1100135/1219/0006Δ/13.11.2006

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1008564/110/0006Δ/25.1.2006 (ΦΕΚ 163/Β΄/13.2.2006) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, για την εξαίρεση εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων.

13 Νοέ 2006

Taxheaven.gr
ΦΕΚ B 1718/24.11.2006

 
Αριθμ. 1100135/1219/0006Δ

1100135

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1008564/110/0006Δ/25.1.2006 (ΦΕΚ 163/Β΄/13.2.2006) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, για την εξαίρεση εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α΄/2005) «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων», με τις οποίες συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/1999), με τις οποίες μπορεί να ορίζεται εξαίρεση εγγράφων ή διαδικασιών, από τις ρυθμίσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού του ως άνω νόμου.
2. Τους ειδικούς λόγους που επιβάλλουν την εξαίρεση εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων.
3. Την υπ’ αριθμ. 1008564/110/0006Δ/25.1.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Εξαίρεση εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων» και την ανάγκη συμπλήρωσης της περίπτωσης 5 αυτής και με άλλες περιπτώσεις εγγράφων και διαδικασιών.
4. Το αριθ. 1034712/2612/582/Α0014/20.4.2006 έγγραφο της Δ/νσης Φ.Π.Α. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με το οποίο προτείνεται η συμπλήρωση της παραπάνω Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών και με άλλες περιπτώσεις εγγράφων και διαδικασιών, του τομέα αρμοδιότητάς της.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ Φ1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527/ Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε την περίπτωση 5 της υπ’ αριθμ. 1008564/110/0006Δ/25.1.2006 (ΦΕΚ 163/Β΄/13.2.2006) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Εξαίρεση εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων», ως εξής:

ΕΓΓΡΑΦΑ Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
5. Η επικύρωση αντιγράφων των Ανακεφαλαιωτι¬κών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων (Έντυπο Φ4 TAXIS), των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων (Έντυπο Φ5 TAXIS), των Περιοδικών δηλώ¬σεων Φ.Π.Α. (Έντυπο Φ2 TAXIS και Έντυπο Φ3 TAXIS), της Εκκαθαριστικής Δήλωσης (Έντυπο Φ1 TAXIS), της Ειδικής Δήλωσης Φ.Π.Α., καθώς και των Ειδικών Εντύπων Κόστους Οικοδομών, Προϋπολογιστικών και Απολογι¬στικών, η οποία γίνεται μόνο από την οικεία Δ.Ο.Υ. όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπα αυτών των Δηλώσεων και Εντύπων.
Ακριβή αντίγραφα από τα αντίγραφα των παραπάνω Πινάκων, Δηλώσεων και Εντύπων, που έχουν εκδοθεί και επικυρωθεί από την οικεία Δ.Ο.Υ., επικυρώνονται από όλες τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
Οι πίνακες και οι δηλώσεις υποβάλλονται είτε ηλε¬κτρονικά, είτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, από τον υπόχρεο σε φόρο και ενδεχομένως το αντίγραφο, το οποίο αυτός προσκομίζει για επικύρωση, να διαφέρει, ως προς το περιεχόμενο, από τους αρχικώς υποβληθέντες πίνακες και δηλώσεις.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2006


Taxheaven.gr