Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1123/29.4.1998 Διαδικασία σήμανσης ηλεκτρονικών μέσων αρχειοθέτησης των φορολογικών στοιχείων

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1123/29.4.1998
Διαδικασία σήμανσης ηλεκτρονικών μέσων αρχειοθέτησης των φορολογικών στοιχείων


ΠΟΛ.1123/29.4.1998 Διαδικασία σήμανσης ηλεκτρονικών μέσων αρχειοθέτησης των φορολογικών στοιχείων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 29 Απριλίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1053293/347/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Β'

ΠΟΛ.: 1123

ΘΕΜΑ: Διαδικασία σήμανσης ηλεκτρονικών μέσων αρχειοθέτησης των φορολογικών στοιχείων.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 38, περ. γ', υποπερ. γιγ' του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992, ΦΕΚ 84/Α') όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 (σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 39), καθώς και της παρ. 3 του ιδίου άρθρου του ΚΒΣ, όπως ισχύει, μετά την προσθήκη αυτής με την παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α').
3. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
4. Την ανάγκη παρακολούθησης των ηλεκτρονικών μέσων αρχειοθέτησης των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση της σχετικής διαδικασίας.
5. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε τη διαδικασία σήμανσης των ηλεκτρονικών μέσων αρχειοθέτησης των φορολογικών στοιχείων, για την εγγραφή των πληροφοριών σε οπτικό δίσκο (CD-ROM τεχνολογίας WORM), η οποία θα γίνεται μόνο μια φορά και ο οπτικός δίσκος θα προστατεύεται από επί πλέον προσπάθειες εγγραφής, ώστε να διασφαλίζονται οι πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτόν, ως ακολούθως.

1. Αρμόδια Υπηρεσία για τη διαδικασία σήμανσης των ηλεκτρονικών μέσων αρχειοθέτησης, είναι η ΔΟΥ στην οποία υπάγεται η επιχείρηση για τη θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων.

2. Ως σήμανση νοείται η επικόλληση επί του οπτικού δίσκου (CD-ROM) κυκλικής ετικέτας, η οποία προ πάσης χρησιμοποίησης πρέπει να θεωρείται (διάτρηση από τα ειδικά μηχανήματα της ΔΟΥ) στην αρμόδια ΔΟΥ.

3. Για τη διαδικασία θεώρησης (σήμανσης) των ηλεκτρονικών μέσων αρχειοθέτησης, εφαρμόζεται αναλογικά η διαδικασία θεώρησης Βιβλίων και Στοιχείων, ειδικότερα:

3.1. Στο σημείωμα θεώρησης ΚΒΣ και στον πίνακα που αναφέρεται στα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τα στοιχεία, αναγράφεται ως είδος "ετικέτες σήμανσης CD-ROM", ακολούθως στη στήλη αριθμός στελεχών θα αναγράφεται το πλήθος των προς θεώρηση ετικετών.

3.2. Για τη σήμανση των οπτικών δίσκων (CD-ROM) χρησιμοποιούνται ειδικές αυτοκόλλητες ετικέτες σχήματος κυκλικού δακτυλίου, αντίστοιχου προς τις διαστάσεις του οπτικού δίσκου.

3.3. Οι ετικέτες επικολλούνται στην άνω επιφάνεια του οπτικού δίσκου, η οποία δεν χρησιμοποιείται για εγγραφή ή αναγνώριση πληροφοριών.
Κάθε προσπάθεια αποκόλλησης της ετικέτας, θεωρείται και προσπάθεια αλλοίωσης των περιεχομένων του οπτικού δίσκου.

3.4. Στη μία άκρη της ετικέτας τίθεται, πριν τη θεώρηση, η σφραγίδα με τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, ΑΦΜ κ.λπ.) και στην εκ διαμέτρου αντίθετη άκρη, μετά τη θεώρηση και πριν την επικόλληση, η πράξη θεώρησης, η οποία υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ ή από εξουσιοδοτημένο απ' αυτόν προς τούτο υπάλληλο της ΔΟΥ και σφραγίζεται με την υπηρεσιακή σφραγίδα της ΔΟΥ.
Ειδικά για τις ΔΟΥ, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS), η αυτοκόλλητη ετικέτα που εκτυπώνεται από το υποσύστημα ΚΒΣ για τη θεώρηση, όπως καθορίστηκε η διαδικασία αυτή από την υπ' αριθ. 1027421/680/ΠΟΛ.1078/3.3.1998 (ΦΕΚ 193/Β') ΑΥΟ, θα επικολλάται επί του οπτικού δίσκου.
Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο, λόγω χώρου, αυτή θα επικολλάται στο αντίστοιχο σημείωμα θεώρησης, κατ' αναλογίαν των οριζομένων στην προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση.

3.5. Η πιστοποίηση της αυθεντικότητας της ετικέτας, πραγματοποιείται με τη σήμανση (διάτρηση) αυτής.
Η διάτρητη παράσταση αποτυπώνεται σε δύο απέναντι, εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις, της ετικέτας.

4. Ο υπόχρεος επικολλά τις θεωρημένες ετικέτες στους οπτικούς δίσκους και στη συνέχεια ο υπεύθυνος για τη θεώρηση υπάλληλος του ΚΒΣ, ελέγχει την ορθή και στέρεα επικόλληση των ετικετών.

5. Κατά τα λοιπά (καταχώριση πράξεων θεώρησης, αρχειοθέτηση σημειωμάτων κ.λπ.), ακολουθείται η διαδικασία θεώρησης Βιβλίων και Στοιχείων, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ.

6. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από 18 Μαϊου 1998.

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης