Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. ΙΕ/10493/2083/22.3.2006 Καθορισμός απαραιτήτων δικαιολογητικών για την αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών των αλλοδαπών εταιρειών που λειτουργούσαν στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-03-2006 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. ΙΕ/10493/2083/22.3.2006
Καθορισμός απαραιτήτων δικαιολογητικών για την αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών των αλλοδαπών εταιρειών που λειτουργούσαν στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967.

Αριθμ. ΙΕ/10493/2083 (2)
Καθορισμός απαραιτήτων δικαιολογητικών για την αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών των αλλοδαπών εταιρειών που  λειτουργούσαν στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
β. Το π.δ. 81/21.3.2002 (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
γ. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 1432/Β/14.10.2005).
δ. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», (ΦΕΚ 132 Α/1967) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3427/2005 κεφάλαιο ΣΤ (ΦΕΚ 312 Α΄/27.12.2005).
ε. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α1), όπως ισχύει, αποφασίζουμε:


ΑΡΘΡΟ 1
1. Οι αλλοδαπές εταιρείες του α.ν. 89/1967 που λειτουργούσαν στην Ελλάδα στις 31.12.2005, προκειμένου να ζητήσουν την αποδέσμευση των κατατεθειμένων εγγυητικών τους επιστολών, οφείλουν να υποβάλουν στην Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, πιστοποιητικά από τις παρακάτω Δημόσιες Αρχές:
α. Από την οικεία Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγεται η εταιρεία, ότι η εταιρεία δεν έχει φορολογική εκκρεμότητα για τη φορολογική περίοδο μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2005. Βάσει της υπ’ αριθμ. 1022 ΠΟΛ (αριθμ. 1013874/390/ΔΜ/9.2.2006) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων, ο σχετικός τακτικός έλεγχος της οικείας Δ.Ο.Υ. θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή των σχετικών αιτήσεων εκ μέρους των ενδιαφερομένων εταιρειών, και β. Από τη Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής (Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ότι ουδεμία οικονομική οφειλή υπάρχει εις βάρος της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Επιβατικά αυτοκίνητα και είδη οικοσκευής των αλλοδαπών υπαλλήλων των εν λόγω εταιρειών που είχαν εισαχθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του α.ν. 89/1967 θα πρέπει να τακτοποιηθούν βάσει των οριζομένων στο άρθρο 32 του ν. 3427/2005, το αργότερο μέχρι 28.6.2006.

2. Βάσει του άρθρου 35 του ν. 3427/2005 όλες οι ατομικές διοικητικές πράξεις που είχαν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του α.ν. 89/1967 καταργήθηκαν από 1.1.2006. Συνεπώς οι εμπλεκόμενες στην εφαρμογή των παραπάνω ρυθμίσεων Δημόσιες Υπηρεσίες, δεν θα ζητούν απόφαση ανάκλησης της εγκριτικής αδείας ή ΦΕΚ των ενδιαφερομένων εταιρειών.

ΑΡΘΡΟ 2
1. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης