Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Φ2-1062/24.4.2013 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση της δράσης ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την Φ2-1859/20.8.2013, την Φ2−444/18.2.2014, την οικ. ΔΠΠ 3883/24.12.2015 και την 133860/2018.

Όπου στην παρούσα αναφέρονται οι όροι «πρατήριο» και «πρατήριο υγρών καυσίμων» αντικαθίστανται από τους όρους «πρατήριο ή εγκατάσταση» και «πρατήριο υγρών καυσίμων ή εγκατάσταση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης» αντίστοιχα, με την Φ2−444/18.2.2014.

Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρονται, οι όροι της στήλης Α αντικαθίστανται από τους όρους της στήλης Β, σύμφωνα με την οικ. ΔΠΠ 3883/24.12.2015, ως εξής:

Στήλη Α

Στήλη Β

«Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

«Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»


«Διεύθυνση Μετρολογίας»

«Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας»

«Γενική Γραμματεία Εμπορίου»

«Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας»

ΣΑΕ 058/2

ΣΑΕ 027/2


Όπως τροποποιήθηκε με την Αριθμ. οικ. ΔΠΠ 2384/8.8.2017

Σύμφωνα με την 133860/2018, οι όροι της στήλης Α, αντικαθίστανται από τους όρους της στήλης Β, ως εξής:

Στήλη Α

Στήλη Β

Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας

Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-05-2013 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Φ2-1062/24.4.2013
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση της δράσης ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»


Αριθμ. Φ2-1062

(ΦΕΚ Β' 1171/15-05-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

1.1. Του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

1.2. Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α'/2002), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137/Α'/2009).

1.3. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α'/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και ειδικότερα το άρθρο 17 αυτού, όπως ισχύει.

1.4. Του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α'/31-03-2010), όπως ισχύει και ειδικότερα την παράγραφο 18 του άρθρου 10 αυτού.

1.5. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/ 22-4-2005).

1.6. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/ Α'/21.06.2012) με το οποίο ιδρύεται το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

1.7. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α'/21.06.2012), με το οποίο διορίστηκε ο Κωνσταντίνος Χατζηδάκης του Ιωάννου στη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ο Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννου στη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

1.8. Του Π.Δ. 117/2012 (202/Α'/19-10-2012) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

1.9. Των άρθρων 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων.

1.10. Του Κανονισμού (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα.

1.11. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

1.12. Τον N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α'/13-07-2010).

2. Τις αποφάσεις:

2.1. Την υπ' αριθμ. Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980/Β'/2010) κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Φ2-2022/14.11.2012 (ΦΕΚ 3017/Β'/2012) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

2.2. Την υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72/Β'/2012) κοινή υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών-Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1203/2.11.2012 (ΦΕΚ 3130/Β'/2012) κοινή υπουργική απόφαση.

2.3. Την υπ' αριθμ. 30376/Δ106721/2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 2094/Β'/12).

2.4. Την υπ' αριθμ. Β2-829Α/2013 (ΦΕΚ 540/Β'/2013) κοινή υπουργική απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει.

2.5. Την υπ' αριθμ. 13001/ΔΕ-1382/2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την έγκριση της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013, στη ΣΑΕ 058/2 του έργου με την ονομασία «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει.

3. Το γεγονός ότι:

3.1. Το έργο αυτό αποτελεί συμπληρωματική και απαραίτητη δράση για τη λειτουργία των αντίστοιχων συστημάτων υποδοχής και ελέγχου στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

3.2. Από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν της προβλεφθείσας στη με αριθμ. Β2-829Α/2013 (ΦΕΚ 540/Β/2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη δράση ενίσχυσης "Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων"», όπως ισχύει.

3.3. Με το από 22-03-2013 Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ανακοινώθηκε η πρόθεσή της να προκηρύξει δράση με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» και έχουν σχετικά κληθεί οι δυνητικοί δικαιούχοι, που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε ενεργή διαδικτυακή εφαρμογή,

αποφασίζουμε:

Την υλοποίηση της Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» που αποτελεί συμπληρωματικό και απαραίτητο στοιχείο για τη λειτουργία των αντίστοιχων συστημάτων υποδοχής και ελέγχου στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Άρθρο 1
Αντικείμενο Έργου

Η δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων, για επιχειρήσεις νέες, ή υφιστάμενες, που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis.

Στόχος της δράσης είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των πρατηρίων υγρών καυσίμων μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογικών εργαλείων, συστημάτων εισροών εκροών με σκοπό την αποτελεσματική παρακολούθηση του ισοζυγίου καυσίμων και τη διασύνδεση του συστήματος με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Σκοπός της δράσης είναι η αποκατάσταση του ανταγωνισμού, ο οποίος είχε στρεβλωθεί εξαιτίας της έλλειψης συστημάτων ακριβούς μέτρησης και καταγραφής κατά τη διακίνηση εισερχόμενων και εξερχόμενων ποσοτήτων από τα πρατήρια υγρών καύσιμων.

Η δράση θα υλοποιηθεί με την ενίσχυση των πρατηριούχων υγρών καυσίμων ή/και των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης Εισροών Εκροών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή μέτρηση του εισερχομένου και εξερχομένου καυσίμου στα στάδια της παραλαβής και της πώλησης αντίστοιχα, με παρακολούθηση, καταγραφή και σύγκριση (ισοζύγιο) των εξερχομένων από τις αντλίες ή/και μετρητές με τους εναπομένοντες όγκους καυσίμων εντός των δεξαμενών, κατά τη λειτουργία του πρατηρίου ή εγκατάστασης σε πραγματικό χρόνο. Τα εν λόγω συστήματα θα είναι συνδεδεμένα με πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών για την καταγραφή των πραγματικών ποσοτήτων και τιμών πώλησης.

Άρθρο 2
Εμπλεκόμενοι φορείς και όργανα για τη χορήγηση των ενισχύσεων

1. Φορέας Υλοποίησης Δράσης

Ως Φορέας Υλοποίησης της δράσης, κατά την έννοια του αρ. 4 του Ν. 3614/2007 κατ' αντιστοιχία για χρηματοδότηση από αμιγώς εθνικούς πόρους ορίζεται η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ ΑΕ). Ο Φορέας Υλοποίησης της δράσης λειτουργεί υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό θα υπογραφεί Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της Κ.τ.Π. Α.Ε.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις υποστήριξης και διαχείρισης της Δράσης θα εξειδικεύονται στην ανωτέρω Προγραμματική Συμφωνία.

Ενδεικτικά θα αναφέρονται:

•  Η χρονική διάρκεια.
•  Η καταγραφή των υποχρεώσεων αμφότερων των μερών
•  Η διαδικασία και η πηγή χρηματοδότησης (διασφάλιση κονδυλίων είτε μέσω υπάρχουσας πίστωσης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ 058/2 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, είτε μέσω εξεύρεσης νέων πόρων σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών).
• 
Το κόστος λειτουργίας (προσδιορισμός διαχειριστικού κόστους). Το διαχειριστικό κόστος του Φορέα Υλοποίησης της Δράσης, δεν θα υπερβαίνει το 4% του συνολικού προϋπολογισμού της Δράσης (συμπεριλαμβανομένων τυχόν κρατήσεων και Φ.Π.Α) και θα υπολογίζεται απολογιστικά στο τέλος κάθε μήνα.

Τα κόστη λειτουργίας της Δράσης θα εξειδικευτούν στην προαναφερόμενη Προγραμματική Συμφωνία και θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα κάτωθι:

- Κόστος υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος που θα υποστηρίξει τη Δράση.
- Κόστος λειτουργίας γραφείου υποστήριξης Δυνητικών Τελικών Δικαιούχων (helpdesk).
- Αμοιβές επιτροπών αξιολόγησης προτάσεων Δυνητικών Δικαιούχων
- Αμοιβές επιτροπών διοικητικού ελέγχου
- Ενέργειες δημοσιότητας
- Διαχειριστικά κόστη Φορέα Υλοποίησης της Δράσης

Σε όλα τα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

•  Επιχορήγηση Φορέα Υλοποίησης Δράσης. Η διαδικασία επιχορήγησης του Φορέα Υλοποίησης της Δράσης, θα εξειδικευτεί στη σχετική Προγραμματική Συμφωνία. Η λήψη της επιχορήγησης θα γίνεται σε μηνιαία βάση και ο Φορέας Υλοποίησης της Δράσης, θα πρέπει να προσκομίζει συγκεκριμένα δικαιολογητικά πληρωμής, τα οποία θα περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα:

- Απολογιστική έκθεση με τα μηνιαία λειτουργικά κόστη.
- Απολογιστική έκθεση με τις μηνιαίες εγκεκριμένες καταβολές επιχορηγήσεων (η συγκεκριμένη έκθεση θα υποβάλλεται στον Κύριο του Έργου εντός του πρώτου πενθήμερου του επόμενου μήνα και θα περιέχει το σύνολο των έργων, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο Διοικητικός Έλεγχος (συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών πρακτικών των επιτροπών) και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚτΠ Α.Ε. η καταβολή της επιχορήγησης).
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του Φορέα Υλοποίησης της Δράσης.
- Αντίγραφο ΦΕΚ 3187/Β'/30-11-11 (υπ' αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/ οικ. 27983 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) με θέμα «Τροποποίηση Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ" και εκ νέου κωδικοποίησή του».
- Τιμολόγιο Επιχορήγησης της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ.
- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Φορέας Υλοποίησης της Δράσης δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.
- Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο για την παραλαβή της επιταγής.

Ο Φορέας Υλοποίησης της Δράσης, θα παρέχει ενδεικτικά, τις κάτωθι υπηρεσίες:

•  Ενημέρωση και υποστήριξη των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων στη διαδικασία υποβολής των προτάσεών τους και ολοκλήρωσης των έργων τους.
•  Παραλαβή και έλεγχο πληρότητας των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων.
•  Παρακολούθηση, έλεγχο και πιστοποίηση επενδύσεων ενισχυόμενων επιχειρήσεων.
•  Υλοποίηση των δράσεων μέσω ενός κοινού συστήματος εντύπων και οδηγιών και με την χρήση από δικτυακή εφαρμογή που θα αναπτύξει και θα λειτουργεί η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.).
•  Ενημέρωση των αρμοδίων Αρχών.
•  Υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας σε Εθνικό ή τοπικό Επίπεδο.
•  Δημιουργία, τήρηση και φύλαξη του σχετικού φυσικού αρχείου του συνόλου των επενδυτικών προτάσεων

2. Φορέας Πρόσκλησης

Ως φορέας Πρόσκλησης της δράσης ορίζεται η Διεύθυνση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Ο Φορέας Πρόσκλησης αναλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
•  Παρέχει στον Φορέα Υλοποίησης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που συνδέονται με την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου του.
•  Κοινοποιεί εγγράφως στον Φορέα Υλοποίησης κάθε πληροφορία που, κατά την κρίση του, είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του έργου του.
•  Απαντά σε έγγραφα ή ηλεκτρονικά ερωτήματα τα οποία υποβάλλονται από τον Φορέα Υλοποίησης.
•  Χορηγεί σύμφωνη γνώμη προς το φορέα χρηματοδότησης για την καταβολή της επιχορήγησης.

3. Φορέας Χρηματοδότησης

Ως φορέας Χρηματοδότησης της δράσης ορίζεται Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο Φορέας Χρηματοδότησης υποχρεούται να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων στο λογαριασμό του Φορέα Υλοποίησης της Δράσης για την καταβολή των ενισχύσεων προς τους Δικαιούχους.
Για το σκοπό αυτό θα εκδοθεί σχετική απόφαση ορισμού υπολόγου Διαχείρισης του έργου.

4. Υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας

Για την υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας.

(Η παράγραφος 4, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την οικ. ΔΠΠ 3883/24.12.2015)

Άρθρο 3
Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις Συμμετοχή των Δυνητικών Δικαιούχων των Ενισχύσεων

Δικαιούχοι της Ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις (πρατήρια υγρών καυσίμων) οι οποίες κατά το χρόνο δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων κατέχουν τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ακολουθούν:
• 47.3: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα.
• 47.78.85: Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας.
• 47.99.85: Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαιθρίων.
• 46.71.13.14: Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή.

(Η τέταρτη περίπτωση, τέθηκε όπως προστέθηκε με την Φ2−444/18.2.2014)

Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, το περιεχόμενο του φακέλου υποβολής πρότασης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις ένταξης και κάθε σχετικό θέμα, θα εξειδικεύονται στο σχετικό Οδηγό Υποβολής της Δράσης.

Άρθρο 4

Προϋπολογισμός Έργου - Ποσό Ενίσχυσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα τριάντα εκατομμύρια ευρώ (30.000.000,00 €), ο οποίος θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της ΣΑΕ 58/2 και τα αντίστοιχα ποσά χρηματοδότησης θα μεταβιβάζονται από το λογαριασμό του οικείου έργου Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Το ύψος της επιχορήγησης προς κάθε δικαιούχο θα προκύπτει με βάση τα οριζόμενα στους ακόλουθους πίνακες I και II (πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης αντιστοίχως) των κατ’αποκοπήν ενισχύσεων ανά μονάδα εξοπλισμού και τον αριθμό των αδειοδοτημένων εγκατεστημένων δεξαμενών του πρατηρίου ή της εγκατάστασης.

Πίνακας I: Κατ’ αποκοπήν ενισχύσεις ανά μονάδα εξοπλισμού (πρατήρια υγρών καυσίμων).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα:
Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών−Εκροών
1.500 € ανά πρατήριο
Υποσύστημα Αντλιών:
Interfaces για τις Αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης και Διαχείρισης Αντλιών
1.250 € ανά πρατήριο
Υποσύστημα Δεξαμενών:
Controller (κονσόλα)
Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι
500 €
 

400 €

ανά πρατήριο

ανά πρατήριο

Αυτόματη Έκδοση
Φορολογικών Αποδείξεων:
Φορολογικός μηχανισμός
ΕΑΦΔΣΣ
Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων
300 €
 

200 €

ανά πρατήριο

ανά πρατήριοΠίνακας II: Κατ’ αποκοπήν ενισχύσεις ανά μονάδα εξοπλισμού (εγκαταστάσεις πώλησης πετρελαίου Θέρμανσης).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα:
Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών−Εκροών
1.500 € ανά εγκατάσταση
Υποσύστημα Αντλιών:
Interfaces για τις Αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης και Διαχείρισης Αντλιών
800 € ανά εγκατάσταση
Υποσύστημα Δεξαμενών:
Controller (κονσόλα)
Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι και προσαρμογή δεξαμενών για υποδοχή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων συστήματος
500 €
 

1.000 €

ανά εγκατάσταση
 

ανά δεξαμενή

Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων:
Φορολογικός μηχανισμός
ΕΑΦΔΣΣ
Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων
300 €
 

200 €

ανά
εγκατάσταση
 

ανά
εγκατάσταση

Ογκομετρητές 3΄΄ και 4΄΄ 1.500 € ανά
ογκομετρητή


(Το δεύτερο εδάφιο και ο πίνακας του άρθρου 4, τέθηκαν όπως αντικαταστάθηκαν και προστέθηκε νέος πίνακας ΙΙ με την Φ2−444/18.2.2014)


Οι επιλέξιμες (αποδεκτές) δαπάνες, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός και κάθε σχετικό θέμα θα εξειδικεύονται στον σχετικό Οδηγό Υποβολής της Δράσης.

Σημειώνεται ότι αποδεκτές είναι οι δαπάνες, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της με αριθ. Β2-829Α/1.3.2013 (ΦΕΚ 540/Β/07-03-2013) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

(Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Φ2-1859/20.8.2013)

Άρθρο 5
Τρόπος Υλοποίησης Δράσης


Θέματα αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων, την αξιολόγησή τους και την ένταξή τους στη Δράση, την υλοποίηση της Δράσης, τις διαδικασίες παρακολούθησης, τον διοικητικό έλεγχο και την ολοκλήρωση των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, θα εξειδικεύονται στον Οδηγό της Δράσης.


Άρθρο 6

Ενέργειες Δημοσιότητας και Ενημέρωσης

Ο Φορέας Υλοποίησης της δράσης, οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 24 Απριλίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης