Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθ. 10184/13.5.2013 Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000 στο πλαίσιο του Μέτρου 213 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-05-2013 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Κ.Υ.Α. αριθ. 10184/13.5.2013
Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000 στο πλαίσιο του Μέτρου 213 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013

Αριθ. 10184

(ΦΕΚ Β' 1211/20-05-2013)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ- ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., όπως τροποποιημένος ισχύει.

2. Τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.

3. Τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), όπως τροποποιημένος ισχύει.

4. Τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 883/2006 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι αφορά την τήρηση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών τις δηλώσεις δαπανών κι εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιημένος ισχύει.

5. Τον Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής της 30 Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης.

8. Του Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /22.4.2005).

10. Το Π.Δ. 85/21-6-2012 (ΦΕΚ 141/Α'/21-6-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

11. Το Π.Δ. 86/21-6-2012 (ΦΕΚ 141/Α'/21-6-2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Τον Ν.Δ. 131/74 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ 320/Α'/1974), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1409/83 «τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 131/1974 περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 199/Α'/1983), όπως τροποποιημένος ισχύει, και το Ν. 2512/97, άρθρο 11 (ΦΕΚ 138/Α'/1997).

13. Τον Ν. 3508/2006 (ΦΕΚ Α' 249) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», ειδικότερα δε το άρθρο 3 αυτού.

14. Το άρθρο 36 του Ν. 3614/2007, όπου ορίζεται ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών ο ΟΠΕΚΕΠΕ και της υπ' αριθ. 262066/19.02.2009 (ΦΕΚ 327/Β/23.02.2009) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, εκχώρησης αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του ΕΓΤΑΑ, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2007-2013.

15. Τον Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α'/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», ειδικότερα το άρθρο 37 και το άρθρο 46 παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν. 3840/2010 ΦΕΚ 53/Α/2010).

16. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).

17. Τον Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/6-9-2010) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων».

18. Τον Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ Α' 52/12-3-2012) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιημένος ισχύει.

19. Την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 246/A'/18-12-2012) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4128/2013 (ΦΕΚ Α 51/28-2-2013)

20. Την αριθ. Ε(2007) 6015/29-11-2007 απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 (CC1 No 2007GR06RP0001), όπως ισχύει κάθε φορά και τις τροποποιήσεις του Π.Α.Α., που δεν απαιτούν τροποποίηση της συγκεκριμένης απόφασης της Επιτροπής.

21. Την με αριθ. 27156/2002 (ΦΕΚ 1042/Β'/2002) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανισμού Πληρωμής από το 1-92002».

22. Την υπ' αριθ. 282966/09-07-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Εγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ- ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β'/2007), όπως ισχύει κάθε φορά.

23. Την Αριθ. Πρωτοκ. 262385/21-4-10 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Καν(ΕΚ)73/2009 και του Καν(ΕΚ)698/2008 του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 509/Β/23-4-10).

24. Την υπ' αριθ. 324005/9-9-08 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1886/Β/12-9-2008) με τίτλο «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» και την υπ' αριθ. 135073/ 3-2-2011 (ΦΕΚ 315/Β/25-2-2011) κοινή υπουργική απόφαση τροποποίησής της.

25. Την με αριθ. 2049/20-4-2011 (ΦΕΚ. 1183/Β/2011) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», όπως ισχύει κάθε φορά.

26. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται Δημόσια Δαπάνη σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 της παρούσας.

27. Την υπ' αριθ. 614/08-02-2013 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ 2007-2013.

28. Την αριθ. πρωτ. 3308/12-02-2013 σύμφωνη γνώμη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την αποτελεσματική διαχείριση παρακολούθηση και εφαρμογή του Μέτρου 213 «Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007 - 2013.

2. Το Μέτρο στοχεύει στην προστασία και βελτίωση των οικοσυστημάτων της άγριας χλωρίδας και άγριας πανίδας και των ειδών που καλύπτονται από τις Οδηγίες 92/43/ΕΕ (Φυσικών Οικοτόπων) και 79/409/ΕΟΚ (αγρίων πτηνών).

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

1. Το Μέτρο θα εφαρμοστεί σε ιδιόκτητους βοσκότοπους στην περιοχή δικαιοδοσίας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του δικτύου Natura 2000, οι οποίοι αποτελούν νησίδες φυσικής βλάστησης όπου αναπαράγονται είδη άγριας πανίδας.

2. Επιλέξιμοι είναι οι βοσκότοποι που αποτελούν νησίδες φυσικής βλάστησης, με ελάχιστο μέγεθος 0,05 Ha.

3. Δεν είναι επιλέξιμοι για ένταξη και πληρωμή οι βοσκότοποι που χρησιμοποιούνται για ενίσχυση στο πλαίσιο των Πυλώνων Ι και ΙΙ (ενεργοποίηση βοσκοτόπων, εξισωτική αποζημίωση, βιολογική κτηνοτροφία, Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών, δάσωση γεωργικών γαιών) καθώς και οι συνιδιόκτητοι.

Άρθρο 3
Φορείς αρμόδιοι για τη διαχείριση και εφαρμογή του Μέτρου

1. Φορέας Διαχείρισης (Φ.Δ.) ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

2. Φορέας Εφαρμογής (Φ.Ε.) ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης - Ανταγωνιστικότητα.

3. Φορείς Υλοποίησης (Φ.Υ.) ορίζονται οι οικείες Δ/ νσεις Αγροτικής Οικονομίας των Αιρετών Περιφερειών με δυνατότητα ανάθεσης υλοποίησης στις Περιφερειακές Ενότητές τους.

4. Οργανισμός Πληρωμής ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Άρθρο 4
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Για την εφαρμογή τους παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι εννοιολογικοί προσδιορισμοί:

1. Αγρότης
Αγρότης νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατέχει αγροτική εκμετάλλευση στην οποία ασκεί αγροτική δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ).

2. Επαγγελματίας αγρότης
Νοείται το ενήλικο φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο ΜΑΑΕ ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, σύμφωνα με το Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/6-9- 2010).

3. Αγροτική εκμετάλλευση
Όπως ορίζεται στην παράγραφο δ του άρθρου 2 του Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/6-9-2010).

4. Νόμιμη κατοχή
Νόμιμη κατοχή για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχιου νοείται:

Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια ο γεωργός είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής του δήλωσης, στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι το παραπάνω αντίγραφο είναι ακριβές και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό είναι αληθή.

Σε περίπτωση που το έντυπο Ε9 δεν είναι ενημερωμένο, ο γεωργός είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας / κυριότητας ως εξής:
• Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα,
• Αποδοχή κληρονομιάς,
• Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων,
• Κτήση με προσκύρωση,
• Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας,
• Κληρονομητήριο.

Τροποποιήσεις του Ε9 στην αρμόδια ΔΟΥ, ακόμη και μετά τον έλεγχο, δύνανται να γίνουν αποδεκτές εφόσον πραγματοποιούνται για να διαλευκάνουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Σημειώνεται ότι τα παραστατικά κατοχής για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια πρέπει να είναι διαθέσιμα εκ μέρους των γεωργών, όταν ζητούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

5. Αγροτική δραστηριότητα
Αγροτική δραστηριότητα, σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και αγροτικών Εκμεταλλεύσεων είναι κάθε επαγγελματική δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας, δηλαδή της φυτικής, της ζωικής ή της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων και της υδατοκαλλιέργειας, που αποσκοπεί στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, στη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, στη λειτουργία αγροτο-τουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων και στη δασική παραγωγή.

6. Αιτήσεις
Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ): Η αίτηση που υποβάλλουν οι αγρότες για την ενεργοποίηση των ατομικών τους δικαιωμάτων και τη λήψη των άμεσων ενισχύσεων, στο πλαίσιο του Καν. 73/2009, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Αίτηση ενίσχυσης: Η αίτηση που υποβάλλει ο υποψήφιος για την ένταξη στο καθεστώς των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων.
Αίτηση πληρωμής: Η αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος για τη χορήγηση της πληρωμής από τις εθνικές αρχές.

7. Πολλαπλή Συμμόρφωση
Πολλαπλή συμμόρφωση νοούνται οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (άρθρο 5 και παράρτημα II του Καν.73/2009) και η καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση (άρθρο 6 και παράρτημα Ill του Καν. 73/2009) όπως ορίζονται στην υπ' αριθ. 262385/21-4-2010 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 509/Β/23-4-2010). Στην πολλαπλή συμμόρφωση επίσης συμπεριλαμβάνονται και οι ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του Καν. 1698/2005.

8. Περίοδος δέσμευσης
Περίοδος δέσμευσης νοείται η χρονική περίοδος πέντε (5) ετών στη διάρκεια της οποίας οι δικαιούχοι και το κράτος δεσμεύονται να τηρήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

9. Συμβατικές υποχρεώσεις (Σύμβαση)
Συμβατικές υποχρεώσεις νοούνται οι υποχρεώσεις
που αναλαμβάνουν τα αυτοσυμβαλλόμενα μέρη κατά τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσής τους.

10. Φάκελος Natura
Νοείται ο φάκελος τον οποίο πρέπει να τηρούν οι δικαιούχοι και ο οποίος πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές και περιλαμβάνει:
• Αντίγραφο της αίτησης ενίσχυσης
• Υπογεγραμμένη Σύμβαση με τις τυχόν τροποποιήσεις τους
• Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής
• Αντίγραφα των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης.

11. Νησίδα φυσικής βλάστησης
Μία διακριτή ενότητα φυσικής βλάστησης που αποτελεί ενδιαίτημα για αποικιακά ή μόνιμα είδη άγριας πανίδας.

12. Ο.Π.Σ.Α.Α.
Νοείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Άρθρο 5
Δικαιούχοι - Δεσμεύσεις δικαιούχων

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1. Δικαιούχοι του Μέτρου μπορούν να κριθούν αγρότες - κτηνοτρόφοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι κατέχουν νόμιμα ιδιόκτητους βοσκότοπους που αποτελούν νησίδες φυσικής βλάστησης όπου αναπαράγονται είδη άγριας πανίδας, εντός περιοχών Natura 2000 υπαγόμενων στη δικαιοδοσία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και οι οποίοι φέρουν σήμανση, ότι απαγορεύεται η βόσκηση το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους, με ευθύνη των καθ' ύλην αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων.

2. Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας, έστω κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου:

• Πρόσωπα, τα οποία έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της Πρόωρης Συνταξιοδότησης.
• Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης με δεκαετή αποκλεισμό
• Ανήλικα άτομα

Β. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για μια πενταετία από την ημερομηνία η οποία ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

1. Να μη χρησιμοποιούν για τη βόσκηση των ζώων τους το χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου έως 30η Ιουνίου εκάστου έτους τους βοσκότοπους τους οποίους εντάσσουν στο μέτρο 213 και οι οποίοι αποτελούν νησίδες φυσικής βλάστησης, όπου αναπαράγονται είδη άγριας πανίδας και φέρουν σήμανση με ευθύνη των Φορέων Διαχείρισης.

2. Να διατηρούν τη σήμανση ότι απαγορεύεται η βόσκηση το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους.

3. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές αποφάσεις και βάσει των εγκυκλίων του Οργανισμού Πληρωμής.

4. Να τηρούν φάκελο Natura, ο οποίος φυλάσσεται από τους δικαιούχους για τρία επιπλέον έτη μετά την ημερομηνία της τελευταίας πληρωμής.

5. Να υποβάλλουν κατ' έτος αίτηση πληρωμής με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 της παρούσας.

6. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους του άρθρου 17 της παρούσας, που πραγματοποιούν εξουσιοδοτημένα εθνικά και κοινοτικά όργανα.

Άρθρο 6
Γενικά κριτήρια ένταξης

Τα γενικά κριτήρια ένταξης των δικαιούχων διακρίνονται σε κριτήρια επιλεξιμότητας και κριτήρια επιλογής ως ακολούθως:

1. Κριτήρια επιλεξιμότητας:
Προκειμένου οι υποψήφιοι να ενταχθούν στο Μέτρο πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:
α. Να είναι αγρότες, όπως η έννοια του αγρότη ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.
β. Να ασκούν αγροτική δραστηριότητα, όπως η έννοια ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.
γ. Να υποβάλλουν, με τη διαδικασία του άρθρου 9 της παρούσας, αίτηση ενίσχυσης για ιδιόκτητους βοσκότοπους της εκμετάλλευσής τους, που αποτελούν νησίδες φυσικής βλάστησης, όπου αναπαράγονται είδη άγριας πανίδας και που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Κατέχονται νόμιμα καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετίας, όπως η έννοια ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας. Αποκλείονται από την ένταξη βοσκότοποι που χρησιμοποιούνται για ενίσχυση στο πλαίσιο των Πυλώνων Ι και ΙΙ (ενεργοποίηση βοσκοτόπων, εξισωτική αποζημίωση, βιολογική κτηνοτροφία, Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών, δάσωση γεωργικών γαιών) καθώς και οι συνιδιόκτητοι.
• Είναι δηλωμένοι στην ΑΕΕ του ενδιαφερομένου.
• Βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης της δράσης που οι υποψήφιοι επιθυμούν να ενταχθούν, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας.
• Φέρουν σήμανση ότι απαγορεύεται η βόσκηση από 1 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους.

2. Κριτήρια επιλογής
Από τους υποψηφίους που πληρούν καταρχήν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της προηγούμενης παραγράφου, γίνεται επιλογή των δικαιούχων με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Διαθέσιμες πιστώσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα.
β. Σειρά κατάταξης που διαμορφώνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια που είναι τα εξής:

Κριτήρια

Βαθμοί

Επαγγελματίας αγρότης

20

Νέος γεωργός με επιχειρηματικό σχέδιο

20

Είναι ενταγμένος σε γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο

20

Μόνιμος κάτοικος του Δήμου που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης

20

Περιοχή Υψηλής Φυσικής Αξίας

20Σε περίπτωση που στο πρόσωπο ενός υποψηφίου συντρέχουν περισσότερα του ενός κριτηρίου επιλογής του ανωτέρω πίνακα, τα μόρια που αντιστοιχούν στα κριτήρια αυτά αθροίζονται.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται στη σειρά κατάταξης οι καταρχήν δικαιούχοι που συγκεντρώνουν μεγαλύτερη βαθμολογία στα παραπάνω κριτήρια με τη σειρά προτεραιότητας που αναφέρονται.

Άρθρο 7
Ένταξη Πράξης - Χρηματοδότηση, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

1. Ο Φ.Ε. με βάση τις διαθέσιμες πιστώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ, προωθεί για υπογραφή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απόφαση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης από τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και επιλεξιμότητας, όπως αυτά έχουν εγκριθεί και ισχύουν. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζονται τα κατωτέρω:

• Ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της αίτησης.
• Τα κριτήρια επιλογής και επιλεξιμότητας, όπως αυτά έχουν εγκριθεί και ισχύουν και τα παραστατικά που τα τεκμηριώνουν.
• Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων.
• Ο τρόπος υπολογισμού και χορήγησης της ενίσχυσης.
• Οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
• Το διαθέσιμο ποσό.
• Οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο διαδικτυακός τόπος για την παροχή πληροφοριών.

2. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά την υπογραφή της και με ευθύνη του φορέα εφαρμογής:
α. Καταχωρείται στο ΟΠΣΑΑ
β. Αναρτάται στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
γ. Διαβιβάζεται στους φορείς υλοποίησης.

3. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα προωθεί για υπογραφή στον Ειδικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ απόφαση ένταξης πράξης/χρηματοδότησης την οποία καταχωρεί στο ΟΠΣΑΑ και κοινοποιεί στην ΕΥΔ ΠΑΑ.

Άρθρο 8
Ενημέρωση ενδιαφερομένων

Ο Φ.Υ. προβαίνει το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στις παρακάτω ενέργειες:
• Ανάρτηση για διάστημα δεκαπέντε (15) τουλάχιστον εργασίμων ημερών στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας τους
• Αποστολή της πρόσκλησης στους Δήμους της περιοχής ευθύνης τους με την επισήμανση ότι αυτή πρέπει να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο και τουλάχιστον να θυροκολληθεί για διάστημα δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου ή της Κοινότητας και των Δημοτικών Τοπικών κοινοτήτων τους.
• Όπου ενδείκνυται λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα δημοσιότητας με συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, όπως οργάνωση ημερίδων κ.α.
Αποδεικτικά της δημοσιοποίησης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος τηρούνται στα αρχεία του φορέα υλοποίησης.

Άρθρο 9
Υποβολή αίτησης ενίσχυσης

Οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στο Μέτρο, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης στο φορέα υλοποίησης ή όπως οριστεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Α. Η αίτηση ενίσχυσης υπόδειγμα της οποίας θα υπάρχει στην πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, για να γίνει αποδεκτή και να τύχει της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως ορίζεται στη συνέχεια, θα πρέπει:

1. Να υποβληθεί στο φορέα εντός των χρονικών ορίων, όπως ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και

2. Να εμφανίζει πληρότητα
Η αίτηση ενίσχυσης είναι πλήρης, εφόσον συνοδεύεται από τα παρακάτω:
α. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρως συμπληρωμένη.
β. Παραστατικά που τεκμηριώνουν τα κριτήρια ένταξης, τα οποία είναι:
• Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία.
• Καταστατικό σύστασης της εταιρείας προκειμένου για νομικά πρόσωπα και ορισμός εκπροσώπου, ο οποίος θα υπογράψει τη σύμβαση και θα έχει την ευθύνη της εφαρμογής της.
• Αντίγραφο της ΑΕΕ στην οποία εμφανίζεται ο βοσκότοπος που αποτελεί νησίδα φυσικής βλάστησης και η ύπαρξη ζώων.
• Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων θεωρημένη από το Κέντρο Ελέγχου Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ).
γ. Παραστατικά νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 της παρούσας.
δ. Βεβαίωση του Φορέα Διαχείρισης ότι έχει τοποθετηθεί ειδική σήμανση, για την απαγόρευση της βόσκησης στο βοσκότοπο του ενδιαφερόμενου, το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους.
ε. Αντίγραφο πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου σε περίπτωση που ο τραπεζικός λογαριασμός είναι διαφορετικός από αυτόν που έχει δηλωθεί στην ΑΕΕ.

Β. Για την αίτηση ενίσχυσης ισχύουν επίσης τα παρακάτω:

1. Για την τεκμηρίωση της μόνιμης εγκατάστασης του υποψηφίου δικαιούχου στον τόπο που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης απαιτείται βεβαίωση του Δημάρχου.

2. Για την τεκμηρίωση της ιδιότητας του Νέου Γεωργού προσκομίζεται απόφαση Ένταξης στο μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Άρθρο 10
Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων ενίσχυσης

Η αίτηση ενίσχυσης για να αξιολογηθεί από το ΦΥ πρέπει να:
α. έχει υποβληθεί στο φορέα υλοποίησης εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
β. είναι πλήρης
Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης ολοκληρώνεται με βάση την ακόλουθη διαδικασία:

Α. Διοικητικός έλεγχος

Ο διοικητικός έλεγχος γίνεται στο σύνολο των αιτήσεων με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 της παρούσας απόφασης.
Αιτήσεις που από τον διοικητικό έλεγχο προκύψει ότι έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα, δεν είναι πλήρεις και δεν τηρούν τα κριτήρια εκλεξιμότητας αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

Β. Κατάταξη αιτήσεων με βάση τη σειρά βαθμολογίας

Στο στάδιο αυτό, με βάση τις διαθέσιμες πιστώσεις και τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν από τα κριτήρια ένταξης, οι υποψήφιοι κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά ως ακολούθως σε εν δυνάμει δικαιούχους, επιλαχόντες και απορριπτόμενους.
Ο Φ.Υ. ενημερώνει το Φ.Ε. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.
Ο Φ.Ε., αφού διασφαλίσει μέσω ελέγχων ότι τηρούνται τα κριτήρια ένταξης, ειδοποιεί το Φ.Υ. να δημοσιοποιήσει τις καταστάσεις με τους εν δυνάμει δικαιούχους, επιλαχόντες και απορριπτόμενους.

Γ. Δημοσιοποίηση

Ο Φ.Υ. δημοσιοποιεί τις καταστάσεις με τους εν δυνάμει δικαιούχους, επιλαχόντες και απορριπτόμενους με:
α) Ανάρτηση για διάστημα δέκα (10) τουλάχιστον εργασίμων ημερών στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας.
β) Αποστολή των καταστάσεων στους δήμους και στις κοινότητες της περιοχής ευθύνης τους με την επισήμανση ότι αυτές πρέπει να δημοσιοποιηθούν με κάθε πρόσφορο μέσο και τουλάχιστον να θυροκολληθούν για διάστημα δέκα (10) εργασίμων ημερών στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου ή της Δημοτικής Κοινότητας και των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων.
Αποδεικτικά της δημοσιοποίησης των καταστάσεων τηρούνται στα αρχεία του Φ.Υ.

Δ. Ενστάσεις

Οι ενδιαφερόμενοι εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης δύνανται να υποβάλλουν ένσταση. Η ένσταση υποβάλλεται στο Φορέα Υλοποίησης και εξετάζεται εντός 10 εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της, από τριμελή επιτροπή, που συγκροτείται με ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης για το σκοπό αυτό. Στις ανωτέρω επιτροπές δεν μπορούν να συμμετέχουν μέλη τα οποία διεξήγαγαν σε προγενέστερο στάδιο οποιονδήποτε έλεγχο που αφορούσε την αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης του ενιστάμενου.

Άρθρο 11
Έγκριση δικαιούχων

1. Μετά την εξέταση των ενστάσεων ολοκληρώνεται η διαδικασία αξιολόγησης και οριστικοποιούνται οι καταστάσεις των εν δυνάμει δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων και ο Φ.Υ. διαβιβάζει στον Φορέα Εφαρμογής φάκελο, έντυπα και ηλεκτρονικά, ο οποίος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Εισήγηση
β. Αντίγραφα των καταστάσεων των εν δυνάμει δικαιούχων επιλαχόντων και απορριπτόμενων με τη συνολική τους βαθμολογία και τους λόγους απόρριψης αντίστοιχα. Ειδικά στην περίπτωση των εν δυνάμει δικαιούχων και επιλαχόντων στις καταστάσεις - πλην της συνολικής βαθμολογίας και του ονοματεπώνυμου - θα πρέπει να εμφανίζεται η Δ/νση κατοικίας, ο ΑΦΜ, η εντάξιμη έκταση και το συνολικό ποσό ενίσχυσης της πενταετίας όπως υπολογίζεται με βάση τον τρόπο αξιοποίησης της έκτασης.

2. Ο Φ.Ε. εφόσον διασφαλίσει ότι οι οικονομικές απαιτήσεις των καταρχήν δικαιούχων είναι σύμφωνες με την κατανεμηθείσα πίστωση ανά Περιφερειακή Ενότητα εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την έκδοση της απόφασης έγκρισης δικαιούχων και της απόφασης απορριπτόμενων.

3. Οι αποφάσεις έγκρισης και απόρριψης της προηγούμενης παραγράφου με ευθύνη του Φορέα Εφαρμογής:
α. Αναρτώνται στο "www.agrotikianaptixi.gr".
β. Κοινοποιούνται στον φορέα υλοποίησης προκειμένου να προβεί στις ενέργειες του άρθρου 12 της παρούσας.

4. Ο Φ.Ε. επικαιροποιεί το περιεχόμενο της ανωτέρω απόφασης έγκρισης - απόρριψης τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό έτος ή και περισσότερες εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Άρθρο 12
Υπογραφή σύμβασης

1. Ο Φ.Υ., με τη λήψη της απόφασης έγκρισης του άρθρου 11 της παρούσας, ενημερώνει τους δικαιούχους ότι θα πρέπει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών να προσέλθουν στην έδρα του φορέα προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση.
Η σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:
• Τα συμβαλλόμενα μέρη
• Το σκοπό και το αντικείμενο της σύμβασης
• Τη διάρκεια της σύμβασης
• Τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών
• Το ετήσιο και συνολικό ύψος ενίσχυσης και τη διαδικασία χορήγησης αυτής
• Τους ελέγχους και τις κυρώσεις που προβλέπονται σε εφαρμογή εθνικών και κοινοτικών διατάξεων σε περίπτωση αθέτησης των όρων της σύμβασης
• Τις περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
• Τον όρο «Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία».

2. Μετά τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2007-2013, οι δικαιούχοι που εξακολουθούν να έχουν ενεργές συμβάσεις, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νέου προγράμματος, όπως αυτό θα προκύψει κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον δεν το επιθυμούν, μπορούν να διακόψουν τη σύμβαση χωρίς να τους επιβληθούν κυρώσεις.

3. Η σύμβαση υπογράφεται σε δύο αντίγραφα, εκ των οποίων ένα αντίγραφο λαμβάνει ο δικαιούχος για τον φάκελο Natura και ένα αντίγραφο παραμένει στο φάκελο που τηρείται για το δικαιούχο στο φορέα υλοποίησης.

4. Η κατάσταση με τους επιλαχόντες του άρθρου 11 της παρούσας καταργείται μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας για την υπογραφή των συμβάσεων. Οι επιλαχόντες και οι απορριφθέντες, των οποίων η απόρριψη δεν οφείλεται σε υποβολή ψευδούς δήλωσης, δύναται να επανέλθουν με νέα αίτηση ενίσχυσης κατά την επόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 13
Καταγγελία συμβάσεων - Τροποποίηση Αποφάσεων

1. Οι συμβάσεις καταγγέλονται με απόφαση του Φ.Υ. στις ακόλουθες περιπτώσεις:
β. Εφόσον προς τούτο γίνει αίτηση του δικαιούχου.
γ. Εφόσον στο πλαίσιο των ελέγχων προκύψουν σοβαρές παραβάσεις των όρων χορήγησης της ενίσχυσης, που οδηγούν σε απένταξη του δικαιούχου.

2. Ως ημερομηνία ισχύος της καταγγελίας νοείται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Φ.Υ. ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης της τροποποιητικής απόφασης έγκρισης δικαιούχων και εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί.

3. Ο Φορέας Υλοποίησης ενημερώνει το Φορέα Εφαρμογής για τις καταγγελίες των συμβάσεων.

4. Ο Φ.Ε. προβαίνει στην τροποποίηση των αποφάσεων έγκρισης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 14, ενημερώνοντας παράλληλα το Ο.Π.Σ.Α.Α.

Άρθρο 14
Τροποποίηση της σύμβασης - Μεταβιβάσεις

1. Τροποποίηση της σύμβασης του άρθρου 12 της παρούσας δύναται να πραγματοποιείται:
α. Μετά από αίτηση του δικαιούχου εφόσον:
• Συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η τροποποίηση της σύμβασης γίνεται αμέσως μετά την αναγνώριση της περίπτωσης ως ανωτέρας βίας.
Σε περίπτωση που η ανωτέρα βία είναι ο θάνατος του δικαιούχου και υπάρχουν περισσότεροι του ενός κληρονόμοι, μόνος ένας εξ αυτών μπορεί να θεωρηθεί διάδοχος, ο οποίος και θα εμφανίζει τις δεσμεύσεις της Δράσης στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσής του.
• Μέρος ή το σύνολο της εκμετάλλευσης και οι αντίστοιχες αναληφθείσες υποχρεώσεις μεταβιβαστούν σε άλλο πρόσωπο για το υπόλοιπο της δέσμευσης. Η τροποποίηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά σε όλη τη διάρκεια της πενταετίας, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας του άρθρου 20 της παρούσας απόφασης.
β. Μετά από τροποποίηση του θεσμικού ή κανονιστικού πλαισίου και εφόσον αυτό προβλέπεται στην αρχική σύμβαση.
γ. Από το Φ.Υ., ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης ελέγχων και εφόσον κριθεί απαραίτητο.

2. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τεκμηριωμένη αίτηση τροποποίησης της σύμβασης στο Φ.Υ., οπωσδήποτε πριν την έναρξη των ετήσιων δεσμεύσεων εφαρμογής του Μέτρου.

3. Σε κάθε περίπτωση, η τροποποίηση της σύμβασης αφορά τη χρονική περίοδο της δέσμευσης που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση της Δράσης.

4. Οι καταγγελίες και οι τροποποιήσεις των συμβάσεων, συγκεντρώνονται από τον φορέα υλοποίησης και αποστέλλονται στο φορέα εφαρμογής, ο οποίος εκδίδει τροποποιητική απόφαση έγκρισης, μια φορά κάθε ημερολογιακό έτος. Η εν λόγω απόφαση αναρτάται με ευθύνη του Φ.Ε. στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διαβιβάζεται και σε έντυπη μορφή στον οργανισμό πληρωμής και στο φορέα διαχείρισης.

5. Για τις μεταβιβάσεις ισχύουν τα εξής: α. Σε περίπτωση μεταβίβασης ο διάδοχος αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από την έννομη σχέση μεταξύ του μεταβιβάζοντος και της αρμόδιας αρχής, την οποία δημιουργεί η αίτηση ενίσχυσης.
β. Αποδέκτης της μεταβίβασης δύναται να είναι μόνο ένα πρόσωπο. Σε περίπτωση που ο αποδέκτης της μεταβίβασης δεν είναι ήδη δικαιούχος της εν λόγω Δράσης, τότε ελέγχεται εάν στο πρόσωπό του συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.
γ. Σε περίπτωση που ο αποδέκτης της μεταβίβασης είναι ήδη δικαιούχος της Δράσης σύμφωνα με άλλη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τότε οι δεσμεύσεις για κάθε τμήμα της ενταγμένης εκμετάλλευσης τηρούνται χωριστά.
δ. Σε περίπτωση ένταξης δικαιούχου στο μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης, για τη μεταβιβαζόμενη εκμετάλλευση, η Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) του εν λόγω έτους πρέπει να γίνει από το διάδοχο και αποδέκτη της μεταβίβασης.

Άρθρο 15
Ύψος ενίσχυσης

Η ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση με τη διαδικασία του άρθρου 16 και το ύψος της ορίζεται σε 50 € ανά Ha ετησίως.

Άρθρο 16
Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης

1. Για τη λήψη της κατ' έτος ενίσχυσης οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση πληρωμής στο φορέα συμπλήρωσης και υποβολής της ΑΕΕ, το αργότερο μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής.

2. Ο Φ.Υ. προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α. Διενεργεί τους ελέγχους του άρθρου 17 και προβαίνει στην έκδοση καταστάσεων πληρωμής δικαιούχων του έτους εφαρμογής.
β. Δημοσιοποιεί επί 5ημερο τις καταστάσεις πληρωμής, στον πίνακα ανακοινώσεων των Φ.Υ., προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον και να υποβληθούν ενστάσεις εντός 5 εργάσιμων ημερών από την πρώτη ανάρτηση. Στην περίπτωση υποβολής ένστασης, αυτή εξετάζεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από τριμελή Επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτό με απόφαση του Περιφερειάρχη της οικείας αιρετής Περιφέρειας. Στην επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν μέλη τα οποία διεξήγαγαν, σε προγενέστερο στάδιο, οποιοδήποτε έλεγχο που αφορούσε την αίτηση πληρωμής και τη δήλωση εφαρμογής του ενιστάμενου.
γ. Προβαίνει στην αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών με τη σύνταξη της σχετικής πράξης.
δ. Υποβάλλει στον Οργανισμό Πληρωμής (ΟΠΕΚΕΠΕ) φάκελο πληρωμής σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

3. O ΟΠΕΚΕΠΕ αφού εξακριβώσει ότι τηρούνται οι όροι χορήγησης της ενίσχυσης και ότι οι απαιτήσεις είναι εντός των ορίων των πιστώσεων του άρθρου 22 της παρούσας προβαίνει στην πληρωμή των δικαιούχων. Η πληρωμή των δικαιούχων γίνεται με κατάθεση του αναλογούντος ποσού στον ατομικό τους λογαριασμό.

Άρθρο 17
Έλεγχοι

1. Γενικές αρχές ελέγχων
α. Στόχος των ελέγχων είναι να διασφαλιστεί κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο η τήρηση των όρων χορήγησης της ενίσχυσης τόσο κατά το στάδιο της έγκρισης, όσο και κατά το στάδιο της πληρωμής.
β. Σε όλες τις περιπτώσεις ελέγχων συντάσσονται εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες κοινοποιούνται στον ΟΠΕ- ΚΕΠΕ, έτσι ώστε να λαμβάνει επαρκή πληροφόρηση για τους διενεργούμενους ελέγχους και τα αποτελέσματά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας.
γ. Σε όλες τις περιπτώσεις διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων συμπληρώνονται τα αντίστοιχα φύλλα ελέγχων.

2. Έλεγχος για την έγκριση των αιτήσεων ενίσχυσης Ο Φορέας Υλοποίησης πραγματοποιεί διοικητικούς
ελέγχους, οι οποίοι πραγματοποιούνται στο σύνολο (100%) των αιτήσεων ενίσχυσης και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
(α) Το εμπρόθεσμο της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.
(β) Η πληρότητα και κανονικότητα της αίτησης (γ) Μηχανογραφικοί - διασταυρωτικοί έλεγχοι, όπου:
- Ελέγχεται η κάλυψη των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής καθώς και τα σχετικά παραστατικά που τα τεκμηριώνουν
- Πραγματοποιούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι των στοιχείων των αιτήσεων ενίσχυσης με τα δεδομένα του ΟΣΔΕ, του Μέτρου 113 της Πρόωρης Συνταξιοδότησης και οποιασδήποτε άλλης βάσης δεδομένων κρίνεται σκόπιμο κατά περίπτωση
Σε περίπτωση καταγγελίας ή υπόνοιας απάτης, γίνονται διοικητικοί έλεγχοι ή/και επιτόπιοι έλεγχοι από το Φορέα Υλοποίησης ή/και την ΕΥΕ ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα, προκειμένου να εξακριβωθεί το βάσιμο ή μη της καταγγελίας.

3. Έλεγχος για την καταβολή των ενισχύσεων
Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται διακρίνονται σε διοικητικούς και επιτόπιους:

α. Διοικητικοί έλεγχοι
Οι διοικητικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται από το Φορέα Υλοποίησης στο σύνολο (100%) των αιτήσεων πληρωμής και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
(α) Το εμπρόθεσμο υποβολής της αίτησης πληρωμής και της δήλωσης εφαρμογής και την πληρότητα αυτών (β) Τα δικαιολογητικά πληρωμής που οφείλουν να έχουν καταθέσει οι δικαιούχοι.
(γ) Μηχανογραφικοί - διασταυρωτικοί με τα δεδομένα του ΟΣΔΕ, με βάσεις δεδομένων άλλων καθεστώτων και με το εγκεκριμένο ΕΣΠΔ.

β. Επιτόπιοι έλεγχοι
Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ταυτόχρονα με τους ελέγχους της Ενιαίας Ενίσχυσης.
Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε δείγμα που καλύπτει τουλάχιστον το 5% των δικαιούχων που έκαναν αίτηση πληρωμής και δεν απορρίφθηκαν κατά το διοικητικό έλεγχο.
Το δείγμα εξάγεται μηχανογραφικά με βάση τα ακόλουθα:
- Τυχαία επιλογή που καλύπτει το 25% του δείγματος
- Επιλογή, βάσει ανάλυσης κινδύνου, που καλύπτει το 75% του δείγματος
Σε περίπτωση παρατυπιών και αποκλίσεων μεταξύ δηλωθέντων και διαπιστωθέντων στοιχείων σε σημαντικό αριθμό αιτήσεων το δείγμα αυξάνεται κατά περίπτωση. Για τους επιτόπιους ελέγχους είναι δυνατόν να υπάρξει προειδοποίηση του ελεγχόμενου κατ' ανώτερο όριο 14 ημέρες πριν, προκειμένου να παραβρεθεί ο ίδιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του κατά τον έλεγχο.
Ο διοικητικός και ο επιτόπιος έλεγχος του δικαιούχου διενεργείται από διαφορετικούς ελεγκτές.
Λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή του διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου θα καθοριστούν με εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Οι έλεγχοι για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης πραγματοποιούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με την ετήσια εγκύκλιο - εγχειρίδιο διαδικασιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

4. Έλεγχοι από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα
Ο Φ.Ε. πραγματοποιεί ελέγχους, επί των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων στην έδρα των Φορέων Υλοποίησης όσο και στον τόπο υλοποίησης της δράσης, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθότητα εφαρμογής της.
Η Μονάδα Ελέγχου διασφαλίζει μέσω προγραμματισμένων ετήσιων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, την ορθή εφαρμογή των δράσεων από το Φορέα Εφαρμογής και το φορέα υλοποίησης.

5. Έλεγχοι από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ
Η ΕΥΔ ΠΑΑ διασφαλίζει, μέσω ελέγχων την ορθή υλοποίηση του Μέτρου από το ΦΕ και το ΦΥ σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Εφαρμογής Πράξεων.
Επίσης, εξασφαλίζει ότι ο Οργανισμός Πληρωμών λαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες ιδίως σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται και οιουσδήποτε ελέγχους διενεργούνται σε σχέση με τις πράξεις που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση, πριν εγκριθούν οι πληρωμές

6. Έλεγχοι εποπτείας από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διενεργεί ελέγχους εποπτείας με σκοπό:
• Την παρακολούθηση και την επιτήρηση της επάρκειας των Φορέων Υλοποίησης τόσο σε ό,τι αφορά στην ελεγκτική διαδικασία όσο και σε εκείνη της έγκρισης των πληρωμών.
• Την εξακρίβωση της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας, των κατευθυντηρίων γραμμών και οδηγιών.

Άρθρο 18
Κυρώσεις

Η μη τήρηση των δεσμεύσεων κατά την εφαρμογή της δράσης επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις:

1. Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης πληρωμής: Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιπτώσεων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 20 της παρούσας, η υποβολή αίτησης πληρωμής μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 16 της παρούσας, οδηγεί σε μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα του ποσού που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωμα να λάβει, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών η αίτηση θεωρείται μη αποδεκτή.

2. Μείωση της ενίσχυσης και αποκλεισμός από το Μέτρο βάσει της έκτασης
α. Σε καμία περίπτωση δε χορηγείται ενίσχυση για έκταση μεγαλύτερη από αυτήν με την οποία εντάχθηκε.
β. Διαφορά μεταξύ έκτασης σύμβασης και δηλωθείσας έκτασης.
Εάν, για ένα συγκεκριμένο έτος, ο δικαιούχος δε δηλώσει όλες τις γεωργικές εκτάσεις και η διαφορά μεταξύ της συνολικής γεωργικής έκτασης που δηλώθηκε την αίτηση πληρωμής, αφενός, και της δηλωθείσας έκτασης συν τη συνολική έκταση των αγροτεμαχίων που δεν δηλώθηκαν, αφετέρου, υπερβαίνει το 3% της δηλωθείσας έκτασης, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων για μέτρα με βάση την έκταση που είναι καταβλητέες στον εν λόγω δικαιούχο για το συγκεκριμένο έτος μειώνεται σε ποσοστό μέχρι 1%.

100 χ (έκταση σύμβασης - δηλωθείσα έκταση)
Δηλωθείσα έκταση

Εάν οι ανωτέρω εκτάσεις έχουν δηλωθεί στο Ο.Σ.Δ.Ε. αλλά δεν έχουν γίνει αντικείμενο αίτησης πληρωμής των δράσεων δεν εφαρμόζεται η κύρωση.
γ. Εάν η προσδιορισθείσα έκταση μιας καλλιεργητικής ομάδας ευρεθεί μεγαλύτερη από τη δηλωθείσα στην αίτηση πληρωμής (αιτηθείσα), η δηλωθείσα έκταση χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ενίσχυσης.
Εάν η δηλωθείσα έκταση στην αίτηση πληρωμής υπερβαίνει την προσδιορισθείσα έκταση για την εν λόγω καλλιεργητική ομάδα, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση για την εν λόγω καλλιεργητική ομάδα και μέχρι την έκταση της σύμβασης.
Ωστόσο, σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ της συνολικής προσδιορισθείσας έκτασης και της συνολικής δηλωθείσας έκτασης στην αίτηση πληρωμής είναι μικρότερη ή ίση με 0,1 εκτάριο και δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της συνολικής έκτασης, η προσδιορισθείσα έκταση θεωρείται ίση με τη δηλωθείσα έκταση. Για τον υπολογισμό αυτό, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι δηλωθείσες ως μεγαλύτερες εκτάσεις σε επίπεδο καλλιεργητικής ομάδας.

δ. Οι εκτάσεις που δηλώνονται από ένα δικαιούχο, για τις οποίες λαμβάνεται το ίδιο ύψος της ενίσχυσης, θεωρείται ότι αποτελούν μία ομάδα καλλιέργειας.
Στην περίπτωση που η έκταση ανά ομάδα καλλιέργειας, η για την οποία αιτείται ενίσχυση στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης, υπερβαίνει την έκταση που προσδιορίζεται, το ποσοστό της απόκλισης μεταξύ αιτηθείσας και προσδιορισθείσας έκτασης υπολογίζεται από τον τύπο:

100 χ (αιτηθείσα - προσδιορισθείσα)
προσδιορισθείσα

και οι μειώσεις υπολογίζονται ως εξής:

i. Εάν η διαφορά δεν υπερβαίνει το 3% ή τα δύο (2) εκτάρια, η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της προσδιορισθείσας έκτασης.

ii. Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 3% ή τα δύο (2) εκτάρια, αλλά δεν υπερβαίνει το 20% της προσδιορισθείσας έκτασης, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση, μειωμένη κατά το διπλάσιο της διαπιστωθείσας διαφοράς και

iii. Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% της προσδιορισθείσας έκτασης, δε χορηγείται καμιά ενίσχυση βάσει της έκτασης για την εν λόγω καλλιεργητική ομάδα.

iv. Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50% της προσδιορισθείσας έκτασης, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση, την οποία θα δικαιούτο ο γεωργός για το εν λόγω ημερολογιακό έτος στο πλαίσιο αυτού του μέτρου με βάση την έκταση, όπως προηγουμένως. Επιπλέον το ποσό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της αιτηθείσας και της προσδιορισθείσας έκτασης συμψηφίζεται με τις πληρωμές για ενισχύσεις στο πλαίσιο οποιουδήποτε μέτρου στήριξης βάσει του Καν. (ΕΚ) υπ' αριθ. 1698/2005 ή του Καν. (Εκ) υπ' αριθ. 73/2009 τις οποίες δικαιούται ο εν λόγω δικαιούχος βάσει αιτήσεων που θα καταθέσει κατά τη διάρκεια των τριών ετών εφαρμογής που έπονται του έτους εφαρμογής της διαπίστωσης. Εάν το ποσό δεν συμψηφίζεται πλήρως με τις εν λόγω πληρωμές, το υπόλοιπο παραγράφεται.

ε. Εάν διαπιστωθεί ότι η διαφορά μεταξύ της αιτηθείσας έκτασης και της προσδιορισθείσας, οφείλεται σε παρατυπίες που διαπράχθηκαν από πρόθεση, δεν χορηγείται η ενίσχυση την οποία θα δικαιούτο ο κάτοχος της εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος, εάν η διαφορά αυτή υπερβαίνει το 0,5% της προσδιορισθείσας έκτασης ή το 1 εκτάριο.

Αν η εν λόγω διαφορά υπερβαίνει το 20% της προσδιορισθείσας έκτασης, ο κάτοχος της εκμετάλλευσης αποκλείεται από τη λήψη ενισχύσεων μέχρι ποσού ίσου με εκείνο που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της αιτηθείσας έκτασης και της προσδιορισθείσας και επιπλέον το ποσό αυτό συμψηφίζεται με τις πληρωμές για ενισχύσεις στο πλαίσιο οποιουδήποτε μέτρου στήριξης βάσει του Καν.(ΕΚ) υπ' αριθ. 1698/2005 ή του Καν. (ΕΚ) υπ' αριθ. 73/2009 τις οποίες δικαιούται ο εν λόγω δικαιούχος βάσει αιτήσεων που θα καταθέσει κατά τη διάρκεια των τριών ετών εφαρμογής που έπονται του έτους εφαρμογής της διαπίστωσης. Εάν το ποσό δε συμψηφίζεται πλήρως με τις εν λόγω πληρωμές, το υπόλοιπο παραγράφεται.

3. Μη τήρηση της Πολλαπλής Συμμόρφωσης
Σε περίπτωση μη τήρησης της Πολλαπλής Συμμόρφωσης εφαρμόζονται οι μειώσεις που προβλέπονται στις αποφάσεις εφαρμογής του εν λόγω καθεστώτος, όπως ισχύουν κάθε φορά.

4. Μη υποβολή αίτησης ενιαίας ενίσχυσης, αίτησης πληρωμής από το δικαιούχο
Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο αίτηση ενιαίας ενίσχυσης με αναφορά στον κωδικό παράλληλης Δράσης που εφαρμόζει ανά αγροτεμάχιο. Μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης επιφέρει αποκλεισμό από την ενίσχυση για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, ο δικαιούχος αποβάλλεται από τη Δράση.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση μη υποβολής αίτησης πληρωμής.

5. Διακοπή της σύμβασης
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διακόψει μονομερώς την εφαρμογή του μέτρου πριν την ολοκλήρωση της πενταετίας, αποβάλλεται από το Μέτρο και επιβάλλονται κυρώσεις ως ακολούθως:
α. Εφόσον η διακοπή έγινε το πρώτο έτος, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση ή εφόσον έχει χορηγηθεί ενίσχυση, αυτή επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.
β. Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του 2ου ή 3ου έτους, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος της διακοπής ή εφόσον έχει χορηγηθεί ενίσχυση, το ποσό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους. Επιπλέον επιβάλλεται χρηματική ποινή που ισούται με το 50% της συνολικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε τα προηγούμενα έτη.
γ. Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του 4ου ή 5ου έτους δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος της διακοπής ή εφόσον έχει χορηγηθεί, το ποσό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους και επιβάλλεται επιπλέον χρηματική ποινή που ισούται με το 25% της συνολικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε τα προηγούμενα έτη.
Εξαίρεση από τις παραπάνω κυρώσεις αποτελούν οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας του άρθρου 20 της παρούσας.

6. Πρόσθετες κυρώσεις
Οι πρόσθετες κυρώσεις αφορούν σε παρατυπίες που σχετίζονται με δεσμεύσεις του μέτρου.
α. Σε περίπτωση διαπίστωσης βόσκησης του βοσκότοπου εντός του χρονικού διαστήματος 1η Μαρτίου έως 30η Ιουνίου δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής. Τυχόν επανάληψη της παράβασης συνεπάγεται αποβολή του δικαιούχου από το μέτρο και επιστροφή των μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους.
β. Μη εύρεση της ειδικής σήμανσης θεωρείται μονομερής διακοπή του μέτρου και επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

7. Μη συνεργασία κατά τη διάρκεια των ελέγχων
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αρνείται τον έλεγχο ή δεν διευκολύνει ή παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο ή δεν συνεργάζεται με εθνικά και κοινοτικά εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά όργανα κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων, η εκμετάλλευση του θεωρείται ως μη ανευρεθείσα και δεν χορηγείται καμία ενίσχυση. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης σε επόμενο έλεγχο, ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που του έχουν καταβληθεί τα προηγούμενα έτη, προσαυξημένα με τους νόμιμους τόκους και αποβάλλεται το Μέτρο.

8. Υποβολή εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων
Σε περίπτωση που ένας παραγωγός έχει αποβληθεί λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων, είτε κατά το στάδιο της αίτησης ενίσχυσης είτε κατά το στάδιο της αίτησης πληρωμής, δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης για τα επόμενα δύο ημερολογιακά έτη από την αποβολή.

9. Ιεράρχηση Μειώσεων
Σε περίπτωση επιβολής πολλών μειώσεων, οι μειώσεις επιβάλλονται με την ακόλουθη σειρά:
• πρώτον, η παράγραφος 2δ και 2ε του παρόντος άρθρου
• στη συνέχεια, οι παράγραφοι 5, 6, 7, 8 και 9 του παρόντος άρθρου
• στη συνέχεια, για την εκπρόθεσμη υποβολή το σημείο 1 το παρόντος άρθρου
• στη συνέχεια, η παράγραφος 2β του παρόντος άρθρου
• στη συνέχεια οι κυρώσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης
• τέλος, ποσά τα οποία έχουν προκύψει από συμψηφισμούς προηγούμενων ετών ή άλλων προγραμμάτων.

Άρθρο 19
Επιβολή κυρώσεων - αχρεωστήτως καταβληθέντα

Στις περιπτώσεις που από τον έλεγχο των αρμόδιων εθνικών και κοινοτικών οργάνων διαπιστωθεί αχρεώστητη ή παράνομη καταβολή ποσών ενισχύσεων, τα ποσά αυτά θα ανακτώνται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 4941/07-11-2011 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 20
Ανώτερη βία

Ανώτερη βία δύναται να χαρακτηρισθούν τα ακόλουθα έκτατα περιστατικά:
α) θάνατος δικαιούχου,
β) μακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου προς εργασία,
γ) απαλλοτρίωση σημαντικού τμήματος της εκμετάλλευσης, εφόσον αυτή δεν ήταν προβλέψιμη την ημέρα ανάληψης της δέσμευσης,
δ) σοβαρή φυσική καταστροφή που έπληξε σημαντικά τη γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης.
Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας πρέπει να γνωστοποιούνται εγγράφως στο Φορέα Υλοποίησης εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που ο δικαιούχος είναι σε θέση να το πράξει.
Ο Φορέας Υλοποίησης αξιολογεί τις ανωτέρω περιπτώσεις και τις διαβιβάζει σε τριμελή επιτροπή, η οποία συστήνεται από υπαλλήλους του, η οποία και γνωμοδοτεί. Στην ανωτέρω επιτροπή δύναται να συμμετέχει και υπάλληλος της Νομικής υπηρεσίας εφόσον υφίσταται. Τα αποτελέσματα της γνωμοδότησης γνωστοποιούνται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Άρθρο 21
Κανόνες εφαρμογής

1. Οι αιτήσεις ενίσχυσης και οι αιτήσεις πληρωμής μπορούν να αναπροσαρμοστούν ανά πάσα στιγμή μετά την υποβολή τους, σε περιπτώσεις εμφανών σφαλμάτων που έχουν διαπιστωθεί από τους φορείς υλοποίησης ή άλλες ελεγκτικές αρχές.

2. Κατά την περίοδο της δέσμευσης δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι ειδικές δεσμεύσεις της δράσης, πλην των περιπτώσεων ανώτερης βίας.

3. Επιτρέπεται, κατά την περίοδο της δέσμευσης, η μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των ενταγμένων αγροτεμαχίων σε άλλο πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτό έχει τις προϋποθέσεις και αναλαμβάνει για το υπόλοιπο της δέσμευσης τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη δράση. Στην αντίθετη περίπτωση ο δικαιούχος θα πρέπει να επιστρέψει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που έχει εισπράξει για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια.

4. Στην ΑΕΕ που καταθέτει ο δικαιούχος κάθε έτος εμφανίζεται το σύνολο των ενταγμένων στο μέτρο αγροτεμαχίων.

5. Οι δικαιούχοι δύνανται να διακόψουν την τήρηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, χωρίς επιπτώσεις, στις ακόλουθες περιπτώσεις.
α Στην περίπτωση του άρθρου 20 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
β. Στην περίπτωση ένταξης του δικαιούχου στο μέτρο της Πρόωρης Συνταξιοδότησης το τελευταίο έτος της δέσμευσης και εφόσον ο διάδοχος δεν μπορεί να αναλάβει τις αναληφθείσες δεσμεύσεις.
γ. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβασης τεθούν πρόσθετοι όροι βάσει εθνικών και κοινοτικών διατάξεων τους οποίους ο δικαιούχος δεν επιθυμεί να τηρήσει.

6. Οι Φ.Υ. για κάθε δικαιούχο τηρούν φάκελο με όλα τα πρωτότυπα έγγραφα που αφορούν στην εκμετάλλευση. Ο φάκελος αυτός είναι διαθέσιμος σε κάθε έλεγχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22
Χρηματοδότηση

1. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 8.000.228 €, σύμφωνα με το εγκριθέν πρόγραμμα και κατανέμεται ενδεικτικά ως ακολούθως:

ΕΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

2014

4.000.114 €

2015

4.000.114 €2. Η ως άνω δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από εθνικούς πόρους, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του Μέτρου 213 του ΠΑΑ 2007-2013, όπως ισχύει κάθε φορά και βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Η πληρωμή των δικαιούχων γίνεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με τη διαδικασία του άρθρου 16 της παρούσας.

Άρθρο 23
Τελικές διατάξεις

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης