Αριθμ. Δ6Α 1092785 ΕΞ 6.6.2013

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19.10.2012 (Β΄ 2828) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20.9.2012 (Β΄2552) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει

6 Ιούν 2013

Taxheaven.gr
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2013
Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1092785 ΕΞ2013

(ΦΕΚ Β' 1398/07-06-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλ.: 210 3222386
Fax: 210 3230829
e-mail: ypoikd 6 a . sofs @1988. syzefxis . gov . gr

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Θέμα: «Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1144678 ΕΞ 2012/19.10.2012 (Β’ 2828) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ και τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20.9.2012 (Β΄2552) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α΄180), όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14), συμπληρώθηκε με εδάφιο β΄ με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4141/2013 (Α΄81), το οποίο αντικαταστήθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄107) και της υποπαραγράφου δ΄ της ίδιας παραγράφου.

β) του εδ. β΄ της παρ. 15 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011.

γ) των υποπαραγράφων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013, όπως προστέθηκε με την περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013.

δ) Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

ε) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».

στ) Του Π.Δ. 551/1988 (Α΄ 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Του Π.Δ. 16/1989 (Α΄ 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»

2. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ 19.10.2012 (Β΄ 2828) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 20.9.2012 (Β΄ 2552) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ6Α 1157277 ΕΞ 15.11.2012 (Β΄ 3042), Δ6Α 1002441 ΕΞ 7.1.2013 (Β΄ 6), Δ6Α 1004645 ΕΞ 10.1.2013 (Β΄ 22), Δ6Α 1000737 ΕΞ 3.1.2013 (Β΄69) και Δ6Α 1044519 ΕΞ 12.3.2013 (Β΄ 567) όμοιες αποφάσεις.

3. Το υπ’ αριθμ. 2/54564/03.06.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ 28.1.2013 (Β΄130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης κρίσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αποτρέπουν την μετάβαση των φορολογουμένων στις Δ.Ο.Υ., για την καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών και την αποδοτικότερη λειτουργία του φορολογικού μηχανισμού, όπως το ηλεκτρονικό παράβολο και η πληρωμή μέσω τραπεζικών λογαριασμών των οφειλών σε ρύθμιση.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν της αναφερθείσας στο υπ’ αριθμ. 2/54564/03.06.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ 19.10.2012 (Β΄ 2828) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 20.9.2012 (Β΄ 2552) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, παρατείνοντας την ημερομηνία αναστολής λειτουργίας των Δ.Ο.Υ των περιπτώσεων με α/α: 16, 18, 20, 21,22, 23, 24, 29,30, 49, 57, 59, 60 και 64 της στήλης Β΄ του Πίνακα 1 της παρ.1α΄ αυτής, όπως διαμορφώθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1004645 ΕΞ 10.1.2013 (Β΄22) ομοία και ισχύει, αντί της 17.6.2013 την 01.09.2013.

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ 19.10.2012 (Β΄ 2828) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Taxheaven.gr