Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1082400ΕΞ 20.5.2013 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση των κριτηρίων-κανόνων επιλογής υποθέσεων φορολογιών κεφαλαίου προς έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.3842/2010 (Α’ 58), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν.4141/2013 (Α΄ 81)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-05-2013 ]
Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1082400ΕΞ 20.5.2013
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση των κριτηρίων-κανόνων επιλογής υποθέσεων φορολογιών κεφαλαίου προς έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.3842/2010 (Α’ 58), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν.4141/2013 (Α΄ 81)

Αθήνα, 20 Μαΐου 2013
Αριθ. Πρωτ.: Δ6Α 1082400ΕΞ2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6)
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Β.Σταμούλη
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση των κριτηρίων-κανόνων επιλογής υποθέσεων φορολογιών κεφαλαίου προς έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.3842/2010 (Α’ 58), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν.4141/2013 (Α΄ 81)».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 80 του ν.3842/2010 (Α΄58) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν.4141/2013 (Α΄81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».

β) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

γ) Του π.δ.185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας...» και του π.δ.189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

δ) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016».

ε) Της παρ.22 του άρθρου 5 του ν.2343/1995 (Α’ 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

στ) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α’ 178), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α’ 220).

ζ) Του άρθρου 19 του ν.1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α’ 45).

η) Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3205/2003 (Α΄ 297), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3833/2010 (Α΄ 40) «Προστασία της εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

2. Το αριθ. πρωτ. ΔΕΣ Α1078053/13-5-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων& Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

3. Την αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ 28.1.2013 (Β΄ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Oικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Yπουργείου Οικονομικών».

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών, Ομάδα Εργασίας, για την αξιολόγηση των κριτηρίων-κανόνων επιλογής υποθέσεων φορολογιών κεφαλαίου προς έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.3842/2010(Α΄58),όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν.4141/2013 (Α΄81).

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως έξης:

1. Άννα Αδάμ-Κόλλια, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄-Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, ως Συντονίστρια, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Κατσούλα, υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Β΄-Φορολογίας Μεταβίβασης Ακινήτων της ίδιας Διεύθυνσης.

2. Βασιλική Σκλάβου, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, υπάλληλο του Τμήματος Α΄-Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Μανουσάκη, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.

3. Αικατερίνη Λούκα, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, υπάλληλο του Τμήματος Β΄-Φορολογίας Μεταβίβασης Ακινήτων της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Χαραλαμπία Καλαποθαρέα, υπάλληλο με βαθμό Β ’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.

4. Κωνσταντίνο Λιάκο, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Α΄-Ειδικών Επιχειρησιακών
Δράσεων Ελέγχου Άμεσης Φορολογίας της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Λυμέρη, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Γ΄-Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων Ελέγχου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ενδοομιλικών Συναλλαγών της ίδιας Διεύθυνσης.

5. Σταυρούλα Ευλιάτου, υπάλληλο με βαθμό Γ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄-Στατιστικής Ανάλυσης και Μέτρησης Επιδόσεων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων της, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρίνα Κολυβοδιάκου, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα. - Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί το μέλος αυτής που θα ορίσει η Συντονίστρια.

Γ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η μελέτη και ο καθορισμός των κριτηρίων-κανόνων επιλογής υποθέσεων φορολογιών κεφαλαίου προς έλεγχο και μοριοδότησης αυτών, καθώς και κάθε άλλου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του ν.3842/2010 (Α΄58), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν.4141/2013 (Α΄81).

Δ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, στα καταστήματα του Υπουργείου Οικονομικών, επί της οδού Καρ. Σερβίας 8 και 10, στην Αθήνα, όπως θα καθορίζεται κάθε φορά από την Συντονίστρια αυτής, θα ολοκληρώσει το έργο της εντός δύο μηνών από την υπογραφή της παρούσας απόφασης και θα υποβάλλει το πόρισμά της στον Υφυπουργό Οικονομικών, στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και στους Αναπληρωτές Προϊσταμένους της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης