Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1091/19.3.1998 Παραλαβή δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και υποβολή στοιχείων και δηλώσεων έτους 1997 και 1998 Φυσικών Προσώπων και Κοινοπραξιών, καθώς και δηλώσεων έτους 1997 και 1998 Νομικών Προσώπων


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-03-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.1091/19.3.1998
Παραλαβή δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και υποβολή στοιχείων και δηλώσεων έτους 1997 και 1998 Φυσικών Προσώπων και Κοινοπραξιών, καθώς και δηλώσεων έτους 1997 και 1998 Νομικών Προσώπων
Παραλαβή δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και υποβολή στοιχείων και δηλώσεων έτους 1997 και 1998 Φυσικών Προσώπων και Κοινοπραξιών, καθώς και δηλώσεων έτους 1997 και 1998 Νομικών Προσώπων
1038373/1157/ΔΕΥ-Β'/ΠΟΛ.1091/19.3.1998

Ι. Γενικά

Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2459/1997 (άρθρα 21-35), από το έτος 1997 και για κάθε επόμενο έτος, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο φορολογείται για την αξία της μεγάλης ακίνητης περιουσίας του που βρίσκεται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, την κατοικία ή την έδρα του. Σε φόρο υποβάλλεται η συνολική αξία της περιουσίας, που ανήκει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αποτελείται από ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα ή εμπράγματα δικαιώματα σ' αυτά, εκτός της υποθήκης.
Το υπόχρεο σε φόρο φυσικό πρόσωπο και, σε περίπτωση ανικανότητάς του, ο νόμιμος αντιπρόσωπος αυτού, είναι υποχρεωμένος να δηλώσει την ακίνητη περιουσία που του ανήκει και φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου. Για τα νομικά πρόσωπα υπόχρεοι σε δήλωση είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Για την παραλαβή των δηλώσεων των φυσικών και νομικών προσώπων και τη βεβαίωση του φόρου, αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ που είναι αρμόδιος για τη φορολογία εισοδήματος. Ειδικά για τους υπόχρεους που κατοικούν στην Ελλάδα, αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ κατοίκων Εξωτερικού.

ΙΙ. Σχετικές διατάξεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.2459/1997, οι δηλώσεις ΦΜΑΠ υποβάλλονται μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήματος.
Ομως, με τις διατάξεις της παρ. 8 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι η ανωτέρω διαδικασία υποβολής των δηλώσεων αυτών δεν ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης, αφού τους αποσταλεί σχετική πρόσκληση.
Με την υπ' αριθ. 1118769/686/Β0013/απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίστηκε η διαδικασία υποβολής δήλωσης ΦΜΑΠ έτους 1997 Φυσικών Προσώπων και Κοινοπραξιών.
Στη συνέχεια, με την υπ' αριθ. 1121150/706/Β0013/Ερμηνευτική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου - Τμήμα Β', η οποία συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1002958/6/Β0013/ΠΟΛ.1003/ /9.1.1998 διαταγή της ίδιας Διεύθυνσης, στις οποίες και σας παραπέμπουμε για να
μελετήσετε προσεκτικά, δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της ως άνω απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τη διαδικασία παραλαβής των δηλώσεων ΦΜΑΠ έτους 1997 που υποβάλλονται από τα Φυσικά Πρόσωπα και τις Κοινοπραξίες. Τέλος, με την παρ. 2 του άρθρου 14 του πρόσφατου Ν.2579/17.2.1998, καταργήθηκαν το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 και η παρ. 8 του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 και έτσι, με τη νέα αυτή διάταξη, οι δηλώσεις ΦΜΑΠ του έτους 1998 δεν θα υποβάλλονται ταχυδρομικώς και τα Φυσικά Πρόσωπα και οι Κοινοπραξίες δεν θα
υποβάλουν τις δηλώσεις τους μετά από σχετική πρόσκληση του αρμόδιου Προϊσταμένου ΔΟΥ. Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 οι ανωτέρω δηλώσεις, από το έτος 1998, θα υποβάλλονται μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήματος.
Ηδη, όμως, με την υπ' αριθ. 1027052/125/Β0013/Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, παρατάθηκαν οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων ΦΜΑΠ Φυσικών και Νομικών Προσώπων έτους 1998.

ΙΙΙ. Εκκαθάριση των δηλώσεων ΦΜΑΠ

Σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τη Διοίκηση, η εκκαθάριση των δηλώσεων ΦΜΑΠ και η βεβαίωση του Φόρου κατά κατηγορία και έτος θα γίνει ως εξής:

Α. Για τις δηλώσεις του έτους 1997

1. Για μεν τις δηλώσεις των Φυσικών Προσώπων και Κοινοπραξιών, θα γίνει από το ΚΕΠΥΟ σύμφωνα με την ΠΟΛ.1309/1997.

2. Για δε τις δηλώσεις των Νομικών Προσώπων έχει ήδη γίνει από τις ΔΟΥ, σύμφωνα με τις οδηγίες των υπ' αριθ. 1057957/372/Β0013/και 1062373/ /401/Β0013/Εγκυκλίων Διαταγών της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου. Σύμφωνα δε με την παρ. 6 της υπ' αριθ. 1092527/555/Β0013/ΠΟΛ.1246/
/10.9.1997 Διαταγής της ίδιας Διεύθυνσης, οι δηλώσεις των Νομικών Προσώπων (κωδικογραφημένες), πρέπει να έχουν ήδη αποσταλεί στο ΚΕΠΥΟ.

Β. Για τις δηλώσεις του έτους 1998

Η εκκαθάριση και η βεβαίωση των δηλώσεων του έτους 1998, τόσο των Φυσικών Προσώπων και Κοινοπραξιών, όσο και των Νομικών Προσώπων, θα γίνει από τις αρμόδιες ΔΟΥ.

ΙV. Υποβολή δελτίων παραλαβής - αποστολής στο ΚΕΠΥΟ και εκκαθάρισης των δηλώσεων ΦΜΑΠ

Προκειμένου, να ενημερώνεται η διοίκηση σχετικά με την πορεία:

α) Αφ' ενός μεν, των δηλώσεων Φυσικών Προσώπων και Κοινοπραξιών έτους 1997, τόσο από πλευράς παρακολούθησης της αποστολής από το ΚΕΠΥΟ προς τις ΔΟΥ των καταστάσεων υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ και της επίδοσης από τις ΔΟΥ στους φορολογούμενους, προσκλήσεων και καταστάσεων ακινήτων δήλωσης ΦΜΑΠ, όσο και από πλευράς παραλαβής και αποστολής των δηλώσεων αυτών στο ΚΕΠΥΟ για εκκαθάριση.

β) Αφ' ετέρου δε, των δηλώσεων Φυσικών Προσώπων και Κοινοπραξιών έτους 1998 και Νομικών Προσώπων έτους 1997 (βεβαίωση φόρου) και έτους 1998 από πλευράς παρακολούθησης της παραλαβής και εκκαθάρισης αυτών από τις ΔΟΥ, καθώς και του φόρου που βεβαιώθηκε ή αναλογεί απ' αυτές, παρακαλούμε να υποβάλετε στις
οριζόμενες παρακάτω ημερομηνίες δελτία, όπως τα συνημμένα υποδείγματα.

Για τις δηλώσεις έτους 1997

Α. Φυσικών Προσώπων και Κοινοπραξιών

1. Θα υποβάλλεται στην αρμόδια Περιφερειακή Οικονομική Επιθεώρηση με το δελτίο του υποδείγματος με αριθμό 1 στις ημερομηνίες 30/3, 13/4, 27/4, 11/5, 25/5, 9/6, 22/6, 6/7 και 20/7, έχοντας υπ' όψη τις ανωτέρω αναφερόμενες σχετικές διατάξεις για τις δηλώσεις (Φ.Π. και Κ/Ξ) έτους 1997, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός των υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ (ο οποίος θα προκύπτει από τις καταστάσεις υπόχρεων που σας έχουν σταλεί από το ΚΕΠΥΟ), ο αριθμός των υπόχρεων στους οποίους επεδόθησαν προσκλήσεις και καταστάσεις ακινήτων δήλωσης ΦΜΑΠ, το αριθμητικό υπόλοιπο των υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ (στους οποίους δεν έχουν ακόμη επιδοθεί προσκλήσεις από τις ΔΟΥ), ο αριθμός των δηλώσεων ΦΜΑΠ που παραλήφθηκαν και ο αριθμός των δηλώσεων που στάλθηκαν στο ΚΕΠΥΟ για εκκαθάριση. Για κατανόηση του Πίνακα Α' του δελτίου αυτού, σας παραθέτουμε το εξής παράδειγμα:

Εστω ότι από το ΚΕΠΥΟ απεστάλησαν στη ΔΟΥ Α' Αθηνών:

α) Από 1.1.-14.3.1998 = 1.000 καταστάσεις υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ
β) Από 16.3.-27.3.1998 = 500 καταστάσεις υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ
γ) Από 30.3.-10.4.1998 = 400 καταστάσεις υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ

Εστω, επίσης, ότι από τη ΔΟΥ Α' Αθηνών, στις αντίστοιχες ως άνω περιόδους, επεδόθησαν καταστάσεις δήλωσης ΦΜΑΠ σε υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης φορολογούμενους (μετά από πρόσκληση κ.λπ.) ως εξής:

α) Από 1.1.-14.3.1998 = 400
β) Από 16.3.-27.3.1998 = 250
γ) Από 30.3.-10.4.1998 = 300 κ.λπ.

Με βάση τα δεδομένα του παραδείγματος αυτού, τα δελτία που θα συνταχθούν από τη ΔΟΥ Α' Αθηνών, θα έχουν ως εξής:

1ο δελτίο* Υπόδειγμα αριθ. 1


¦Προηγούμενο¦Αριθμός καταστάσεων¦ Αριθμός υποχρέων στους ¦ Υπόλοιπο ¦
¦ υπόλοιπο ¦ υποχρέων κ.λπ. ¦ οποίους επεδόθησαν ¦ υποχρέων για ¦
¦ κ.λπ. ¦ ¦προσκλήσεις & καταστάσεις¦ υποβολή δήλωσης ¦
¦ ¦ ¦ακινήτων δήλωσης Φ.Μ.Α.Π.¦ ¦
+


¦ 0 ¦1/1-14/3/98 = 1.000¦ 1/1-14/3/98 = 400 ¦την 14/3/98 = 600¦
L
2ο δελτίο Υπόδειγμα αριθ. 1


¦Προηγούμενο¦Αριθμός καταστάσεων¦Αριθμός υποχρέων στους¦ Υπόλοιπο ¦
¦ υπόλοιπο ¦ υποχρέων κ.λπ. ¦οποίους επεδόθησαν ¦ υποχρέων για ¦
¦ κ.λπ. ¦ ¦προσκλήσεις και κατα- ¦ υποβολή δήλωσης ¦
¦ ¦ ¦στάσεις ακινήτων ¦ ¦
¦ ¦ ¦δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. ¦ ¦
+


¦14/3/98=600¦16/3-27/3/98 = 500 ¦ 16/3-27/3/98 = 250 ¦την 27/3/98 = 850¦
L
3ο δελτίο Υπόδειγμα αριθ. 1


¦Προηγούμενο¦Αριθμός καταστάσεων¦ Αριθμός υποχρέων στους ¦ Υπόλοιπο ¦
¦ υπόλοιπο ¦ υποχρέων κ.λπ. ¦ οποίους επεδόθησαν ¦ υποχρέων για ¦
¦ κ.λπ. ¦ ¦προσκλήσεις & καταστάσεις¦ υποβολή δήλωσης ¦
¦ ¦ ¦ακινήτων δήλωσης Φ.Μ.Α.Π.¦ ¦
+


¦27/3/98=850¦30/3-10/4/98 = 400 ¦ 30/3-10/4/98 = 300 ¦την 10/4/98 = 950¦
L* Σημείωση: Στο 1ο δελτίο δεν θα αναγραφεί προηγούμενο υπόλοιπο.

2. Με το δελτίο του υποδείγματος με αριθμό 2 θα αποστέλλονται στο ΚΕΠΥΟ για εκκαθάριση οι παραληφθείσες δηλώσεις Φυσικών Προσώπων και Κοινοπραξιών. Εφιστούμε την προσοχή σας, η αποστολή των δηλώσεων αυτών να ακολουθεί συνεχή και ομαλή ροή, χωρίς κενά, ώστε το ΚΕΠΥΟ να συνεχίζει την απρόσκοπτη επεξεργασία των δηλώσεων αυτών, για την έγκαιρη βεβαίωση του φόρου.

3. Με την τελευταία αποστολή στο ΚΕΠΥΟ, κάθε ΔΟΥ να μας στείλει κατάσταση, που να περιέχει αναλυτικά τις επιμέρους αποστολές, τις ημερομηνίες, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, τον αριθμό των δηλώσεων κάθε αποστολής και το τελικό σύνολο αυτών.
Η κατάσταση αυτή να κοινοποιηθεί και στο ΚΕΠΥΟ.

4. Το ΚΕΠΥΟ παρακαλείται να γνωρίζει στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών - Τμήμα Β', τον αριθμό των δηλώσεων που παρέλαβε από τις ΔΟΥ, τον αριθμό των δηλώσεων που έχουν επεξεργαστεί και εκκαθαριστεί, για τις οποίες έχουν αποσταλεί τα εκκαθαριστικά σημειώματα και, τέλος, το ποσό του φόρου που αναλογεί ως το συνημμένο υπόδειγμα με αριθμό 3.

Β. Νομικών Προσώπων

Επειδή, για τις δηλώσεις των Νομικών Προσώπων του έτους 1997, έχουν ήδη αποσταλεί από τις ΔΟΥ (εντός του 1997) δελτία για τον αριθμό των παραληφθεισών δηλώσεων, αλλά όχι των δηλώσεων που εκκαθαρίστηκαν και του φόρου που βεβαιώθηκε, για το λόγο αυτό να υποβάλουν το δελτίο του υποδείγματος με αριθμό 4, μέχρι την 16.4.1998.

Για τις δηλώσεις έτους 1998

Με την υπ' αριθ. 1027052/125/Β0013/απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίστηκαν οι ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων έτους 1998. Εξάλλου, με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τη Διοίκηση, η εκκαθάριση και η βεβαίωση του φόρου και για τα Φυσικά Πρόσωπα - Κοινοπραξίες και για τα Νομικά Πρόσωπα, θα γίνει από τις ΔΟΥ. Ετσι:

Α. Για τα Φυσικά Πρόσωπα και Κοινοπραξίες: Θα υποβάλλεται το δελτίο του υποδείγματος με αριθμό 5 την 1/6, 9/6 και 22.6.1998, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός των δηλώσεων που παραλήφθηκε, ο αριθμός των δηλώσεων που εκκαθαρίστηκε και ο φόρος που αναλογεί.

Β. Για τα Νομικά Πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.) της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994, των οποίων η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει την 15.5.1998, θα υποβάλλεται στις ημερομηνίες 6/4, 13/4, 27/4, 11/5 και 25.5.1998 το δελτίο του υποδείγματος με αριθμό 6, όπου θα αναγράφεται επίσης ο αριθμός των δηλώσεων που παραλήφθηκε, ο αριθμός των δηλώσεων που εκκαθαρίστηκε και ο φόρος που αναλογεί.

Γ. Για τα Νομικά Πρόσωπα των λοιπών περιπτώσεων (δηλ. ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.), των οποίων η τελευταία προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει την 15.4.1998, θα υποβάλλεται στις ημερομηνίες 6/4, 13/4 και 27.4.1998 το δελτίο του υποδείγματος με αριθμό 6, όπου θα αναγράφεται επίσης ο αριθμός των δηλώσεων που παραλήφθηκε, ο αριθμός των δηλώσεων που εκκαθαρίστηκε και ο φόρος που αναλογεί.

V. Λοιπές οδηγίες υποβολής δελτίων

Για τον τρόπο υποβολής των ως άνω δελτίων, τα οποία πρέπει να υποβάλλονται απαραίτητα στις παραπάνω ημερομηνίες, για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση της Διοίκησης, παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ολες οι ΔΟΥ της χώρας στις παραπάνω ημερομηνίες θα συντάσσουν και θα αποστέλλουν με fax τα συνημμένα δελτία με αριθμούς 1, 4, 5, 6 στις αρμόδιες Περιφερειακές Οικονομικές Επιθεωρήσεις που υπάγονται.
Οσες από τις ΔΟΥ δεν διαθέτουν fax, θα γνωρίζουν τα στοιχεία των δηλώσεων με τηλεγράφημα.

2. Οι Γραμματείες των Περιφερειακών Οικονομικών Επιθεωρήσεων, παρακαλούνται να καταχωρούν τα στοιχεία των fax ή των τηλεγραφημάτων που παραλαμβάνουν σε κατάσταση με τα στοιχεία των ΔΟΥ της αρμοδιότητάς τους και στη συνέχεια, με ευθύνη και υπογραφή του Προϊσταμένου τους, να την αποστέλλουν με fax στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών - Τμήμα Β', στον αριθμό fax: 52.44.156 ή 52.30.289.

3. Σε κάθε δελτίο fax ή τηλεγράφημα θα περιλαμβάνεται ο αριθμός των αιτουμένων στοιχείων (αριθμός υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης, αριθμός καταστάσεων ακινήτων δήλωσης ΦΜΑΠ που επιδόθηκαν, αριθμός δηλώσεων που παραλήφθηκαν κ.λπ.), που πραγματοποιήθηκε μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής του fax ή
του τηλεγραφήματος, ο αριθμός των δηλώσεων που στάλθηκε στο ΚΕΠΥΟ για επεξεργασία, καθώς και ο αριθμός των δηλώσεων που εκκαθαρίστηκε από τις ΔΟΥ.

4. Η αποστολή των fax ή των τηλεγραφημάτων, κατά τις ημερομηνίες που σημειώνονται ανωτέρω, θα γίνεται ανεξάρτητα αν παραλήφθηκαν ή όχι δηλώσεις και καταστάσεις υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης και ανεξάρτητα επίσης αν στάλθηκαν ή όχι δηλώσεις στο ΚΕΠΥΟ για επεξεργασία και αν επιδόθηκαν ή όχι στους φορολογούμενους προσκλήσεις και καταστάσεις ακινήτων δήλωσης ΦΜΑΠ. Οι Επιθεωρητές ΔΟΥ, στους οποίους κοινοποιείται η διαταγή αυτή, να παρακολουθήσουν την εκτέλεσή της, με ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή και, με επιτόπιες επισκέψεις τους στις ΔΟΥ, να παρέχουν οδηγίες σ' αυτές, για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης