Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1103/7.4.1998 Λογιστική απεικόνιση αποθεματικών προερχομένων από κέρδη φορολογημένα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Ν.2579/1998


Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-04-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1103/7.4.1998
Λογιστική απεικόνιση αποθεματικών προερχομένων από κέρδη φορολογημένα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Ν.2579/1998


Αθήνα 7 Απριλίου 1998
Αριθμ. Πρωτ.:1042608/10362/Β'0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (12η)

ΠΟΛ.: 1103

ΘΕΜΑ: Λογιστική απεικόνιση αποθεματικών προερχομένων από κέρδη φορολογημένα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 2579/1998.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 295/23.3.1998 Γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής (Ε.Σ.Υ.Λ.), με την οποία ορίζονται οι λογιστικοί χειρισμοί που απαιτούνται, κατά την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του Ν.2579/1998.

Λογιστική απεικόνιση αποθεματικών, προερχόμενων από κέρδη φορολογημένα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8, Ν.2579/1998 295/Γνωμ.2425/23.3.1998

Ι. Περιεχόμενο ερωτήματος

Στο υπ' αριθ. 1029811/10234/1998 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

"Σας στέλνουμε απόσπασμα του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α'), το οποίο περιλαμβάνει τα άρθρα 7 και 8 και παρακαλούμε το συντομότερο δυνατό να φροντίσετε για την έκδοση σχετικής γνωμοδότησης του Ε.Σ.Υ.Λ., με την οποία θα ορίζονται αφενός οι λογιστικοί χειρισμοί που απαιτούνται για την εφαρμογή των υπογραμμισμένων διατάξεων των εν λόγω άρθρων και αφετέρου οι κωδικοί αριθμοί και οι τίτλοι των ειδικών λογαριασμών που αναφέρονται στις ίδιες διατάξεις".

ΙΙ. Η γνώμη του Ε.Σ.Υ.Λ. στο πιο πάνω ερώτημα είναι η ακόλουθη:

Α. Φορολογία του 40% των αφορολόγητων κερδών των τεχνικών επιχειρήσεων (Αρθρο 7, Ν.2579/1998)

1) Στην απόφαση Υπουργείου Οικονομικών υπ' αριθ. 1044770/10159/ΠΟΛ.1117/1993 προβλέπεται ότι, το μέρος των πραγματικών (λογιστικών) κερδών των τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων, που τελικά απομένει αφορολόγητο, μεταφέρεται στην πίστωση του λογαριασμού 41.92 "Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων". Τα αφορολόγητα αυτά κέρδη προκύπτουν από την αφαίρεση, από το σύνολο των πραγματικών (λογιστικών) κερδών, των φορολογητέων τεκμαρτών κερδών (που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 34, Ν.2238/1994), καθώς και των διανεμόμενων με οποιαδήποτε μορφή κερδών και του επ' αυτών αναλογούντος φόρου.

2) Με τις διατάξεις του άρθρου 7, Ν.2579/1998 καθορίζεται ότι, από τις χρήσεις που κλείνουν μετά την 30ή Δεκεμβρίου 1997 υπάγεται σε φορολογία, με τους ισχύοντες συντελεστές, το 40% των προαναφερθέντων αφορολόγητων κερδών και ότι για τα κέρδη αυτά εξαντλείται κάθε περαιτέρω φορολογική υποχρέωση. Συγκεκριμένα, από τις διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου (με τις οποίες προστέθηκαν οι νέες παρ. 9, 10 και 11 στο άρθρο 106 του Ν.2238/1994) ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις που μετά την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών της χρήσεως από τη Γενική Συνέλευση ημεδαπών ΑΕ, ΕΠΕ και συνεταιρισμών, των οποίων τα φορολογητέα κέρδη προσδιορίζονται τεκμαρτώς με τις διατάξεις του άρθρου 34, Ν.2238/1994, απομένει αφορολόγητο υπόλοιπο πραγματικών κερδών που μεταφέρεται στο λογαριασμό 41.92 "Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων", το 40% των κερδών αυτών φορολογείται με τους ισχύοντες συντελεστές και υποβάλλεται γι' αυτά "ιδιαίτερη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος του ενάτου μήνα από τη λήξη της οικείας χρήσεως". Οπως δε ορίζεται στη συνέχεια "με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση" και τα φορολογηθέντα κέρδη αυτά, μετά τη μείωσή τους με τον καταβαλλόμενο φόρο, "εμφανίζονται σε ειδικούς λογαριασμούς στα τηρούμενα βιβλία της επιχειρήσεως και δύνανται οποτεδήποτε να διανεμηθούν ή να κεφαλαιοποιηθούν, χωρίς περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση".

3) Για τη λογιστική απεικόνιση της διανομής των φορολογούμενων, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις κερδών ή του σχηματισμού, από αυτά, σχετικού αποθεματικού, πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α) Με βάση την υποβαλλόμενη ιδιαίτερη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και καταβολής της πρώτης δόσεως του αναλογούντος φόρου, όπως απαιτείται από τις προαναφερθείσες διατάξεις (παρ. 9, άρθρο 106, Ν.2238/1994 που προστέθηκε με το άρθρο 7, παρ. 4, Ν.2579/1998), θα διενεργούνται οι λογιστικές εγγραφές που παρατίθενται στη συνέχεια, για την καλύτερη κατανόηση των οποίων λαμβάνεται ως παράδειγμα ότι, στον εγκριθέντα από την τακτική Γενική Συνέλευση ισολογισμό της 31.12.1997 και στον συνοδεύοντα αυτόν Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, απέμειναν αφορολόγητα πραγματικά κέρδη 10.000.000 δρχ. που (δεν διανεμήθηκαν και) μεταφέρθηκαν στην πίστωση του λογαριασμού 41.92, για το 40% των οποίων (4.000.000 δρχ.) υποβλήθηκε την 26.9.1998 η ιδιαίτερη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και καταβλήθηκε το 1/3 του φόρου (4.000.000 Χ 40% Χ 1/3 =) εκ δρχ. 533.333, όπως απαιτούν οι προαναφερθείσες διατάξεις:

26.9.199841 Αποθεματικά - Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων

41.92 Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων

41.92.17 Αφορολόγητα κέρδη χρήσεως 1997 4.000.000 εις 88 Αποτελέσματα προς διάθεση

88.07 Αφορολόγητα κέρδη χρήσεως
1997 για φορολόγηση (άρθρο 7, Ν.2579/1998) 4.000.000


26.9.199888 Αποτελέσματα προς διάθεση
88.08 Φόρος εισοδήματος
88.08.17 Φόρος αφορολόγητων κερδών χρήσεως
1997 φορολογηθέντων με άρθρο 7, Ν.2579/1998 1.600.000 εις 54 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
54.09 Λοιποί φόροι-τέλη
54.09.17 Φόρος αφορολόγητων κερδών χρήσεως 1997 φορολογηθέντων με άρθρο 7, Ν.1579/1998 1.600.000
(Λογισμός του φόρου)

26.9.199854. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
54.09 Λοιποί φόροι-τέλη
54.09.17 Φόρος αφορολόγητων κερδών χρήσεως 1997 φορολογηθέντων με άρθρο 7, Ν.2579/1998 533.333
εις 38 Χρηματικά διαθέσιμα 533.333 (καταβολή του 1/3 του φόρου)


β) Σε περίπτωση που τα, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου, απομένοντα φορολογημένα κέρδη (4.000.000 - 1.600.000 =) εκ δρχ. 2.400.000 (ή μέρος αυτών), αποφασίζεται να μεταφερθούν σε λογαριασμό αποθεματικού, τότε κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της χρήσεως 1998 θα διενεργηθεί η εξής λογιστική εγγραφή:

31.12.199888 Αποτελέσματα προς διάθεση
88.99 Κέρδη προς διάθεση 2.400.000
εις 41 Αποθεματικά-Διαφορές
Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
41.05 Εκτακτα αποθεματικά
41.05.01 Αποθεματικά φορολογηθέντα κατ' άρθρο 7, Ν.2579/1998 2.400.000

γ) Στον Πίνακα διαθέσεως Αποτελεσμάτων της χρήσεως 1998, που θα συνοδεύει τον ισολογισμό της 31.12.1998, θα περιλαμβάνονται και τα εξής κονδύλια:

88.07 (41.92) Αφορολόγητα κέρδη χρήσεως 1997 για φορολόγηση (άρθρο 7, Ν.2579/1998) 4.000.000

Μείον:
88.08 (54.07) 1. Φόρος εισοδήματος ΧΧΧΧΧΧΧΧ
88.08.17 (54.09.17) 1α. Φόρος αφορολόγητων κερδών
χρήσεως 1997 (άρθρο 7,
Ν.2579/1998) 1.600.000
41.05.01 5. Αποθεματικά φορολογηθέντα κατ'
άρθρο 7, Ν.2579/1998 2.400.000

Β. Αυτοτελής φορολογία αφορολόγητων αποθεματικών κατ' άρθρο 8, Ν.2579/1998

4) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 1, Ν.2579/1998 "επιβάλλεται αυτοτελής φορολογία εισοδήματος με συντελεστή 17,5% στο 40% των αποθεματικών υπεραξίας χρεογράφων που απαλλάχθηκαν από τη φορολογία εισοδήματος κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38, Ν.2238/1994, τα οποία έχουν προκύψει από αγοραπωλησία χρεογράφων και εμφανίσθηκαν στον τελευταίο ισολογισμό που έκλεισαν πριν από την 1.1.1997 (δηλαδή μέχρι 31.12.1996) τα Νομικά Πρόσωπα των άρθρων 101, παρ. 1 και 2, παρ. 4, Ν.2238/1994 και τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (δηλαδή μέχρι 17.2.1998). Τα πιο πάνω Νομικά Πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να φορολογηθούν αυτοτελώς με τον ίδιο συντελεστή και για ποσά αποθεματικών μεγαλύτερα του 40%".
Για τη φορολογία των προαναφερθέντων αποθεματικών υποβάλλεται ιδιαίτερη δήλωση "μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου", δηλαδή από 17.2.1998 έως 17.4.1998, ο δε φόρος που προκύπτει "καταβάλλεται σε πέντε ίσες δίμηνες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης".
Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε περαιτέρω φορολογική υποχρέωση και "τα φορολογηθέντα αποθεματικά, μετά την αφαίρεση του φόρου που καταβάλλεται, εμφανίζονται σε ειδικούς λογαριασμούς στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης και δύνανται οποτεδήποτε να διανεμηθούν ή να κεφαλαιοποιηθούν ή να εξαχθούν στο εξωτερικό, προκειμένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις, χωρίς περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση".

5) Στις επόμενες παρ. 2 και 3 του ίδιου άρθρου 8 ορίζεται:

* Αφενός ότι τα προηγούμενα εφαρμόζονται ανάλογα "και για όλα εν γένει τα σχηματισμένα αποθεματικά από τα Νομικά Πρόσωπα του άρθρου 101, παρ. 1, Ν.2238/1994, που προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο πρόκυψής τους, λόγω απαλλαγής αυτών κατ' εφαρμογή διατάξεων νόμων ή εγκυκλίων διαταγών και τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί μέχρι το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου" (δηλαδή μέχρι 17.2.1998).

* Αφετέρου ότι "ειδικά για την εφαρμογή των προαναφερθέντων στα αφορολόγητα αποθεματικά των τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων που σχηματίσθηκαν από το πέραν των τεκμαρτών κερδών πραγματικά κέρδη τους, τα οποία προέκυψαν από την εκτέλεση έργων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, ο συντελεστής φορολόγησης αυτών ορίζεται σε ποσοστό 12,5%".
Τέλος, στην επόμενη παρ. 4 του ίδιου άρθρου 8 καθορίζονται τα αποθεματικά που εξαιρούνται από την προαναφερθείσα αυτοτελή φορολογία.

6) Τα υπαγόμενα, σύμφωνα με τις αναφερόμενες στις προηγούμενες παρ. 4 και 5 νέες διατάξεις, σε αυτοτελή φορολογία αποθεματικά, πρέπει κατά το σχηματισμό τους να έχουν καταχωρηθεί:

* Σε υπολογαριασμούς του δευτεροβάθμιου 41.08 "Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων" τα προερχόμενα από αγοραπωλησίες χρεογράφων, όπως προβλέπεται από το ΕΓΛΣ.

* Στους λογαριασμούς 41.90 "Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα" και 41.92 "Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων", όπως επιβάλλεται από την απόφαση Υπουργείου Οικονομικών υπ' αριθ. 1044770/10159/ΠΟΛ.1117/1993.
Για τη λογιστική απεικόνιση της διανομής των αποθεματικών αυτών, μετά την αυτοτελή φορολογία τους ή του σχηματισμού από αυτά ειδικού φορολογημένου αποθεματικού, εφαρμόζονται ανάλογα τα αναφερόμενα προηγούμενα στην παρ. 3 και διενεργούνται λογιστικές εγγραφές όμοιες με τις εκεί παρατιθέμενες, με ανάλογη
διαμόρφωση και του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων.

Διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α) Οι πιο πάνω λογιστικές εγγραφές πρέπει να διενεργηθούν μέσα στη δίμηνη προθεσμία εφαρμογής των διατάξεων του νόμου (άρθρο 8, παρ. 1) και υποβολής της σχετικής φορολογικής δηλώσεως (και καταβολής συγχρόνως και του 1/5 του αναλογούντος φόρου), δηλαδή από 17.2.1998 έως 17.4.1998. Συνεπώς, αντίκειται στις διατάξεις του νόμου η τυχόν διενέργεια των πιο πάνω λογιστικών εγγραφών σε χρήσεις που κλείνουν προ της 17.2.1998 (επομένως δεν είναι σύμφωνη με τη ρητή προθεσμία του νόμου η διενέργεια των λογιστικών εγγραφών μέσα στη χρήση που κλείνει την 31.12.1997). Οι δε μεταβολές που θα επέλθουν από τις εγγραφές αυτές στους λογαριασμούς των ιδίων κεφαλαίων, οι οποίες θα προκύπτουν και από τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων (βλέπε προηγούμενη παρ. 3, περ. γ'), κατ' εφαρμογή των οικείων διατάξεων του κωδ. Ν.2190/1920, πρέπει να υποβληθούν για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει για να επιληφθεί της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσεως που κλείνει μετά την 17.4.1998.

β) Στο λογαριασμό 41.05 "Εκτακτα αποθεματικά" ανοίγονται τριτοβάθμιοι λογαριασμοί με κατάλληλο τίτλο, όπως "Αποθεματικά φορολογηθέντα με άρθρο 8, Ν.2578/1998". Παρόμοιοι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί δημιουργούνται και κάτω από τους δευτεροβάθμιους 88.07 και 88.08 (οι οποίοι καταχωρούνται ιδιαιτέρως στον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, βλέπε προηγούμενη παρ. 3, περ. γ'), καθώς και κάτω από το δευτεροβάθμιο 54.09.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης