Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1062878 ΕΞ 5.4.2013 Χρόνος έκδοσης παραστατικού απαλλαγής από τον ειδικό φόρο επί ακινήτων ν.3091/2002


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-2013 ]
Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1062878 ΕΞ 5.4.2013
Χρόνος έκδοσης παραστατικού απαλλαγής από τον ειδικό φόρο επί ακινήτων ν.3091/2002


Αθήνα, 5/4/2013
Αρ. πρωτ. Δ13 ΦΜΑΠ 1062878 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΜΑΠ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες
Τηλέφωνα: 210 3375 360
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης παραστατικού απαλλαγής από τον ειδικό φόρο επί ακινήτων ν.3091 /2002

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 6733/2012 έγγραφό σας

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας αναφορικά με το χρόνο χορήγησης αριθμού φορολογικού μητρώου του φυσικού προσώπου που κατέχει τις μετοχές, μερίδια ή μερίδες για τη χορήγηση της απαλλαγής σύμφωνα με τις περιπτώσεις α, β, γ της παρ. 3 του άρ. 15 του ν. 3091/2002 όπως ισχύει, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 3842/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 15 του ν. 3091/2002 στο σύνολό του. Ειδικότερα στις περιπτώσεις α, β, γ της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είτε κατέχουν μετοχές, μερίδια ή μερίδες εταιρειών που υπάγονται στο φόρο αυτό είτε συμμετέχουν σε αυτές κατά δήλωση της εταιρείας, προστέθηκε ότι για να τύχει απαλλαγής το νομικό πρόσωπο προϋπόθεση είναι η ύπαρξη αριθμού φορολογικού μητρώου τους, στην Ελλάδα. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης αυτής και περαιτέρω της υποχρέωσης σε φόρο ορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 3842/2010 η 1η Ιανουαρίου 2010.

2. Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1093/14.6.2010 A.Y.Ο (Φ.Ε.Κ. Β' 959/30-06-2010) καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση των νομικών προσώπων από τον ειδικό αυτό φόρο καθώς και ο χρόνος έκδοσής τους.

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 2 της αναφερόμενης A.Υ.O. τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης του ειδικού φόρου συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν παράτασης που δόθηκε. Δηλαδή τα δικαιολογητικά για το έτος 2010 έπρεπε να είχαν εκδοθεί ως την 30/12/2010 (ΠΟΛ.1158/16.11.2010 Α.Υ.Ο.).

3. Στη συνέχεια λόγω των τροποποιήσεων που επήλθαν στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον ειδικό φόρο επί ακινήτων με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3943/2011, εκδόθηκε η ΠΟΛ.1114/17.5.2011 Α.Υ.Ο. η οποία συμπλήρωσε και τροποποίησε την ΠΟΛ.1093/14.6.2010 Α.Υ.Ο. για τον καθορισμό των δικαιολογητικών εξαίρεσης από το φόρο. Στο άρθρο 2 της ΠΟΛ.1114/17.5.2011 Α.Υ.Ο. αναφέρεται ρητά πως τα δικαιολογητικά για την εξαίρεση από τον ειδικό φόρο του ν. 3091/2002 έπρεπε να εκδοθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης του ειδικού φόρου συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν παράτασης υποβολής της. Επισημαίνεται πως στο τελευταίο εδάφιο του ιδίου άρθρου αναφέρεται πως: «Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1093/14.6.2010 (Φ.Ε.Κ. 959Β')».

4. Συνεπώς, για να χορηγηθεί η απαλλαγή των περιπτώσεων α΄ ή β΄ ή γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, ο Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων που κατέχουν μετοχές, μερίδια ή μερίδες εταιρειών που υπάγονται στο φόρο αυτό ή συμμετέχουν σε αυτές κατά δήλωση της εταιρείας, πρέπει να έχει χορηγηθεί κατ’ εξαίρεση:

α) για το έτος 2010, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης του ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2010, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης, δηλαδή μέχρι την 30/12/2010 (ΠΟΛ.1158/16.11.2010 Α.Υ.Ο.), δεδομένου ότι η δημοσίευση του νόμου που πραγματοποιήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2010

β) για τα επόμενα του 2010 έτη, μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.

Για παράδειγμα:

α) εταιρεία που απέκτησε ακίνητη περιουσία εντός του 2010, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου επί ακινήτων έτους 2011. Για την έγκριση χορήγησης της απαλλαγής από τον ειδικό φόρο λόγω των περιπτώσεων α΄ ή β΄ ή γ΄ του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, ο Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν πρέπει να είχε χορηγηθεί ως την 31 η Δεκεμβρίου 2010.

β) εταιρεία που απέκτησε ακίνητη περιουσία εντός του 2012, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου επί ακινήτων έτους 2013. Για την έγκριση, χορήγησης της απαλλαγής από τον ειδικό φόρο λόγω ισχύος των περιπτώσεων α΄ ή β΄ ή γ΄ του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, ο Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν πρέπει να έχει χορηγηθεί ως την 31 η Δεκεμβρίου 2012.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Μαρία Η. Μενούνου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης