Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 2/55709/0022/6.6.2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 2/17127/0022/28.2.2012 (ΦΕΚ 498 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-06-2013 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 2/55709/0022/6.6.2013
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 2/17127/0022/28.2.2012 (ΦΕΚ 498 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης

Αθήνα, 6/6 /2013
οικ.2/55709/0022

(ΦΕΚ Β' 1398/07-06-2013)

ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
101 65 – Αθήνα
Πληροφορίες: Ε.Κολοβελώνη
Τηλέφωνο: 210 33 38 237
Fax: 210 33 38 208

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’αρ. οικ. 2/17127/0022/28.2.2012 (ΦΕΚ 498 Β΄) K.Y.A.»

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 226).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/17127/0022/28.2.2012 (ΦΕΚ 498 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό αποδοχών του ειδικού επιστημονικού προσωπικού και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών ή Ρυθμιστικών Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

5. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).

6. Την υπ’ αριθμ. 2/85127/0022/22.11.2012 εγκύκλιο της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επί της περ. 2 της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄).

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Η παράγραφος 5 της υπ’ αριθμ. οικ. 2/17127/0022/28.2.2012 (ΦΕΚ 498 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18, 19 και 20 του Ν. 4024/2011, εφαρμόζονται και σε ότι αφορά τις αποδοχές του προσωπικού της παραγράφου 1.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 2/17127/0022/28.2.2012 (ΦΕΚ 498 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από 31.10.2012, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛ. ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΤΩΝIΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης