Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΤΕΒΕ 91/02.12.05 Διαδικασία εξαίρεσης των Ασφ/νων από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ ΤΕΒΕ


Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-12-2005 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΤΕΒΕ 91/02.12.05
Διαδικασία εξαίρεσης των Ασφ/νων από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ ΤΕΒΕ


Διαδικασία εξαίρεσης των Ασφ/νων από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ ΤΕΒΕ

Εγκύκλιος ΤΕΒΕ 91/2.12.2005


ΣΧΕΤ.: Εγκύκλιοι 46/92, 33/95, 46/95, 27/97, 19/98, 16/99 & 33/01


1.- Επειδή με την ακολουθούμενη έως τώρα διαδικασία εξαίρεσης από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ - ΤΕΒΕ των νέων ασφαλισμένων, έχει διαπιστωθεί αδυναμία ελέγχου της ασφαλιστικής εξέλιξης, των προσώπων αυτών από τις αρμόδιες περιφερειακές μας υπηρεσίες, για τον λόγο αυτό καθιερώνεται από 1.1.05 νέα διαδικασία εξαίρεσης ως ακολούθως:

Α. Νέοι ασφ/νοι που πληρούν ης προϋποθέσεις εξαίρεσης από την ημερομηνία έναρξης της ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ δραστηριότητας:

1.- Στην περίπτωση αυτή απαιτείται υποβολή αίτησης εξαίρεσης με συν/να: Βεβαίωση άρθρου 39 του Ν. 2084/92 του φορέα που είναι ήδη ασφ/νοι, ένσημα του άλλου φορέα, βεβαίωση εργοδότη (όταν πρόκειται για μισθωτή δραστηριότητα), καθώς και όλα τα στοιχεία που αφορούν την ασφαλιστέα στο Ταμείο μας δραστηριότητα (π.χ. μισθωτήριο επαγγ. Εδρας συστατικό ή τροποποιητικό εταιρείας, αστυνομική ταυτότητα κλπ).

Συντάσσεται από την υπηρεσία ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦ/ΝΟΥ, το οποίο συμπληρώνεται με βάση τα υποβληθέντα ατομικά στοιχεία και στοιχεία της επιχείρησης και χορηγείται αριθμός Μητρώου ασφ/νου με είδος εγγραφής 1 "αυτεπάγγελτη".

2.- Εφόσον από τον έλεγχο των στοιχείων που υπέβαλλε ο ενδιαφερόμενος προκύπτει συμπλήρωση των προϋποθέσεων εξαίρεσης, τότε στο δελτίο της αυτεπάγγελτης εγγραφής και στην θέση με την ένδειξη: Στοιχεία Αποδ. Εγγραφής θα αναγράφεται "ΕΞΑΙΡΕΣΗ - ΙΚΑ" ΄Η "ΕΞΑΙΡΕΣΗ - ΤΑΕ" κλπ. και θα δημιουργείται ατομικός αοφ/κός φάκελος, εντός του οποίου εκτός του δελτίου της αυτεπάγγελτης εγγραφής θα τοποθετούνται και όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν με την αίτηση εξαίρεσης.

3.- Η εξαίρεση θα δίδεται για ένα έτος από την ημερομηνία εγγραφής (αυτεπάγγελτης) και για την ανανέωσή της θα απαιτείται η προσκόμιση των ενσήμων, για την χρονική περίοδο που είχε εξαιρεθεί της ασφάλισης του ΟΑΕΕ- ΤΕΒΕ και σχετική βεβαίωση εργοδότη (όταν πρόκειται για μισθωτό) ή ασφαλιστικού φορέα (για αυτοαπασχολούμενο). προκειμένου να αποδεικνύει ότι συνεχίζεται η άλλη δραστηριότητά του.

4.- Εκτός του δελτίου αυτεπάγγελτης εγγραφής, θα συντάσσεται κατά την έκδοση της βεβαίωσης εξαίρεσης ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ με ημερομηνία διακοπής την ημερομηνία που έγινε η αυτεπάγγελτη εγγραφή, αιτία διακοπής την ένδειξη (4) που σημαίνει αλλαγή ασφ/κού φορέα και ημερομηνία επανεγγραφής, την ημερομηνία λήξης της εξαίρεσης (δηλ. ένα έτος από την ημερομηνία χορήγησης εξαίρεσης).

5.- Θα καταχωρηθούν στον Η/Υ και τα δύο δελτία, α) της αυτεπάγγελτης εγγραφής και

β) της μεταβολής προκειμένου να μην στέλνονται ταχυπληρωμές στον εξαιρούμενο. Δεν θα καταβληθεί ποσό εγγραφής και θα τεθεί στον ατομικό φάκελο και την ατομική καρτέλα η σφραγίδα με την ένδειξη "ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΑΡΘΡΟ 39 Ν. 2084/92 από ..... Έως........." και υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου που εξέδωσε την βεβαίωση.

Αντίγραφο της βεβαίωσης θα τοποθετείται εντός του ατομικού φακέλου.

6.- Με την λήξη της εξαίρεσης και εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν προσέλθει στην υπηρεσία για ανανέωση αυτής, θα εκδίδονται αυτόματα ταχυπληρωμές από την ημερομηνία που είχε δοθεί στο Δελτίο Μεταβολής ως ημερομηνία επανεγγραφής.

ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ μετά την συμπλήρωση των δύο δελτίων τα οποία διαβιβάζονται κατά την γνωστή διαδικασία στο Τμήμα Μητρώου η σφραγίδα εξαίρεσης που θα τοποθετείται στον ατομικό ασφ/κό φάκελο, θα τοποθετείται και στο βιβλιάριο εισφορών του ασφ/νου και στην ατομική του καρτέλα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος υποβολής ΠΕΕ και μηνύσεων σε πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών λόγω εξαίρεσης και επειδή πρέπει να γνωρίζουν οι επιμελητές εισπράξεων από ποια ημερομηνία και μετά θα πρέπει να επισκεφθούν τις επιχειρήσεις των προσώπων αυτών για την έναρξη καταβολής των εισφορών τους.

7.- Εάν ο ενδιαφερόμενος προσέλθει στην υπηρεσία πριν τη λήξη της εξαίρεσης και διαπιστωθεί από τα στοιχεία που προσκομίσει ότι δικαιούται συνέχιση της εξαίρεσης, εκδίδεται η σχετική βεβαίωση συνέχισης της εξαίρεσης, συντάσσεται δελτίο μεταβολής με ημερομηνία διακοπής -την ημερομηνία που έληξε η προηγούμενη εξαίρεση- και με ημερομηνία επανεγγραφής τη λήξη της νέας εξαίρεσης (ένα έτος μετά).

Αιτία διακοπής θα είναι πάλι η ένδειξη "4", θα τίθεται η σχετική σφραγίδα επί του ατομικού φακέλου της ατομικής καρτέλας και αντίγραφο της βεβαίωσης θα τοποθετείται εντός του ατομικού φακέλου.

Στα μη μηχανογραφικά Τμήματα θα τίθεται η σφραγίδα και στο ασφαλιστικό βιβλιάριο του ασφ/νου.

8.- Αντίθετα, εάν από τον έλεγχο των στοιχείων που θα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος, τα οποία θα υποβάλλονται πάντα με αίτησή του -διαπιστωθεί κενό ασφάλισης στον άλλο φορέα- εξαιρουμένων των χρόνων που αναφέρονται στο άρθρο 40 του Ν. 2084/92, εγκύκλ. Αρ. 71/04- τότε θα πρέπει η υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για μετατροπή της αυτεπάγγελτης σε εκούσια εγγραφή, την είσπραξη του ποσού εγγραφής, την συμπλήρωση Δελτίου Μεταβολών ασφ/νου, με μεταβολές στις ημερομηνίες διαγραφής - επανεγγραφής που θα καταχωρηθούν στον Η/Υ, ώστε να δημιουργηθούν αποδείξεις ταχυπληρωμών για το κενό χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία που δημιουργούνται προϋποθέσεις για νέα εξαίρεση και εφόσον δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την επανάληψη της ασφαλιστέας στον άλλο φορέα δραστηριότητας (δεύτερη δραστηριότητα).

Η αίτηση με τα νέα στοιχεία, οι βεβαιώσεις εξαίρεσης και επαναφοράς στην ασφάλιση, θα τοποθετούνται στον ατομικό φάκελο του ασφ/νου και επ' αυτού θα τίθενται οι σχετικές σφραγίδες.

Στα μη μηχανογραφικά τμήματα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις σφραγίδες εξαίρεσης που υπάρχουν στα ασφαλιστικά βιβλιάρια και την ατομική καρτέλα, ώστε να συμπληρωθεί δίπλα από την περίοδο εξαίρεσης "διόρθωση ως προς τις ημερομηνίες της εξαίρεσης", να αναγραφούν τα νέα διαστήματα εξαίρεσης, ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης με τον οποίο υπεβλήθησαν τα νεώτερα στοιχεία και να τεθεί υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου που έκανε την διόρθωση.

Β.- Νέοι ασφ/νοι που τους είχε χορηγηθεί εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ- ΤΕΒΕ και προσέρχονται στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ για συνέχιση της εξαίρεσης μετά την 1.1.05.

Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να ελεγχθούν τα ένσημα του άλλου φορέα, ο οποίος είχε επιλεγεί ως υποχρεωτικός φορέας ασφάλισης και εφόσον:

1.- Διαπιστωθεί διακοπή ασφάλισης από τον άλλο φορέα διαρκούσης της εξαίρεσης του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ και επανέναρξη δεύτερης δραστηριότητας για την οποία έχει συμπληρωθεί εξάμηνο από την ανάληψή της, τότε δεν χορηγείται βεβαίωση συνέχισης της εξαίρεσης -σχετική εγκύκλιος αρ. 33/01- αλλά ως πρώτος φορέας ο ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ έχει καταστεί υποχρεωτικός, συντάσσεται δελτίο εκούσιας εγγραφής ασφ/νου και ακολουθείται η διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγνώρισης χρόνου προεγγραφής από την ημερομηνία που διακόπηκε η ασφάλιση στον επιλεγέντα για πρώτη φορά ως υποχρεωτικό φορέα.

2.- Διαπιστωθεί διακοπή ασφάλισης από τον άλλο φορέα (π.χ. ΙΚΑ) διαρκούσης της εξαίρεσης ΤΕΒΕ και από την επανέναρξη της δεύτερης δραστηριότητας δεν έχει παρέλθει εξάμηνο, οπότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει εκ νέου εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, θα πρέπει να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για εκούσια εγγραφή του την ημέρα που θα ζητήσει την νέα εξαίρεση, αναγνωρίζοντας το κενό χρονικό διάστημα για το οποίο δεν είχαν καταβληθεί εισφορές στον επιλεγέντα υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης.

Στην συνέχεια θα συμπληρωθεί Δελτίο Μεταβολής Ασφαλισμένου με αιτία διακοπής "4" και επανεγγραφής από την ημερομηνία συμπλήρωσης ενός έτους από την εξαίρεση.

Θα χορηγηθεί στον ασφ/νο η σχετική βεβαίωση εξαίρεσης, θα τεθεί η σφραγίδα εξαίρεσης επί του ατομικού φακέλου και αντίγραφο της βεβαίωσης εξαίρεσης με όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα τοποθετηθούν εντός του ατομικού ασφ/κού του φακέλου.

Γ.- Nέοι ασφ/νοι που έχουν εγγραφεί στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ και συμπληρώνουν προϋποθέσεις εξαίρεσης.

Στις περιπτώσεις αυτές, έχει ήδη συνταχθεί Δελτίο Εκούσιας εγγραφής ασφ/νου, έχει καταβληθεί ποσό εγγραφής και έχουν καταβληθεί εισφορές προς το Ταμείο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δεύτερης δραστηριότητας.

Ο ασφ/νος μας πρέπει να υποβάλλει αίτηση εξαίρεσης με συν/να: Βεβαίωση του άρθρου 39 του Ν. 2084/92 από τον άλλο φορέα ασφάλισης, ένσημα που έχουν επικολληθεί για την άσκηση της β δραστηριότητας, βεβαίωση εργοδότη (όταν πρόκειται για μισθωτή δραστηριότητα) και Υ.Δ. του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει ποιο φορέα επιλέγει ως υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης.

Θα συμπληρωθεί Δελτίο Μεταβολής Ασφ/νου με την ένδειξη "4" και θα χορηγηθεί βεβαίωση εξαίρεσης -εφόσον δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την ανάληψη της β' δραστηριότητας- κατά τα ανωτέρω αναγραφόμενα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην εγκύκλιο της υπηρεσίας μας αρ. 33/01 αναφέρονται αναλυτικά οι διατάξεις που αφορούν τους νέους ασφ/νους και οι προϋποθέσεις εξαίρεσής τους από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ.

ΙΙ.- Διευκρινήσεις επί τεθέντων ερωτημάτων στην Γ.Γ.Κ.Α μετά το αρ. πρωτ.: Φ.10035/14693/617/8.9.04 έγγραφό τους.

Κάθε πρόσωπο που για οποιαδήποτε αιτία ασφαλίστηκε μέχρι 31.12.92 υποχρεωτικά σε κάποιο φορέα Κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ), καθώς και στο Δημόσιο με οποιαδήποτε ιδιότητα θεωρείται παλαιός ασφαλισμένος, ήτοι:

Παλαιοί ασφ/νοι θεωρούνται:

α) Όσοι έχουν ασφαλιστεί υποχρεωτικά σε οποιονδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης και Δημόσιο πλην ΟΓΑ μέχρι 31.12.92.

β) Τα πρόσωπα που ασφαλίστηκαν στο ΝΑΤ μέχρι 31.12.92 -για λόγους ίσης μεταχείρισης- ανεξάρτητα ότι το ΝΑ Τ ως υπαγόμενο στον έλεγχο και την εποπτεία του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας εξαιρείται των ρυθμίσεων του Ν. 2084/92.

γ) Οι συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας, πλην των συνταξιούχων ΟΓΑ (από ίδιο δικαίωμα).

δ) Οσοι τακτοποιούνται ασφαλιστικά για χρονικό διάστημα πριν την 1.1.93 (αναγνώριση χρόνου προς εγγραφής).

ε) Τα πρόσωπα (Έλληνες και αλλοδαποί) που έχουν ασφαλιστεί μέχρι 31.12.92 σε οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

στ) Οσοι έχουν προγενέστερη της 1.1.93 ασφάλιση σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης.

ζ) Οι Ελληνες υπήκοοι ή Ομογενείς οι εγκατεστημένοι στην αλλοδαπή που έχουν υπαχθεί μέχρι την 31.12.92 στον ειδικό λογαριασμό ασφάλισης Ελλήνων του εξωτερικού (αρθ. 1 του Ν. 1469/84), οι οποίοι επαναπατριζόμενοι αναλαμβάνουν εργασία ασφαλιστέα στο (ΚΑ μετά την 1.1.93.

η) Οι συνταξιούχοι από αλλοδαπό ασφαλιστικό φορέα Έλληνες υπήκοοι ή ομογενείς που ασφαλίζονται στον Κλάδο Ασθένειας του ΙΚΑ (άρθρο 21 του Ν. 1276/1982).

θ) Οι συνταξιούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και χωρών που η Ελλάδα έχει υπογράψει μαζί τους διμερή σύμβαση,

ι) Οσοι ασφαλίστηκαν μέχρι 31.12.92 στον ειδικό Λογαριασμό Αυτασφάλιση ς του άρθρου 36 του Ν. 1902/90.

κ) Οσοι ασφαλίστηκαν πριν την 1.1.93 στο ΙΚΑ για τον Κλάδο ατυχήματος και μόνο.

Αυτές οι περιπτώσεις είναι:

1.-Οι εκπαιδευόμενοι στα Ινστιτούτα επαγγελματικής Κατάρτισης και οι σπουδαστές τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησής τους.

2.- Οι ανήλικοι τρόφιμοι του Κρατικού αναμορφωτικού καταστήματος στον Κορυδαλλό.

3.- Οι κρατούμενοι που εργάζονταν στο αρτοποιείο της κεντρικής αποθήκης υλικού φυλακών.

4.- Οι κρατούμενοι που εργάζονταν στις αγροτικές φυλακές και τα εργαστήρια της Κεντρικής φυλακής γυναικών Κορυδαλλού.

5.- Οι κρατούμενοι που εργάζονταν στο βιβλιοδετείο της Δικαστικής Φυλακής Κορυδαλλού.

6.- Οι τρόφιμοι Ιδρυμάτων Προστασίας Απροσάρμοστων παιδιών (κατά το χρόνο της πρακτικής άσκησης σε εργοδότη του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα).

7.- Οι φοιτητές της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ και Τμημάτων βιολογίας ίων Α.Ε.Ι της ημεδαπής κατά τον χρόνο της πρακτικής άσκησής τους.

8.- Οι μαθητές ναυτικών Σχολών Μηχανικών και οι μαθητές -τεχνίτες των ΜΟΜΑ (ΣΥΚΕΑ).

Νέοι ασφ/νοι θεωρούνται:

α) Οσοι ασφαλίστηκαν μετά την 1.1.93 σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό τομέα της χώρας μας ή της αλλοδαπής, καθώς και στο Δημόσιο.

β) Οσοι έχουν ασφαλιστεί πριν την 1.1.93 μόνο στον ΟΓΑ, καθώς και οι συντ/χοι του Οργανισμού αυτού.

γ) Οι συντ/χοι θανάτου (χήρα, παιδιά) που δεν έχουν ασφαλιστεί πριν την 1.1.93 εξ ιδίας εργασίας.

δ) Οι αλλοδαποί τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε και χωρών με τις οποίες υπάρχουν συμβάσεις), εφόσον αναλάβουν εργασία για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά την 1.1.93.

ε) Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ, ΙΚΑ ή άλλου φορέα πλην ΟΓΑ που τους απορρίφθηκε αίτημα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης περιόδου πριν την 1.1.93.

στ) Οσοι απογράφηκαν στο ΙΚΑ πριν την 1.1.93 όχι για να ασφαλιστούν, λόγω παροχής εργασίας ασφαλιστέας στο Ίδρυμα, αλλά προκειμένου να επιδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ (χορήγηση χρηματικού βοηθήματος αρθρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1545/1985, άρθρα 23 παρ. 1 του Ν. 1483/1984).

Σε κάθε περίπτωση για την εφαρμογή του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992, όπως ισχύει σήμερα, για να χορηγηθεί βεβαίωση εξαίρεσης από τον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ θα πρέπει να προσκομίζεται ανάλογη βεβαίωση από τον άλλο φορέα ασφάλισης από την οποία να προκύπτει ότι υπάγεται στις εν λόγω διατάξεις.

Στις περιπτώσεις ασφ/νων στο ΙΚΑ, οι οποίοι πριν την ασφάλισή τους στον ΟΑΕΕ- ΤΕΒΕ, έχουν απογραφεί στα Μητρώα ΙΚΑ ή έχουν εκδόσει καρτέλα ασφάλισης πριν την 1.1.93 ενώ τα επικολληθέντα ένσημα είναι μετά την 1.1.93 θα ζητείται από τις υπηρεσίες μας σχετική βεβαίωση ΙΚΑ με την οποία θα διευκρινίζεται εάν πρόκειται για παλαιό ή νέο ασφ/νο και σύμφωνα με την απάντηση ΙΚΑ θα εγγράφεται στον ΟΑΕΕ- ΤΕΒΕ με τον ίδιο χαρακτηρισμό.

2.- Επιλογή ασφαλιστικού φορέα σε περίπτωση μειωμένης ή εποχιακής απασχόλησης που τα ημερομίσθια υπολογίζονται σε όλο το έτος (π.χ. ρητινοσυλλέκτες). (έγγρ. Γ.Γ.Κ.Α αρ. Φ10035/8781/370/04)

Οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/ 92, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 2556/97, έχουν εφαρμογή σε όλους τους ασφαλισμένους όλων των ασφαλιστικών Οργανισμών, ανεξάρτητα από το αν παρέχουν πλήρη ή μειωμένη απασχόληση (ωρομίσθιοι καθηγητές, ρητινοσυλλέκτες κ.λπ.).

3.- Επιλογή φορέα ασφάλισης σε περίπτωση αυτασφάλισης σε ένα φορέα (ΙΚΑ) και υποχρεωτικής στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ), λόγω άσκησης δραστηριότητας.

Προαιρετική ασφάλιση, σε περίπτωση που κάποιος νέος ασφ/νος εργάζεται, γίνεται μόνο σε περίπτωση συνδρομής των Προϋποθέσεων του άρθρου 39 του Ν. 2084/92, δηλ. όταν κάποιος ασκεί δύο διαφορετικές εργασίες ασφαλιστέες σε δύο διαφορετικούς φορείς, οπότε ασφαλίζεται υποχρεωτικά μόνο στον ένα και προαιρετικά στον δεύτερο φορέα.

Εάν δεν υπάρχουν δύο δραστηριότητες ασφαλιστέες σε διαφορετικούς φορείς δεν μπορεί να γίνει επιλογή φορέα ασφάλισης.

4.- Εγγραφή στα Μητρώα ασφ/νων του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ από 16.12.92 έως 31.12.92 - χαρακτηρισμός αυτών (έγγραφα Γ.Γ.Κ.Α αρ. Φ. 10035/10640/435/03 και Φ. 10035/5103/ 204/04).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2084/92 και τις εγκύκλιες οδηγίες που έχουν δοθεί, τα πρόσωπα που έχουν εισέλθει στην παραγωγική διαδικασία (έχουν πρωτοασφαλιστεί μέχρι 31.12.92, θεωρούνται "παλαιοί ασφ/νοι".

Για το χαρακτηρισμό αυτό, λαμβάνεται ως αφετηρία η εγγραφή στα Μητρώα ασφ/νων του αρμόδιου Οργανισμού, ο οποίος από τη στιγμή της εγγραφής αναλαμβάνει την παρακολούθηση της ασφάλισης του ενδιαφερομένου και της καταβολής των εισφορών του, όπως ορίζεται στις καταστατικές διατάξεις.

Συνεπώς οι ασφ/νοι του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ με ημερομηνία εγγραφής στον φορέα μετά τις 16.12.92 (όπου για τον 12/92 δεν είναι απαιτητή η εισφορά) θεωρούνται παλαιοί, δεδομένου ότι από την ασφάλισή τους αυτή γεννάται δικαίωμα συνταξιοδοτικό (π.χ. λόγω εργατικού ατυχήματος).

Σε περίπτωση εγγραφής στα Μητρώα πριν την 1.1.93 και διαγραφής αφ' ης απεγράφη, δηλ. από την ίδια ημερομηνία που είχε εγγραφεί δεν θεωρείται παλαιός ασφ/νος.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης