Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 02/11.6.2013 Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία − Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ − Α.Ε.)»

Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 03/12.6.2013, την Κ.Υ.Α. οικ. 5/19.6.2013, την Κ.Υ.Α. οικ. 6/8.7.2013, την Κ.Υ.Α. οικ. 01/22.01.2014 και τους νόμους 4182/2013, 4203/2013, 4223/2013, 4261/2014 και 4262/2014.
Βλέπε απόφαση Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ αριθ. 236/2013.
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, ορίζεται:
"
Για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων (Α' 226) λόγω λύσεως των συμβάσεων του προσωπικού της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. οικ.02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1414), όπως ισχύει, εφαρμόζονται από 11.5.2013 οι διατάξεις του ν. 4024/2011 «Ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο», καθώς και προκειμένου για δημοσιογράφους οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 2/17805/002 (Β' 662/21.3.2013). Η καταβολή των αποζημιώσεων αυτών θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Για τον υπολογισμό των παραπάνω αποζημιώσεων εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του α. ν. 173/1967 (Α' 189) αποκλειστικά για εκείνο το προσωπικό που, μέσα σε διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, θα απασχοληθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιουδήποτε είδους σύμβαση έργου ή εργασίας σε οποιονδήποτε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης με εξαίρεση το προσωπικό που θα απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο και με οποιουδήποτε είδους σύμβαση έργου εργασίας από τον Ειδικό Διαχειριστή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του α. ν. 173/1967 δεν εφαρμόζεται για το προσωπικό που δεν εμπίπτει στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου. Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθείσας αποζημίωσης, το ποσό αναζητείται εντόκως σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Με εξαίρεση τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο οι διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) δεν εφαρμόζονται από τότε που ίσχυσαν για το σύνολο του προσωπικού και των εν γένει απασχολούμενων της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε.."


Κατηγορία: Λοιπά

Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 02/11.6.2013
Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία − Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ − Α.Ε.)»


Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 02/11.6.2013 Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία − Τηλεόραση, Ανώνυμη Ετ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Aριθ. OIK.02/11.6.2013

(ΦΕΚ Β' 1414/11-06-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ − Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. α) Του άρθρου 14Β του Ν.3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α' 314), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου −Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 180), τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α' 268), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α' 31) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της από 10.6.2013 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν.3429/2005» (Α΄ 139).

β) Του Ν.1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία − Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ−Α.Ε.)» (Α΄ 145).

γ) Του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (Α'222), όπως ισχύει.

2. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21−6−2012) περί διορισμού Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

3. Του Π.Δ 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α/5−07−2012) περί διορισμού Υπουργού και Υφυπουργού.

4. Της υπ' αριθ. Υ70/11−07−2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Συμεών Κεδίκογλου» (Β΄ 2116).

5. Το γεγονός ότι η «Ελληνική Ραδιοφωνία − Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ−Α.Ε.)» επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και ότι επιβάλλεται ο εξορθολογισμός της παροχής, της λειτουργίας και του κόστους οργάνωσης της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας μέσω της ίδρυσης και διαμόρφωσης ενός νέου οργανισμού−προτύπου, που να υπηρετεί τις επιταγές του Συντάγματος, τις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κοινωνίας, καθώς και την ανάγκη να διασφαλίζεται η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης αποφάσεως προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία− Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ − Α.Ε.)» και διακοπή λειτουργίας


1. Η Ελληνική Ραδιοφωνία − Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ−Α.Ε.), που ιδρύθηκε με τον Ν. 1730/1987 (Α΄ 145) ως ενιαίος φορέας, καταργείται. Επίσης, καταργούνται οι θυγατρικές εταιρείες που έχουν συσταθεί από την ΕΡΤ− Α.Ε.

2. Η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, η κυκλοφορία εκδόσεων, η λειτουργία διαδικτυακών ιστότοπων όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα της ΕΡΤ − Α.Ε. και των θυγατρικών αυτής, διακόπτονται μετά το τέλος του κανονικού προγράμματος της 11ης Ιουνίου 2013 και έως τη σύσταση νέου φορέα, που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο της τήρησης αρχών που συνάδουν με τους όρους της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης εντός του ανταγωνιστικού ραδιοτηλεοπτικού περιβάλλοντος.

Άρθρο 2
Τύχη περιουσίας της ΕΡΤ − Α.Ε. και διαδοχή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων


1. Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ − Α.Ε. και των θυγατρικών της, περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων, αξιώσεων και υποχρεώσεων μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση της παρούσας και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στο Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών. Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών εκδίδει διαπιστωτική πράξη στην οποία περιλαμβάνονται η ταυτότητα των ακινήτων και το δικαίωμα που μεταβιβάζονται στο Δημόσιο και η οποία καταχωρίζεται στα βιβλία μεταγραφών του οικείου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου. Εγγυήσεις και ασφάλειες υπέρ των μεταβιβαζομένων απαιτήσεων καθώς και τυχόν βάρη επί των μεταβιβαζομένων περιουσιακών στοιχείων διατηρούνται.

(Τα δύο τελευταία εδάφια, τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 03/12.6.2013)

2. Το Δημόσιο καθίσταται διάδοχος του συνόλου των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Ειδικότερα:

α. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ − Α.Ε. και των θυγατρικών της στο Δημόσιο και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτήν απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εισφορά ή τέλος.

β. Οι συχνότητες της ΕΡΤ−Α.Ε. παραμένουν ανενεργές έως τη σύσταση του νέου φορέα, οπότε και μεταφέρονται σε αυτόν αυτοδικαίως.

γ. Η κατάργηση της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της εκπροσωπούμενο, συνιστά λόγο βίαιης διακοπής της δίκης κατά το άρθρο 286 ΚΠολΔ. Η διακοπή επέρχεται με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά παρέκκλιση του άρθρου 287 ΚΠολΔ, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση της διακοπής και του λόγου της από το Ελληνικό Δημόσιο. Η δίκη που διακόπηκε συνεχίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 290 επ. του ΚΠολΔ με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο ως διάδοχο της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της από τον Ειδικό Διαχειριστή.

(Η περίπτωση γ', τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την κ.υ.α. οικ. 6/8.7.2013.
Η λέξη "εκπροσωπούμενο", τέθηκε όπως προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 42 του ν. 4262/2014)


3. Οποιαδήποτε δήλωση, κατάσταση ή άλλο έγγραφο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170), όπως ισχύει, ή άλλης συναφούς νομοθεσίας, για την υποβολή των οποίων υπόχρεα πρόσωπα είναι οι αναφερόμενες στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας εταιρείας, υποβάλλονται νομίμως και χωρίς τις συνέπειες της εκπροθέσμου υποβολής προς την αρμόδια φορολογική αρχή εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου.

Εντός της ίδιας προθεσμίας καταβάλλονται και οποιαδήποτε ποσά οφείλονται από φόρο, τέλη ή άλλη δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών προς τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μη επιβαρυνόμενων με οποιοδήποτε πρόστιμο, προσαύξηση ή άλλη επιβάρυνση κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.

(Η παράγραφος 3, τέθηκε όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του ν. 4262/2014)

Άρθρο 3
Ρυθμίσεις για τις εργασιακές σχέσεις


1. Οι συμβάσεις εργασίας του απασχολούμενου με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικού, όπως το τακτικό και έκτακτο προσωπικό ή άλλο προσωπικό καθώς και κάθε είδους συμβάσεις έργου ή εργασίας με εξωτερικούς ή άλλους συνεργάτες προγράμματος της ΕΡΤ− Α.Ε, και των θυγατρικών εταιρειών της λύονται από τη δημοσίευση της παρούσας. Για τις περιπτώσεις τις οποίες αφορά, η παρούσα απόφαση συνιστά και καταγγελία της ατομικής συμβάσεως εργασίας.

2. Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου δικαιούται την νόμιμη κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποζημίωση. Για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και προκειμένου για δημοσιογράφους οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/17805/0022/13.3.2013 (Β’ 662/21.3.2013). Η καταβολή των αποζημιώσεων αυτών γίνεται τμηματικά σε δόσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η αποζημίωση δύναται να προκαταβάλλεται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των πληρωτριών τραπεζών για την πίστωση στη συνέχεια από αυτές των ατομικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.
Η σχετική πίστωση εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, υπό ειδικό φορέα 23−200 «Γενικές Δαπάνες» και ΚΑΕ 2799.
Για την πληρωμή της αποζημίωσης η εντολή πληρωμής επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
Η εμφάνιση της πληρωμής στη δημόσια ληψοδοσία σε βάρος των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού γίνεται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών, επί του Γραφείου Συμψηφισμών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.).
Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:
ι) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος που εκδίδεται με μέριμνα της Δ24 – Διεύθυνσης Λογαριασμών του Δημοσίου του Γ.Λ.Κ..
ii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και της αναγγελίας της τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

(Τα εδάφια δεύτερο και επόμενα της παραγράφου 2, τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την κ.υ.α. οικ. 6/8.7.2013)

3. Από τη δημοσίευση της παρούσας αίρονται αυτοδικαίως οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού της καταργηθείσας ανώνυμης εταιρείας ΕΡΤ− Α.Ε. και των θυγατρικών της, που υπηρετούν σε άλλους φορείς.

Άρθρο 4
Διοικητικό Συμβούλιο


Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Δ.Σ. της Ελληνικής Ραδιοφωνίας −Τηλεόρασης, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ−Α.Ε.) και η θητεία όλων των οργάνων διοίκησης των θυγατρικών εταιρειών λήγει από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης αποφάσεως, αζημίως για το Δημόσιο.

Άρθρο 4Α
Ειδική διαχείριση του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού και παθητικού

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ειδικός διαχειριστής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση έμμισθης εντολής, ο οποίος διαχειρίζεται το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της που μεταβιβάζονται με το άρθρο 2 στο Δημόσιο μέχρι τη σύσταση και πλήρη λειτουργία του νέου φορέα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1.

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ειδικός διαχειριστής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση έμμισθης εντολής, ο οποίος μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της ειδικής διαχείρισης διαχειρίζεται το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της, που μεταβιβάζονται στο Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 2. Το έργο της ειδικής διαχείρισης πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το έργο της ειδικής διαχείρισης μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη.

(Η παράγραφος 1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 183 του ν. 4261/2014)

2. Κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης ο ειδικός διαχειριστής ασκεί τα δικαιώματα, παρακολουθεί τις εκκρεμότητες, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις, προβαίνει σε καταγραφή των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και γενικά παρακολουθεί και χειρίζεται όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις του Δημοσίου ως διαδόχου της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της.

Ειδικότερα τα δικαιώματά της, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας, καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. που έχουν μεταβιβαστεί στο Δημόσιο και αφορούν:
α) την μετάδοση των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστότοπων της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. έως τη σύσταση νέου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και β) τις συχνότητες της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. που παραμένουν ενεργές μέχρι τη σύσταση
και πλήρη λειτουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα ασκούνται από τον Ειδικό Διαχειριστή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

Ειδικότερα τα δικαιώματα της καταργηθείσας με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας ΕΡΤ Α.Ε. που έχουν μεταβιβαστεί στο Δημόσιο και αφορούν:
α) στη μετάδοση των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστότοπων της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. έως την έναρξη εκπομπής ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος υπό το σήμα του νέου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και
β) στις συχνότητες της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. που παραμένουν ενεργές μέχρι την έναρξη εκπομπής ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος υπό το σήμα του νέου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, ασκούνται από τον Ειδικό Διαχειριστή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.


Οι διατάξεις που ήταν εφαρμοστέες για την άσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων καθώς και για τη διαχείριση κάθε στοιχείου του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της που μεταβιβάζονται στο Δημόσιο, συνεχίζουν να εφαρμόζονται και κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης.
Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπονται συλλογικά όργανα που γνωμοδοτούν ή εισηγούνται σχετικά με τις αναθέσεις προμηθειών, υπηρεσιών ή έργου συστήνονται με πράξη του Ειδικού Διαχειριστή συλλογικά όργανα στα οποία συμμετέχουν κατά πλειοψηφία και υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας της παρ. 5 του άρθρου 4 Α της παρούσας.

(Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, τέθηκε όπως προστέθηκε με την οικ. 5/19.6.2013 και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 183 του ν. 4261/2014)

(Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2, τέθηκε όπως προστέθηκε με την κ.υ.α. οικ. 6/8.7.2013)

3. Ο ειδικός διαχειριστής μπορεί, για τις ανάγκες της διαχείρισης, να συνάπτει για λογαριασμό του Δημοσίου συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), ύστερα από έγκριση της αρμοδίας για την εποπτεία της διαχείρισης Υπηρεσίας.
Ως ανάγκες της διαχείρισης για την εφαρμογή της παρούσας και της προηγουμένης παραγράφου λογίζονται και συμβάσεις έργου, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών και ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την πλήρη λειτουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Το ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα που παράγεται, αποκτάται ή μεταδίδεται με ευθύνη του ειδικού διαχειριστή, μέχρι την πλήρη λειτουργία του νέου φορέα, καθορίζεται με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του.
Με σύμβαση του ειδικού διαχειριστή και του νέου φορέα ανατίθενται στον εν λόγω φορέα η διοίκηση και διαχείριση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του αναγκαίου προσωπικού, σε συμμόρφωση προς το περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. 236/2013 απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ. Για την εκτέλεση της σύμβασης ο νέος ραδιοτηλεοπτικός φορέας δεν δικαιούται αμοιβής, το δε Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλλει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την εκτέλεσή της και τη συμμόρφωσή του προς την ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, κατά τα οριζόμενα στη σύμβαση.
Η διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (Β' 283/20.4.1989) της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. εφαρμόζεται για τον ειδικό διαχειριστή.
Με πράξη του ειδικού διαχειριστή είναι δυνατόν να προσδιορίζονται συγκεκριμένα καθήκοντα των προσώπων που προσλαμβάνονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και να παρέχεται σε αυτά εξουσιοδότηση για την υπογραφή των σχετικών με τα ανατιθέμενα καθήκοντα εγγράφων και πράξεων.

(Τα δεύτερο, τρίτο και έκτο της παραγράφου 3, τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του ν. 4203/2013. Τα εδάφια τέταρτο και πέμπτο της παραγράφου 3, τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την οικ. 01/22.01.2014.
Το τελευταίο εδάφιο, τέθηκε όπως προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 42 του ν. 4262/2014)

4. Ο ειδικός διαχειριστής αναθέτει, μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, την δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου στις πάσης φύσεως δίκες που αφορούν σε στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που μεταβιβάζονται κατά το άρθρο 2 ή αφορούν διαφορές που γεννώνται λόγω της καταργήσεως της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της. Η λήξη της ειδικής διαχείρισης δεν συνεπάγεται την λύση της έμμισθης εντολής.

5. Αρμόδια Υπηρεσία για τον έλεγχο και την εποπτεία της διαχείρισης είναι η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Αν πριν το διορισμό ειδικού διαχειριστή συντρέξουν λόγοι καταπείγοντος και, ιδίως, αν κινδυνεύει να απωλεσθεί δικαίωμα ή αξίωση, ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με σύμβαση, ύστερα από διαπραγμάτευση, να μεταβιβάζει το δικαίωμα σε τρίτους.

7. Οι συμβάσεις του προσωπικού που προσλαμβάνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και την περίπτωση ιε' της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, μέχρι την πλήρη λειτουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, επιτρέπεται να παρατείνονται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της αρχικής διάρκειας της σύμβασης, μία ή περισσότερες φορές, μέχρι την πλήρη λειτουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και, σε κάθε περίπτωση, για συνολικό χρονικό διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της πρώτης πρόσληψης. Μετατροπή των ανωτέρω συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, καθώς και παράτασή τους για μεγαλύτερο συνολικά χρονικό διάστημα είναι αυτοδικαίως άκυρη.

8. Ο ειδικός διαχειριστής υπέχει αστική, ποινική και άλλη ευθύνη έναντι μόνο του Δημοσίου για κάθε ζημία, την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στο πλαίσιο της ειδικής διαχείρισης.
Για πράξεις ή παραλείψεις του Ειδικού διαχειριστή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί νομιμοποιείται παθητικά το Δημόσιο, το οποίο και συνεχίζει τυχόν εκκρεμείς αστικές δίκες.

(Η παράγραφος 7, τέθηκε όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ν. 4203/2013)

(Οι λέξεις "δέκα (10) μήνες" της παραγράφου 7, τέθηκαν όπως αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις "δώδεκα (12) μήνες" με την παράγραφο 9 του άρθρου 42 του ν. 4262/2014)

(Η παράγραφος 8, τέθηκε όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 4223/2013)

(Το άρθρο 4Α, τέθηκε όπως προστέθηκε με την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 03/12.6.2013)

Άρθρο 4Β
Σύσταση ειδικού λογαριασμού

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών ειδικός, εκτός προϋπολογισμού, λογαριασμός για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της που μεταβιβάστηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο, περιλαμβανομένων και των εσόδων και δαπανών που αφορούν τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 4Α της παρούσας και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της ειδικής διαχείρισης.

2. Ο ειδικός λογαριασμός τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και είναι έντοκος. Οι τόκοι του λογαριασμού αποτελούν έσοδο του ειδικού λογαριασμού.


3. Οι δαπάνες λειτουργίας για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της που μεταβιβάστηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της ειδικής
διαχείρισης
βαρύνουν τον ειδικό λογαριασμό.

4. Η διαχείριση του λογαριασμού γίνεται από Επιτροπή Διαχείρισης με Πρόεδρο την Γενική Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και μέλη τον Ειδικό Διαχειριστή και έναν Δ/ντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Γραμματέας ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών.
Η Επιτροπή Διαχείρισης του λογαριασμού συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ορίζονται τα μέλη της. Με όμοια απόφαση τοποθετούνται προϊστάμενοι με βάση το οργανόγραμμα στο πλαίσιο της Ειδικής Διαχείρισης μέχρι τη σύσταση και πλήρη λειτουργία του νέου φορέα. Με απόφαση του ειδικού διαχειριστή που ανακαλείται ελεύθερα, ανατίθενται καθήκοντα προϊσταμένων με βάση οργανόγραμμα του προσωπικού ορισμένου χρόνου που απαιτείται για τις ανάγκες της διαχείρισης, το οποίο δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε όσους και για όσο χρόνο ανατίθενται τέτοια καθήκοντα, εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη του άρθρου 18 του ν. 4024/2011 (Α' 226).

(Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 4, τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 3β του άρθρου 92 του ν. 4182/2013)
(Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε και προστέθηκε πέμπτο εδάφιο με την παράγραφο 5 του άρθρου 24 του ν. 4203/2013)
Οι λέξεις «μέχρι τη σύσταση και πλήρη λειτουργία του νέου φορέα» των παραγράφων 1 και 3, τέθηκαν όπως αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις «μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της ειδικής διαχείρισης» με την παράγραφο 4 του άρθρου 42 του ν. 4262/2014)

5. Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων σε λογαριασμούς πιστωτικών ιδρυμάτων της καταργηθείσας ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της μεταφέρονται με εντολή του Ειδικού Διαχειριστή στον ειδικό λογαριασμό του παρόντος.


(Το άρθρο 4Β, τέθηκε όπως προστέθηκε με την κ.υ.α. αριθμ. οικ. 6/8.7.2013)

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού του παρόντος άρθρου, ο τρόπος σύνταξης των αναγκαίων οικονομικών στοιχείων που τον αφορούν και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία του.

(Η παράγραφος 6, τέθηκε όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 42 του ν. 4262/2014)

Άρθρο 5
Ανταποδοτικό τέλος

Η χρέωση του ανταποδοτικού τέλους (εισφορά) υπέρ της ΕΡΤ Α.Ε., που γίνεται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. βάσει του ν. 1730/1987, αναστέλλεται από 11.6.2013 και έως τη σύσταση νέου φορέα παροχής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.

(Το άρθρο 5, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε με την απόφαση οικ. 5/19.6.2013)

Άρθρο 6

Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ΕΡΤ − Α.Ε. ή οι θυγατρικές της νοείται εφεξής το Ελληνικό Δημόσιο. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης προβλέπεται η έναρξη πλήρους λειτουργίας του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, νοείται η πλήρης λειτουργία του ραδιοτηλεοπτικού φορέα που προβλέπεται στο ν. 4173/2013 (Α' 169), η οποία διαπιστώνεται με κοινή απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό για τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση και του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6, τέθηκε όπως προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του ν. 4203/2013)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης