Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ /1.18/10991/27.5.2013 Απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας αλλοδαπών πολιτών που αιτούνται άσυλο

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αρ. πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ /1.18/10991/27.5.2013
Απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας αλλοδαπών πολιτών που αιτούνται άσυλο


Αρ. πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ /1.18/10991/27.5.2013 Απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας αλλοδαπών πολιτών που αιτούνται άσυλ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 27 Μαΐου 2013.
Αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /1.18/10991

ΕΑΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ- ΠΟΛΙΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ταχ.Δνση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ.Κώδ.: 106 74, Αθήνα
Πληροφορίες: Σοφία Παπαδάκη
Τηλ.: 213-1313115
Φαξ : 213-1313178

ΘΕΜΑ: «Απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας αλλοδαπών πολιτών που αιτούνται άσυλο»

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Στην Υπηρεσία μας υποβάλλονται, εγγράφως ή προφορικά, από Διοικητικές Αρχές, Κ.Ε.Π. και πολίτες, ερωτήματα, αναφορικά με την απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας αλλοδαπών πολιτών που αιτούνται άσυλο, κατά τις συναλλαγές τους με τη Διοίκηση, για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών (π.χ. υποβολή αίτησης, παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης κλπ), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (ν. 2690/1999-ΦΕΚ 45 Α'), όπως ισχύει.

Προκειμένου να αρθούν οι όποιες αμφισβητήσεις και να εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία κατά ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο, από όλη τη Διοίκηση, η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη ζήτησε, εγγράφως, από τη Δ/νση Αλλοδαπών του Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ως καθ' ύλην αρμόδια Υπηρεσία, την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το προκύπτον θέμα.

Η ως άνω Υπηρεσία, με σχετικό της έγγραφο, μας γνωρίζει τα ακόλουθα:

«Α) Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Π.Δ. 114/2010), το Δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού (γνωστό και ως "Ροζ Κάρτα"), σύμφωνα με τις Διατάξεις του Π.Δ. 114/2010 και ειδικότερα του άρθρου 10, παρ.1, στ.δ', χορηγείται ατελώς στους αιτούντες άσυλο αλλοδαπούς από την αρμόδια αρχή παραλαβής της αίτησης ασύλου, αμέσως μετά τον καθορισμό ημερομηνίας Λήψης συνέντευξης. Το εν λόγω δελτίο φέρει τη φωτογραφία τους και τους επιτρέπει την παραμονή οτην ελληνική επικράτεια μέχρι την ημερομηνία λήψης συνέντευξης που τους έχει καθοριοτεί. Εφόσον πραγματοποιηθεί η συνέντευξη, το δελτίο ανανεώνεται για διάρκεια μέχρι έξι μηνών κατά την κανονική διαδικασία, στις δε περιπτώσεις της ταχύρρυθμης διαδικασίας μέχρι τριών μηνών, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας. Το δελτίο παραδίδεται υποχρεωτικά από τον αιτούντα στην αρμόδια Υπηρεσία κατά την επίδοση σε αυτόν της οριστικής απόφασης επί του αιτήματος του και εν συνεχεία καταστρέφεται, συντασσόμενου προς τούτο σχετικού πρακτικού. Με αντίστοιχο δελτίο εφοδιάζονται και τα μέλη της οικογένειας του αιτούντος. Δεν χορηγείται το προαναφερόμενο δελτίο, όταν ο αιτών κρατείται ή όσο διαρκεί η εξέταση της αίτησης που έχει υποβληθεί στα σύνορα.

Σε περίπτωση προσκόμισης τέτοιου Δελτίου, του οποίου η ισχύς δεν έχει λήξει, οι υφιστάμενες υπηρεσίες επικοινωνούν απευθείας με την αρμόδια αστυνομική αρχή έκδοσης ή ανανέωσης, προκειμένου διαπιστωθεί εάν ο αλλοδαπός απολαμβάνει των δικαιωμάτων που του παρέχονται από την εκκρεμούσα διαδικασία ασύλου, ήτοι τη νομιμότητα της παραμονής του στη χώρα.

Σημειώνεται, ότι οι κάτοχοι του ειδικού δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού, εφόσον αυτό είναι σε ισχύ, δεν δύναται να απελαθούν και διαμένουν στην χώρα μας με καθεστώς "υπό ανοχή" (δεν είναι μόνιμα διαμένοντες στη χώρα μας -το αίτημά τους για χορήγηση ασύλου είναι υπό εξέταση, δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση επί αυτού που να τους καθιστά μόνιμα διαμένοντες σ' αυτή). Το ειδικό δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού (ροζ κάρτα) δεν αποτελεί άδεια διαμονής.

Β) Στους δικαιούχους καθεστώτος διεθνούς προστασίας, επικουρικής προστασίας και παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές παραλαβής ή /και εξέτασης του τόπου κατοικίας τους, το έντυπο (λευκού χρώματος ) "ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ", στο εξώφυλλο του οποίου τίθεται η ανάλογη ένδειξη, ανάλογα με το καθεστώς παραμονής:

1) Αναγνωρισμένος πρόσφυγας.
2) Επικουρική προστασία.
3) Παραμονή για ανθρωπιστικούς λόγους.

Η διάρκεια ισχύος της προαναφερόμενης άδειας παραμονής για τους πρόσφυγες και τα τυχόν μέλη της οικογένειάς του είναι πέντε (5) έτη. Η διάρκεια ισχύος της άδειας παραμονής για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας είναι
δύο (2) έτη και για τους δικαιούχους παραμονής για ανθρωπιστικούς Λόγους είναι ένα (1) έως και δύο (2) έτη.

Τα δικαιώματα των αναγνωρισμένων προσφύγων, των δικαιούχων επικουρικής προστασίας καθώς και των δικαιούχων παραμονής για ανθρωπιστικούς Λόγους, περιγράφονται στα άρθρα 20 έως 34 (Κεφάλαιο Ζ') του Π.Δ. 96/2008 και είναι τα ακόλουθα:

- Προστασία από την απέλαση.
- Ενημέρωση (πρόσβαση σε πληροφορίες σε γλώσσα που κατανοούν, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους).
- Διατήρηση της οικογενειακής ενότητας
- Άδειες διαμονής.
- Ταξιδιωτικά έγγραφα.
- Πρόσβαση στην απασχόληση.
- Πρόσβαση στην εκπαίδευση.
- Κοινωνική αρωγή.
- Ιατρική περίθαλψη.
- Ασυνόδευτοι ανήλικοι (εκπροσώπηση αυτών, κάλυψη αναγκών, εξασφάλιση διαμονής, προσπάθεια εντοπισμού μελών της οικογένειάς του)
- Πρόσβαση σε κατάλυμα.
- Ελεύθερη κυκλοφορία.
- Πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης και
- Επαναπατρισμός (συνδρομή σε όσους επιθυμούν να επαναπατρισθούν)».

Συνεπώς, τα προαναφερόμενα έγγραφα, ήτοι το Δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού καθώς και η Άδεια παραμονής αλλοδαπού, εφόσον πληρούν τις κατά τα ανωτέρω προϋποθέσεις, πρέπει να γίνονται δεκτά από τις Διοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ της Χώρας για την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητας των αλλοδαπών πολιτών, κατά τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (π.χ. υποβολή αιτήσεων προς τη Διοίκηση, επικύρωση αντιγράφων, βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής).

Τέλος, αποστέλλεται το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με τα επισυναπτόμενα σε αυτό δείγματα των δικαιολογητικών που χορηγούνται στους αναφερόμενους αλλοδαπούς.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύουν.

Επίσης, οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύουν, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ α' και β' βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Για να επιτευχθεί ο σκοπός της παρούσας εγκυκλίου, σκόπιμο είναι να λάβουν γνώση του περιεχομένου της όλοι οι υπάλληλοι, ιδιαίτερα δε εκείνοι που έχουν ως αποστολή την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σας γνωρίζουμε ότι η παρούσα εγκύκλιος έχει καταχωρισθεί στο δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας: www.ydmed.qov.gr.

Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης