Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ70/66/20.6.2013

Οδηγίες σχετικά με τη διακοπή της χορήγησης της παροχής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013 στις περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι δεν κρίθηκαν ανάπηροι από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. κατά την έννοια του εδ. γ΄ της περ. 5 της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 1902/90

20 Ιούν 2013

Taxheaven.gr
Αθήνα, 20 . 6 . 2013
Αριθ. Πρωτ.Σ70/66

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) 
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215185
e-mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θ Ε Μ Α: «Οδηγίες σχετικά με τη διακοπή της χορήγησης της παροχής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013 στις περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι δεν κρίθηκαν ανάπηροι από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. κατά την έννοια του εδ. γ΄ της περ. 5 της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 1902/90.»

Σχετ.: Η εγκύκλιο 29/13.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013 που κοινοποιήθηκαν με την ανωτέρω εγκύκλιο, εάν κριθεί οριστικά από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ότι οι συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση αυτή δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν ποσοστό αναπηρίας μικρότερο από 67%, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται διά συμψηφισμού άτοκα, με μηνιαία παρακράτηση ποσοστού 20% επί των τυχόν χορηγούμενων συνταξιοδοτικών παροχών. Στην περίπτωση όμως που δεν χορηγούνται συνταξιοδοτικές παροχές, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην εγκύκλιο 29/13, σχετική επιφύλαξη διατυπώνεται στην Απόφαση Διευθυντή με την οποία χορηγείται η συγκεκριμένη παροχή που προβλέπεται από τις εν λόγω διατάξεις,

Προκειμένου να εφαρμοστεί αμέσως η πρόβλεψη της διάταξης αυτής σχετικά με την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. θα αποστείλει στις υπηρεσίες πληρωμής συντάξεων αρχείο συνταξιούχων οι οποίοι δεν κρίθηκαν ανάπηροι από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. (κατά την έννοια του εδ. γ΄ της περ. 5 της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 1902/1990) προκειμένου να διαβιβαστεί αμέσως στην αρμόδια υπηρεσία Απονομής συντάξεων και να εκδοθεί κατά προτεραιότητα Απόφαση Διευθυντή σχετικά με τη διακοπή του δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και την αναζήτηση -σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.- των ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως δυνάμει της Απόφασης Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013.

Επίσης, εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στις περιπτώσεις που το δικαίωμα σε σύνταξη λόγω αναπηρίας μετά την έκδοση οριστικής γνωμάτευσης από τις επιτροπές ΚΕΠΑ λήγει σε χρονικό σημείο που συμπίπτει με τη χορήγηση της παροχής του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013. Όσον αφορά τη μηχανογραφική αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, θα ενημερωθείτε συνολικά από τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης.

Οι Διευθυντές των Υποκαταστημάτων καθίστανται υπεύθυνοι για την ενυπόγραφη ενημέρωση των υπαλλήλων των υπηρεσιών Απονομής και Πληρωμής Συντάξεων, καθώς και για την άμεση διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών, προκειμένου, αφενός, να αποφευχθεί η συνέχιση της χορήγησης της παροχής που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013 στις περιπτώσεις που έχει οριστικά κριθεί ότι δεν υπάρχει δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ελλείψει συντάξιμου ποσοστού (<50%) και, αφετέρου, να επιστραφούν το ταχύτερο δυνατό τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι ήδη βρίσκεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των Διευθυντών το αρχείο της επόμενης πληρωμής της εν λόγω παροχής, που διατέθηκε από την Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών ΟΠΣ.Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Taxheaven.gr