Αριθμ. Δ6Α 1092694 ΕΞ 6.6.2013

Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1133106ΕΞ2011/21-9-2011 (Β' 2187) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και ανακαθορισμός καθ' ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ Α' και Β' Τάξεως

6 Ιούν 2013

Taxheaven.gr
Αριθμ. Δ6Α 1092694ΕΞ2013

(ΦΕΚ Β' 1404/10-06-2013)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις:

α) Της υποπαραγράφου γ' της παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α' 180), όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 (Α' 14), συμπληρώθηκε με εδάφιο β' με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4141/2013 (Α'81), το οποίο αντικαταστήθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α' 107) και των υποπαραγράφων δ' και στ' της ίδιας παραγράφου.

β) της παραγράφου 13 και της υποπαραγράφου β' της παρ. 15 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011.

γ) των υποπαραγράφων δ' και ε' της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013, όπως προστέθηκε με την περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013.

δ) της παρ. 3 του άρθρου 60 του Ν. 3283/2004 (Α' 210) «Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις»

ε) Του Π.Δ. 551/1988 (Α'259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως ισχύει.

στ) Του Π.Δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Π.Δ. 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

ζ) Της Υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α'222), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 4141/2013.

η) Του Π.Δ. 16/1989 (Α' 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως ισχύει.

θ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α'98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. - Την αριθ. Δ6Α 1109388 ΕΞ 2.8.2011 (Β' 1801) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων «Λογιστικού» των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και ανακαθορισμός καθ' ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων Δ.Ο.Υ. Α' και Β' τάξεως».

3. - Την αριθ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 21.9.2011 (Β' 2187) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και ανακαθορισμός καθ' ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ Α' & Β' Τάξεως», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1148245 ΕΞ 31.10.2011 (Β'2569) και Δ6Α 1166057 ΕΞ 30.11.2011 (Β' 2785) όμοιες.

4. - Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ6Α 1131253 ΕΞ 20.9.2011 (Β' 2111), Δ6Α 1133062 ΕΞ 21.9.2011 (Β' 2241), Δ6Α 1159129 ΕΞ 21.11.2011 (Β'2739), Δ6Α 1133220 ΕΞ2012/24-2-2012 (Β' 465), Δ6Α 1130258 ΕΞ 20.9.2012 (Β' 2552), Δ6Α 1144678 ΕΞ 19.10.2012 (Β' 2828), Δ6Α 1144680 ΕΞ 19.10.2012 (Β' 2828), Δ6Α 1004645 ΕΞ 10.1.2013 (Β'22) και Δ6Α 1044519 ΕΞ 12.3.2013 (Β'567), περί αναστολής λειτουργίας Δ.Ο.Υ.

5. - Το αριθ. ΔΟΑ/Φ. 4.2/οικ 14843/27-05-2013 έγγραφο, με το οποίο εκφράζεται η γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. - Το αριθ. 560/03-06-2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

7. - Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28-1-2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»

8. - Την ανάγκη μεταφοράς εξ' ολοκλήρου ή μέρους των αρμοδιοτήτων Τμημάτων και Γραφείων Δ.Ο.Υ. Α' και Β' τάξεως, σε άλλη Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία υπηρεσιών ως προς την άσκηση του ελέγχου και την αναγκαστική είσπραξη.

9. - Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν της αναφερθείσας στο αριθ. 560/03-06-2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

αποφασίζουμε:

I. Τροποποιούμε την αριθ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 21.9.2011 (Β' 2187) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και ανακαθορισμός καθ' ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ Α' και Β' Τάξεως», ως εξής:

Α. Μεταφέρουμε στο Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, από 01-07-2013, τις αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης (Ε' Θεσσαλονίκης - Νεάπολης), κατά το μέρος που αφορούν στις αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου της πρώην Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά και των Γραφείων Ελέγχου των πρώην Δ.Ο.Υ. Σοχού και Ζαγκλιβερίου, οι οποίες είχαν μεταφερθεί σε αυτήν, από 01-01-2012.

Β. Μεταφέρουμε στο Τμήμα Δικαστικό της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, από 01-07-2013, τις αρμοδιότητες του Τμήματος Δικαστικού της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης (Ε' Θεσσαλονίκης - Νεάπολης), κατά το μέρος που αφορούν στις αρμοδιότητες του Τμήματος Δικαστικού της πρώην Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά και στις αρμοδιότητες του Δικαστικού των Γραφείων «Λογιστικό - Δικαστικό - Γραμματείας» των πρώην Δ.Ο.Υ. Σοχού και Ζαγκλιβερίου, οι οποίες είχαν μεταφερθεί σε αυτήν, από 01-01-2012.

II. Α. Καταργούμε, από 01-07-2013:

α) Τα Τμήματα «Ελέγχου» των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Α' Τάξεως, που αναφέρονται στην στήλη 2 του κατωτέρω πίνακα και μεταφέρουμε τις αρμοδιότητές τους, όπως διαμορφώθηκαν με την εφαρμογή της αριθ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 21.9.2011 (Β' 2187) Υπουργικής απόφασης και ύστερα από την αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ., στα Τμήματα «Ελέγχου», αντίστοιχα, άλλων Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως, όπως καταγράφονται στην στήλη 4 του πίνακα.

β) Τα Γραφεία «Ελέγχου» των Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, που αναφέρονται στην στήλη 2 του κατωτέρω πίνακα και μεταφέρουμε τις αρμοδιότητές τους στα Τμήματα «Ελέγχου» των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως, όπως καταγράφονται στην στήλη 4 του ίδιου πίνακα.

Β. Αναστέλλουμε, από 01-07-2013, την λειτουργία των Τμημάτων «Δικαστικό» των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Α' Τάξεως, που αναφέρονται στη στήλη 2 του κατωτέρω πίνακα και μεταφέρουμε τις αρμοδιότητές τους, όπως διαμορφώθηκαν με την εφαρμογή της αριθ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 21.9.2011 υπουργικής απόφασης και ύστερα από την αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ., στα Τμήματα «Δικαστικό», αντίστοιχα, άλλων Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως, όπως καταγράφονται στην στήλη 4 του πίνακα.

Γ. Μεταφέρουμε, από 01-07-2013, τις αρμοδιότητες που αφορούν:

α) στο Δικαστικό του Τμήματος «Εσόδων & Δικαστικό» Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως, που αναφέρονται στην στήλη 2 του πίνακα, στα Τμήματα «Δικαστικό», αντίστοιχα, άλλων Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως, όπως καταγράφονται στην στήλη 4 του πίνακα και μετονομάζουμε από την ίδια ημερομηνία τα Τμήματα, από τα οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες σε Τμήματα «Εσόδων».

β) στο Δικαστικό του Γραφείου «Λογιστικό - Δικαστικό - Γραμματείας» των Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, που αναφέρονται στην στήλη 2 του πίνακα, στα Τμήματα «Δικαστικό», αντίστοιχα, των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως, που αναφέρονται στην στήλη 4 αυτού και μετονομάζουμε από την ίδια ημερομηνία τα προαναφερθέντα Γραφεία σε Γραφεία «Γραμματείας».

ΠΙΝΑΚΑΣ (παραγράφων I και II)

Α/Α

Νομός -1-

Δ.Ο.Υ. (τάξη) -2-

Τμήματα/Γραφεία που καταργούνται,

αναστέλλεται η λειτουργία τους ή μεταφέρεται μέρος των αρμοδιοτήτων -3-

Δ.Ο.Υ στην οποία περιέρχονται οι αρμοδιότητες των Τμημάτων/Γραφείων, που καταργούνται, αναστέλλεται η λειτουργία τους ή μεταφέρεται μέρος των αρμοδιοτήτων -4-

1.

Αττικής

ΣΤ' (ΣΤ'-Ζ') ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ' [ΣΤ'-Ζ'] - Ε [Ε'-Θ'] - ΙΣΤ) (Α)

(Άρθρο 12 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

-  Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Α' Αθηνών

-  Τμήμα Δικαστικό Δ.Ο.Υ Α'Αθηνών

 

 

IB' ΑΘΗΝΩΝ (ΙΒ'-ΖΩΓΡΑΦΟΥ) (Α)

(Άρθρο 12 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

-    Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ ΙΖ' Αθηνών

-    Τμήμα Δικαστικό Δ.Ο.Υ ΙΖ' Αθηνών

 

 

ΙΔ' ΑΘΗΝΩΝ (Α ')

(Άρθρο 12 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

-    Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ ΙΓ' Αθηνών (ΙΓ'-ΙΘ'-ΚΓ' Αθηνών)

-    Τμήμα Δικαστικό Δ.Ο.Υ ΙΓ' Αθηνών (ΙΓ'-ΙΘ'-ΚΓ' Αθηνών)

 

 

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Α )

(Άρθρο 324 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

-    Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης (Ηλιούπολης - Αργυρούπολης)

-    Τμήμα Δικαστικό Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης (Ηλιούπολης - Αργυρούπολης)

 

 

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ(Α ')

(Άρθρο 324 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

-    Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Α' Καλλιθέας (Α'-Β' Καλλιθέας)

-    Τμήμα Δικαστικό Δ.Ο.Υ Α' Καλλιθέας (Α'-Β' Καλλιθέας)

 

 

ΑΙΓΑΛΕΩ (ΑΙΓΑΛΕΩ- ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ) (Α)

(Άρθρο 92 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

-    Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Ελευσίνας (Ελευσίνας - Μεγάρων)

-    Τμήμα Δικαστικό Δ.Ο.Υ Ελευσίνας (Ελευσίνας - Μεγάρων)

 

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Α' )

(Άρθρο 28 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

- Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας - Ν.

 

 

 

 

- Τμήμα Δικαστικό Δ.0. Υ Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας - Ν. Φιλαδέλφειας)

 

 

Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Α)

(Άρθρο 92 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

- Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο. Υ Αγίων Αναργύρων (Αγίων Αναργύρων - Ιλίου - Άνω

 

 

Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ) (Α)

(Άρθρο 92 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

Λιοσίων)

- Τμήμα Δικαστικό Δ.Ο.Υ Αγίων Αναργύρων (Αγίων Αναργύρων - Ιλίου - Άνω Λιοσίων)

 

 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (Α' )

(Άρθρο 28 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

-    Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Χολαργού (Χολαργού-Αγίας Παρασκευής)

-    Τμήμα Δικαστικό Δ.Ο.Υ Χολαργού (Χολαργού-Αγίας Παρασκευής)

 

 

ΨΥΧΙΚΟΥ (ΨΥΧΙΚΟΥ - ΚΑ' ΑΘΗΝΩΝ) (Α)

(Άρθρο 28 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

 

 

ΑΝΔΡΟΥ(Β)

(Άρθρο 252 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Γραφείο Ελέγχου Γραφείο Λογιστικό- Δικαστικό- Γραμματείας

-    Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Παλλήνης

-    Οι αρμοδιότητες του Δικαστικού περιέρχονται στο Τμήμα Δικαστικό της Δ.Ο.Υ Παλλήνης

 

 

ΚΕΑΣ (Β )

(Άρθρο 252 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Γραφείο Ελέγχου Γραφείο Λογιστικό- Δικαστικό- Γραμματείας

 

 

ΑΧΑΡΝΩΝ(Α)

(Άρθρο 28 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

-    Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Κηφισιάς

-    Τμήμα Δικαστικό Δ.Ο.Υ Κηφισιάς

 

 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (Α' )

(Άρθρο 324 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

-    Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Γλυφάδας

-    Τμήμα Δικαστικό Δ.Ο.Υ Γλυφάδας

 

 

ΝΙΚΑΙΑΣ (ΝΙΚΑΙΑΣ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ) (Α ')

(Άρθρο 324 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

-    Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Ε' Πειραιά

-    Τμήμα Δικαστικό Δ.Ο.Υ Ε' Πειραιά

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑ Δ' (Δ'-ΣΤ') (Α ')

(Άρθρο 324 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑ Γ' (Α )

(Άρθρο 324 ΠΔ 551/1988-Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

-    Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Α'-Β' Πειραιά

-    Τμήμα Δικαστικό Δ.Ο.Υ Α' -Β' Πειραιά

 

 

ΜΗΛΟΥ(Β)

(Άρθρο 252 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Γραφείο Ελέγχου Γραφείο Λογιστικό- Δικαστικό- Γραμματείας

-    Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Α'-Β' Πειραιά

-    Οι αρμοδιότητες του Δικαστικού περιέρχονται στο Τμήμα Δικαστικό Δ.Ο.Υ Α' -Β' Πειραιά

 

 

ΣΑΜΟΥ (ΣΑΜΟΥ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ) (Α)

(Άρθρο 272 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Εσόδων και Δικαστικό

2.

Αιτωλ/νίας

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) (Α' )

(Άρθρο 20 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

   Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Αγρινίου (Αγρινίου-Αστακού- Θέρμου-Αμφιλοχίας-Βόνιτσας)

   Τμήμα Δικαστικό Δ.Ο.Υ Αγρινίου (Αγρινίου-Αστακού- Θέρμου-Αμφιλοχίας-Βόνιτσας)

3.

Αργολίδας

ΑΡΓΟΥΣ (Α' )

(Άρθρο 36 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

   Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Ναυπλίου (Ναυπλίου - Κρανιδίου)

-     Τμήμα Δικαστικό Δ.Ο.Υ Ναυπλίου (Ναυπλίου - Κρανιδίου)

4.

Αχαΐας

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ- ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ) (Α)

(Άρθρο 220 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

-    Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Α' Πατρών

-    Τμήμα Δικαστικό Δ.Ο.Υ Α' Πατρών

5.

Βοιωτίας

ΘΗΒΩΝ (Α )

(Άρθρο 68 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

-  Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Αειβαδιάς

-  Τμήμα Δικαστικό Δ.Ο.Υ Λειβαδιάς

 

 

ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑΣ- ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ) (Α )

(Άρθρο 412 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

6.

Δωδεκανήσου

ΚΩ (Α )

(Άρθρο 100 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

-    Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Ρόδου

-    Τμήμα Δικαστικό Δ.Ο.Υ Ρόδου

7.

Ηλείας

ΖΑΚΥΝΘΟΥ(Α)

(Άρθρο 132 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

-    Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Πύργου (Πύργου - Ζαχάρως - Κρεστένων - Ανδρίτσαινας)

-    Τμήμα Δικαστικό Δ.Ο.Υ Πύργου (Πύργου - Ζαχάρως - Κρεστένων - Ανδρίτσαινας)

8.

Ηρακλείου

Α' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΜΟΙΡΩΝ - ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ) (Α )

(Άρθρο 156 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

-    Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Β' Ηρακλείου (Β' Ηρακλείου - Αρκαλοχωρίου - Καστελλίου Πεδιάδας - Λιμένα Χερσονήσου)

-    Τμήμα Δικαστικό Δ.Ο.Υ Β' Ηρακλείου (Β' Ηρακλείου - Αρκαλοχωρίου - Καστελλίου Πεδιάδας - Λιμένα Χερσονήσου)

9.

Θεσσαλονίκης

ΙΩΝΙΑΣ (ΙΩΝΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) (Α' )

(Άρθρο 1 ΠΔ 184/1994 -Α'123)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

— Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Αμπελοκήπων

 

 

ΚΙΛΚΙΣ( ΚΙΛΚΙΣ-ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) (Α)

(Άρθρο 228 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

— Τμήμα Δικαστικό Δ.Ο.Υ Αμπελοκήπων

 

 

ΣΤ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΤ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΟΥΜΠΑΣ) (Α' )

(Άρθρο 164 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

   Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Δ' θεσσαλονίκης (Δ'-θ' -I' θεσσαλονίκης)

   Τμήμα Δικαστικό Δ.Ο.Υ Δ' θεσσαλονίκης (Δ'-θ' -I' θεσσαλονίκης)

 

 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (Α' )

(Άρθρο 164 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

-     Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Ζ' θεσσαλονίκης

-     Τμήμα Δικαστικό Δ.Ο.Υ Ζ' θεσσαλονίκης

 

 

Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α'-Β'[Β'-Γ'] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) (Α)

(Άρθρο 164 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

   Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Ε' θεσσαλονίκης (Ε' θεσσαλονίκης - Νεάπολης)

   Τμήμα Δικαστικό Δ.Ο.Υ Ε' θεσσαλονίκης (Ε' θεσσαλονίκης - Νεάπολης)

 

 

 

 

- Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Α'-Β' Ιωαννίνων (Α' -Β' Ιωαννίνων- Δελβινακίου- Κόνιτσας- Μετσόβου)

10.

Ιωαννίνων

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ- ΠΑΡΑΜΥΟΙΑΣ-ΦΙΛΙΑΤΩΝ) (Α)

(Άρθρο 172 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Εσόδων και Δικαστικό

— Οι αρμοδιότητες του

Δικαστικού περιέρχονται στο Τμήμα Δικαστικό της Δ.Ο.Υ Α'-Β' Ιωαννίνων (Α'-Β' Ιωαννίνων- Δελβινακίου- Κόνιτσας- Μετσόβου)

11.

Καστοριάς

ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ- ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ) (Α' )

(Άρθρο 404 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

-     Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Καστοριάς (Καστοριάς-Άργους Ορεστικού-Νεστορίου)

-     Τμήμα Δικαστικό Δ.Ο.Υ Καστοριάς (Καστοριάς-Άργους Ορεστικού-Νεστορίου)

12.

Κοζάνης

ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΔΕΣΚΑΤΗΣ) (Α)

(Άρθρο 76 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Εσόδων και Δικαστικό

-     Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Κοζάνης (Κοζάνης-Σερβίων- Νεάπολης Βοΐου-Σιάτιστας)

-     Οι αρμοδιότητες του Δικαστικού περιέρχονται στο Τμήμα Δικαστικό της Δ.Ο.Υ Κοζάνης (Κοζάνης-Σερβίων- Νεάπολης Βοΐου-Σιάτιστας)

13.

Κυκλάδων

ΜΥΚΟΝΟΥ(B)

(Άρθρο 252 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Γραφείο Ελέγχου Γραφείο Λογιστικό- Δικαστικό- Γραμματείας

   Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Σύρου

-     Οι αρμοδιότητες του Δικαστικού περιέρχονται στο Τμήμα Δικαστικό της Δ.Ο.Υ Σύρου

 

 

ΝΑΞΟΥ (B )

(Άρθρο 252 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Γραφείο Ελέγχου Γραφείο Λογιστικό- Δικαστικό- Γραμματείας

 

 

 

ΘΗΡΑΣ(B)

(Άρθρο 252 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Γραφείο Ελέγχου Γραφείο Λογιστικό- Δικαστικό- Γραμματείας

 

 

 

ΠΑΡΟΥ(B)

(Άρθρο 252 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Γραφείο Ελέγχου Γραφείο Λογιστικό- Δικαστικό- Γραμματείας

 

 

 

ΤΗΝΟΥ(B)

(Άρθρο 252 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Γραφείο Ελέγχου Γραφείο Λογιστικό- Δικαστικό- Γραμματείας

 

14.

Λάρισας

Β'-Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ (Β' -Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ- ΦΑΡΣΑΛΩΝ) (Α)

(Άρθρο 268 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

-     Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Α' Λάρισας (Α' Λάρισας - Αγιάς - Ελασσόνας-Τυρνάβου)

-     Τμήμα Δικαστικό Δ.Ο.Υ Α' Λάρισας (Α' Λάρισας - Αγιάς - Ελασσόνας-Τυρνάβου)

15.

Λέσβου

ΧΙΟΥ(Α" )

(Άρθρο 436 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

   Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Μυτιλήνης (Μυτιλήνης - Πλωμαρίου-Καλλονής- Μηθύμνης)

   Τμήμα Δικαστικό της Δ.Ο.Υ Μυτιλήνης (Μυτιλήνης - Πλωμαρίου-Καλλονής- Μηθύμνης)

16.

Πέλλας

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Α)

(Άρθρο 332 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

   Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Έδεσσας (Έδεσσας-Σκύδρας- Αριδαίας)

   Τμήμα Δικαστικό Δ.Ο.Υ Έδεσσας (Έδεσσας-Σκύδρας- Αριδαίας)

 

 

ΑΡΤΑΣ (Α' )

(Άρθρο 52 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Δικαστικό

   Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Πρέβεζας (Πρέβεζας - Φαναρίου-Πάργας- Φιλιππιάδας)

   Τμήμα Δικαστικό της Δ.Ο.Υ Πρέβεζας (Πρέβεζας - Φαναρίου-Πάργας- Φιλιππιάδας)

17.

Πρέβεζας

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Α' )

(Άρθρο 292 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Εσόδων και Δικαστικό

   Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Πρέβεζας (Πρέβεζας - Φαναρίου-Πάργας- Φιλιππιάδας)

-     Οι αρμοδιότητες του Δικαστικού περιέρχονται στο Τμήμα Δικαστικό της Δ.Ο.Υ Πρέβεζας (Πρέβεζας - Φαναρίου-Πάργας- Φιλιππιάδας)

18.

Φθιώτιδας

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Α)

(Άρθρο 124 ΠΔ 551/1988 -Α'259)

Τμήμα Ελέγχου Τμήμα Εσόδων και Δικαστικό

   Τμήμα Ελέγχου Δ.Ο.Υ Λαμίας (Λαμίας-Στυλίδας-Αμφίκλειας- Αταλάντης-Δομοκού- Μακρακώμης)

-     Οι αρμοδιότητες του Δικαστικού περιέρχονται στο Τμήμα Δικαστικό της Δ.Ο.Υ Λαμίας (Λαμίας-Στυλίδας- Αμφίκλειας-Αταλάντης- Δομοκού-Μακρακώμης)Οι αρμοδιότητες του Δικαστικού περιέρχονται στο Τμήμα Δικαστικό της Δ.Ο.Υ Λαμίας (Λαμίας − Στυλίδας − Αμφίκλειας − Αταλάντης − Δομοκού − Μακρακώμης).

III. Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων, που αφορούν στα θέματα του Δικαστικού και του Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Α΄ και Β΄ Τάξεως των παρ. I και II της παρούσας, των οποίων Τμήματα ή Γραφεία καταργούνται ή αναστέλλεται η λειτουργία τους ή μεταφέρεται μέρος των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων και λήψης μέτρων είσπραξης περιέρχεται στα Τμήματα Ελέγχου και Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στα οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες αυτές.

Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. υποδοχής καθίστανται αρμόδιοι για τον έλεγχο, την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών, την βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, για την λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών και είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό και την διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας.

Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και οι βεβαιώσεις για τα προαναφερθέντα θέματα φέρουν την επωνυμία της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, τα παραγόμενα, όμως, μηχανογραφικά έντυπα, που επισυνάπτονται στις σχετικές εντολές θα αναγράφουν την Δ.Ο.Υ., από την οποία μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα.

Από τις Δ.Ο.Υ. υποδοχής ασκείται, επίσης, η εκπροσώπηση στα Δικαστήρια για τις προαναφερθείσες υποθέσεις και σε αυτές μεταφέρονται τα σχετικά αρχεία.

IV. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 21.9.2011 (Β΄ 2187) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Taxheaven.gr