Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Π.Α.Θ. αριθμ. 77/1/30.5.2013 Όροι και προϋποθέσεις για την ρύθμιση οφειλών σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση προς πιστωτικά ιδρύματα που έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-06-2013 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Ε.Π.Α.Θ. αριθμ. 77/1/30.5.2013
Όροι και προϋποθέσεις για την ρύθμιση οφειλών σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση προς πιστωτικά ιδρύματα που έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση


Αριθμ. 77/1/30.5.2013

(ΦΕΚ Β' 1492/19-06-2013)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

β) το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81), σε συνδυασμό με την πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20−12−2012 (ΦΕΚ Β΄ 3410), όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄178), όπως ισχύει, και ιδίως την παράγραφο 2 αυτού,

δ) την απόφαση της 21/2/4.11.2011 «Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 2498), όπως ισχύει,

ε) το από 28.5.2013 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικών Ιδρυμάτων,

στ) την αναγκαιότητα για την θέσπιση προϋποθέσεων με σκοπό την ευχερέστερη, εκ μέρους του ειδικού εκκαθαριστή, διαχείριση των οφειλών σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση που έχουν περιέλθει στο υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα, με ενιαία κριτήρια και γνώμονα την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος μέσω της μεγιστοποίησης της παρούσας αξίας ανάκτησης,

ζ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει τα εξής:

Άρθρο 1
Παροχή ευχέρειας συνομολόγησης ρυθμίσεων στον ειδικό εκκαθαριστή

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται, με απόφαση της, να παρέχει στον ειδικό εκκαθαριστή την ευχέρεια να συνομολογεί νέες ή πρόσθετες συμβάσεις ρυθμίσεων οφειλών, στις οποίες σε κάθε περίπτωση δεν χωρεί μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου και οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την παράταση του χρόνου αποπληρωμής, τη χορήγηση προνομιακών περιόδων, τη δυνατότητα περιοδικών πληρωμών, την μεταβολή επιτοκίου καθώς και την τυχόν έκπτωση τόκων και εξόδων απαίτησης από δάνεια σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση τα οποία έχουν περιέλθει στο υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα. Στις υπό ρύθμιση οφειλές συμπεριλαμβάνεται η μετατροπή αλληλόχρεων λογαριασμών σε δάνεια τακτής λήξης. Σε κάθε περίπτωση, ο ειδικός εκκαθαριστής δεν μπορεί να εκταμιεύει ποσά προς εξυπηρέτηση συμβάσεων πιστοδοτήσεων.

2. Η κατά τα ανωτέρω απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος λαμβάνεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του ειδικού εκκαθαριστή, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απογραφής που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της απόφασης ΕΠΑΘ 21/2/4.11.2011.

Άρθρο 2
Συνομολόγηση ρυθμίσεων από τον ειδικό εκκαθαριστή

1. Προϋπόθεση για τη συνομολόγηση νέων ή πρόσθετων συμβάσεων ρυθμίσεων οφειλών κατά το άρθρο 1 είναι η υποβολή από τον ειδικό εκκαθαριστή, αμελλητί μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, και η έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος σχεδίου στρατηγικής, με την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 1. Το σχέδιο περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον, τα κατωτέρω, για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, μετά την πάροδο του οποίου ακολουθείται, αν συντρέχει περίπτωση, η ίδια διαδικασία:

α) την ανάλυση, αξιολόγηση και κατάτμηση (segmantation) του χαρτοφυλακίου δανείων από τον ειδικό εκκαθαριστή, ώστε να προσδιορίζονται τα τμήματα χαρτοφυλακίου επί των οποίων μπορεί να εφαρμόζεται η ευχέρεια ρύθμισης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1. Για την αξιολόγηση και κατάτμηση του χαρτοφυλακίου δανείων λαμβάνονται, σε κάθε περίπτωση, υπόψη οι εξασφαλίσεις των πιστώσεων.

β) Τους ανά τρίμηνο στόχους του ειδικού εκκαθαριστή ως προς την συγκέντρωση εισπράξεων, για τα δάνεια που βρίσκονται τόσο σε προσωρινή όσο και σε οριστική καθυστέρηση,

γ) το γενικό περιεχόμενο των νέων ή πρόσθετων συμβάσεων που ο ειδικός εκκαθαριστής προτίθεται να συνομολογήσει προς επίτευξη των υπό β) στόχων και την εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων πλαισίων συμβάσεων στη βάση της κατάτμησης του χαρτοφυλακίου δανείων,

δ) τις διαδικασίες που θα διέπουν την επιδίωξη της συνομολόγησης των εν λόγω συμβάσεων και την συνακόλουθη επανέναρξη είσπραξης των απαιτήσεων,

ε) τις πολιτικές εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων σε τρίτους (π.χ. περιοχές έργου, επιλογές παρόχου), με αναφορά στο περιεχόμενο των οικείων συμβάσεων (διαδικασίες ελέγχου, ποιότητα αναμενόμενων υπηρεσιών),

στ) τυχόν μεταβολές στο προγενέστερο σχέδιο στρατηγικής, και

ζ) την πιθανή αναγκαιότητα για τροποποίηση των προτεραιοτήτων της ειδικής εκκαθάρισης.

2.α) Με το πέρας εκάστου τριμήνου, ο ειδικός εκκαθαριστής υποχρεούται να υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος απολογισμό εφαρμογής της στρατηγικής για την οποία έλαβε έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την παράγραφο 1. Ο απολογισμός περιλαμβάνει τα εξής:

i) Το μέτρο επίτευξης των στόχων συγκέντρωσης εισπράξεων όπως περιγράφονται στο άρθρο 2, παράγραφος (β) και παράγραφος (γ),

ii) την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που περιγράφονται στο άρθρο 2, παράγραφος (δ) καθώς και προτάσεις για τη λήψη διορθωτικών μέτρων, εφόσον απαιτείται και

iii) την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τρίτων βάσει του άρθρου 2, παράγραφος (ε).

2. β) Ο ειδικός εκκαθαριστής υποβάλλει μηνιαίες αναφορές για την υπό υλοποίηση εγκεκριμένη στρατηγική του μέσω πίνακα που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Ο ειδικός εκκαθαριστής μπορεί να συνάπτει σύμφωνα με την παράγραφο 1, χωρίς άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, νέες ή πρόσθετες συμβάσεις επί οφειλών συνολικού ύψους μέχρι διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 250.000) ανά οφειλέτη, στον καθορισμό του ύψους της οποίας συνυπολογίζονται τόσο η απαίτηση κεφαλαίου όσο και οι τυχόν παρεπόμενες απαιτήσεις για τόκους και έξοδα, μη συμπεριλαμβανομένων των εξωλογιστικών τόκων. Το όριο του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται επί του αθροίσματος των απαιτήσεων κατά του ίδιου οφειλέτη από όλες τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με αυτόν. Η νέα ή πρόσθετη σύμβαση έχει ως αντικείμενο τη ρύθμιση του συνόλου των δανειακών απαιτήσεων κατά του ίδιου οφειλέτη, έστω και αν με αυτόν έχουν συναφθεί περισσότερες της μίας συμβάσεις δανείων.

4. Ο ειδικός εκκαθαριστής δύναται να συνομολογεί συμβάσεις οι οποίες αφορούν συνολικό ποσό απαίτησης που υπερβαίνει το όριο της παραγράφου 3, κατόπιν άδειας της Τράπεζας της Ελλάδος. Προς τούτο ο ειδικός εκκαθαριστής υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος αίτημα, που περιλαμβάνει πρόταση για το ακριβές περιεχόμενο της σκοπούμενης νέας ή πρόσθετης σύμβασης προς ρύθμιση της οφειλής, συνοδευόμενη από το ιστορικό της οφειλής, και ανάλυση, από την οποία προκύπτει ότι η ρύθμιση μεγιστοποιεί την εκτιμώμενη αξία ανάκτησης και είναι συμβατή με το κατά τα ανωτέρω ήδη εγκεκριμένο σχέδιο στρατηγικής.

Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις

1. Διευκρινίζεται ότι δεν χωρεί άφεση χρέους βάσει της παρούσας, πέραν της έκπτωσης τόκων και εξόδων απαίτησης κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1.

2. Τυχόν ενήμερες οφειλές καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της παρούσας, εξομοιούμενες με τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2, έως το όριο που εκεί προβλέπεται και χωρίς να απαιτείται προς τούτο η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 1. Οφειλές που υπερβαίνουν το όριο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 εξομοιούνται με τις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2.

3. Η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, δύναται να παρέχει προς τους ειδικούς εκκαθαριστές οδηγίες που αφορούν την εφαρμογή της παρούσας και ιδίως τα κριτήρια που καθορίζουν τη δυνατότητα ένταξης απαιτήσεων στην ευχέρεια της παρούσας, καθώς και τους όρους ως προς τους οποίους είναι αποδεκτό να τροποποιούνται οι σχετικές συμβάσεις ανά τύπο απαίτησης (όπως, ενδεικτικά: στεγαστικά, καταναλωτικά, επιχειρηματικά δάνεια κ.λπ.) και κατάσταση ενημερότητας.

4. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος να καθορίζει τον μορφότυπο του πίνακα για τις μηνιαίες αναφορές κατά την περ. β) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και να παρέχει οδηγίες για τη συμπλήρωσή του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης