Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1101/31.3.1998 Κωδικογράφηση των Εντύπων Ε3 και Ε9, αποσυσχέτιση αυτών από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και προετοιμασία για την αποστολή αυτών στο ΚΕΠΥΟ


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-03-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1101/31.3.1998
Κωδικογράφηση των Εντύπων Ε3 και Ε9, αποσυσχέτιση αυτών από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και προετοιμασία για την αποστολή αυτών στο ΚΕΠΥΟ
Κωδικογράφηση των Εντύπων Ε3 και Ε9, αποσυσχέτιση αυτών από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και προετοιμασία για την αποστολή αυτών στο ΚΕΠΥΟ 1042676/716/Α0012/ΠΟΛ.1101/31.3.1998

1. Με την υπ' αριθ. 1015761/242/Α0012/διαταγή μας, σας δώσαμε οδηγίες για την κωδικογράφηση των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικονομικού έτους 1998 και των Εντύπων Ε10 και Ε11, καθώς και την προετοιμασία των δηλώσεων για την αποστολή τους στο ΚΕΠΥΟ.

2. Με την παρούσα δίνουμε οδηγίες για την κωδικογράφηση των Εντύπων Ε3 και Ε9.


Κωδικογράφηση του Εντύπου Ε3

Αρχικά, πρέπει να ελέγχεται αν μεταφέρθηκαν σωστά τα δεδομένα από το Εντυπο Ε3 στο Εντυπο Ε1.
Στο παραλληλόγραμμο του Κωδικού 004 της πρώτης σελίδας του εντύπου αυτού, θα συμπληρώνεται ο αριθμός της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού ή νομικού κ.λπ. προσώπου, κατά περίπτωση (Εντυπα Ε1 ή Ε5). Εάν στην υποβληθείσα δήλωση υπάρχουν Εντυπα Ε3 και των δύο συζύγων, τότε και στα δύο Ε3, δηλαδή του
υποχρέου και της συζύγου του, θα αναγράφεται ο ίδιος αριθμός δήλωσης, εφόσον ένα είναι το Ε1 και για τους δύο συζύγους, με την ένδειξη /1 ή /2 του συζύγου ή της συζύγου, αντίστοιχα.
Τα παραλληλόγραμμα των Κωδικών 017 και 058 της ίδιας σελίδας του Εντύπου Ε3 δεν θα συμπληρώνονται.


Κωδικογράφηση του Εντύπου Ε9

Για την κωδικογράφηση του Εντύπου Ε9 ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν πέρυσι με την υπ' αριθ. 1032747/172/Β0013/διαταγή της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου, εκτός από τα στοιχεία του εντύπου που έχουν τροποποιηθεί στο φετινό Εντυπο Ε9. Για τα στοιχεία αυτά παρέχουμε τις εξής οδηγίες:

Στα δύο τετραγωνίδια που βρίσκονται δεξιά από την ένδειξη "Προς τη ΔΟΥ ..." θα αναγραφούν οι κωδικοί αριθμοί της ΔΟΥ.
Στο τετραγωνίδιο με την ένδειξη "ΜΕΤΑΒ. ΣΤΟΙΧ. ΜΗΤΡΩΟΥ" συμπληρώνεται η λέξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" μόνο αν υπάρχει μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης του υποχρέου (απόκτησε τέκνο, διαγράφηκε από τη δήλωση τέκνο λόγω ενηλικίωσης κ.λπ.).
Το τετραγωνίδιο με την ένδειξη "ΚΕΠΥΟ" δεν θα συμπληρωθεί από την Υπηρεσία.
Στο τετραγωνίδιο με την ένδειξη "Αριθμός δήλωσης" θα μεταφερθεί ο αριθμός της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Στο τετραγωνίδιο με την ένδειξη "ΜΗΝΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ" συμπληρώνεται ο αριθμός των μηνών εκπρόθεσμης υποβολής.
Στο πλαίσιο με την ένδειξη "ΠΛΗΘΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ" αναγράφεται από το φορολογούμενο ο αριθμός των ανήλικων τέκνων που είναι: α) και των δύο συζύγων (πρώτο τετραγωνίδιο), β) μόνο του υπόχρεου συζύγου (δεύτερο τετραγωνίδιο) και γ) μόνο της συζύγου (τρίτο τετραγωνίδιο). Πρέπει να ελέγχεται εάν δηλώθηκαν σωστά αυτές οι ενδείξεις.
Επίσης, πρέπει να ελέγχεται εάν δηλώθηκε σωστά, εκτός όλων των άλλων, η στήλη 16 των Πινάκων 1 και 2 του Εντύπου Ε9, στην οποία φέτος αναγράφεται η ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή της τελευταίας αναθεώρησής της και όχι τα έτη παλαιότητας και η στήλη 22, με βάση τις οδηγίες που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου.
Τέλος, τονίζεται ότι, σε περίπτωση υποβολής αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, οπότε συνυποβάλλεται απαραίτητα και το Εντυπο Ε9, είτε υπάρχει μεταβολή, είτε όχι, ο φορολογούμενος πρέπει να αναγράφει "ΝΑΙ" πριν από τον Κωδικό 617 της ένδειξης 4 του Πίνακα 12 της τρίτης σελίδας της δήλωσης (Ε1).

3. Με την υπ' αριθ. 1032152/962/ΔΕΥ.Β/δόθηκαν οδηγίες από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών να γίνεται διαχωρισμός όσων δηλώσεων έχουν σε εκκρεμότητα το Εντυπο Ε3 (υποβολή Εντύπου Ε3 μέχρι 30.4.1998 από ελεύθερους επαγγελματίες λογιστές).

4. Μετά την περάτωση της κωδικογράφησης, η οποία θα γίνεται και στα δύο αντίτυπα του κάθε εντύπου (Ε3 και Ε9), πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες, σχετικά με την προετοιμασία για την αποστολή των Εντύπων Ε3 και Ε9 στο ΚΕΠΥΟ.

α) Αποσυσχέτιση του ενός αντιτύπου του Εντύπου Ε3 και του εντός αντιτύπου του Εντύπου Ε9 από το φάκελο της κύριας δήλωσης.

β) Τα αποσυσχετισθέντα αντίτυπα του Εντύπου Ε3 θα διαχωρισθούν σε δύο κατηγορίες:

Α' Κατηγορία των φυσικών προσώπων και
Β' Κατηγορία των νομικών προσώπων.

Στην κάθε κατηγορία θα γίνεται λεξικογράφηση κατά αλφαβητική σειρά.

5. Τα αποσυσχετισθέντα αντίτυπα του Εντύπου Ε9 θα διαχωρισθούν σε δύο κατηγορίες:

Α' Κατηγορία των δηλώσεων (Ε9) που αναγράφουν τον κωδικό αριθμό 1 (αρχική δήλωση) και Β' Κατηγορία των υπόλοιπων δηλώσεων.

6. Είναι ευνόητο ότι τα αποσυσχετισθέντα αντίτυπα του Εντύπου Ε9 των τροποποιητικών δηλώσεων οικονομικού έτους 1997, που υποβλήθηκαν και εντός του έτους 1997 και του έτους 1998, θα τεθούν χωριστά.
Επισημαίνεται ότι όταν ο φορολογούμενος υποβάλλει τροποποιητική δήλωση οικονομικού έτους 1997, για να διορθώσει κάποια στοιχεία των ακινήτων που έχει αναγράψει στο Εντυπο Ε9 ή να συμπληρώσει σ' αυτό ακίνητα που παράλειψε να δηλώσει, δεν χρειάζεται να υποβάλει μαζί με το Εντυπο Ε9 και το Εντυπο Ε1. Στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας του Εντύπου Ε9 που υποβάλλει, πρέπει να αναγράφει με κεφαλαία γράμματα "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΑΡΙΘ. ...", εάν διορθώνει στοιχεία κάποιου ή κάποιων ακινήτων ή αν διαγράφει τελείως κάποιο ακίνητο και "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ", εάν δηλώσει από την αρχή ένα ακίνητο που παρέλειψε να δηλώσει με την αρχική του δήλωση. Στην ίδια σελίδα ο φορολογούμενος συμπληρώνει τη ΔΟΥ, τα στοιχεία του υποχρέου και τον ΑΦΜ. Στο εσωτερικό του εντύπου αναγράφει τα ακίνητα, των οποίων διορθώνει κάποια στοιχεία και τα ακίνητα που παρέλειψε να δηλώσει στην αρχική του δήλωση. Τονίζεται ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις συμπληρώνονται όλες οι ενδείξεις (1-21) που απαιτούνται για κάθε ακίνητο. Στην περίπτωση που διαγράφεται κάποιο ακίνητο, γίνεται σχετική αναφορά στην πρώτη σελίδα στην ένδειξη "ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ".

7. Ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής των Εντύπων Ε3 και Ε9 θα προσδιορισθούν με ιδιαίτερες οδηγίες που θα σας δοθούν το συντομότερο δυνατό.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης