Αριθμ. Δ6Α 1082372 ΕΞ 20.5.2013

Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ.

20 Μάι 2013

Taxheaven.gr
Αριθμ. Δ6Α 1082372 ΕΞ2013

(ΦΕΚ Β' 1332/03-06-2013)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.− Τις διατάξεις:

α) Της υποπαραγράφου δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχής πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε με την περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4096/2012 και 4127/2013».

β) Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

γ) Του Π.Δ. 551/1988 (Α΄ 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Της Υποπαραγράφου Ε.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2.− Τις αριθμ. Δ6Α 1159129 ΕΞ 21.11.2011 (Β΄ 2739), Δ6Α 1130258 ΕΞ 20.9.2012 (Β΄ 2552) και Δ6Α 1144678 ΕΞ 19.10.2012 (Β΄ 2828) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν, περί αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

3.− Το αριθμ. Δ30 Β 4017919 ΕΞ 2013/14.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων.

4.− Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1.− Μετονομάζουμε, από την 1η Ιουλίου 2013, τις παρακάτω Δ.Ο.Υ. και καθορίζουμε την έδρα αυτών, ως εξής:

α) Την «Δ.Ο.Υ. Δ΄ (Δ΄−Η΄) Αθηνών (Δ΄ [Δ΄Η΄] − Ι΄ − ΙΑ΄ Αθηνών)» σε «Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών», με έδρα το Δήμο Αθηναίων.

β) Την «Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών − (ΙΓ΄−ΙΘ΄−ΚΓ΄ Αθηνών)» σε «Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών», με έδρα το Δήμο Αθηναίων.

γ) Την «Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων (Αγίων Αναργύρων − Ιλίου − Άνω Λιοσίων)» σε «Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων», με έδρα την Δημοτική Ενότητα Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αγίων Αναργύρων − Καματερού.

δ) Την «Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω (Αιγάλεω − Χαϊδαρίου)» σε «Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω», με έδρα το Δήμο Αιγάλεω.

ε) Την «Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας (Ελευσίνας − Μεγάρων)» σε «Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας», με έδρα την Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνας.

στ) Την «Δ.Ο.Υ. Β΄ Περιστερίου (Β΄ Περιστερίου − Πετρούπολης)» σε «Δ.Ο.Υ. Β΄ Περιστερίου», με έδρα το Δήμο Περιστερίου.

ζ) Την «Δ.Ο.Υ. Ψυχικού (Ψυχικού − ΚΑ΄ Αθηνών)» σε «Δ.Ο.Υ. Ψυχικού», με έδρα την Δημοτική Ενότητα Νέου Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης − Ψυχικού.

η) Την «Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης − (Ε΄ Θεσσαλονίκης − Νεάπολης)» σε «Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης», με έδρα την Δημοτική Ενότητα Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

θ) Την «Δ.Ο.Υ. Ιωνίας (Ιωνίας − Αγίου Αθανασίου)» σε «Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης», με έδρα τη Δημοτική Κοινότητα Νέας Μαγνησίας του Δήμου Δέλτα.

ι) Την «Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά (Λαγκαδά − Ζαγκλιβερίου − Σοχού)» σε «Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά», με έδρα τη Δημοτική Κοινότητα Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

2.− Οι Δ.Ο.Υ. θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα προεκτυπωμένα έντυπα (που εκδίδονται μηχανογραφικά ή μη) και φακέλους αλληλογραφίας μέχρι της εξαντλήσεώς τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Taxheaven.gr