ΠΟΛ.1095/31.3.1998

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσωρινών δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων εισοδήματοςΣχόλια:


31 Μάρ 1998

Taxheaven.gr
 Αθήνα 31 Μαρτίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1041531/704/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1095

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσωρινών δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2238/1994 περί αποδόσεως φόρων εισοδήματος με προσωρινές δηλώσεις.
2. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α'/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
3. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων.
4. Τα υπομνήματα επαγγελματικών οργανώσεων που ζητούν την παράταση της προθεσμίας απόδοσης των παρακρατούμενων φόρων του Α' διμήνου 1998, λόγω της μη έγκαιρης ενημέρωσής τους για την ανά δίμηνο απόδοσή τους.

5. Το γεγονός ότι η ανά δίμηνο απόδοση των παρακρατούμενων φόρων θεσπίσθηκε με το νέο φορολογικό νόμο 2579/1998 και εφαρμόζεται για πρώτη φορά για τους παρακρατούμενους φόρους μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 1998.
6. Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνονται μέχρι 15 Απριλίου 1998 οι προθεσμίες απόδοσης φόρων εισοδήματος με προσωρινές δηλώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 4, 5, 6 και 7, του άρθρου 55, παρ. 1, περ. α', ε' και η' και
των άρθρων 56, 57 και 58 του Ν.2238/1994, που έληξαν 15, 16, 17 και 18 Μαρτίου 1998, καθώς και των τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που αποδίδονται με τις ίδιες δηλώσεις.

2. Τυχόν καταβληθέντα ποσά πρόσθετων φόρων και προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή των παραπάνω δηλώσεων επιστρέφονται.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr