ΠΟΛ.1102/6.4.1998

Οι αφορολόγητες εκπτώσεις του Α.Ν.147/1967 και του Ν.1892/1990 εξαιρούνται από την αυτοτελή φορολόγηση που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2579/1998Σχόλια:


6 Απρ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 6 Απριλίου 1998
Αριθμ.Πρωτ.:1043845/10361/Β'0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (12η)
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1102

ΘΕΜΑ: Οι αφορολόγητες εκπτώσεις του α.ν. 147/1967 και του ν. 1892/1990 εξαιρούνται από την αυτοτελή φορολόγηση, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν.2579/1998.

Με αφορμή τα ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.2579/1998 από την αυτοτελή φορολογία που προβλέπουν οι διατάξεις των παρ. 1 έως 3 του ίδιου άρθρου, εξαιρούνται τα αφορολόγητα αποθεματικά ή αφορολόγητες εκπτώσεις, που σχηματίσθηκαν με βάση τις διατάξεις Αναπτυξιακών Νόμων για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων.
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι από την αυτοτελή φορολογία (με συντελεστή 17,50%) εξαιρούνται οι αφορολόγητες εκπτώσεις και τα αφορολόγητα αποθεματικά, τα οποία σχημάτισαν από τα κέρδη τους οι επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων με οποιονδήποτε νόμο, καθόσον στις διατάξεις αυτές δεν γίνεται ρητή μνεία κανενός Αναπτυξιακού Νόμου. Επίσης, δεν προβλέπεται εξαίρεση κανενός νόμου.

2. Στην υπ' αριθ. 1035321/559/ΠΟΛ.1084/1998 ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν.2579/1998 αναφέρονται Αναπτυξιακοί Νόμοι, βάσει των οποίων οι επιχειρήσεις είναι δυνατό να έχουν σχηματίσει αφορολόγητες εκπτώσεις ή αφορολόγητα
αποθεματικά λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων. Η αναφορά αυτή είναι ενδεικτική για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος και έγινε για την καλύτερη κατανόηση των κοινοποιηθεισών διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.2579/1998.
Μεταξύ των μνημονευομένων στην εγκύκλιο αφορολόγητων εκπτώσεων δεν περιλαμβάνονται αυτές που σχηματίσθηκαν με βάση τον Α.Ν.147/1967 και το Ν.1892/1990 (από παραδρομή αναγράφηκε ως Ν.1882/1990).

3. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι οι αφορολόγητες εκπτώσεις που έχουν σχηματίσει οι επιχειρήσεις με βάση τις διατάξεις του Α.Ν.147/1967 και του Ν.1892/1990 λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, εξαιρούνται από την αυτοτελή φορολόγηση (17,50%), σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.2579/1998.


Taxheaven.gr