ΠΟΛ.1105/6.4.1998

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή διατάξεων του Ν.2084/1992 και Ν.2081/1992

6 Απρ 1998

Taxheaven.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα,6 Απριλίου 1998
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 1052372/306/0015
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΟΛ. 1105
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄- Β΄

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 2084/1992 και Ν. 2081/1992.


Σε συνέχεια των υπ' αριθ. 1132507/1088/0015/ΠΟΛ.1284/23.12.1992, 1060739/408/0015/ΠΟΛ.1167/28.4.1993, 1092843/656/0015/ΠΟΛ.1240/14.7.1993, 1114743/836/0015/ΠΟΛ.1293/8.9.1993,1054940/403/0015/ΠΟΛ.1206/31.8.1994,
1133530/1141/0015/ΠΟΛ.1279/9.12.1994, 1131011/1265/0015/ΠΟΛ.1297/22.11.1995,
1021185/168/0015/ΠΟΛ.1095/22.3.1996 και 1062230/452/0015/ΠΟΛ.1177/8.6.1996
εγκυκλίων μας, με τις οποίες δόθηκαν πληροφορίες για τις κατηγορίες επιτηδευματιών που υποχρεώνονται να ασφαλίζονται στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και να εγγράφονται στα Επιμελητήρια και ύστερα από το υπ' αριθ. Φ.35/410/2.5.1997 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το υπ' αριθ. Κ.1-596/6.5.1997 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, σας παρέχουμε διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά τις διατάξεις του άρθρου 63, παρ. 1 του Ν.2084/1992 και του άρθρου 4, παρ. 1, περ. α' του Ν.2081/1992.

Α. Υποχρεωτική ασφάλιση σε κύριο φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης συγγραφέων

1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1296/1982 (ΦΕΚ 128/Α'), οι θεατρικοί συγγραφείς, μουσικοσυνθέτες, μεταφραστές, ποιητές, στιχουργοί, πεζογράφοι, κριτικοί, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, χορογράφοι, ενδυματολόγοι, καραγκιοζοπαίχτες, θεατρικοί επιχειρηματίες, τραγουδιστές, μουσικοί, ηθοποιοί, χορωδοί, χορευτές και γενικά οι καλλιτέχνες ερμηνευτές, που ερμηνεύουν έργα του πνεύματος με οποιονδήποτε τρόπο, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ (Εγκύκλιος Υπ. Οικ. 1060739/408/ΠΟΛ.1167/28.4.1993).

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1027/1980 (ΦΕΚ 49/Α'), οι συγγραφείς που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε αναλαμβάνουν οι ίδιοι, είτε όχι, την έκδοση των έργων τους και εφόσον υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με τον ΚΒΣ, υπάγονται υποχρεωτικά στο ΤΕΒΕ, με τη διευκρίνιση ότι όσοι από αυτούς έχουν ως παρεπόμενη εργασία τη συγγραφική δραστηριότητα και παράλληλα είναι ασφαλισμένοι σε φορέα κύριας ασφάλισης για την κύρια απασχόλησή τους, απαλλάσσονται από την ασφάλιση του ΤΕΒΕ, εφόσον το εισόδημα από τη δραστηριότητα αυτή δεν υπερβαίνει τις 350.000 δρχ. ετησίως. (Σχετική η υπ' αριθ. 53/1996 εγκύκλιος ΤΕΒΕ).

3. Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων, καθώς και την περαιτέρω διερεύνηση ου θέματος, προέκυψε ότι το ΤΕΒΕ ασφαλίζει μόνο τους συγγραφείς βιβλίων εξειδικευμένων (όχι λογοτεχνικών), δεδομένου ότι οι πεζογράφοι και γενικά οι συγγραφείς λογοτεχνικών βιβλίων υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ,
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

4. Εξάλλου, με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.2335/1995 (ΦΕΚ 185/Α'), με την οποία έγινε επέκταση της εφαρμογής του άρθρου 39 (ασφάλιση σε ένα φορέα) του Ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α') και στους ανεξάρτητα απασχολούμενους (ασφαλισμένους μέχρι την 31.12.1992 στους ασφαλιστικούς φορείς Τ. Νομικών, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ), που απασχολούνται συγχρόνως και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, δόθηκε το δικαίωμα διατήρησης της υποχρεωτικής ασφάλισης στον ένα φορέα και της προαιρετικής ασφάλισης στο δεύτερο φορέα, με την υποβολή προς τούτο αίτησης εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου (δηλαδή μέχρι 6.12.1995). Η προθεσμία αυτή πρόκειται να παραταθεί για έξι (6) μήνες ακόμη με σχετική διάταξη νόμου που έχει καταρτισθεί από υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση που έχει χωρήσει ασφάλιση και στο δεύτερο ασφαλιστικό φορέα, οι εισφορές παραμένουν σ' αυτόν και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ασφαλισμένου να τις υπολογίσει για τη θεμελίωση δικαιώματος στο μέλλον.

Β. Υποχρεωτική εγγραφή σε οικείο Επιμελητήριο

Οι εκμεταλλευτές ενοικιαζομένων δωματίων και οργανωμένων κατασκηνώσεων (κάμπινγκ) εγγράφονται υποχρεωτικά στα οικεία Επιμελητήρια του Ν.2081/1992. Οι περ. β' και γ' της παρ. Β' της υπ' αριθ. 1114743/836/ΠΟΛ.1293/8.9.1993 εγκυκλίου μας ανακαλούνται, ύστερα και από το προαναφερόμενο έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης.


Taxheaven.gr