Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εκτελεστική Επιτροπή Τ.Ε. αριθ. πράξης 16/21.5.2013 Εκτελεστική Επιτροπή Τ.Ε. αριθ. πράξης 16/21.5.2013


Σχόλια:

Καταργήθηκε με την 153/2/8.1.2019.Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-05-2013 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Εκτελεστική Επιτροπή Τ.Ε. αριθ. πράξης 16/21.5.2013
Εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσεων των (αντ) ασφαλιστικών διαμεσολαβητών


ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16/21.5.2013
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Aφού έλαβε υπόψη:

α. Το Ν. 3867/2010 «Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Β' 128), και ιδίως το άρθρο 1 αυτού,

β. το Ν. 3229/2004 «Εποπτεία και έλεγχος ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 38), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 3 παρ. 1(β) αυτού,

γ. το Ν. 1569/1985 (ΦΕΚ Α' 183), «Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 21 Β αυτού,

δ. το π.δ. 190/2006 (ΦΕΚ Α' 196) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003)», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρου 4, παρ. 1 ε, αυτού,

ε. την Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης Κ3-8010/8.8.2007 (ΦΕΚ Β' 1600) «Καθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων-εξετάσεων, που αποδεικνύουν την εμπειρία, τις ικανότητες και τις γενικές εμπορικές & επαγγελματικές γνώσεις των διαμεσολαβητών στην Ασφάλιση», όπως ισχύει,

στ. την υπ' αριθμ. Κ3-11087/27.11.2000 (ΦΕΚ Β' 1531/ 14.12.2000) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης,

ζ. την Κοινή Απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 1168/16.6.2009),

η. την ΠΔ/ΤΕ 2647/7.11.2011 (ΦΕΚ Β' 2603/8.11.2011) και την ΠΔ/ΤΕ 2666/4.12.2012 (ΦΕΚ Β' 3276/7.12.2012)

θ. το από 21.5.2013 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, και

ι. ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει τα εξής:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ (ΑΝΤ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής - Γενικές αρχές

1. Η παρούσα απόφαση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που προτίθενται να ασκήσουν δραστηριότητα ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή κατά τις διατάξεις του π.δ. 190/2006 και του Ν. 1569/1985, και όλους τους υπαλλήλους επιχειρήσεων (αντ)ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που συμμετέχουν άμεσα στην προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων κάθε είδους, των αγροτικών συνεταιρισμών και των πιστωτικών ιδρυμάτων περιλαμβανομένων.

2. Τα χορηγούμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας πιστοποιητικά γνώσεων αποτελούν από την ισχύ της παρούσας το κατ' άρθρο 4 παρ. 1 Α ε του π.δ. 190/2006 απαραίτητο δικαιολογητικό για την εγγραφή του (αντ) ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στο Μητρώο του άρθρου 3 του π.δ. 190/2006, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία (αντ) ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

3. Απαγορεύεται η πώληση ασφαλιστικών προϊόντων συνδεδεμένων με επενδύσεις χωρίς την απόκτηση του ειδικού προς τούτο πιστοποιητικού Επιπέδου Δ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Οι (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις υιοθετούν κατάλληλη πολιτική και διαδικασίες, σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 3 του ν.δ/τος 400/1970, ώστε να διασφαλίζουν ότι όλο το δίκτυο πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων είναι επαρκώς καταρτισμένο και διαθέτει σε διαρκή βάση τις αναγκαίες γνώσεις για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών προς τους πελάτες. Ελάχιστο περιεχόμενο των πολιτικών και διαδικασιών είναι η δημιουργία και τήρηση αρχείου με αντίγραφα του δικαιολογητικού που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 1Αε του π.δ. 190/2006, που αποκτήθηκε είτε βάσει της παρούσας απόφασης είτε με το προϊσχύον καθεστώς.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

1. Οι (αντ)ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές τηρούν επικαιροποιημένο αρχείο, κατ' άτομο, των προσώπων του άρθρου 4 παρ. 4 περ. α και β του π.δ. 190/2006 που κατέχουν το δικαιολογητικό έγγραφο του άρθρου 4 παρ. 1Αε του π.δ. 190/2006, είτε αποκτήθηκε βάσει της παρούσας απόφασης είτε όχι. Ελάχιστο περιεχόμενο του αρχείου αποτελούν το αντίγραφο του σχετικού δικαιολογητικού και ο χρόνος έναρξης και διακοπής της συμμετοχής των απασχολούμενων υπαλλήλων στη διαμεσολάβηση για την πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων που προωθεί ο διαμεσολαβητής. Το αρχείο τηρείται για τουλάχιστον 5 χρόνια από την ημερομηνία που το πιστοποιημένο πρόσωπο έπαψε να εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 περ. α και β του π.δ. 190/2006.

2. Ειδικά για τα πιστωτικά ιδρύματα το αρχείο μπορεί να τηρείται ξεχωριστά σε κάθε υποκατάστημα.

Άρθρο 4
Πιστοποιητικά γνώσεων

Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί τα εξής πιστοποιητικά:
Πιστοποιητικό Επιπέδου Α: Για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου, συντονιστή ασφαλιστικού συμβούλου ή υπαλλήλου επιχείρησης (αντ)ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, των αγροτικών συνεταιρισμών και των πιστωτικών ιδρυμάτων περιλαμβανομένων.
Πιστοποιητικό Επιπέδου Β: Για την παροχή υπηρεσιών πράκτορα ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων.
Πιστοποιητικό Επιπέδου Γ: Για την παροχή υπηρεσιών μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, και
Πιστοποιητικό Επιπέδου Δ: Για την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων συνδεδεμένων με επενδύσεις.

Άρθρο 5
Απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων

1. Το πιστοποιητικό χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο έχει επιτύχει στις εξετάσεις, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

2. Οι εξετάσεις διενεργούνται τουλάχιστον δύο φορές κάθε ημερολογιακό έτος από την Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Η διενέργεια των εξετάσεων εποπτεύεται από τριμελή διαρκή Επιτροπή Εξετάσεων για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, και αποτελείται από δύο μέλη από την Τράπεζα της Ελλάδος και ένα μέλος καθηγητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ιδρύματος με εκπαιδευτικό αντικείμενο συναφές με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ή την ιδιωτική ασφάλιση εν γένει. Ένα εκ των μελών της Επιτροπής ορίζεται ως Πρόεδρος. Παρατηρητές των εργασιών της Επιτροπής Εξετάσεων ορίζονται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ένας εκπρόσωπος των ενώσεων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ένας εκπρόσωπος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Η παρουσία των Παρατηρητών είναι προαιρετική και τυχόν απουσία τους δεν κωλύει τη διαδικασία των εξετάσεων.

Άρθρο 6
Εξεταστέα ύλη

1. Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:

α. Για το πιστοποιητικό Επιπέδου Α:

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε δέκα τουλάχιστον ερωτήσεις από κάθε μία από τις παρακάτω έξι ενότητες, στις οποίες ταξινομούνται τα προς εξέταση θέματα της συγκεκριμένης μορφής πιστοποίησης :

Ενότητα πρώτη: Ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης  Χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής αγοράς  Εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Ενότητα δεύτερη: Θέματα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Ενότητα τρίτη: Η σύμβαση ασφάλισης (έννοια, διακρίσεις συμβάσεων, έναρξη και λήξη, δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών κ.ά.)

Ενότητα τέταρτη: Ασφαλίσεις ζημιών.

Ενότητα πέμπτη: Ασφαλίσεις ζωής .

Ενότητα έκτη: Υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων.

β. Για το πιστοποιητικό Επιπέδου Β:

Εμβάθυνση στις ασφαλίσεις ζωής και ζημιών - Ανάληψη και διαχείριση κινδύνων - Αντασφάλιση - Χαρακτηριστικά και λειτουργία της σύμβασης πρακτόρευσης.

γ. Για το πιστοποιητικό Επιπέδου Γ:

Εμβάθυνση στις ασφαλίσεις ζωής και ζημιών - Η λειτουργία των Lloyd's - Θαλασσασφάλειες Ασφάλιση αεροσκαφών - Ασφάλιση αστικής ευθύνης - Ανάληψη και διαχείριση κινδύνων - Αντασφάλιση - Το ιδιαίτερο καθεστώς του μεσίτη, ο ρόλος του στην ασφαλιστική αγορά και η ευθύνη του έναντι του καταναλωτή.

δ. Για το πιστοποιητικό Επιπέδου Δ:

Δομή και οργάνωση της αγοράς χρηματοπιστωτικών μέσων (χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές, χρηματιστήρια, συνάλλαγμα) - Αγορά μετοχών και μετοχικοί δείκτες - Αποτελεσματικότητα της αγοράς  Μέθοδοι επιλογής μετοχικού χαρτοφυλακίου - Μέθοδοι διαχείρισης επενδύσεων σε μετοχές (απόδοση και κίνδυνοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων) - Βασικές αρχές σχεδιασμού επενδυτικών χαρτοφυλακίων  Ομόλογα/ Ομολογίες (χαρακτηριστικά, κίνδυνοι, κατηγορίες, αποδόσεις, πιστωτικά περιθώρια) - Παράγωγα προϊόντα (αγορές παραγώγων και είδη αξιόγραφων, συμβόλαια forward, futures, options, swaps, διαχείριση κινδύνου με παράγωγα προϊόντα και στρατηγικές επενδύσεων) - Εναλλακτικές επενδύσεις  Εμπορεύματα - Αμοιβαία κεφάλαια Εσωτερικά μεταβλητά κεφάλαια (κανόνες λειτουργίας, τρόπος τιμολόγησης μονάδων, επιτρεπόμενες επενδύσεις) - Ασφαλιστική σύμβαση UL (έννοια, διακρίσεις συμβάσεων, έναρξη και λήξη, δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, επιβαρύνσεις, συνέπειες εξαγοράς, υπαναχώρηση)  Υποχρεώσεις του διαμεσολαβητή και της ασφαλιστικής επιχείρησης για την εν γένει ενημέρωση του ασφαλισμένου/καταναλωτή  Κώδικας δεοντολογίας.

2. Ο υποψήφιος καλείται ιδίως:
-να αναγνωρίζει όλες τις βασικές έννοιες που εμπίπτουν στα παραπάνω πεδία και να τις διακρίνει από παρεμφερείς έννοιες,
-να απαντάει σε απλές και σύνθετες δυνητικές ερωτήσεις πελατών για τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά προϊόντα,
-να απευθύνει τις κατάλληλες ερωτήσεις στον πελάτη ώστε να γνωρίσει καλύτερα τις ανάγκες και το προφίλ του,
-να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τους κινδύνους του κάθε προϊόντος και να τους επικοινωνεί αποτελεσματικά στον πελάτη,
-να εντοπίζει περιστατικά και συμπεριφορές που θα μπορούσαν να θεμελιώσουν σε βάρος του επαγγελματική αστική ή διοικητική ευθύνη, και
-να γνωρίζει τις ενδεδειγμένες κάθε φορά ενέργειες για τη συμμόρφωση του με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 7
Σύστημα εξετάσεων

1. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται με την υποβολή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (multiple choice).

2. Οι ερωτήσεις καλύπτουν όλη την εξεταστέα ύλη, προετοιμάζονται σε συνεργασία με τους φορείς της ασφαλιστικής αγοράς, οριστικοποιούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος, αναρτώνται σε εμφανές σημείο στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος και παραμένουν διαρκώς αναρτημένες για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

3. Οι ερωτήσεις για τις εξετάσεις επιλέγονται κάθε φορά με κλήρωση και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να είναι λιγότερες από πενήντα (50) ανά εξέταση.

4. Οι ερωτήσεις εμπλουτίζονται και επικαιροποιούνται οπωσδήποτε κάθε διετία, ή και νωρίτερα εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο λόγω νομοθετικών ή άλλων εξελίξεων.

Άρθρο 8
Διαδικασία εξετάσεων

1. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος, απευθείας από τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα, συμπληρωμένου εντύπου της τυποποιημένης αίτησης και η καταβολή του προβλεπόμενου τέλους εξετάσεων.

2. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται το τέλος εξετάσεων. Αιτήσεις και τέλη εξετάσεων που υποβάλλονται μετά τη λήξη της καθορισμένης προθεσμίας δεν γίνονται αποδεκτά, ανεξάρτητα από τον λόγο της εκπρόθεσμης υποβολής τους. Ωστόσο, τα τέλη των εξετάσεων των υποψηφίων οι οποίοι τελικά δεν έλαβαν μέρος στις εξετάσεις μπορούν να εκληφθούν, μετά από σχετικό αίτημα του αιτούντος, ως καταβληθέν τέλος για συμμετοχή σε επόμενες εξετάσεις ή να επιστραφούν μετά από σχετική απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος συντάσσει κατάλογο με τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις, ο οποίος δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της.

4. Ο χρόνος, ο τόπος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υποβολή αιτήσεων και τη διεξαγωγή των εξετάσεων καθορίζονται με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της το αργότερο δεκαπέντε (15) μέρες πριν τις εξετάσεις.

5. Επιτυχής εξέταση θεωρείται εκείνη στην οποία ο υποψήφιος έχει απαντήσει σωστά στο 60% των ερωτήσεων κάθε ενότητας, εφόσον η εξέταση χωρίζεται σε ενότητες, άλλως στο 60% του συνόλου των ερωτήσεων.

6. Ο πίνακας επιτυχόντων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Άρθρο 9
Υποχρέωση τακτικής επανεκπαίδευσης

1. Τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν το πιστοποιητικό γνώσεων υποχρεούνται σε παρακολούθηση σεμιναρίου, χωρίς εξέταση, το αργότερο έως τη συμπλήρωση πέντε ετών από την απόκτηση του πιστοποιητικού, και έκτοτε εντός πέντε ετών από την παρακολούθηση του προηγούμενου σεμιναρίου, προσκομίζουν δε τη σχετική βεβαίωση αμελλητί στο αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, του πιστοποιητικού παρακολούθησης επέχοντος θέση πιστοποιητικού γνώσεων κατά τις ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

2. Με Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την εκπλήρωση της υποχρέωσης της προηγούμενης παραγράφου, ιδίως σε σχέση με όσους (αντ)ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του άρθρου 3 του π.δ. 190/2006 κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, είτε επί τη βάσει Βεβαίωσης Επιτυχούς Εξέτασης της προβλεπόμενης στην ΥΑ Κ3-11087/2000 Επιτροπής είτε επί τη βάσει κεκτημένου δικαιώματος, καθώς και οι συνέπειες από την παράβαση της.

Άρθρο 10
Απαλλαγή από την υποχρέωση εξετάσεων

1. Δεν υποχρεούνται να υποβληθούν στις εξετάσεις που προβλέπονται στην παρούσα όσοι είναι απόφοιτοι ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τα οποία, βάσει νόμου, έχει κατοχυρωθεί ως επαγγελματικό δικαίωμα η άσκηση δραστηριότητας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Η απαλλαγή αυτή ισχύει μόνο για το πιστοποιητικό που καλύπτει η συγκεκριμένη διάταξη νόμου.

Εφαρμόζεται και σε αυτήν την περίπτωση το άρθρο 9 της παρούσας.

2. Απαλλάσσονται από την υποβολή στις εξετάσεις για το πιστοποιητικό Επιπέδου Δ όσοι κατέχουν πιστοποιητικό Επιπέδου Β της Κοινής Απόφασης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 1168/16.6.2009).

3. Άτομα τα οποία για ιατρικούς λόγους δεν είναι σε θέση, ή με εξαιρετική δυσχέρεια μπορούν, να συμμετάσχουν σε γραπτές εξετάσεις, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για υποβολή τους αποκλειστικά σε προφορική εξέταση, εφόσον η σχετική πάθηση αποδεικνύεται από ιατρικά πιστοποιητικά δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος.

Άρθρο 11

1. Η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης εξουσιοδοτείται να ρυθμίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

2. Η συμμετοχή στην Επιτροπή του άρθρου 5 παρ. 3 της παρούσας, είτε ως μέλους είτε ως παρατηρητή, δεν συμβιβάζεται με την παράλληλη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα φορέων εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Άρθρο 12
Πρακτική άσκηση

Εισάγεται προαιρετικό στάδιο πρακτικής άσκησης του ενδιαφερόμενου να δραστηριοποιηθεί ως (αντ)ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, αποκλειστικής διάρκειας ενός εξαμήνου. Ο ασκούμενος απασχολείται μόνον από ασφαλιστική επιχείρηση, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως έξι μηνών. Κατά την όποια συναλλαγή του, προσωπική, τηλεφωνική, ηλεκτρονική ή άλλη, με καταναλωτές παρίσταται πάντοτε συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων. Για τυχόν παράβαση της παρούσας, εφαρμογή έχουν οι οικείες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Άρθρο 13
Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

1. Από την ισχύ της παρούσας, καταργείται στο σύνολο της η υπ' αριθμ. Κ3 - 11087/27.11.2000 (ΦΕΚ Β' 1531/14.12.2000) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης.

2. Η παρούσα ουδόλως επηρεάζει την εφαρμογή του άρθρου 5 του π.δ. 190/2006 και την ισχύ των ήδη εκδοθεισών βεβαιώσεων επιτυχούς εξέτασης δυνάμει της υπ' αριθμ. Κ3-11087/27.11.2000 (ΦΕΚ Β' 1531/14.12.2000) απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης.

3. Η παρ. Α στοιχείο στ της ΥΑ Κ3-8010/8.8.2007 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. υποχρεωτικά πιστοποιητικό επιπέδου Α και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση».

4. Η παρ. Β στοιχείο δ της ΥΑ Κ3-8010/8.8.2007 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. υποχρεωτικά πιστοποιητικά επιπέδου Α και Β και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση».

5. Η παρ. Γ στοιχείο β της ΥΑ Κ3-8010/8.8.2007 αντικαθίσταται ως εξής: «β. υποχρεωτικά πιστοποιητικό επιπέδου Α και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση».

6. Η παρ. Δ στοιχείο δ της ΥΑ Κ3-8010/8.8.2007 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. υποχρεωτικά πιστοποιητικά επιπέδου Α και Γ και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση».

7. Η παρ. Η στοιχείο β της ΥΑ Κ3-8010/8.8.2007 αντικαθίσταται ως εξής: «β. οι υπάλληλοι του νομικού προσώπου που συμμετέχουν άμεσα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαμεσολάβηση κατέχουν υποχρεωτικά πιστοποιητικό επιπέδου Α και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Η ίδια υποχρέωση υπάρχει και για τους υπαλλήλους ατομικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν άμεσα στις εργασίες ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης».

8. Η παρ. Θ στοιχείο β εδάφια α, β και γ της ΥΑ Κ3-8010/8.8.2007 αντικαθίσταται ως εξής: «β. όσοι υπάλληλοι του υποκαταστήματος συμμετέχουν άμεσα στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση κατέχουν υποχρεωτικά πιστοποιητικό επιπέδου Α και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.».

9. Η παρ. Ι της ΥΑ Κ3-8010/8.8.2007 αντικαθίσταται ως εξής: «Η απαίτηση βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος διδασκαλίας καταργείται και αντικαθίσταται από το κατάλληλο πιστοποιητικό εξέτασης για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση που προβλέπεται από Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος». Η παράγραφος Λ αντικαθίσταται ως εξής: «Φυσικό πρόσωπο, που είτε ουδέποτε έκανε χρήση του πιστοποιητικού επιτυχούς εξέτασης για την εγγραφή του στο Μητρώο του άρθρου 3 του π.δ. 190/2006 είτε έκανε χρήση αλλά διαγράφηκε από το εν λόγω Μητρώο για οποιονδήποτε άλλο λόγο πλην της επιβληθείσας σε βάρος του κύρωσης σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας, επανεγγράφεται στην κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης για την οποία κατέχει πιστοποιητικό επιτυχούς εξέτασης, είτε ατομικά είτε ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου, πιστοποιητικού οποτεδήποτε, αν αποδείξει ότι έχει εν τω μεταξύ παρακολουθήσει κανονικά την υποχρεωτική επανεκπαίδευση που προβλέπεται από τη σχετική Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.».

10. Η παράγραφος Μ της ΥΑ Κ3-8010/8.8.2007 καταργείται.

11. Η ΠΔ/ΤΕ 2647/7.11.2011 (ΦΕΚ Β' 2603/8.11.2011) καταργείται.

12. Η ΠΔ/ΤΕ 2666/4.12.2012 (ΦΕΚ Β' 3276/7.12.2012) καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

O Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης