Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: ΔΕΣ Α 1077518 ΕΞ 10.5.2013 Επιλογή των προς έλεγχο παραγραφόμενων υποθέσεων

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-05-2013 ]
Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αρ. πρωτ.: ΔΕΣ Α 1077518 ΕΞ 10.5.2013
Επιλογή των προς έλεγχο παραγραφόμενων υποθέσεων

Αθήνα, 10 Μαΐου 2013
Αρ. Πρωτ : ΔΕΣ Α 1077518 ΕΞ 2013

(ΦΕΚ Β' 1136/10-05-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                                           
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ                                                  
ΤΜΗΜΑ Α΄
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ                                                 
ΤΜΗΜΑ Α΄                                                                                                                    

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10                                                                          
Ταχ.Κώδ. :101 84 Αθήνα
Τηλ:   210- 3375792                    
FAX: 210- 3375368
E-mail:[email protected]

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ.Δ/νση: Χανδρή 1 & Θες/κης
Ταχ. Κώδικας: 18646 Μοσχάτο

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
Ταχ. Δ/νση:Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης
Ταχ. Κώδικας: 18346 Μοσχάτο
                                               
ΘΕΜΑ: Επιλογή των προς έλεγχο παραγραφόμενων υποθέσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
                                   
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 66, του Ν.2238/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄151), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.2238/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄151), καθώς και του άρθρου 48 του Ν.2859/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄248), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Ν.2601/1998 (Φ.Ε.Κ. Α΄81).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3842/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄58), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1-13 του Ν.3888/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄175).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 67α του Κ.Φ.Ε.

7. Την ΠΟΛ.1037/1.3.2005 (Φ.Ε.Κ. Β’ 302) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

8. Την ΠΟΛ.1066/4.4.2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 647) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

9. Την ΠΟΛ.1072/8.4.2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 577) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

10. Την ΠΟΛ.1178/23.8.2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2071) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις των  παραγράφων 1, 2, 3  του άρθρου 34 του Ν.4141/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 81)  

12. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 35 και των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 37 του Ν.4141/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 81).  

13. Τις διατάξεις του άρθρου 169 του ν.4099/2012 (Φ.Ε.Κ. Α’ 250) και τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.3614/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 267)

14. Την αριθμ. Δ6Α 1027061 ΕΞ 2013/14.2.2013 Απόφαση του  Υπουργού Οικονομικών  «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών  Ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση των κριτηρίων – κανόνων επιλογής υποθέσεων Φορολογίας Εισοδήματος και λοιπών φορολογιών προς έλεγχο, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 80 του ν.3842/2010 (Α’ 58)» καθώς και το με αρ. πρωτ.8/27.2.2013 έγγραφο πόρισμα της παραπάνω ομάδας εργασίας.  

15. Την αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ 28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. Β’ 130) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών  «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

16. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Από  τις ανέλεγκτες υποθέσεις Φορολογίας Εισοδήματος και λοιπών φορολογιών  των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, επιλέγονται προς έλεγχο οι υποθέσεις και τα οικονομικά έτη σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 8/27.2.2013 έγγραφο πόρισμα και το με αριθ. πρωτ. ΔΕΣ Α 1046979 ΕΞ 2013/14.3.2013 έγγραφο Ανάλυσης και Σχεδιασμού των κριτηρίων, της  ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1027061 ΕΞ 2013/14.2.2013 Υπουργική Απόφαση.   

2. Επιπλέον των υποθέσεων που θα επιλεγούν για έλεγχο με βάση τα παραπάνω κριτήρια ανάλυσης  κινδύνου  ορίζεται πρόσθετο δείγμα σε ποσοστό μέχρι 20%  το οποίο επιλέγεται  από τον Προϊστάμενο της κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας χωρίς τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, αλλά με βάση εν γένει επιβαρυντικά στοιχεία που βρίσκονται στην υπηρεσία.

3. Ο αριθμός των υποθέσεων που θα σταλεί σε κάθε Ελεγκτική Υπηρεσία συμπεριλαμβανομένων και των Δ.Ε.Κ Αθηνών και Θεσσαλονίκης θα είναι ανάλογος, με τον αριθμό των πραγματικά υπηρετούντων ελεγκτών και συγκεκριμένα πέντε (5) υποθέσεις ανά ελεγκτή. Επιπλέον μία (1) υπόθεση σε κάθε  ελεγκτή θα αναθέσει ο Προϊστάμενος της  υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 της παρούσας.  

4. Για τις παραγραφόμενες υποθέσεις που έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου και ήδη έχει γίνει έναρξη του ελέγχου, ο έλεγχος αυτός θα ολοκληρωθεί υποχρεωτικά.

5. Για όσες  υποθέσεις έχουν εκδοθεί εντολές, αλλά δεν έχει γίνει έναρξη ελέγχου, καθώς επίσης και για υποθέσεις των οποίων εκκρεμεί η έκδοση εντολής μετά από  παραγγελία εισαγγελικών λειτουργών ή επιθεωρητών, θα δοθούν σύντομα νέες οδηγίες σχετικά με το χειρισμό τους.

6. Επίσης,  από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π) που συστάθηκε  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4141/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 81/5.4.2013) θα ελεγχθούν όλες οι υποθέσεις των ειδικών συνεργείων που ανατέθηκαν με τις με αρ. πρωτ. ΔΕΛ Α 1139975 ΕΞ 10.10.2012 και ΔΕΛ Α 1016842 ΕΞ 25.1.2013  αποφάσεις του  Υφυπουργού Οικονομικών στο Δ.Ε.Κ. Αθηνών.  Επιπλέον σε κάθε ελεγκτή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. θα ανατεθούν προς έλεγχο  τρεις (3) υποθέσεις Φυσικών Προσώπων οι οποίες επιλέγονται με  κριτήρια ανάλυσης κινδύνου όπως αυτά καθορίστηκαν από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης.

7. Οι ελεγκτές του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης που ασχολούνται με υποθέσεις φορολογουμένων μεγάλου πλούτου, θα ολοκληρώσουν τους ελέγχους των ειδικών συνεργείων  που έχουν ανατεθεί στο Δ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, με την  με αρ. πρωτ. ΔΕΛ Α 1139975 ΕΞ 10.10.2012   απόφαση του  Υφυπουργού Οικονομικών .

8. Επίσης υποχρεωτικά, θα διενεργηθεί ο έλεγχος σε επιχειρήσεις για τα οικονομικά έτη 2004 και 2005, για την  ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 169 του ν.4099/2012 και σε επιχειρήσεις στις οποίες έχει γίνει ολική ανάκτηση των ενισχύσεων, με  τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.3614/2007 και θα διενεργηθεί επανυπολογισμός των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.ζ΄παρ.1 του άρθρου 169 του ν.4099/2012.

Η επιλογή των ως άνω υποθέσεων θα γίνει κεντρικά από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

9. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 37 του ν.4141/2013, στις επιλεγμένες υποθέσεις θα προσδιορίζεται και η προς έλεγχο χρήση ή χρήσεις, με βάση τα επιμέρους στοιχεία της υφιστάμενης μοριοδότησης (ύψος μορίων ανά χρήση).

10. Η  Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θα μπορεί να προβαίνει σε ανάλυση κινδύνου για ανάδειξη υποθέσεων υψηλού  φορολογικού  ενδιαφέροντος ,  βάσει συγκεκριμένων ή ειδικών κριτηρίων που εκείνη μπορεί να ορίσει.

11. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


              

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης