Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1129/4.5.1998 Αναπροσαρμογή του ύψους των οφειλών προς το Δημόσιο για τη λήψη του μέτρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ.


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-05-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1129/4.5.1998
Αναπροσαρμογή του ύψους των οφειλών προς το Δημόσιο για τη λήψη του μέτρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ.


Αθήνα 4 Μαΐου 1998
Αριθ.Πρωτ.: 1055543/2650-17/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.05/05/1998/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1129

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή του ύψους των οφειλών προς το Δημόσιο για τη λήψη του μέτρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα σε 50.000.000 δραχμές.

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 1046787/1722/0016/10.4.1998 (ΦΕΚ 416/Β'/ /5.5.1998) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που ισχύει από 1.5.1998. Με την απόφαση αυτή αναπροσαρμόστηκε το ύψος των οφειλών προς το Δημόσιο, για τη λήψη του μέτρου της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ. Η αναπροσαρμογή αυτή αφορά όλες τις κατηγορίες των οφειλών προς το Δημόσιο (οφειλές Φυσικών Προσώπων, οφειλές Νομικών Προσώπων, οφειλές προς Τελωνεία κ.λπ.).
Απαγορεύσεις εξόδου από τη Χώρα Ελλήνων υπηκόων, που έχουν ληφθεί (από ΔΟΥ ή Τελωνεία) για ποσά βασικών οφειλών προς το Δημόσιο μικρότερα των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δρχ., αίρονται από την ημερομηνία ισχύος της απόφασης (1.5.1998).
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι υπ' αριθ. 58403/38346/3.6.1986 (ΦΕΚ 527/Β'/1986) και 2036208/5243-17/0016/31.5.1990 (ΦΕΚ 385/Β'/1990) αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομικών, που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του Ν.395/1976 και του άρθρου 27 του Ν.1882/1990, αντίστοιχα.
Σημειώνουμε ότι και στην περίπτωση που έχει ληφθεί το μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα, για οφειλές μεγαλύτερες του ανωτέρω καθοριζομένου ορίου, η άρση του είναι υποχρεωτική, εφόσον προσκομιστούν στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι υπάρχει περιουσία, η οποία, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών βαρών και υποχρεώσεων, καλύπτει με την αξία της, κατά την κρίση του οργάνου που ζήτησε την απαγόρευση, τα χρέη προς το Δημόσιο με όλες τις επιβαρύνσεις τους.


Αναπροσαρμογή του ύψους των οφειλών προς το Δημόσιο για τη λήψη του μέτρου της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα 1046787/1722/0016/10.4.1998

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.395/1976 "περί απαγορεύσεως εξόδου εκ της χώρας ένεκα χρεών προς το Δημόσιο", ειδικά δε της παρ. 3 του άρθρου 1 αυτού, σύμφωνα με τις οποίες δύνανται να μεταβάλλονται τα εκάστοτε ισχύοντα ποσά δι' αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.1882/1996 "περί απαγορεύσεως εξόδου από τη Χώρα εκπροσώπων νομικών προσώπων", ειδικά δε του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου αυτού, σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να μεταβάλλεται το ύψος των χρεών για το οποίο λαμβάνεται το μέτρο αυτό, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

3. Τις υπ' αριθ. 58403/38346/3.6.1986 (ΦΕΚ 527/Β'/1986) και 2036208/5243-17/31.5.1990 (ΦΕΚ 385/Β'/1990) αποφάσεις μας, που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση των αναφερόμενων νόμων και με τις οποίες καθορίστηκε το ύψος των οφειλών προς το Δημόσιο άνω του οποίου επιτρέπεται η λήψη του μέτρου της απαγόρευσης εξόδου
από τη Χώρα Ελλήνων υπηκόων, τόσο για οφειλές Φυσικών Προσώπων, όσο και για οφειλές Νομικών Προσώπων, καθώς και για οφειλές από τελωνειακά έσοδα.

4. Την υπ' αριθ. 1106544/7010/0016/9.8.1993 (ΦΕΚ 648/Β'/30.8.1993) απόφασή μας, με την οποία καθορίστηκε το ύψος των οφειλών προς το Δημόσιο, που αναφέρονται στις παραπάνω αποφάσεις, άνω του οποίου επιτρέπεται η λήψη του μέτρου της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα Ελλήνων υπηκόων και για όλες τις κατηγορίες των
οφειλών σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ.

5. Την ανάγκη αναπροσαρμογής του ποσού αυτού.

6. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/7.10.1996) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε το ύψος των οφειλών προς το Δημόσιο που αναφέρονται στην παρ. 1 της υπ' αριθ. 58403/38346/3.6.1986 (ΦΕΚ 527/Β'/1986) απόφασής μας, καθώς και στην παράγραφο 2, περ. 1 της υπ' αριθ. 2036208/5243-17/31.5.1990 (ΦΕΚ 385/Β'/1990) απόφασής μας, άνω του οποίου επιτρέπεται η λήψη του μέτρου της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα Ελλήνων υπηκόων και για όλες τις κατηγορίες των οφειλών σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ. Απαγορεύσεις εξόδου από τη Χώρα Ελλήνων υπηκόων που έχουν ληφθεί για ποσά
βασικών οφειλών προς το Δημόσιο μικρότερα του ανωτέρω καθοριζομένου ορίου, αίρονται από την ημερομηνία ισχύος της απόφασής μας αυτής.

Η απόφαση αυτή, που δεν δημιουργεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό και ισχύει από 1.5.1998, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης