Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: 131360/12503/8.5.2013 Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού Νόμου 344/1976 και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-05-2013 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. πρωτ.: 131360/12503/8.5.2013
Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού Νόμου 344/1976 και άλλες διατάξεις

Αθήνα 8 Μαΐου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 131360/12503/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ.

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας : 10183 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνα :
Δ/νση Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης :
213 136 1702, 1704, 1705,
Δ/νση Μηχανοργάνωσης & ΗΕΣ :
τηλ κέντρο : 213 136 1550

Αριθμός Εγκυκλίου : 9

Θέμα: Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού Νόμου 344/1976 και άλλες διατάξεις.

1. Εισαγωγή

Σας γνωρίζουμε ότι στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αριθμός 88Α/2013 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση».

Οι διατάξεις του νόμου αυτού αποσκοπούν στην οριστική καταπολέμηση της παραβατικότητας στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης και ιδιαίτερα αυτής που αφορά στη λήψη συνταξιοδοτικών και άλλων κοινωνικών παροχών από άτομα που δεν τις δικαιούνται.

Η συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων αλλά και των άλλων εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων, εγγυάται καταρχήν ότι από την εφαρμογή του νόμου αυτού οι ληξιαρχικές πράξεις θανάτου και γάμου και οι μεταβολές τους, καθώς και το σύμφωνο συμβίωσης θα περιλαμβάνουν αναγκαία και υποχρεωτικά τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του προσώπου, που «υφίσταται» τη ληξιαρχική μεταβολή. Επιπλέον, θα περιέχουν και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο, που θα συμβάλει στους ελέγχους διασταύρωσης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και των ασφαλιστικών ταμείων.

Βασικό ρόλο στο σύστημα αυτό επιτελούν η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και οι ληξίαρχοι, οι οποίοι, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του νόμου, έχουν την κεντρική ευθύνη για την αξιόπιστη και ακριβή συλλογή και καταχώρηση των βασικών στοιχείων ταυτοποίησης των πολιτών. Η βασική πληροφορία στα ληξιαρχεία καταφθάνει από τους ενδιαφερόμενους πολίτες αλλά κυρίως διασφαλίζεται από τις άλλες συναρμόδιες αρχές.

Στις περιπτώσεις θανάτου, οι ληξίαρχοι θα εκδίδουν μηχανογραφικά τη ληξιαρχική πράξη, η οποία είναι πλέον αδύνατο να εκδοθεί χωρίς να περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές πληροφορίες για τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ταφή είναι αναγκαία πια μόνο η ληξιαρχική πράξη θανάτου, καθίσταται σαφές ότι τα κεντρικά στοιχεία ταυτοποίησης του θανόντος, ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ πρέπει να δηλώνονται στους ληξιάρχους προκειμένου να προχωρήσει η όλη διαδικασία.

Εν όψει των ανωτέρω, για την εξυπηρέτηση του υπηρεσιακού έργου των εμπλεκομένων φορέων, έγιναν στοχευμένες τροποποιήσεις στο Ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων». Καταρχήν, προστίθεται άρθρο 8Α αναφορικά με το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων, στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο διαπιστευμένοι χρήστες.

Οι ληξιαρχικές πράξεις τυπώνονται αποκλειστικά από το Πληροφοριακό Σύστημα και φέρουν χαρακτηριστικό ασφαλείας. Δηλαδή, ανασχεδιάζεται επιλεγμένα η διαδικασία έκδοσης ληξιαρχικών πράξεων.

2. Οδηγίες για την εφαρμογή των τροποποιήσεων των διατάξεων του Ν.344/1976

Με τις διατάξεις του Ν.4144/2013 τροποποιούνται ή αντικαθίστανται συγκεκριμένες διατάξεις του Ν.344/1976 «περί Ληξιαρχικών Πράξεων». Αναλυτικά οι τροποποιήσεις/αντικαταστάσεις αναφέρονται πιο κάτω:

Καθήκοντα Ληξιάρχου (Άρθρο 4)

· Η παράγραφος ε’ του άρθρου 4 του Ν.344/1976 αντικαθίσταται με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.4144/2013 ως εξής: «ε. Να χρησιμοποιεί για την έκδοση των ληξιαρχικών πράξεων το πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 8Α.».

Συνεπώς, η διαδικασία έκδοσης/εκτύπωσης των ληξιαρχικών πράξεων ανασχεδιάζεται και εφεξής οι ληξίαρχοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο το διαδικτυακό Πληροφοριακό Σύστημα που ορίζεται στο άρθρο 8Α.

Οι Ληξιαρχικές Πράξεις θα εκτυπώνονται εφεξής αποκλειστικά από το ανωτέρω Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και θα φέρουν χαρακτηριστικό ασφαλείας, το οποίο θα παράγεται αυτόματα από το ίδιο το Πληροφοριακό Σύστημα.

· Στην περίπτωση στ’ του άρθρου 4 του Ν.344/1976, καταργούνται οι υποπεριπτώσεις 1, 2 και 3, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.4144/2013. Παραμένει η υποπερίπτωση 4 χωρίς αρίθμηση πλέον.

Συνεπώς, σύμφωνα με την παράγραφο στ΄ του ισχύοντος Ληξιαρχικού Νόμου, ο ληξίαρχος υποχρεούται να αποστέλλει, εντός δέκα ημερών, αντίγραφα ή αποσπάσματα των εκθέσεων, που έχουν συνταχθεί, σύμφωνα με τις μεταβολές των ληξιαρχικών πράξεων, προς τους ληξιάρχους τους οποίους αφορούν αυτές οι εκθέσεις.

Καμία άλλη υποχρέωση δεν έχει πλέον ο ληξίαρχος, σε σχέση με την αποστολή ληξιαρχικών πράξεων που έχουν καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Δηλαδή ο ληξίαρχος δεν υποχρεούται πλέον να στέλνει στους δήμους ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως, γάμου, συμφώνου συμβίωσης και θανάτου για την ενημέρωση του δημοτολογίου και ληξιαρχικές πράξεις θανάτου για την ενημέρωση του μητρώου αρρένων, διότι τις εργασίες αυτές τις αναλαμβάνει το Πληροφοριακό Σύστημα.

Επισημαίνουμε, ότι για τις μεταβολές εκείνες που θα γίνουν στις παλιές ληξιαρχικές πράξεις στα χειρόγραφα βιβλία και επηρεάζουν τη δημοτική κατάσταση των πολιτών (π.χ. προσωπικά στοιχεία) ο ληξίαρχος οφείλει και πρέπει να τις αποστέλλει στον αρμόδιο Δήμο για ενημέρωση του δημοτολογίου.

· Οι περιπτώσεις ζ’ και η’ παραμένουν σε ισχύ.

· Η περίπτωση θ’ που είχε προστεθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 81 του Ν.3996/2011(Α΄170) καταργείται με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.4144/2013.

Συνεπώς δεν αποτελεί πλέον υποχρέωση του Ληξίαρχου η ενημέρωση της Η.ΔΙ.ΚΑ. ΑΕ.

Οι διαπιστευμένοι φορείς, δηλαδή και η Η.ΔΙ.ΚΑ. ΑΕ, αντλούν αυτοματοποιημένα από την κεντρική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών τις πληροφορίες που τους αφορούν για όλες τις ληξιαρχικές πράξεις.

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων (άρθρο 8Α).

Μετά το άρθρο 8 του Ν.344/1976 προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.4144/2013, άρθρο 8Α, σύμφωνα με το οποίο προσδιορίζεται η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων.

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, μόνο διαπιστευμένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων.

Διαπιστευμένοι χρήστες νοούνται οι Ληξίαρχοι, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από πρόταση του Δημάρχου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διευκρινίζουμε ότι ο Δήμαρχος δεν έχει αρμοδιότητα να ορίζει Ληξίαρχο, ενώ η θητεία του Ληξιάρχου διαρκεί όσο και η θητεία του Δημάρχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν.344/1976 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η απαλλαγή των καθηκόντων του Ληξιάρχου γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται και ο διορισμός του, δηλαδή με Απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύεται επίσης στο ΦΕΚ. Σε περίπτωση κωλύματος του Ληξιάρχου τον αναπληρώνει ο Δήμαρχος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του Δημάρχου, δηλαδή ο αντιδήμαρχος. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.3852/2010 (87Α), το Δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων καθ' ύλη και κατά τόπο. Οι κατά τόπο αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων.

Δηλαδή σε κάθε Δημοτική Ενότητα, το Ληξίαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας και όχι ένας Αντιδήμαρχος να αναπληρώνει όλους τους Ληξιάρχους όλων των Δημοτικών Ενοτήτων ενός Δήμου.

Διαπιστευμένοι χρήστες μπορούν να ορισθούν και άλλοι υπάλληλοι του Δήμου, οι οποίοι όμως σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιούνται να υπογράφουν τις ληξιαρχικές πράξεις, τις οποίες υπογράφει αποκλειστικά και μόνο ο Ληξίαρχος.

Οι κωδικοί πρόσβασης των χρηστών αποδίδονται από τη Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ.

Οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος συντάσσουν και διαχειρίζονται τις ληξιαρχικές πράξεις μόνο για το ληξιαρχείο στο οποίο υπηρετούν.

Επίσης στην περίπτωση 3 του άρθρου 8Α του Ν.4144/2013 ορίζεται ότι διαπιστευμένοι φορείς όπως οι Η.ΔΙ.ΚΑ., ΕΛ.ΣΤΑΤ, ΕΟΠΥΥ, υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου, αντλούν με αυτοματοποιημένο τρόπο από τη βάση δεδομένων του ως άνω πληροφοριακού συστήματος, στοιχεία του ενδιαφέροντός τους.

Συνεπώς, ο ληξίαρχος δεν υποχρεούται να στέλνει στους ανωτέρω φορείς στοιχεία από τα ληξιαρχικά δεδομένα που έχει καταχωρήσει από την ισχύ του νόμου και μετά (8-5-2013).

Στοιχεία που περιέχουν όλες οι ληξιαρχικές πράξεις (άρθρο 9)

· Στις περιπτώσεις γ’, δ’, ε’ και στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.344/1976, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία που περιέχονται σε κάθε ληξιαρχική πράξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.4144/2013, η λέξη «εμφανισθέντων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «δηλούντων το ληξιαρχικό γεγονός».

· Στο άρθρο 9 του Ν.344/1976 μετά την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 2, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.4144/2013, ως εξής: «Ο ληξίαρχος υποχρεούται να εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 8Α και κάθε άλλο στοιχείο υποδεικνυόμενο από τους διαπιστευμένους φορείς προς εξυπηρέτηση των σκοπών λειτουργίας τους».

Συνεπώς, ο ληξίαρχος πρέπει να συμπληρώνει όλα τα πεδία που περιλαμβάνει μια ληξιαρχική πράξη στο ΠΣ ΛΗΠ, καθώς από αυτά αντλούν πληροφορίες οι διαπιστευμένοι φορείς, με σκοπό την εκτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών τους.

· Η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου (9) αναριθμείται σε παράγραφο 3.

Μεταβολές στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων (άρθρο 14)

· Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του Ν.344/1976 αντικαθίσταται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5 του Ν.4144/2013, ως εξής: «1. Μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου μετά τη σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων, λόγω νομιμοποίησης, αναγνώρισης, αποκήρυξης, αμφισβήτησης, προσβολής της πατρότητας, υιοθεσίας τέκνου και λύσης αυτής, λύσης ή ακύρωσης γάμου, λύσης του συμφώνου συμβίωσης, προσθήκης ή μεταβολής ονόματος, επωνύμου, ιθαγένειας, θρησκεύματος ή αλλαγής φύλλου καταχωρίζονται στο πεδίο του Πληροφοριακού Συστήματος του άρθρου 8Α που φέρει την ένδειξη «Μεταβολές» εντός μηνός από τότε που έλαβαν χώρα με την προσκόμιση της σχετικής Διοικητικής Πράξης ή πιστοποιητικού περί του αμετακλήτου της σχετικής δικαστικής απόφασης. Ειδικότερα, τα πιστοποιητικά αμετακλήτου λύσης ή ακύρωσης γάμου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας ή δημοτικής αρχής, πρέπει να φέρουν επ’ αυτών επισημείωση του αρμοδίου ληξιάρχου ότι αντίγραφό τους κατατέθηκε σε αυτόν και ότι καταχωρήθηκε η σχετική μεταβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 8Α και για τους γάμους που έχουν γίνει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ότι καταχωρήθηκε η σχετική μεταβολή και στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου.»

Συνεπώς, δεν θα γίνεται χρήση του πιστοποιητικού λύσης γάμου (διαζυγίου) ή ακύρωσής του σε καμία δημόσια/δημοτική αρχή, εάν αυτό δεν φέρει την ανωτέρω επισημείωση του αρμόδιου Ληξιάρχου.

Στο ΠΣ ΛΗΠ θα καταχωρείται η μεταβολή λόγω διαζυγίου που αφορά παλαιά ΛΠ γάμου. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής: Καταχωρείται στο ΠΣ ΛΗΠ εκ νέου η ληξιαρχική πράξη με τα στοιχεία της παλαιάς και στη συνέχεια καταχωρείται σ’ αυτήν η μεταβολή λόγω διαζυγίου.

Στην παλαιά ληξιαρχική πράξη αναγράφεται ο αριθμός, ο τόμος, το έτος της νέας ΛΠ, στην οποία καταχωρήθηκε η μεταβολή λόγω διαζυγίου. Σε αυτήν την περίπτωση το ‘Απόσπασμα ΛΠ Γάμου’ θα εκδίδεται πλέον μόνο από το ΠΣ ΛΗΠ και όχι από την παλαιά ΛΠ.

Στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης γέννησης (άρθρο 22)

· Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρο 22 του Ν.344/1976, η οποία αφορά την καταχώρηση των στοιχείων του νεογνού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν.4144/2013, αντικαθίσταται ως εξής: «το όνομα, το επώνυμο, τη δημοτικότητα και εφόσον υφίσταται το φορέα ασφάλισης του νεογνού».

Συνεπώς, στη ληξιαρχική πράξη Γέννησης του νεογνού εκτός από το όνομα το επώνυμο και τη δημοτικότητα, θα συμπληρώνεται, εφόσον υφίσταται, και ο φορέας ασφάλισης.

Επίσης, δύναται να καταχωρείται και ο ΑΜΚΑ που το συνοδεύει. Ο ΑΜΚΑ αποδίδεται σε πραγματικό χρόνο από το Πληροφοριακό Σύστημα.

· Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν.344/1976, η οποία αφορά την καταχώρηση των στοιχείων των γονέων του νεογνού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν.4144/2013, αντικαθίσταται ως εξής: « Το όνομα το επώνυμο, την ιθαγένεια, το θρήσκευμα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα στοιχεία εγγραφής στο Δημοτολόγιο των γονέων. Περιέχει επίσης τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και εφόσον υφίσταται το Φορέα Ασφάλισης αυτών ».

Συνεπώς, τα στοιχεία των γονέων του νεογνού που συμπληρώνονται υποχρεωτικά είναι: τα προσωπικά στοιχεία, τα στοιχεία γέννησης, κατοικίας, δημοτολογίου και επιπροσθέτως οι ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και, εφόσον υφίστανται, οι φορείς ασφάλισής τους.

Τοκετοί σε ιδρύματα, κλπ (άρθρο 23)

· Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν.344/1976, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 8 του Ν.4144/2013, αντικαθίσταται ως εξής: «Η δήλωση αυτή είναι πάντοτε έγγραφη και περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 στοιχεία».

Συνεπώς για τον τοκετό, ο ληξίαρχος θα παραλαμβάνει μια έγγραφη δήλωση, συμπληρωμένη όπως ορίζει το άρθρο 22, υπόδειγμα της οποίας θα μπορεί εύκολα να αναζητήσει και στον ιστοχώρο του Υπουργείου Εσωτερικών στο διαδίκτυο.

Στοιχεία που περιλαμβάνει η ληξιαρχική πράξη γάμου (άρθρο 31)

· Η περίπτωση α’ του άρθρο 31 του Ν.344/1976, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 9 του Ν.4144/2013, αντικαθίσταται ως εξής: «α. Το όνομα, το επώνυμο, την ιθαγένεια, το θρήσκευμα και το δόγμα, το επάγγελμα, τον τόπο και το έτος γεννήσεως και την κατοικία των συζύγων, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και εφόσον υφίσταται το Φορέα Ασφάλισης αυτών».

Συνεπώς, στη ληξιαρχική πράξη γάμου υποχρεωτικά συμπληρώνονται τα πεδία: όνομα, επώνυμο, ιθαγένεια, θρήσκευμα και δόγμα, επάγγελμα, τόπος και έτος γέννησης, κατοικία των συζύγων και επιπλέον οι ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, και εφόσον υφίστανται, οι φορείς ασφάλισής τους.

· Στο ίδιο άρθρο του Ν.344/1976, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 9 του Ν.4144/2013, προστίθεται η περίπτωση η’, ως εξής: «η. τον αριθμό του παράβολου που καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. της 28.7.1931 για την έκδοση της άδειας γάμου».

Συνεπώς, στη ληξιαρχική πράξη γάμου υποχρεωτικά συμπληρώνονται και οι αριθμοί των παραβόλων, που έχουν καταβληθεί για την άδεια γάμου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Επισημαίνουμε, ότι τα παράβολα αδειών γάμου αφορούν μόνο σε περιπτώσεις έκδοσης ελληνικών αδειών γάμων. Προκειμένου περί αλλοδαπών, οι οποίοι επιθυμούν να τελέσουν γάμο στην Ελλάδα και είναι εφοδιασμένοι με άδειες γάμου κατά το δίκαιο της χώρας προέλευσής τους, δεν προβλέπεται παράβολο. Έτσι στις Ληξιαρχικές Πράξεις γάμου αυτών των περιπτώσεων δεν θα συμπληρώνονται οι αριθμοί των παραβόλων.

Στοιχεία που περιλαμβάνει η ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης (άρθρο 31Α)

· Μετά το άρθρο 31 του Ν.344/1976, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 10 του Ν.4144/2013, προστίθεται το άρθρο 31Α, το οποίο έχει ως εξής:

«άρθρο 31Α.
Στοιχεία της Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης
Η ληξιαρχική πράξη για το σύμφωνο συμβίωσης, πλην των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 9 περιέχει :
α. Το όνομα και επώνυμο, την ιθαγένεια, το θρήσκευμα, το επάγγελμα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, τον τόπο και το έτος γέννησης και την κατοικία των συμβαλλομένων.
β. Το όνομα και το επώνυμο των γονέων των συμβαλλομένων.
γ. Το στοιχεία εγγραφής των συμβαλλομένων στο δημοτολόγιο.
δ. Τον τόπο, την ημέρα, το μήνα και το έτος σύναψης του συμφώνου συμβίωσης».

Συνεπώς, με το άρθρο αυτό ορίζεται το περιεχόμενο της ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης.

Στοιχεία που περιλαμβάνει η ληξιαρχική πράξη θανάτου (άρθρο 34)

· Διάφορες περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Ν.344/1976, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 11 του Ν.4144/2013, αντικαθίσταται ως εξής :

«α. Το όνομα, το επώνυμο και την κατοικία του δηλούντος».
«δ. τα στοιχεία εγγραφής του θανόντος στο δημοτολόγιο».
«στ. Το όνομα και το επώνυμο των γονέων του θανόντος».

Συνεπώς, καταργείται η αναγραφή των στοιχείων εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του θανόντος, το επάγγελμα του δηλούντος το γεγονός του θανάτου, καθώς και η κατοικία των γονέων του θανόντος.

· Η περίπτωση ζ’ της ίδιας παραγράφου του Ν.344/1976, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν.4144/2013, καταργείται.

Συνεπώς, καταργείται η αναγραφή του ονόματος και του έτους γέννησης των τυχόν ανηλίκων τέκνων του θανόντος.

· Στο άρθρο 34 του Ν.344/1976, προστίθεται παράγραφος 3, στην οποία, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 4 του Ν.4144/2013, ορίζεται ότι: «3. Στη ληξιαρχική πράξη σημειώνεται από τον Ληξίαρχο, με βάση τη δήλωση του δηλούντος το θάνατο και ο ακριβής τόπος ενταφιασμού, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού».

Συνεπώς, ο ληξίαρχος συμπληρώνει απαραίτητα στη ληξιαρχική πράξη θανάτου, τα ακριβή στοιχεία ενταφιασμού, όπως αναφέρονται στο άρθρο.

Άδεια ταφής (άρθρο 35)

Το άρθρο 35 του Ν.344/1976, που αφορούσε την άδεια ταφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παραγράφου 13 του Ν.4144/2013, αντικαθίσταται ως εξής:

« άρθρο 35 . Ενταφιασμός προσώπου.
Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός προσώπου χωρίς την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου αυτού, στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής τόπος ενταφιασμού, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού.»

Συνεπώς, καταργείται η άδεια ταφής και αντί αυτής θα χρησιμοποιείται η ληξιαρχική πράξη θανάτου, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία ενταφιασμού.

Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου μετά τον ενταφιασμό (άρθρο 36)

Το άρθρο 36 του Ν.344/1976, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν.4144/2013, καταργείται.

Πράξη θανάτου νεογνών (άρθρο 37)

Το άρθρο 37 του Ν.344/1976, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν.4144/2013, καταργείται.

Συνεπώς, η απάλειψη του άρθρου 37 του ν.344/1976, το οποίο αναφέρεται στις πράξεις θανάτου νεογνών, τα οποία έχουν γεννηθεί μετά από κυοφορία 180 ημερών, έχει ως συνέπεια την σύνταξη τόσο ξεχωριστής ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως όσο και ληξιαρχικής πράξης θανάτου, ακόμη και όταν το νεογνό γεννηθεί νεκρό.

Ποινικές διατάξεις (άρθρο 48)

· Η περίπτωση γ’ του άρθρου 48 του Ν.344/1976, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 14 του Ν.4144/2013, αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Όποιος κατά παράβαση του παρόντος νόμου διενεργεί ενταφιασμό χωρίς την προηγούμενη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης Θανάτου».

· Η περίπτωση β’ του άρθρου 48 του Ν.344/1976, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν.4144/2013, καταργείται.

Ποινική Ευθύνη των υπόχρεων σε περίπτωση παραλείψεως δηλώσεως των Ληξιαρχικών Γεγονότων (άρθρο 49)

· Το άρθρο 49 του Ν.344/1976, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 15 του Ν.4144/2013, αντικαθίσταται ως εξής:

« άρθρο 49.
Κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης των Ληξιαρχικών γεγονότων.
1. Στους υπόχρεους προς δήλωση ενώπιον ληξιάρχων, οι οποίοι παραλείπουν να προβούν στη δήλωση αυτή, επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόστιμο:
α) ύψους εκατό ευρώ, εάν προέβησαν σε δήλωση μετά την παρέλευση της κατά τα άρθρο 14 παρ.1, άρθρο 20 παρ.1 και κατ’ άρθρο 29 παρ.1 μηνιαίας, δεκαημέρου και τεσσαρακονταημέρου προθεσμίας δηλώσεως αντιστοίχως και
β) ύψους τριακοσίων ευρώ, αν προέβησαν σε δήλωση μετά την παρέλευση ενενήντα ημερών από τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά.
3. Ο ληξίαρχος ενημερώνει αμελλητί τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις παραλείψεις της προηγουμένης παραγράφου.
4. Εφόσον υπόχρεοι προς δήλωση είναι περισσότεροι, η δήλωση κάποιου εξ’ αυτών απαλλάσσει τους λοιπούς».

Συνεπώς, η εκπρόθεσμη δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων από τον υπόχρεο, συνεπάγεται πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Το πρόστιμο ανέρχεται σε εκατό (100) ευρώ αν ο υπόχρεος δηλώσει τη μεταβολή μετά από ένα (1) μήνα, την γέννηση μετά από δέκα (10) ημέρες και τον γάμο μετά από σαράντα (40) ημέρες. Το πρόστιμο ανέρχεται σε τριακόσια (300) ευρώ αν μετά την πάροδο αυτών των προθεσμιών παρέλθει και επιπλέον χρόνος ενενήντα ημερών.

Επισημαίνουμε, ότι ο Ληξίαρχος θα συντάσσει την εκπρόθεσμη ληξιαρχική πράξη, αντίγραφο της οποίας θα αποστέλλει στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου ο τελευταίος να εκδώσει απόφαση περί της επιβολής προστίμου στους υπόχρεους προς δήλωση του γεγονότος. Τα ανωτέρω ισχύουν για την εκπρόθεσμη δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων, που θα συμβούν μετά την ισχύ του νόμου (8-5-2013).

Όσον αφορά στην επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμη δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων, τα οποία συνέβησαν πριν την ισχύ του νόμου (8-5-2013), θα ισχύσουν οι προγενέστερες διατάξεις, δηλαδή το άρθρο 49 του ν.344/1976, όπως ίσχυε.

· μετά το άρθρο 49 του Ν.344/1976, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 16 του Ν.4144/2013, προστίθεται το άρθρο 49Α ως εξής:

«άρθρο 49Α. Αστική Ευθύνη.
1. Υπάλληλοι του Δήμου, οι οποίοι παραλείπουν να προβούν στην έκδοση ληξιαρχικής πράξης ή εκδίδουν αυτή κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων, ευθύνονται για κάθε θετική ζημία που προξένησαν στο Δημόσιο. Η ζημία καταλογίζεται στα πρόσωπα αυτά με αιτιολογημένη πράξη του αρμοδίου οργάνου Διοίκησης του φορέα που ζημιώθηκε.
Κατά της πράξης αυτής επιτρέπεται έφεση από το πρόσωπο σε βάρος του οποίου έγινε ο καταλογισμός ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης και η άσκηση της αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης καταλογισμού.
2. Αν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου προβλέπεται η συμμετοχή και τρίτων προσώπων για την έκδοση ληξιαρχικών πράξεων, τα πρόσωπα αυτά ευθύνονται κατ’ ανάλογη εφαρμογή της προηγουμένης παραγράφου, εφόσον με τις πράξεις ή παραλείψεις τους συνετέλεσαν στη θετική ζημία του Δημοσίου».

Διατάξεις του Ν.4144/2013 που επηρεάζουν διατάξεις άλλων νόμων, που έχουν σχέση με ληξιαρχικές πράξεις

· Με το άρθρο 5 του Ν.4144/2013, αντικαθίσταται η παράγραφος 8 του Κεφαλαίου ΙΙ του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, Α΄114), ως εξής: «8. Η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών».

· Με το άρθρο 6 του Ν.4144/2013, η περίπτωση στ’ του άρθρου 82 του Ν.3852/2010 (Α΄87), αντικαθίσταται ως εξής: «στ΄. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του Κοιμητηρίου της τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανακομιδή οστών».

· Με το άρθρο 7 του Ν.4144/2013, αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του Ν.3448/2006 ως εξής: «2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται ο τύπος και ο τρόπος τήρησης των Ληξιαρχικών βιβλίων των Δήμων, οι οποίοι διαθέτουν Πληροφοριακό Σύστημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προς καταχώριση ληξιαρχικών γεγονότων».

Συνεπώς, όλα τα Ληξιαρχεία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ληξιαρχικών γεγονότων που καταχωρούν, εφαρμόζουν την Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με αριθμό πρωτ. : Φ.131360/12476/2013/8-5-2013.

Τέλος με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.4144/2013, προβλέπεται ότι, η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1 – 7 του ιδίου, αρχίζει δέκα ήμερες (10) μετά την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λόγω δε των αργιών που μεσολαβούν, το Πληροφοριακό Σύστημα θα τεθεί σε λειτουργία στις 8 Μαΐου 2013.


Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Χαράλαμπος Αθανασίου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης