Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1107/8.4.1998 Αναστολή καταβολής ΦΠΑ σε περίπτωση περιέλευσης, κατόπιν πλειστηριασμού, στην κυριότητα πιστωτικού ιδρύματος πλοίων, τα οποία απαλλάσσονται, σύμφωνα με την περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/1986


Σχόλια: Βλέπε και Ε.2167/2020 «Αναστολή καταβολής ΦΠΑ σε περίπτωση πλειστηριασμού πλοίου με υπερθεματιστή εταιρεία ειδικού σκοπού»


Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-04-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1107/8.4.1998
Αναστολή καταβολής ΦΠΑ σε περίπτωση περιέλευσης, κατόπιν πλειστηριασμού, στην κυριότητα πιστωτικού ιδρύματος πλοίων, τα οποία απαλλάσσονται, σύμφωνα με την περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/1986


 Αθήνα 8/4/1998
Αριθ. Πρωτ.:1047886/2112/611/0014Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α/Ι

ΠΟΛ.: 1107

ΘΕΜΑ: Αναστολή καταβολής ΦΠΑ σε περίπτωση περιέλευσης, κατόπιν πλειστηριασμού, στην κυριότητα πιστωτικού ιδρύματος πλοίων, τα οποία απαλλάσσονται, σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν.1642/1986.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1642/1986:
α) της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 22,
β) της παρ. 2 του άρθρου 22 και
γ) της παρ. 3 του άρθρου 58.


2. Την υπ' αριθ. Π.8271/4879/ (ΦΕΚ 3/Β'/8.1.1988) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. Π.1808/748/ΠΟΛ.91/3.3.1988 (ΦΕΚ 144/Β'/15.3.1988) και Π.7360/ΠΟΛ.303/6.12.1988 (ΦΕΚ 883/Β'/9.12.1988) αποφάσεις μας.
3. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/7.10.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

4. Οτι η παρούσα απόφαση αφορά καθορισμό διαδικασίας εφαρμογής θεσμοθετημένης απαλλαγής και κατά συνέπεια δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

Στην περίπτωση παράδοσης, κατόπιν πλειστηριασμού, πλοίου, το οποίο απαλλάσσεται από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/1986, όπως ισχύουν και, εφόσον ο υπερθεματιστής είναι πιστωτικό ίδρυμα υποκείμενο στο φόρο, ανεξάρτητα αν πραγματοποιεί κατ' αποκλειστικότητα απαλλασσόμενες πράξεις, το οποίο δεν προτίθεται το ίδιο να εκμεταλλευτεί το εν λόγω πλοίο, αναστέλλεται η καταβολή του αναλογούντος στην παράδοση αυτή φόρου.

Η ανωτέρω αναστολή, εφαρμόζεται με τις προϋποθέσεις και διαδικασία που καθορίζεται στα επόμενα άρθρα.

Αρθρο 2
Προϋποθέσεις χορήγησης αναστολής

1. Από τη φύση και τα έγγραφα του πλοίου πρέπει να προκύπτει ο επαγγελματικός χαρακτήρας του πλοίου.

2. Η αναστολή ισχύει μέχρις ότου το πλοίο λάβει τελικό προορισμό και όχι πέραν της πενταετίας από την ημερομηνία χορήγησής της.

Αρθρο 3
Διαδικασία χορήγησης αναστολής

1. Το πιστωτικό ίδρυμα υποβάλει στον αρμόδιο για την επιβολή ΦΠΑ Προϊστάμενο ΔΟΥ αίτηση, για την έγκριση αναστολής καταβολής του φόρου, συνυποβάλλοντας δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται ο επαγγελματικός χαρακτήρας του πλοίου. Με την αίτηση αυτή υποβάλλει επίσης δικαιολογητικά, από τα οποία
αποδεικνύεται η διενέργεια πλειστηριασμού, καθώς και η αναγνώρισή του ως υπερθεματιστή.

2. Ο αρμόδιος Προϊστάμενος ΔΟΥ, αφού εξακριβώσει ότι ο αιτών είναι υποκείμενος στο φόρο και ότι πρόκειται για παράδοση, κατόπιν πλειστηριασμού, επαγγελματικού πλοίου, χορηγεί στο πιστωτικό ίδρυμα έγκριση αναστολής καταβολής ΦΠΑ, σε τρία αντίτυπα.

3. Το πιστωτικό ίδρυμα προσκομίζει το πρωτότυπο της έγκρισης στον αρμόδιο για τη σύνταξη της πράξης κατακύρωσης του πλειστηριασμού, ο οποίος δεν υποχρεούται στην καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ, αναγράφοντας επί της πράξης κατακύρωσης την έγκριση αναστολής καταβολής του φόρου αυτού. Ενα αντίτυπο της έγκρισης αναστολής προσκομίζεται από το πιστωτικό ίδρυμα στην αρμόδια λιμενική αρχή, στο νηολόγιο της οποίας είναι καταχωρημένο το πλοίο, κατά τη διαδικασία αλλαγής της κυριότητας του πλοίου.

Αρθρο 4
Οριστικοποίηση της αναστολής καταβολής του φόρου

1. Κατά το χρόνο κατά τον οποίο το πλοίο θα λάβει τελικό προορισμό, οριστικοποιείται η χορηγηθείσα, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, αναστολή και ο φόρος που αναλογεί στον πλειστηριασμό δεν αναζητείται, εφόσον το πλοίο αποτέλεσε αντικείμενο παράδοσης, η οποία υπάγεται σε ΦΠΑ ή απαλλάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 22 και τη διαδικασία που καθορίζεται στην υπ' αριθ. Π.8271/4879/ απόφασή μας, όπως ισχύει κάθε φορά. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση εξαγωγής του πλοίου σε τρίτη χώρα. Προς το σκοπό αυτό το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει σχετικά τον αρμόδιο
Προϊστάμενο ΔΟΥ, ο οποίος περαιώνει το σχετικό φάκελο αναστολής.

2. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης του πλοίου από το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο έτυχε αναστολής καταβολής του ΦΠΑ, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στην υπ' αριθ. Π.8271/4879/ απόφασή μας, όπως ισχύει και εφόσον δικαιολογείται απαλλαγή, σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 1
του άρθρου 22, η χο ηγηθείσα αναστολή μετατρέπεται σε οριστική απαλλαγή του πλοίου. Σε αντίθετη περίπτωση, το πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται στην καταβολή του ΦΠΑ, του οποίου έτυχε αναστολής κατά τον πλειστηριασμό, ο οποίος καταβάλλεται με έκτακτη περιοδική δήλωση, η οποία υποβάλλεται εντός 15 ημερών από τη χρησιμοποίηση του πλοίου.

3. Η αρμόδια λιμενική αρχή, στο νηολόγιο της οποίας είναι καταχωρημένο το πλοίο, υποχρεούται να ενημερώνει τον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ, ο οποίος χορήγησε την αναστολή καταβολής του φόρου, για κάθε μεταβολή που επέρχεται στην κατάσταση του πλοίου.

4. Εάν το πλοίο δεν λάβει τελικό προορισμό εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 2, το πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται στην καταβολή του φόρου, του οποίου έτυχε αναστολής κατά τον πλειστηριασμό. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος καταβάλλεται με έκτακτη περιοδική δήλωση εντός προθεσμίας 15 ημερών από
τη λήξη της προθεσμίας αυτής.

Αρθρο 5
Εναρξη εφαρμογής

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την έκδοσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης