Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1086/19.3.1998 Διαδικασία υποβολής δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας Φυσικών και Νομικών Προσώπων έτους 1998

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1086/19.3.1998
Διαδικασία υποβολής δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας Φυσικών και Νομικών Προσώπων έτους 1998


ΠΟΛ.1086/19.3.1998 Διαδικασία υποβολής δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 19 Μαρτίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1037305/194/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 13η (ΦΟΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) - ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1086

ΘΕΜΑ: Διαδικασία υποβολής δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων έτους 1998.

Με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2579/1997 (ΦΕΚ 31/Α'/17.2.1998), που ρυθμίζουν θέματα Φορολογίας Κεφαλαίου, επήλθαν οι παρακάτω τροποποιήσεις στη Φορολογία Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας:

Α. 1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του πιο πάνω άρθρου και νόμου, η οποία αντικατέστησε την περ. ιγ' του άρθρου 23 του Ν.2459/1997, απαλλάσσονται από το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) οι κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος γνωστές θρησκείες και δόγματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν.2459/1997 (περί μειονοτικών νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που βρίσκονται στην Ελλάδα και προβλέπονται από τη συνθήκη της Λωζάνης της 24.7.1923, τα οποία απαλλάσσονται με τον όρο της αμοιβαιότητας για τα αντίστοιχα ελληνορθόδοξα μειονοτικά πρόσωπα).
"Γνωστή" κατά το Σύνταγμα θρησκεία είναι εκείνη που έχει φανερές δοξασίες, της οποίας τα δόγματα και οι αρχές δεν είναι κρυφές, η δε λατρεία της γίνεται δημόσια.
Η απαλλαγή παρέχεται για όλη την περιουσία των παραπάνω, είτε αυτή ιδιοχρησιμοποιείται, είτε όχι και μπορεί να ανήκει σε Ιερούς Ναούς, Ιερές Μονές, Μητροπόλεις, Επισκοπές, Ενώσεις Προσώπων, Ευκτήριους Οίκους κ.λπ.,
ανάλογα με τη δομή και τη διάρθρωση της θρησκείας ή του δόγματος. Προκειμένου να χορηγηθεί απαλλαγή στα παραπάνω νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να προσκομίζεται η σχετική άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην κατηγορία των γνωστών δογμάτων περιλαμβάνονται και οι ακολουθούντες το παλαιό ημερολόγιο, έστω και αν δεν τους χορηγείται η παραπάνω άδεια λειτουργίας για την ίδρυση Ευκτηρίων Οίκων ή Ησυχαστηρίων, εφόσον λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα που από το καταστατικό τους προκύπτει ο θρησκευτικός τους χαρακτήρας. Οι διατάξεις αυτές έχουν αναδρομική ισχύ από 1.1.1997 και επομένως στις περιπτώσεις που κάποια από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα κατέβαλαν Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας για το 1997, αυτός θα πρέπει να επιστραφεί. Επίσης, με την ίδια ως άνω παράγραφο προστέθηκαν στο άρθρο 23 του Ν.2459/1997 περ. κζ' και κη', σύμφωνα με τις οποίες απαλλάσσονται από το φόρο:

α) Τα νομικά πρόσωπα ως δικαιούχοι κάθε μορφής δουλείας ή ασκούντα τα παραπάνω δικαιώματα σε ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου ή του ΕΟΤ, τα οποία έχουν αποκτήσει λόγω μεταβίβασης ή παραχώρησης, με σύμβαση οποιασδήποτε μορφής ή με ειδικές διατάξεις νόμων. Η ανωτέρω διάταξη έχει εφαρμογή από 1.1.1997.

β) Τα γήπεδα, κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε Τράπεζες και θυγατρικές τους εταιρίες, ανεξάρτητα αν ιδιοχρησιμοποιούνται ή είναι μισθωμένα και για τα οποία έχει αρχίσει η διαδικασία ένταξής τους σε ζώνες ενεργού
πολεοδομίας με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1337/1983 και του Ν.2508/1997.

2. Με την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2579/1998 καταργήθηκε η παρ. 8 του άρθρου 27 του Ν.2459/1997, σύμφωνα με την οποία τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούντο σε υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ μετά από σχετική πρόσκληση που τους απεστέλετο από τον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ.
Συνεπώς για το έτος 1998, σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν.2459/1997, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 14 του Ν.2579/1997, τα φυσικά πρόσωπα που η αξία της ακίνητης περιουσίας τους υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό (των 69.000.000 ή 138.000.000 δρχ. κ.λπ.) έχουν υποχρέωση σε υποβολή δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή, θα προσέλθουν στην αρμόδια ΔΟΥ μόνοι τους (χωρίς σχετική ειδοποίηση ή πρόσκληση) να υποβάλουν την οικεία δήλωση.
Σημειώνεται ότι τα ακίνητα ή τα εμπράγματα σ' αυτά δικαιώματα που θα δηλώσει ο υπόχρεος, θα πρέπει να τα έχει αποκτήσει μέχρι την 1.1.1998 και συνεπώς μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να έχει συντάξει το οικείο μεταβιβαστικό συμβόλαιο. Τα ακίνητα για τα οποία ο φορολογούμενος έχει συντάξει συμβόλαιο μετά την 1.1.1998, δεν υποχρεούται να τα συμπεριλάβει στη δήλωση ΦΜΑΠ έτους 1998, ανεξάρτητα από την ημερομηνία που έχει υποβάλει την οικεία δήλωση για τη σύνταξη του συμβολαίου.
Για όσους υπόχρεους δεν υποβάλλουν δήλωση ή υποβάλλουν ανακριβή ή εκπρόθεσμη, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν.2523/1997, οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται και στη Φορολογία Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας από το έτος 1998.
Ειδικότερα, με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.2523/1997 ορίζεται ότι:

α) Οταν δεν υποβληθεί καθόλου δήλωση, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 3,5% επί του φόρου, την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος λόγω μη υποβολής της δήλωσης, για κάθε μήνα καθυστέρησης.

β) Οταν υποβληθεί ανακριβής δήλωση, επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 3%, την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε, για κάθε μήνα καθυστέρησης.

γ) Οταν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 1,5% επί του φόρου που οφείλεται με τη δήλωση, για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Λεπτομερείς οδηγίες σχετικές με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2523/1997 και στη Φορολογία Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έχουν δοθεί με την υπ' αριθ. 1125403/2171/Α0012/εγκύκλιο, στην οποία και σας παραπέμπουμε.
Μετά την εφαρμογή του πιο πάνω νόμου (2523/1997) από 1.1.1998 και στη Φορολογία Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, οι διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.2459/1997 παύουν να ισχύουν.
Επίσης, τονίζεται ιδιαίτερα ότι ως αξία των ακινήτων για τον υπολογισμό του φόρου θα ληφθεί υπόψη η αντικειμενική ή αγοραία αξία που έχουν τα ακίνητα κατά την 1.1.1998 (άρθρο 24, Ν.2459/1997) και συνεπώς στις περιοχές που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα τα ακίνητα θα υπολογιστούν με τις νέες αναπροσαρμοσμένες
αντικειμενικές αξίες που ισχύουν κατά την 1.1.1998.
Με την ίδια ως άνω παράγραφο (παρ. 2, άρθρου 14, Ν.2579/1998) καταργήθηκε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 27 του Ν.2459/1997, σύμφωνα με το οποίο η δήλωση ΦΜΑΠ απεστέλετο ταχυδρομικώς επί αποδείξει στον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ μέσα στην προθεσμία υποβολής των οικείων δηλώσεων.
Συνεπώς, για το έτος 1998 οι υπόχρεοι σε δήλωση θα πρέπει πλέον να προσέρχονται στις ΔΟΥ αυτοπροσώπως ή δια του πληρεξουσίου τους.
Για τον τρόπο υποβολής της δήλωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.Δ.118/1973 "περί Κώδικος Φορολογίας Κληρονομιών, δωρεών κ.λπ.".

3. Με την παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν.2579/1998 αυξήθηκαν τα αφορολόγητα ποσά ως ακολούθως:

Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα σε 69.000.000 δρχ. Ειδικά για τα ημεδαπά και τα ξένα με τον όρο της αμοιβαιότητας νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, καθώς και τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα σε 172.500.000 δρχ. Σε περίπτωση συζύγων σε 69.000.000 δρχ. για καθένα απ' αυτούς. Αν όμως ο ένας από τους συζύγους έχει ακίνητη περιουσία μεγαλύτερη από το αφορολόγητο όριο και ο άλλος έχει μικρότερη ή δεν έχει καθόλου περιουσία, η απαλλαγή παρέχεται μέχρι τη συμπλήρωση των 138.000.000 δρχ. Το πιο πάνω αφορολόγητο ποσό των συζύγων προσαυξάνεται κατά 17.250.000 δρχ. για καθένα από τα ανήλικα παιδιά τους, ανεξάρτητα αν αυτά έχουν ή όχι ακίνητη περιουσία. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση θανάτου ή διαζυγίου, όπου το
αφορολόγητο ποσό του επιζώντα ή διαζευγμένου συζύγου προσαυξάνεται κατά 17.250.000 δρχ. για καθένα από τα ανήλικα παιδιά του των οποίων έχει τη γονική μέριμνα.
Σε περίπτωση διαζυγίου, όταν με δικαστική απόφαση έχει ανατεθεί στον ένα σύζυγο η επιμέλεια του ανηλίκου παιδιού (ενώ η γονική μέριμνα ασκείται και από τους δύο συζύγους), τότε το αφορολόγητο ποσό των 17.250.000 δρχ. το έχει εκείνος (ο σύζυγος), ο οποίος έχει την επιμέλεια του ανηλίκου (σχετική η υπ' αριθ. 1062012/1137/Α0012/ΠΟΛ.1219/24.8.1998 εγκύκλιος, με την οποία κοινοποιήθηκε η υπ' αριθ. 250/1994 γνωμοδότηση του ΝΣΚ).
Ανήλικοι, κατά τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 127), είναι εκείνοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, για τη συμπλήρωση του οποίου υπολογίζεται και η ημέρα γέννησης.
Συνεπώς, οι συμπληρώσαντες το 18ο έτος της ηλικίας τους (ενήλικοι), υποβάλλουν αυτοτελή δήλωση, έστω και αν μερικοί από αυτούς (φοιτητές, σπουδαστές, στρατιώτες κ.λπ.) θεωρούνται στη φορολογία εισοδήματος προστατευόμενα (τέκνα) των γονέων τους.

4. Με την παρ. 15 του άρθρου 14 του Ν.2459/1997 αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν.2459/1997 που προέβλεπε έκπτωση 5% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου και από το έτος 1998 και μετά, όταν ο υπόχρεος καταβάλλει όλο το ποσό του φόρου εφάπαξ, μέσα στη προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης - δηλαδή με την υποβολή της δήλωσης - έχει έκπτωση 2,5%.
Ως γνωστόν, σύμφωνα με την παρ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.2515/1997 (σχετική η υπ' αριθ. 1094223/561/Β0013/εγκύκλιος), ο φόρος που αναλογεί με βάση τη δήλωση καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των διμήνων που ακολουθούν.
Συνεπώς, κατά την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, εάν ο υπόχρεος καταβάλλει ολόκληρο το ποσό του προκύπτοντος φόρου εφάπαξ, θα έχει έκπτωση 2,5% επ' αυτού. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι υπάλληλοι που θα παραλαμβάνουν τις δηλώσεις, θα πρέπει να τις ελέγχουν αν έχουν συμπληρωθεί σωστά και, σε περίπτωση που
διαπιστώνουν λάθη ή ελλείψεις, να υποδεικνύουν στον υπόχρεο τη διόρθωση ή συμπλήρωσή τους, η οποία θα πρέπει να γίνεται από τον ίδιο. Αμέσως μετά τον έλεγχο και την παραλαβή της δήλωσης φυσικών και νομικών
προσώπων, ο αρμόδιος υπάλληλος θα προβαίνει στην εκκαθάριση του φόρου. Για τις δηλώσεις που προκύπτει φόρος, η βεβαίωση αυτού θα γίνει από τις ΔΟΥ. Ειδικότερα για τις μηχανογραφημένες ΔΟΥ, η βεβαίωση του φόρου θα γίνει μηχανογραφικά με πρόγραμμα που έχει σταλεί ήδη από το ΚΕΠΥΟ (σχετ. έγγραφο υπ' αριθ. 21/20.2.1998 της 39ης Δ/νσης).
Για τις ΔΟΥ που δεν είναι μηχανογραφημένες, η βεβαίωση και είσπραξη θα γίνει χειρόγραφα.

Β. 1. Με την υπ' αριθ. 1027053/128/Β0013/απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΦΜΑΠ φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα που συνυποβάλλονται με αυτή.
Με την παρ. 3 της απόφασης ορίζεται ότι μόνο η δήλωση των νομικών προσώπων θα συνοδεύεται απαραίτητα από τα οικεία φύλλα υπολογισμού της αξίας (1-5 και Κ1-Κ9) των ακινήτων τους.
Αντίθετα, η δήλωση των φυσικών προσώπων δεν θα συνοδεύεται από τα ανωτέρω φύλλα (υπολογισμού της αξίας), υποχρεούνται όμως τα πρόσωπα αυτά, με ευθύνη τους, να προσδιορίσουν και να αναγράψουν στην οικεία στήλη της δήλωσης την αντικειμενική αξία που έχουν τα ακίνητά τους κατά την 1.1.1998.
Οι κοινωνίες αστικού δικαίου κατά την υποβολή της δήλωσης θα επισυνάψουν τα οικεία φύλλα υπολογισμού αξίας των ακινήτων τους, ενώ οι κοινοπραξίες δεν θα επισυνάψουν φύλλα.
Επίσης, με την παρ. 4 της πιο πάνω απόφασης ορίζεται ότι η δήλωση και τα φύλλα υπολογισμού της αξίας των ακινήτων μπορούν να υποβληθούν μηχανογραφημένα με όλα τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτά.
Σε περίπτωση ανακρίβειας ή παράλειψης στοιχείων, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.2523/1997.

2. Ως γνωστόν, με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 μετά την κατάργηση της παρ. 8 του ίδιου άρθρου και νόμου (με την παρ. 2 του Ν.2579/1998), η δήλωση ΦΜΑΠ φυσικών και νομικών προσώπων υποβάλλεται μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος.
Επισημαίνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η συνυποβολή των δύο δηλώσεων.

3. Εξάλλου, με την υπ' αριθ. 1027052/125/Β0013/απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για το έτος 1998, αποδεσμεύτηκε η προθεσμία υποβολής της δήλωσης ΦΜΑΠ από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και οι σχετικές δηλώσεις θα υποβληθούν ως εξής:

α) Των νομικών προσώπων (ΑΕ, ΕΠΕ, συνεταιρισμοί κ.λπ.) της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α') μέχρι τις 15 Μαϊου 1998.

β) Των φυσικών προσώπων ανάλογα με το γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου από το οποίο αρχίζει το επώνυμο του υπόχρεου και συγκεκριμένα:

  1. Μέχρι 26.5.1998, όταν το επώνυμο του υπόχρεου αρχίζει από το γράμμα Α.
  2. Μέχρι 27.5.1998, όταν το επώνυμο του υπόχρεου αρχίζει από τα γράμματα Β ή Γ.
  3. Μέχρι 28.5.1998, όταν το επώνυμο του υπόχρεου αρχίζει από τα γράμματα Δ ή Ε.
  4. Μέχρι τις 29.5.1998, όταν το επώνυμο του υπόχρεου αρχίζει από τα γράμματα Ζ έως Ι.
  5. Μέχρι 1.6.1998, όταν το επώνυμο του υπόχρεου αρχίζει από το γράμμα Κ.
  6. Μέχρι 2.6.1998, όταν το επώνυμο του υπόχρεου αρχίζει από τα γράμματα Λ ή Μ.
  7. Μέχρι τις 3.6.1998, όταν το επώνυμο του υπόχρεου αρχίζει από τα γράμματα Ν έως Π.
  8. Μέχρι 4.6.1998, όταν το επώνυμο του υπόχρεου αρχίζει από τα γράμματα Ρ ή Σ.
  9. Μέχρι 5.6.1998, όταν το επώνυμο του υπόχρεου αρχίζει από τα γράμματα Τ έως και Ω.
  10. Για τους λοιπούς υπόχρεους (ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.) οι δηλώσεις θα υποβληθούν μέχρι και τις 15 Απριλίου 1998.


4. Επίσης, μετά την κατάργηση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 εκδόθηκε η υπ' αριθ. 1027054/129/Β0013/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία αναφέρεται στις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων κατά τη σύνταξη συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων ή εμπραγμάτων
επί ακινήτων δικαιωμάτων με οποιαδήποτε αιτία, που προβλέπονται από το άρθρο 32 του πιο πάνω νόμου.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή υποχρεούται ο συμβολαιογράφος να επισυνάψει στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο, πιστοποιητικό του αρμοδίου Προϊσταμένου ΔΟΥ ότι ο μεταβιβάζων υπέβαλε δήλωση ΦΜΑΠ για την ακίνητη περιουσία που έχει την 1η του έτους που γίνεται η μεταβίβαση και ότι κατέβαλε τον επιμεριστικώς αναλογούντα
(στην αξία του ακινήτου) φόρο ή ότι δεν οφείλεται φόρος.
Αν το ανωτέρω μεταβιβαστικό συμβόλαιο συνταχθεί πριν τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης ΦΜΑΠ, τότε ο υπόχρεος, για να πάρει το οικείο πιστοποιητικό από τον αρμόδιο ή Προϊστάμενο ΔΟΥ, πρέπει να υποβάλει μερική
δήλωση για το συγκεκριμένο ακίνητο που μεταβιβάζει και να καταβάλει ολόκληρο το φόρο που αναλογεί στην αξία του, με τον ανώτερο συντελεστή. Ο φόρος αυτός συμψηφίζεται με το φόρο που θα προκύψει με την υποβολή της τελικής δήλωσης και τυχόν επιπλέον επιστρέφεται.
Αν η μεταβίβαση γίνεται από φυσικό πρόσωπο που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ (αντίθετα από τα νομικά πρόσωπα που εκ του νόμου έχουν όλα υποχρέωση), αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλει στον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ υπεύθυνη δήλωση εις διπλούν, στην οποία βεβαιώνει ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΜΑΠ. Το ένα αντίτυπο της υπεύθυνης δήλωσης επιστρέφεται θεωρημένο στο φορολογούμενο για την επισύναψή της στο συμβόλαιο.

Γ. Με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 16 του άρθρου 14 του Ν.2579/1998 ορίζεται ότι το πιστοποιητικό της παρ. 1 ή η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.2459/1997, που αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις του έτους 1997 και έχουν εκδοθεί μέχρι 28.2.1998, ισχύουν για συμβόλαια που θα συνταχθούν μέχρι την ημερομηνία αυτή.
Για συμβόλαια που θα συνταχθούν μετά την 28.2.1998, το ανωτέρω πιστοποιητικό ή η υπεύθυνη δήλωση θα αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος κατά την 1.1.1998.
Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν εκπίπτουν τα χρέη από δάνεια που χορηγήθηκαν για αγορά ακινήτου που ανήκει στον υπόχρεο, παρά μόνο τα χρέη από δάνεια που χρησιμοποιήθηκαν αποδεδειγμένα για την ανέγερση, την επέκταση ή την επισκευή κτισμάτων που ανήκουν στον υπόχρεο και υπόκεινται σε φόρο ακίνητης περιουσίας.

Δ. Με την υπ' αριθ. 1042365/251/Β0013/εγκύκλιο, με την οποία σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις των άρθρων 21 έως και 35 του Ν.2459/1997, παραθέσαμε παραδείγματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Για διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα που αφορούν περιπτώσεις
υπολογισμού φόρου που δεν είχαν περιληφθεί στην ανωτέρω εγκύκλιο.

Παράδειγμα 1ο

Γραφείο (σε κτίριο γραφείων, καταστημάτων), στη Λεωφόρο Κηφισίας, επιφανείας 257 μ2, βρίσκεται στον Γ' όροφο, έχει πρόσοψη σε δύο δρόμους, 8 χρόνια παλαιότητας. Επιφάνεια οικοπέδου 440 μ2. Ο ΣΑΟ που έχει πραγματοποιηθεί είναι 2,00. Υπάρχει υπόγειος χώρος επιφανείας 200 μ2 που δεν έχει προσμετρηθεί στο Συντελεστή Δόμησης. Σ.Ε.= 2,9 και Σ.Ο. = 1,0.
Η επιφάνεια του ισογείου μαζί με τους κοινόχρηστους χώρους είναι 308 μ2. Η Τιμή Ζώνης = 290.000 δρχ.

Σημείωση: Τα 150 μ2 εκ των 257 μ2 ιδιοχρησιμοποιούνται (εμπορική δραστηριότητα).

Υπολογισμός

α) Με το Εντυπο 2 υπολογίζουμε την αξία των 257 τ.μ. της επαγγελματικής στέγης:

Εντυπο 2

290.000 (201) Χ 1,08 (203) Χ 1,30 (213) Χ 257 μ2 (214) Χ 0,85 (220) Χ 0,80 (222) = 71.155.282 δρχ. (236)

β) Με το Εντυπο 3 υπολογίζουμε την αξία των ποσοστών οικοπέδου που αντιστοιχούν στα 257 τ.μ. της επαγγελματικής στέγης:

Εντυπο 3

1,00 (301) Χ 267.774 * 1 (302) Χ 1,08 (304) Χ 440 μ2 (307) Χ 0,1640 * 2 (314) = 20.868.377 δρχ. (320) (συνολική αξία αναλογούντος οικοπέδου) Βοηθητικοί υπολογισμοί: Η τιμή του Κωδικού 302 προκύπτει ως εξής:

(*1) Με την Τιμή Ζώνης Τ.Ζ. = 290.000 και τον ΣΑΟ = 2,00 παίρνουμε από τον Πίνακα Ι' το ΤΟ = 173.710
Με το ΣΑΟ = 2,00 και τον Σ.Ε. = 2,9 παίρνουμε από τον πίνακα ΙΙ' το Κ = 0,57

Οπότε έχουμε: (ΤΟ/ΣΑΟ) Χ Κ Χ (ΣΕ - 1) = (173.710/2,0) Χ 0,57 Χ 1,90 = 94.064

Η προσαύξησή του λόγω Σ.Ε.
Αρα = 173.710 + 94.064 = 267.774 (302) *1

(*2) Η τιμή του Κωδικού 314 προκύπτει ως εξής:
Από τον τύπο Η1 έχουμε:

Συνολική επιφάνεια ορόφου/(Ε οικ. Χ [ΣΑΟ* + Κ1 (ΣΕ -1)]) = 257/(440 Χ (2,23 +0,70 Χ 1,9)) = 257/1566,40 = 0,1640 *2 ποσοστό οικοπέδου που αντιστοιχεί στα 257 τ.μ. κτίσματος

όπου ΣΑΟ = 2,00 + (2,00 Χ 0,50)/440 = 2,227 = 2,23

και Κ1 = 308/440 = 0,70

Υπολογισμοί αξίας κτίσματος της επαγγελματικής στέγης 71.155.282 (συνολική αξία επαγγελματικής στέγης) - 20.868.377 (αξία αναλογούντος οικοπέδου) = 50.286.905 (αξία κτίσματος 257 τ.μ.).

Τα 250 μ2 έχουν 50.286.905 δρχ.
τα 150 μ2 έχουν Χ;


29.350.333 (αξία κτίσματος 150 μ2)

Χ = 50.286.905 Χ 150/257 = 29.350.333 (αξία κτίσματος 150 τ.μ. που ιδιοχρ/νται)

Αρα: 71.155.282 - 29.350.333 = 41.804.949 (Συνολική φορολογητέα αξία)

Αρα στο έντυπο του ΦΜΑΠ γράφουμε:
ΚΩΔ. (13): 257 μ2
ΚΩΔ. (15): 440 μ2
ΚΩΔ. (16): 150 Μ2
ΚΩΔ. (18): 71.155.282
ΚΩΔ. (25): 41.804.949
ΚΩΔ. (26): 29.350.333

Παράδειγμα 2ο

Μονοκατοικία στο Παλαιό Ψυχικό, οδός Ανθέων και Βασ. Παύλου, αποτελούμενη από ισόγειο 100 τ.μ., Α' όροφο 92 τ.μ. και Β' όροφο (σοφίτα) 40 τ.μ. Επίσης, διαθέτει υπόγειο συνολικής επιφανείας 100 τ.μ., αποτελούμενο από γκαράζ 20 τ.μ., αποθηκευτικούς και βοηθητικούς χώρους 20 τ.μ. και χώρους κυρίας χρήσης (play room) 60 τ.μ.
Ολοι οι χώροι επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερικές κλίμακες. Η οικοδομική άδεια εξεδόθη το 1983 (13 χρόνια παλαιότητας). Η μονοκατοικία αυτή βρίσκεται σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. (Υπάρχει υπόλοιπο οικοπέδου).

Υπολογισμός Αντικειμενικής Αξίας
Ζώνη Β - ΤΖ = 620.000 - ΣΑΟ = 0,60 - ΤΟ = 191.000

Κατοικία - Εντυπο 1
Ισόγειο: 620.000 (101) Χ 1,05 (103) Χ 0,90 (106) Χ 100 (107) Χ 1,10 (112) Χ
X 0,75 (115) = 48.336.750 (128)
Α' όροφος: 620.000 (101) Χ 1,05 (103) Χ 1,00 (106) Χ 92 (107) Χ 1,10 (112) Χ
Χ 0,75 (115) = 49.410.900 (128)
Β' όροφος: 620.000 (101) Χ 1,05 (103) Χ 1,05 (106) Χ 40 (107) Χ 1,10 (112) Χ
Χ 0,75 (115) = 22.557.150 (128)
Υπόγειο: 620.000 (101) Χ 1,05 (103) Χ 0,60 (106) Χ 60 (107) Χ 1,10 (112) Χ
Χ 0,75 (115) = 19.334.700 (128)

Αποθήκη - Εντυπο 4
620.000 (401) Χ 0,20 (404) Χ 20 (407) Χ 0,85 (409) = 2.108.000 (423)

Γκαράζ - Εντυπο 5
620.000 (501) Χ 0,20 (502) Χ 20 (505) Χ 0,85 (506) = 2.108.000 (519)

Υπόλοιπο οικοπέδου - Εντυπο 3
1,00 (301) Χ 191.000 (302) Χ 1,08 (304) Χ 1.000 (307) Χ 0,566* (315) =
= 116.754.480 (320)

Οπου Η2* : 1 - [132 + (100 Χ 1,00) + (100 Χ 0,50)]/(1.000 Χ 0,65) =
= 1 - 282/650 = 0,566* (315)

ΣΑΟ* = 0,60 + (100 Χ 0,50)/1.000 = 0,65

Αρα, στο έντυπο του ΦΜΑΠ γράφουμε:
Στην 1η σειρά: ΚΩΔ. 13: 100
ΚΩΔ. 18: 48.336.750
Στη 2η σειρά: ΚΩΔ. 13: 92
ΚΩΔ. 18: 49.410.900
Στην 3η σειρά: ΚΩΔ. 13: 40
ΚΩΔ. 18: 22.557.150
Στην 4η σειρά: ΚΩΔ. 13: 60
ΚΩΔ. 18: 19.334.700
Στην 5η σειρά: ΚΩΔ. 14: 20
ΚΩΔ. 18: 2.108.000
Στην 6η σειρά: ΚΩΔ. 14: 20
ΚΩΔ. 18: 2.108.000
Στην 7η σειρά: ΚΩΔ. 15: 1.000
ΚΩΔ. 18: 116.754.480

Σημείωση: Από τη δεύτερη σειρά μέχρι τέλους, συμπληρώνεται και η στήλη με ΚΩΔ. 3 με τον Α/Α ακινήτου (ΚΩΔ. 1) της 1ης σειράς. Οι υπόλοιποι κωδικοί, που αφορούν διεύθυνση ακινήτου, όροφο, κατηγορία ακινήτου, ποσοστό ιδιοκτησίας κ.λπ., συμπληρώνονται κανονικά.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης