ΠΟΛ.1088/19.3.1998

Παροχή στοιχείων σχετικά με την κίνηση της διαδικασίας αναγνώρισης του εξ αδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος του ΔημοσίουΣχόλια:


19 Μάρ 1998

Taxheaven.gr


Παροχή στοιχείων σχετικά με την κίνηση της διαδικασίας αναγνώρισης του εξ αδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου 1036965/1098/Α0011/ΠΟΛ.1088/19.3.1998

1. Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1025884/765/Α0011/διαταγής, με την οποία σας δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τις σχολάζουσες κληρονομίες, παρακαλούμε, σε περίπτωση που χειρίζεσθε υποθέσεις σχολαζουσών κληρονομιών για τις οποίες σας έχει δοθεί εντολή μας να κινήσετε τη διαδικασία αναγνώρισης του εξ αδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου, να μας ενημερώσετε για την πορεία των ενεργειών σας πάνω στα θέματα αυτά. Συγκεκριμένα, να μας γνωρίσετε σε πόσες από τις σχολάζουσες κληρονομίες που σας έχει δοθεί σχετική εντολή, έχετε κινήσει την ανωτέρω διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Εισαγ. Νόμου του ΑΚ για την έκδοσή της, κατά το άρθρο 1868 του ΑΚ, βεβαίωσης του αρμόδιου Δικαστηρίου και πόσες παραμένουν στην Υπηρεσία σας σε εκκρεμότητα.

2. Στο σημείο αυτό, κρίνουμε σκόπιμο να σας τονίσουμε ότι η αδράνεια επί του αντικειμένου αυτού έχει σαν αποτέλεσμα να παραμένουν στην Υπηρεσία μας εν ενεργεία σχολάζουσες κληρονομίες και να επιβαρύνεται το ενεργητικό τους με έξοδα διαχείρισης και αντιμισθίας των κηδεμόνων αυτών, αλλά και να στερούν το δημόσιο από τη διαχείριση και εκμετάλλευση των ακινήτων, καθώς και τη βεβαίωση του ρευστού ενεργητικού ως δημόσιο έσοδο.

3. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, στο οποίο κοινοποιείται το έγγραφό μας αυτό, παρακαλείται να μας γνωρίσει αν έχει χορηγήσει πληρεξουσιότητα στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, ώστε αυτά στη συνέχεια να υποβάλουν την κατά νόμο αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο.
Επίσης, το ΝΣΚ παρακαλείται να δώσει την εντολή στους ως άνω αρμοδίους, προκειμένου αυτοί να μεριμνήσουν, το ταχύτερο δυνατό, για την κίνηση της διαδικασίας αναγνώρισης του εξ αδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου και, σε περίπτωση που αυτοί έχουν προβεί στις ενέργειες αυτές, να ενημερώσουν απευθείας την Υπηρεσία μας για τους λόγους καθυστέρησης έκδοσης των σχετικών δικαστικών αποφάσεων.


Taxheaven.gr