/2012:

→ 50% εάν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι την 1/7/2013.
→ 40% εάν η οφειλή εξοφληθεί από 2/7/2013 έως 30/6/2014.
→ 35% εάν η οφειλή εξοφληθεί από 1/7/2014 έως 30/6/2015.
→ 30% εάν η οφειλή εξοφληθεί από 1/7/2015 έως 30/6/2016.
→ 25% εάν η οφειλή εξοφληθεί από 1/7/2016 έως 30/6/2017.

- Εξόφληση εφάπαξ ή κατ ανώτατο όριο σε σαράνταοχτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την 30/6/2017.

- Η καθυστερημένη ένταξη στη ρύθμιση μειώνει ανάλογα τον αριθμό των δόσεων έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση η ρύθμιση να λήγει την 30/6/2017.

- Κατ εξαίρεση, μόνο για ασφαλισμένους που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα και η κύρια οφειλή τους δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €), ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων καθορίζεται βάσει του εισοδήματος τους με ανώτατο αριθμό μηνιαίων δόσεων τις εκατό (100) και ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης πενήντα ευρώ (50 €), με τους παρακάτω όρους:

→ αδυναμία εξόφλησης εφάπαξ ή έως σαράντα οχτώ (48) μηνιαίες δόσεις,
→ χωρίς έκπτωση επί των πρόσθετων τελών.

Για τη μηχανογραφική υλοποίηση της δυνατότητας ρύθμισης στην περίπτωση αυτή, θα ενημερωθείτε με νεότερη οδηγία. Σε κάθε περίπτωση, αιτήσεις για υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση θα παραλαμβάνονται μετά την υλοποίηση της εφαρμογής.

- Η επιλογή του ασφαλισμένου σε όλες τις περιπτώσεις, για τον τρόπο εξόφλησης της οφειλής του, είναι δεσμευτική μετά την καταβολή της πρώτης δόσης.

- Με την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση:
→ Αναστέλλεται η ποινική δίωξη κατά τις διατάξεις του α.ν. 86/1967, όπως ισχύουν, και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεση της διακόπτεται.

→ Αναβάλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν απολεσθεί η ρύθμιση τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
→ Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών,
→ Χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με τη μορφή πιστοποιητικού οφειλής με το οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής.

Ε. Διαδικασία εξόφλησης

- Η εφάπαξ εξόφληση πραγματοποιείται σε Τράπεζες ή ΕΛΤΑ με έκπτωση 50%, επί των μέχρι 31/12/2012 τελών καθυστέρησης εφόσον η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως 1/7/2013.

Μετά την 2/7/2013 η εφάπαξ εξόφληση πραγματοποιείται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για ρύθμιση.

- Η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται σε Τράπεζες ή ΕΛΤΑ εντός επτά εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για ρύθμιση.

- Η δεύτερη δόση καταβάλλεται στο τέλος του μεθεπόμενου της αιτήσεως μήνα (π.χ. ημερομηνία αιτήσεως 20/6/2013, 2η δόση 31/8/2013). Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται στο τέλος κάθε επόμενου μήνα.

- Εκτός της πρώτης, οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται υποχρεωτικά σε Πιστωτικά Ιδρύματα με αυτόματη χρέωση Τραπεζικού Λογαριασμού (πάγια εντολή). Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

- Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μίας (1) μόνο δόσης.

Η καταβολή της γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Προσοχή !
Η καταβολή της καθυστερημένης δόσης και της προσαύξησης γίνεται με την επόμενη δόση μέσω πάγιας εντολής.

Η πρώτη δόση δεν επιδέχεται καθυστέρησης καθόσον η καταβολή της προβλέπεται περιοριστικά εντός επτά ημερών και είναι απαραίτητη για την ένταξη στη ρύθμιση.

ΣΤ. Δικαιολογητικά

Το δικαίωμα υπαγωγής στην ρύθμιση «Νέα Αρχή» ασκείται άπαξ με αίτηση που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε χρόνο, κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης (30/6/2017), συνοδευόμενη από τα πιο κάτω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:

Τμηματική καταβολή

1. Για κύρια οφειλή έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €)

- Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους.
- Έντυπα ΕΤΑΚ ή Ε9.
- Βεβαίωση αρμόδιας Υπηρεσίας Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) ότι είναι φορολογικά ενήμερος από 1/1/13.
- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνονται:
→ Η αδυναμία εξόφλησης της συνολικής οφειλής και η δυνατότητά του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην τμηματική καταβολή καθ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης,
→ Ότι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

2. Για κύρια οφειλή από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) € έως εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000 ευρώ)
- Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους
- Έντυπα ΕΤΑΚ ή Ε9
- Βεβαίωση αρμόδιας Υπηρεσίας Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) ότι είναι φορολογικά
ενήμερος από 1/1/13
- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνονται:
→ Η αδυναμία εξόφλησης της συνολικής οφειλής και η δυνατότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην τμηματική καταβολή καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης,
→ Ότι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή,
→ Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εισόδημά του, τα χρηματικά διαθέσιμά του, την ακίνητη περιουσία του και το σύνολο των οφειλών του. Ειδικότερα :
→ Κινητές αξίες,
→ Ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής,
→ Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα,
→ Οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και κύκλο εργασιών,
→ Αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών (ΙΒΑΝ) και το ύψος αυτών,
→ Οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα,
→ Απαιτήσεις από τρίτους,
→ Οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και άλλες υπηρεσίες του δημοσίου ή άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται.

3. Για κύρια οφειλή από εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000 €) έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 €)

- Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση 2, και επί πλέον:

- Βεβαίωση, που υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή, περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και τη βιωσιμότητα της ρύθμισης.

Η βεβαίωση-μελέτη βιωσιμότητας , πέραν της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών, πιστοποιεί όλες τις υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το κράτος και προς τρίτους, την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη ως προς την παροχή επαρκών εγγυήσεων για την υπαγωγή και τήρηση της ρύθμισης και την δυνατότητά του να εξυπηρετήσει ενδεχόμενους παράλληλους διακανονισμούς και οφειλές προς το Δημόσιο ή τρίτους φορείς, την ρευστότητά του και τα προσδοκώμενα έσοδα.

Ως ανεξάρτητοι εκτιμητές ορίζονται οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, οι λογιστές, οι φοροτεχνικοί και οι κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήματος.

Η δαπάνη για την αμοιβή των εκτιμητών βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη.

4. Για κύρια οφειλή άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €)

- Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις προηγούμενες 2 και 3 περιπτώσεις, και

- Σύσταση Εγγύησης για την διασφάλιση της οφειλής που μπορεί να είναι:
→ Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων, ή
→ Πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελεύθερου βαρών αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας – αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη - τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή, ή
→ Εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου, ή
→ Οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις αρμόδιες αρχές των ασφαλιστικών οργανισμών.

Εφάπαξ εξόφληση

Δεν απαιτούνται τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.

Προσοχή!
Σε κάθε περίπτωση (τμηματική ή εφάπαξ καταβολή) πρέπει να ζητούνται δικαιολογητικά απόδειξης άσκησης επαγγέλματος, εφόσον απαιτείται.

Ζ. Αρμοδιότητα

Αρμόδια Υπηρεσία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι το Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ που υπάγεται ο ασφαλισμένος-οφειλέτης.

Αρμόδιο Όργανο για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση «Νέα Αρχή» ορίζεται ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Περιφερειακού Τμήματος.

Αρμόδια Υπηρεσία για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών ως προς την αδυναμία του οφειλέτη να εξοφλήσει την οφειλή και την δυνατότητά του να ανταποκριθεί στην καταβολή των δόσεων είναι το Περιφερειακό Τμήμα που ανήκει ο ασφαλισμένος-οφειλέτης για οφειλές έως εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000 €).

Για οφειλές άνω των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000 €), αρμόδιος για την ορθότητα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται και αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης και την βιωσιμότητα της ρύθμισης είναι ανεξάρτητος φορέας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ Στ της παρούσης.

Αν η προβλεπόμενη βεβαίωση χορηγηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή δεν απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού.

Αν χορηγηθεί από λογιστή, δικηγόρο ή φοροτεχνικό απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων από την Περιφερειακή Υπηρεσία.

Η. Διαδικασία

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της ρύθμισης από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες δίνονται οι πιο κάτω σημαντικές διευκρινήσεις-οδηγίες σχετικά με τα βασικά στάδια της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθείται για την ένταξη στην ρύθμιση ή την απόρριψη του αιτήματος:

- Δίδονται οι απαραίτητες πληροφορίες για το ύψος της οφειλής, τις δυνατότητες εξόφλησης, τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις, την διαδικασία εξόφλησης μέσω παγίας εντολής και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

- Υποβάλλεται το αίτημα συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά.

- Εκδίδεται απόδειξη πληρωμής.

- Η καταβολή της πρώτης δόσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας καθιστά την ρύθμιση κατ αρχήν χορηγηθείσα. Στον οφειλέτη παρέχονται τα ευεργετήματα της ρύθμισης μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δηλούμενων ή προσκομιζόμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών.

- Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά με την αίτηση για υπαγωγή στην ρύθμιση εκτός της βεβαίωσης του ανεξάρτητου εκτιμητή και της σύστασης εγγύησης που μπορούν να υποβληθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

- Εντός εξαμήνου (6) από την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και να έχει ενημερωθεί ο οφειλέτης σχετικά με την ένταξη του στη ρύθμιση (έκδοση απόφασης) ή την απόρριψη του αιτήματός του.

Εάν ο οφειλέτης δεν ενημερωθεί εντός του εξαμήνου και εφόσον δεν έχει προκύψει απώλεια της ρύθμισης στο διάστημα αυτό, η ρύθμιση θεωρείται χορηγηθείσα.

Θ. Τρόπος υπολογισμού οφειλής

Η οφειλή υπολογίζεται από την μηχανογραφική εφαρμογή της ρύθμισης, ως εξής :

Εφάπαξ εξόφληση

- Προσδιορίζονται οι οφειλόμενες εισφορές κατά την 31/12/2012.

- Διαχωρίζονται σε κύρια οφειλή και Τέλη καθυστέρησης.

Τέλη καθυστέρησης υπολογίζονται μέχρι το 5ο δίμηνο 2012 δεδομένου ότι το 6ο δίμηνο την 31/12/2012 δεν ήταν ληξιπρόθεσμο.

- Η κύρια οφειλή επιβαρύνεται με επιτόκιο από 1/1/2013 έως τον προηγούμενο μήνα της ημερομηνίας αίτησης (σύμφωνα με τον τύπο που έχει περιγραφεί στην παρ Γ).

- Τα τέλη καθυστέρησης μειώνονται κατά το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται σύμφωνα με την ημερομηνία εξόφλησης.

Τμηματική καταβολή

Ακολουθούνται τα πιο πάνω βήματα και επί πλέον η κύρια οφειλή επιβαρύνεται με επιτόκιο από τον μήνα υποβολής αίτησης έως τον μήνα εξόφλησης. (σύμφωνα με τον αντίστοιχο τύπο που έχει περιγραφεί στην παρ Γ).

Ι. Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης.

Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης επέρχεται στις πιο κάτω περιπτώσεις :

- Μη εμπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας εισφοράς κατά την διάρκεια της ρύθμισης και μέχρι την εξόφλησή της.

- Μη καταβολή καθυστερημένης δόσης με προσαύξηση 15% μαζί με τη επόμενη δόση.

- Εκπρόθεσμης καταβολής δόσης πέραν της μιας φοράς.

- Δημιουργίας φορολογικής οφειλής κατά την διάρκεια της ρύθμισης.

- Διαπίστωσης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, ότι έχουν υποβληθεί ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να χορηγηθεί η ρύθμιση

- Διαπίστωσης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση.

Μετά την απώλεια του δικαιώματος της ρύθμισης:

- Το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής μετά των προσαυξήσεων καθίσταται άμεσα απαιτητό και επιδιώκεται η είσπραξή της με όλα τα προβλεπόμενα, από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα.

- Καταπίπτουν οι εγγυήσεις.

Κ. Απόρριψη αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση

Η αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση απορρίπτεται, εφόσον:

- Τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι ανακριβή ή ανεπαρκή.

- Μη υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών εντός μηνός από την ημερομηνία της αίτησης.

- Διαπιστώνεται οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη να εξοφλήσει την οφειλή του.

- Διαπιστώνεται αδυναμία του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην καταβολή των δόσεων κατά την διάρκεια της ρύθμισης.

Λ. Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας-Πιστοποιητικό οφειλής

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης- και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής- σε περίπτωση που ζητείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής διάρκειας ενός (1) μήνα, χωρίς παρακράτηση, στο οποίο πιστοποιείται η υπαγωγή στη ρύθμιση και το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής (ως συνημμένο υπόδειγμα).

Το πιστοποιητικό θα εκδίδεται από την μηχανογραφική εφαρμογή της ρύθμισης.

Μ. Ασφαλιστική ικανότητα για παροχές περίθαλψης

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης- και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής- παρέχεται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές περίθαλψης διάρκειας ενός μήνα.

Ν. Δυνατότητα αλλαγής προγράμματος ρύθμισης

- Αλλαγή επιλογής αριθμού δόσεων κατά την διάρκεια της ρύθμισης δεν επιτρέπεται.

Επιτρέπεται μόνο προεξόφληση του υπολοίπου των δόσεων που έχουν επιλεγεί.

Στην περίπτωση αυτή α) η έκπτωση των ΤΚ (31/12/2012) υπολογίζεται σύμφωνα με την νέα ημερομηνία εξόφλησης και β)το υπόλοιπο της οφειλής, κατά την ημερομηνία της εξόφλησης, απαλλάσσεται του επιτοκίου αποπληρωμής που έχει υποβληθεί.

- Μετάβαση από τη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» στη πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013 δεν επιτρέπεται (για τους όρους, τις προϋποθέσεις και την εφαρμογή της πάγιας ρύθμισης θα ακολουθήσει νεότερη οδηγία).

Ξ. Γενικές οδηγίες

- Για την εφάπαξ καταβολή και την καταβολή της πρώτης δόσης εκδίδεται απόδειξη πληρωμής (ταχυπληρωμή), κατά τα γνωστά, για πληρωμή στις Τράπεζες ή τα ΕΛΤΑ.

- Έχει δημιουργηθεί νέο έντυπο που διευκολύνει την ανάθεση πάγιας εντολής στην Τράπεζα επιλογής του οφειλέτη.

Το έντυπο θα χορηγείται μαζί με την απόδειξη πληρωμής.

Προσοχή!
Για να αποφευχθούν απορρίψεις πληρωμών και απώλειες ρυθμίσεων, κατά την χορήγηση του εντύπου, θα πρέπει να επισημαίνονται στους οφειλέτες τα εξής:

α. Η ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής της δεύτερης δόσης κατά την οποία θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η πάγια εντολή και

β. Να ενημερωθούν, από την Τράπεζα επιλογής τους, για την ακριβή ώρα ροής των παγίων εντολών κατά την τελευταία μέρα του μήνα, ώστε να μεριμνούν για την ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου στον λογαριασμό, πριν την ώρα αυτή.

Για τα θέματα αυτά, η Υπηρεσία μας έχει προχωρήσει σε σχετική ενημέρωση προς τις Τράπεζες.

- Σε συνεργασία με την ΔΙΑΣ έχει δημιουργηθεί νέο προϊόν πληρωμής δόσεων ρύθμισης με κωδικό Οργανισμού « 206 GR34ZZZ00206 δόσεις ρύθμισης ΟΑΕΕ» . Ο νέος κωδικός αναγράφεται στα παραστατικά ανάθεσης των Τραπεζών.

- Μετά την καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης ο οφειλέτης υποβάλει στο αρμόδιο Τμήμα αντίγραφο του παραστατικού ανάθεσης πάγιας εντολής και, εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, λαμβάνει απόφαση υπαγωγής (ως συνημμένο υπόδειγμα).

- Αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών ή μη επάρκειάς τους, δεν εκδίδεται απόφαση υπαγωγής. Χορηγούνται τα ευεργετήματα της ρύθμισης (πιστοποιητικό οφειλής, ασφ/κή ικανότητα, αναστολή αναγκαστικών μέτρων) για χρονικό διάστημα έξι μηνών. Εντός του διαστήματος αυτού η αρμόδια Υπηρεσία θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο και να έχει οριστικοποιήσει την ρύθμιση ή να έχει απορρίψει αιτιολογημένα το αίτημα.

- Αν δεν έχουν υποβληθεί τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά εντός μηνός από την ημερομηνία αιτήσεως το αίτημα απορρίπτεται.

- Για την ένταξη στην ρύθμιση οφειλετών σε διακοπή, θα πρέπει να έχει εκδοθεί απόφαση οριστικής διαγραφής από τα μητρώα του Οργανισμού και η διακοπή της ασφάλισης να έχει καταχωρηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα είσπραξης εισφορών (κωδ 60).

- Η απόφαση της ρύθμισης αποτελεί τη μοναδική ενημέρωση του ασφαλισμένου για το χρόνο εξόφλησης των μηνιαίων-πέραν της πρώτης- δόσεων καθόσον δεν θα αποστέλλονται αποδείξεις πληρωμής.

Για το λόγο αυτό πρέπει να επισημαίνονται στον ασφαλισμένο-οφειλέτη:

→ Η σημασία του ελέγχου κάθε μήνα της καταβολής της προβλεπόμενης δόσης και, ανά δίμηνο, των τρεχουσών εισφορών.
→ ‘Ότι η καθυστερημένη δόση (μία φορά) θα καταβάλλεται με την προσαύξηση 15%, μαζί με την επόμενη δόση ,μέσω πάγιας εντολής.

- Για την καταβολή των οφειλών μέσω της ρύθμισης δημιουργήθηκε νέος κωδικός πληρωμής.

Ο νέος 13ψήφιος αριθμός περιλαμβάνει:

τον αριθμό μητρώου του ασφαλισμένου (7 ψηφία),

τον αριθμό «κυκλώματος- που υποδηλώνει ότι η εν λόγω ταχυπληρωμή αφορά ρύθμιση (1 ψηφίο),

το έτος (2 ψηφία π.χ.13),

τον μήνα που αφορά η δόση (2 ψηφία). Στις περιπτώσεις της εφάπαξ εξόφλησης και της πρώτης δόσης στον μήνα υποβολής θα υπάρχει ο αριθμός «00», το ψηφίο ελέγχου (CheckDigit) (1 ψηφίο).

Παράδειγμα:
Ο 13ψήφιος αριθμός 1234567113078 αναλύεται σε :
Αριθμός Μητρώου ασφαλισμένου:1234567
Αριθμός κυκλώματος ρύθμισης :1
Έτος υποβολής αιτήματος :13
Δόση μηνός :07
(CheckDigit) : 8

- Από την δημοσίευση του Ν. 4152/2013 (9-5-2013) καταργείται η δυνατότητα υπαγωγής σε κάθε προηγούμενη ρύθμιση και ενεργοποίησης ρυθμίσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4038/2012.

- Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δοθεί δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση του Ν. 4152/2013 και ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση.

- Αιτήσεις ένταξης στη ρύθμιση που ενδεχομένως έχουν υποβληθεί θα πρέπει να επανεξετασθούν ως εξής:

➢ Αν έχουν παρέλθει επτά εργάσιμες ημέρες από την υποβολή τους, θα πρέπει να μην καταχωρηθούν και να ενημερωθεί ο ασφαλισμένος να υποβάλει νέα αίτηση με δικαιολογητικά.
➢ Αν έχουν υποβληθεί εντός του επταημέρου, να εξετάζεται η δυνατότητα υποβολής των δικαιολογητικών και καταβολής της πρώτης δόσης πριν τη λήξης του, σε συνεννόηση με τον ασφαλισμένο, διαφορετικά να ενημερώνεται για υποβολή νέας αίτησης.

- Η παρούσα εγκύκλιος συνοδεύεται από οδηγίες της ΗΔΙΚΑ για τη λειτουργία της εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης στο μηχανογραφικό σύστημα, αντίγραφο των οποίων πρέπει να έχουν απαραιτήτως οι χειριστές του μηχανογραφικού συστήματος.

Της παρούσης να λάβει, με ευθύνη του Προϊστάμενου του Τμήματος, ενυπόγραφα γνώση το προσωπικό της Υπηρεσίας σας.Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ α.α.
Φ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ
Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης