ΠΟΛ.1090/19.3.1998

Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής στο ΦΠΑΣχόλια:


19 Μάρ 1998

Taxheaven.gr


Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής στο ΦΠΑ 1038307/3505/ΔΣΣΦΕ/Β'/ΠΟΛ.1090/19.3.1998

Με αφορμή στοιχεία και πληροφορίες που περιέρχονται στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την μη υποβολή δηλώσεων απόδοσης ΦΠΑ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις των άρθρων 31, 38, 39, 40 του Ν.1642/1986, καθώς και αυτές του Ν.2523/1997, καθορίζονται οι υποχρεώσεις υποβολής δήλωσης απόδοσης ΦΠΑ, ελέγχου και έκδοσης πράξεων προσδιορισμού του φόρου, καθώς και επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σε περιπτώσεις μη εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων.

2. Στην πράξη, παρατηρείται το φαινόμενο πολλές ΔΟΥ να μην παρακολουθούν επισταμένως τις υποχρεώσεις των υποκειμένων σε ΦΠΑ, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων επώνυμες και μεγάλες, να μην αποδίδουν καθόλου ή να αποδίδουν εκπρόθεσμα το ΦΠΑ ή να γίνεται καταλογισμός των σχετικών ποσών
ΦΠΑ σωρευτικά για περισσότερες χρονικές περιόδους, με συνέπεια την αύξηση της φοροδιαφυγής και την απώλεια εσόδων του Δημοσίου. Επίσης, έχει παρατηρηθεί η έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων από επιχειρήσεις κατά την πρώτη περίοδο μετά τη δήλωση έναρξης και τη θεώρηση των οικείων βιβλίων και στοιχείων, έτσι που και το γεγονός αυτό να διευρύνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα της φοροδιαφυγής στο ΦΠΑ.

3. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να περιορισθούν τα παραπάνω φαινόμενα και ιδίως από τις μεγάλες επιχειρήσεις, εντέλλεσθε για τις ακόλουθες ενέργειες:

α) Κάθε ΔΟΥ θα τηρεί συγκεντρωτική κατάσταση υποκειμένων σε ΦΠΑ υποχρέων τήρησης βιβλίων Γ' Κατηγορίας ΚΒΣ, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδά τους υπερβαίνουν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο τα 300.000.000 δρχ., όπως το συνημμένο υπόδειγμα Α'. Η κατάσταση αυτή θα τηρείται σε ιδιαίτερο φάκελο στο τμήμα του ΦΠΑ και θα συμπληρώνεται με τις νέες επιχειρήσεις που έχουν τις προϋποθέσεις ένταξης στη συγκεντρωτική αυτή κατάσταση και θα διαγράφονται οι επιχειρήσεις που αλλάζουν έδρα ή διακόπτουν τη δραστηριότητά τους. Αντίγραφο της κατάστασης αυτής θα υποβληθεί στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Φορολογικών Ελέγχων (Δ.Σ.Σ.Φ.Ε.) - Τμήμα Β', το αργότερο μέχρι 15 Ιουνίου 1998.

β) Ακόμα, κάθε ΔΟΥ θα τηρεί αναλυτική κατάσταση ανά επιχείρηση που έχει συμπεριληφθεί στην παραπάνω συγκεντρωτική κατάσταση, σε ιδιαίτερο φάκελο στο τμήμα ΦΠΑ, όπως το συνημμένο υπόδειγμα Β, για την ανά μήνα ενημέρωση και παρακολούθηση της υποβολής των περιοδικών δηλώσεων και απόδοσης του ΦΠΑ. Η αναλυτική αυτή κατάσταση θα πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα, για να είναι δυνατή η εξαγωγή πληροφοριών και για τη λήψη μέτρων, τόσο από την αρμόδια ΔΟΥ, όσο και από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.
Σημειώνεται ότι από τα στοιχεία ενημέρωσης της αναλυτικής αυτής κατάστασης ή από τη μη υποβολή δηλώσεων θα δίνεται σχετική εντολή προσωρινού ελέγχου και ταυτόχρονα θα συμπληρώνεται η ένδειξη ΝΑΙ στην οικεία στήλη. Διευκρινίζεται ότι εντολή ελέγχου θα δίνεται και για τις επιχειρήσεις που εμφανίζουν πιστωτικό υπόλοιπο και διαφαίνεται απόκρυψη φορολογητέας ύλης. Ακόμα, η κατάσταση αυτή θα συμπληρώνεται με τα καταλογισθέντα ποσά από δοθείσες εντολές ελέγχου. Επίσης, στην ίδια κατάσταση στην οικεία στήλη συμπληρώνεται η ένδειξη ΝΑΙ ή ΟΧΙ για την περίπτωση σύνταξης ειδικής έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.2523/1997.

γ) Περαιτέρω, κάθε ΔΟΥ θα συντάσσει και θα στέλνει στη Διεύθυνση ΣΣΦΕ - Τμήμα Β', Πληροφοριακό Δελτίο πορείας ΦΠΑ, όπως το συνημμένο υπόδειγμα Γ', μέχρι τις 15 του μεθεπόμενου της φορολογικής περιόδου μήνα, δηλαδή για τη φορολογική περίοδο μηνός Ιανουαρίου το Πληροφοριακό Δελτίο θα στέλνεται μέχρι τις 15 Μαρτίου. Εξαιρετικά, το πρώτο πληροφοριακό δελτίο που θα υποβληθεί στην υπηρεσία μας μέχρι τις 15.6.1998 και θα περιλαμβάνει στοιχεία από 1.1.1998 - 30.4.1998.

4. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να παρακολουθήσετε επισταμένως και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις επιχειρήσεις κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας των και μετά την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών και θεώρησης βιβλίων, καθόσον έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της έκδοσης πλαστών και εικονικών στοιχείων αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης εργασιών και τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων.

5. Οι κ.κ. Οικονομικοί Επιθεωρητές παρακαλούνται να παρακολουθούν την πιστή εφαρμογή της παρούσας, να λαμβάνουν γνώση των παραπάνω καταστάσεων και Πληροφοριακών Δελτίων και να παρέχουν τις προσήκουσες οδηγίες στις αρμόδιες ΔΟΥ. Επίσης, να θεωρήσουν τις συγκεντρωτικές και τις αναλυτικές καταστάσεις που αναφέρονται ανωτέρω.


Taxheaven.gr