Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1085/19.3.1998 Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών Ναυτικής Εταιρίας του Ν.959/1979 απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος


Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-03-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1085/19.3.1998
Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών Ναυτικής Εταιρίας του Ν.959/1979 απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος


Αθήνα 19 Μαρτίου 1998
Αριθμ. Πρωτ.: 1012084/10088/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1085

ΘΕΜΑ: Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών ναυτικής εταιρίας του ν.959/1979 απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος.

Με αφορμή τα γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της υποπερ. ββ' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.2459/1997, ορίζεται ότι φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), λογιζόμενο ως εισόδημα κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, καθώς και ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα ή σε κοινοπραξία της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ.

2. Με τις διατάξεις του Ν.959/1979 καθιερώθηκε ο τύπος της Ναυτικής Εταιρίας, η οποία έχει ως σκοπό την κυριότητα ελληνικών εμπορικών πλοίων, την εκμετάλλευση ή διαχείριση ελληνικών ή ξένης σημαίας εμπορικών πλοίων, καθώς και η απόκτηση μετοχών άλλων ναυτικών πλοίων, καθώς και η απόκτηση μετοχών άλλων ναυτικών εταιριών και το κεφάλαιό της, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 300.000 δρχ., είναι χωρισμένο σε μετοχές που μπορούν να εισαχθούν και στο Χρηματιστήριο.

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.27/1975 ορίζεται ότι ο φόρος που επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου εξαντλεί κάθε υποχρέωση του πλοιοκτήτη, καθώς και του μετόχου ή εταίρου ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρίας οποιουδήποτε τύπου από φόρο εισοδήματος, καθόσον αφορά στα κέρδη τα οποία προκύπτουν από την εκμετάλλευση πλοίων.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου ορίζεται ότι ως εισόδημα απαλλασσόμενο νοείται και η τυχόν υπεραξία η οποία πραγματοποιείται από την εκποίηση του πλοίου, την είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

4. Ενόψει των ανωτέρω, δημιουργήθηκε το ερώτημα αν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της υποπερ. ββ' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994 για το κέρδος ή την ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση μετοχών Ναυτικής Εταιρίας του Ν.959/1979, δηλαδή αν το εισόδημα αυτό φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20% ή απαλλάσσεται της φορολογίας.

5. Η Ολομέλεια του ΝΣΚ με την υπ' αριθ. 39/1998 γνωμοδότησή του, που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, γνωμοδότησε ομόφωνα ότι οι προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2238/1994 δεν εφαρμόζονται στις ναυτικές εταιρίες, καθόσον η Ναυτική Εταιρία, κατά τη βούληση του νομοθέτη, σαφώς διακρίνεται από την Aνώνυμη Eταιρία, παρά την κυριαρχία του "χαρτίου" της μετοχής στο κείμενο του νόμου.

6. Μετά απ' όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών Ναυτικής Εταιρίας του Ν.959/1979 δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος.

7. Με την παρούσα σας κοινοποιούμε και την υπ' αριθ. 39/1998 γνωμοδότηση του ΝΣΚ για πληρέστερη ενημέρωσή σας.


Αρ. Γνωμ. 39/1998

Περίληψη Ερωτήματος: Φορολογική μεταχείριση της μεταβίβασης μετοχών ναυτικών εταιριών του Ν.959/1979.
Υπαγωγή ή μη του κέρδους ή ωφέλειας της προερχόμενης εκ της μεταβιβάσεως τοιούτων μετοχών στη φορολογία του άρθρου 13, παρ. 7, περ. α' του Ν.2238/1994, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.2459/1997.

Επί του άνω ερωτήματος, η Ολομέλεια του ΝΣΚ εγνωμοδότησεν ως εξής: Με τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 1 του Ν.2459/1997 ωρίσθησαν, κατ' αντικατάσταση της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, τα εξής:

Άρθρο 15
Φορολογία υπεραξίας μετοχών

1. Η περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

α) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση:
αα) Ολόκληρης επιχείρησης ....................
ββ) Μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, καθώς και ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα ή σε κοινοπραξία της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ. Οπως προκύπτει από την οικεία εισηγητική έκθεση, η θέσπιση της άνω διατάξεως εγένετο για λόγους ίσης φορολογικής μεταχείρισης, καθόσον με τις προϊσχύσασες διατάξεις εφορολογείτο, καθ' υποστηρικτέα άποψη (βλέπε πάντως και αντίθετη γνώμη στη μειοψηφία της υπ' αριθ. 248/1994 γνωμοδοτήσεως της Ολομ. ΝΣΚ, Εφ. Πατρών 38/1995 κ.λπ.), μόνον το κέρδος ή η ωφέλεια που προέκυπτε από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης ή εταιρικών μεριδίων προσωπικών εταιριών και ΕΠΕ και κατελείπετο εκτός ρυθμίσεως η μεταβίβαση μετοχών κ.λπ. Στην ερωτώσα υπηρεσία ανέκυψαν αμφιβολίες κατά πόσον η άνω διάταξη εφαρμόζεται και επί των ναυτικών εταιριών του Ν.959/1979, ιδία ενόψει των ορισμών του Ν.27/1975.
Ειδικότερα στο άρθρο 1 του Ν.27/1975 περί φορολογίας πλοίων κ.λπ., ορίζονται τα παρακάτω:

Άρθρο 1

1. Επιβάλλεται κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου φόρος και εισφορά επί των υπό ελληνικήν σημαίαν πλοίων.

2. Δια τους σκοπούς του παρόντος νόμου, τα πλοία λογίζονται υπό ελληνικήν σημαίαν, από της νηολογήσεώς των εις ελληνικόν λιμένα ή της εγγραφής των εις τα εις Προξενικά Λιμεναρχεία τηρούμενα νηολόγια ή της εκδόσεως προσωρινού εγγράφου ελληνικής εθνικότητας αυτών, μέχρι του χρόνου καθ' όν λαμβάνει χώραν το επιβάλλον την διαγραφήν του εκ του νηολογίου γεγονός.

3. Ο όρος πλοίον περιλαμβάνει και τα πλοιάρια, εφ' όσον ειδικώς δεν ορίζεται άλλως.

Άρθρο 2

1. Ο κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου επιβαλλόμενος φόρος εξαντλεί πάσαν υποχρέωσιν του πλοιοκτήτου, ως και του μετόχου ή εταίρου ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρίας οιουδήποτε τύπου εκ φόρου εισοδήματος, καθ' όσον αφορά εις τα κέρδη, τα οποία προκύπτουν εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων.

2. Ως εισόδημα απαλλασσόμενον νοείται και η τυχόν υπεραξία, η πραγματοποιούμενη εκ της εκποιήσεως του πλοίου, εισπράξεως ασφαλιστικής αποζημιώσεως ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας.

3. Εις ην περίπτωσιν ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρία πλοιοκτήτρια πλοίων υπό ελληνικήν σημαίαν, ασκεί πλην της εκμεταλλεύσεως του πλοίου και άλλας επιχειρήσεις, απαλλάσσεται από του φόρου εισοδήματος ποσόν των καθαρών κερδών ή των μερισμάτων, ίσον προς την σχέσιν την υφισταμένην μεταξύ των εκ του πλοίου κτηθέντων ακαθαρίστων εσόδων και του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων της τοιαύτης εταιρίας.
Περαιτέρω με το Ν.959/1979 "Περί Ναυτικής Εταιρίας" (μερική αντικατάστασή του με το άρθρο 55, Ν.1892/1990) και ειδικότερα στο άρθρο 1, παρ. 1, ωρίσθη ότι:

"Ναυτική Εταιρία είναι η εταιρία που συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την κυριότητα ελληνικών εμπορικών πλοίων, την εκμετάλλευση ή διαχείριση ελληνικών ή ξένης σημαίας εμπορικών πλοίων, καθώς και την απόκτηση μετοχών άλλων ναυτικών εταιριών. Η σύστασις και άλλου τύπου εταιριών κατά τας κειμένας διατάξεις με αντικείμενον τας εις την παρούσαν παράγραφον δραστηριότητας δεν αποκλείεται".

Εξ άλλου, με την παρ. 2 του αυτού άρθρου ωρίσθη ότι "Προς επιδίωξιν του ανωτέρω σκοπού, η Ναυτική Εταιρία δύναται να συμμετέχη εις ετέρας ναυτικάς εταιρίας του παρόντος νόμου".
Περαιτέρω, στο άρθρο 2 διαλαμβάνεται ότι "η σύμβασις περί Ναυτικής Εταιρίας (εταιρική σύμβασις) καταρτίζεται εγγράφως, καταχωρίζεται δε εις το μητρώον ναυτικών εταιριών, κατά τας διατάξεις των άρθρων 50 έως 53 του παρόντος.

2. Δια της κατά την προηγούμενην παράγραφον καταχωρίσεως η Ναυτική Εταιρία αποκτά νομικήν προσωπικότητα".
Εξ άλλου, στο άρθρο 5 ορίζεται ότι: 1. Το κεφάλαιον της Ναυτικής Εταιρίας αναλαμβάνεται υπό δύο τουλάχιστον ιδρυτών.

3. Ως ελάχιστον εταιρικόν κεφάλαιον ορίζεται το ποσόν των τριακοσίων χιλιάδων δραχμών ή το ισάξιον αυτών εις αλλοδαπόν νόμισμα ...

4. Η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής δεν δύναται να ορισθεί "κατωτέρα των 1.000 δραχμών...

5. Πάντα τα εκ της μετοχής δικαιώματα του μετόχου, επιφυλασσομένης της διατάξεως της επομένης παραγράφου είναι ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενον ποσοστόν κεφαλαίου.

6. Επιτρέπεται όπως δια της εταιρικής συμβάσεως ορίζονται προνόμια υπέρ μετόχων ή μετοχών...

7. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστικήν αξίαν της μετοχής αυτού.

Ωσαύτως στα άρθρα 7, 8 και 10 ορίζονται τα εξής:

Άρθρο 7

1. Αι μετοχαί της Ναυτικής Εταιρίας δύναται να είναι μόνον ονομαστικαί ή μόνον ανώνυμοι...

Άρθρο 8

Επιτρέπεται όπως δια της εταιρικής συμβάσεως επιβάλλονται περιορισμοί εις την μεταβίβασιν των ονομαστικών μετοχών.

Άρθρο 10

1. Απαγορεύεται εις αλλοδαπούς και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα να αποκτήσουν εμπράγματα δικαιώματα επί μετοχών Ναυτικής Εταιρίας.

2. Κατ' εξαίρεσιν, δύναται να ορισθή δια της εγκριτικής συμβάσεως ότι μετοχαί αντιπροσωπεύουσαι ποσοστόν έλασσον του ημίσεος του εκάστοτε εταιρικού κεφαλαίου κτώνται ελευθέρως υπό αλλοδαπών.

Άρθρο 58

1. Αι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.27/1975 "Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων", εφαρμόζονται και επί της Ναυτικής Εταιρίας, εφ' όσον είναι πλοιοκτήτρια, ως και των μετόχων αυτής.
Αι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του Α.Ν.148/1967 "Περί μέτρων προς ενίσχυσιν της κεφαλαιαγοράς" εφαρμόζονται και επί της Ναυτικής Εταιρίας του παρόντος νόμου.

2. Απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους και οιασδήποτε ετέρας επιβαρύνσεως υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων: α) Η διανομή κερδών και το καθαρόν προϊόν της εκκαθαρίσεως αυτής, β) η ανάληψις κεφαλαίου και αι σχετικαί εξοφλητικαί αποδείξεις, γ) αι εγγραφαί εις τα υπό της εταιρίας τηρούμενα βιβλία, τα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα τα αφορώντα εις πράξεις ενεργηθείσας υπό της εταιρίας εν τη αλλοδαπή και εισερχόμενα εν Ελλάδι, δ) αι καταθέσεις και τα προς την εταιρίαν δάνεια των μετόχων, ε) η κεφαλαιοποίησις των κερδών και στ) η μη ανάληψις υπό των μετόχων των εις πίστωσιν των κερδών.

3. Αι διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται επί Ναυτικών Εταιριών, αι οποίαι διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται πλοία ανήκοντα εις τρίτους, καθ' όσον αφορά τας εκ του φόρου εισοδήματος φορολογικάς υποχρεώσεις αυτών.

Περαιτέρω, ειδικότερες ρυθμίσεις σε επιμέρους θέματα περιλαμβάνονται σε άλλα άρθρα του Ν.959/1979, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.1892/1990. Από το σύνολο των άνω συνδυασμένων διατάξεων προκύπτει ότι σκοπός του Ν.27/1975 είναι η καθιέρωση φορολογικών μέτρων μήπω ανασταλτικών της αναπτύξεως της
Εμπορικής Ναυτιλίας, ως και της προσελκύσεως εις τα ελληνικά νηολόγια των υπό ξένη σημαία πλοίων, καθαρώς ελληνικών συμφερόντων (Γνωμ. Ολομ. ΝΣΚ 797/1991 κ.λπ.).
Εξάλλου, η εταιρική μορφή της Ναυτικής Εταιρίας εθεσπίσθη για τη διευκόλυνση της εφοπλιστικής επιχειρήσεως, κριθέντος ότι το μέχρι του Ν.959/1979 ισχύσαν καθεστώς δεν ήτο επαρκές για την προσέλκυση πλοίων υπό Ελληνική σημαία. Ως προς τη φύση της "Ναυτικής Εταιρίας" λεκτέον ότι αυτή, κατά τις κείμενες διατάξεις, σαφώς διακρίνεται των ΑΕ, όχι διότι και αυτή δεν ανήκει στις κεφαλαιουχικές εταιρίες ή ότι δεν διαπνέεται από τα γενικότερα χαρακτηριστικά των ΑΕ, τουλάχιστον από απόψεως θέσεως και αποστολής του ανθρωπίνου στοιχείου
εις αυτήν, αλλά διότι αυτή είναι η βούληση του νομοθέτου όταν, παρά την κυριαρχία σ' αυτή του "χαρτίου" της μετοχής, ρητώς την αποτάσσει από της εφαρμογής επ' αυτής των διατάξεων του Ν.2190/1920, ως ισχύει κατά κωδικοποίηση. Συνεπώς, διατάξεις που αφορούν σε ΑΕ, έστω και φορολογικές, δεν εφαρμόζονται επ' αυτής χωρίς άλλο στοιχείο περί της βουλήσεως του νομοθέτου, πράγμα που σημαίνει άνευ ευκρινούς αναφοράς αυτού και εις αυτήν ή χωρίς τελεολογικώς προκύπτουσας ερμηνευτικής ανάγκης επεκτάσεως αυτών και επ' αυτής, του γεγονότος και μόνον ότι υπάρχει επ' αυτής το χαρτί της μετοχής, μη όντος ικανού να εξομοιώσει τη Ναυτική προς την ΑΕ σε κάθε περίπτωση και αδιαστίκτως. Ειδικότερα, εφόσον κατ' άρθρο 2, παρ. 1 του Ν.27/1975, ο νομοθέτης, με ειδικής και ηυξημένης τυπικής ισχύος διατάξεις φορολογικού δικαίου στη σφαίρα της φορολογίας εισοδήματος, εξομοίωσε τη μεταχείριση του εισοδήματος εκ Ναυτικής Εταιρίας και του μετόχου αυτής εκ της εκμεταλλεύσεως του πλοίου, μαρτυρείται η βούληση αυτού περί ταυτοσήμου καθ' όλα φορολογικής μεταχειρίσεως του εισοδήματος των δύο αυτών φορολογικών υποκειμένων, οιασδήποτε δηλαδή εννοίας και εκτάσεως και αν είναι το εισόδημα εκ της εκμεταλλεύσεως του πλοίου κατά τον νόμον τούτον προεχόντως, αλλά και κατ' άλλες, ενδεχομένως, διατάξεις ή και θεωρητικές εκτιμήσεις.

Αυτά ιδιαιτέρως ισχύουν, καθ' όσον αφορά το "εισόδημα" το οποίο προέρχεται και εκ της υπεραξίας, όχι μόνον εκ της εκποιήσεως του πλοίου, περί της οποίας ρητώς προβλέπει ο νομοθέτης εις την παρ. 2 του ως άνω άρθρου 2 του Ν.27/1975, αλλά και εξ' άλλης "οιασδήποτε αιτίας", ως επίσης προβλέπει η ίδια διάταξη. Στη διάταξη αυτή της παρ. 2 δεν γίνεται αναφορά στη Ναυτική Εταιρία, αλλά απλώς προσδιορίζεται η έννοια του εισοδήματος κατά τον νομοθέτην τούτον, προκειμένου να δοθεί υπ' αυτού του ιδίου το εύρος εφαρμογής της αμέσως προηγουμένης
παραγράφου, περί εξαντλήσεως της φορολογικής μεταχειρίσεως της Ναυτικής Εταιρίας και μετόχου αυτής, από πλευράς εισοδήματος αυτών και δη αδιαστίκτως και των δύο αυτών στοιχείων θεωρουμένων ότι συνιστούν δράση αποφέρουσα εισόδημα εκ της εκμεταλλεύσεως του πλοίου. Υπό τοιούτον σαφή χαρακτήρα της παρ. 2
(προσδιορισμός εισοδήματος εκ της εκμεταλλεύσεως του πλοίου), αλλά και υπό την ειδική διατύπωση της παραγράφου αυτής, η οποία θεωρεί ως εισόδημα την υπεραξία, όχι μόνον εκ της εκποιήσεως, αυτής καθ' εαυτής, του πλοίου, αλλά και εκ της υπεραξίας η οποία προκύπτει και "εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας", πάντοτε, βεβαίως,
στα πλαίσια της εκμεταλλεύσεως του πλοίου και σε συνάφεια προς αυτήν την επιχείρηση, προκύπτει ασφαλώς ότι βούληση του νομοθέτου ήτο και είναι ότι και η υπεραξία εκ της πωλήσεως της μετοχής, ως της κορυφαίας μορφής επιδιώξεως κέρδους - εισοδήματος από το μέτοχο στα πλαίσια εκμεταλλεύσεως πλοίου, τυγχάνει της ειδικής φορολογικής μεταχειρίσεως εκ του νόμου αυτού (Ν.27/1975) και εξαντλείται η επιβάρυνση και της μορφής αυτής του εισοδήματος του μετόχου δια των εκ του νόμου τούτου και μόνον προβλεπομένων βαρών, ως φορολογίας
εισοδήματος. Ασφαλώς, η γραμματική διατύπωση και το εννοιολογικό περιεχόμενο των εις την διάταξη αυτήν όρων δεν αφήνει αμφιβολία περί της ορθότητας των ανωτέρω. Αλλά και ο σκοπός των διατάξεων τούτων του Ν.27/1975 δεν επιτρέπει διάφορη λογική εκδοχή, όταν εκτιμηθεί ορθώς ότι δια των ειδικών αυτών ρυθμίσεων εσκοπήθη αληθώς η ενίσχυση, η προστασία, η διευκόλυνση της προόδου Ναυτικής επιχειρήσεως γενικώς, εκ λόγων καθαρώς εθνικοοικονομικών, ένεκα των οποίων και η συνταγματική αυτών κατοχύρωση.

Όθεν, το εισόδημα του μετόχου Ναυτικής Εταιρίας εκ της υπεραξίας της πωλουμένης υπ' αυτού μετοχής δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος, ει μη βάσει του Ν.21/1975 αποκλειστικώς (μη εφαρμογή του άρθρου 13, παρ. 7, περ. α' του Ν.2238/1994, ως ισχύει μετά το άρθρο 15, παρ. 1 του Ν.2459/1997).
Αν και, κατά τη γνώμη του Νομικού Συμβούλου Ν. Πούλου και του Παρέδρου - Εισηγητού Π. Κιούση (ψήφος 1, γνώμη 1), το κέρδος ή η ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση μετοχών Ναυτικής Εταιρίας μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών δεν υπόκειται στην προεκτεθείσα φορολογία μόνον ενόψει της ιδιομορφίας και του σκοπού στον οποίο απέβλεψε ο νομοθέτης δια της θεσπίσεως του θεσμού των Ναυτικών Εταιριών, μόνη δε η αδιάστικτη διατύπωση της διατάξεως του άρθρου 15 του Ν.2459/1997, δεν αρκεί για τη συναγωγή αντιθέτου ερμηνευτικού συμπεράσματος (βλ. και εισηγητική έκθεση, Ν.959/1979, όπου γίνεται λόγος ότι η νομοθεσία αυτή
αποβλέπει στο να προσφέρει στους Ελληνες πλοιοκτήτες μία εταιρική μορφή τόσο ελκυστική, όσο και η παναμαϊκή ή η λιβεριανή).
Επομένως, η γενική ρύθμιση της άνω διατάξεως δεν καταλαμβάνει άνευ ετέρου και τις Ναυτικές Εταιρίες, για τις οποίες άλλωστε ισχύουν κατ' αρχήν όχι μόνον οι ρυθμίσεις του άρθρου 2 του ηυξημένης τυπικής ισχύος Ν.27/1975, αλλά βασικώς και οι ευρύτατες φορολογικές απαλλαγές που διαλαμβάνονται στο άρθρο 58 του
Ν.959/1979. Εντεύθεν, αν ο νομοθέτης ήθελε να επιφέρει μεταβολή στο φορολογικό καθεστώς των άνω εταιριών, θα εξεφράζετο, στο μέτρο που δεν θα εκωλύετο από τους ορισμούς του Ν.27/1975, ρητώς περί αυτού και δεν θα μετήρχετο μία γενική ρύθμιση για να περιλάβει στην έννοιά της και τις Ναυτικές Εταιρίες.
Αντίθετα, κατά τη γνώμη αυτή, δεν αντλείται επιχείρημα υπέρ της μη υπαγωγής των Ναυτικών Εταιριών στην προκείμενη φορολογία εκ των ορισμών του άρθρου 2, παρ. 1 του Ν.27/1975, καθόσον δια των ρυθμίσεων του άρθρου αυτού εξαντλείται κάθε υποχρέωση του πλοιοκτήτου, ως και του μετόχου εκ φόρου εισοδήματος, όσον αφορά εις τα κέρδη εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων, ήτοι της προσόδου την οποία αποκτά ο πλοιοκτήτης από την καθ' οιονδήποτε τρόπον εκμετάλλευση των πλοίων του (Σ.τ.Ε. 2989/1987 κ.λπ.), τοιαύτη δε εκμετάλλευση δεν συνιστά η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών Ναυτικών Εταιριών.
Ειδικότερα, το άνω άρθρο ρυθμίζει τα της φορολογικής μεταχειρίσεως των κερδών, εκ της εκμεταλλεύσεως του πλοίου και δη τόσον εξ επόψεως του πλοιοκτήτου, ο οποίος δεν αποκλείεται να είναι και Ναυτική Εταιρία, όσον και εξ επόψεως των μετόχων, με την έννοια του μέρους αυτών (κερδών) που περιέρχονται στους μετόχους (βλ. και παρ. 3 του άνω άρθρου 2 του Ν.27/1975, όπου γίνεται λόγος για απαλλαγή των καθαρών κερδών ή των μερισμάτων). Η διάταξη αυτή δεν ρυθμίζει το ζήτημα της φορολογικής μεταχειρίσεως της τυχόν υπεραξίας της προκύπτουσας από τη μεταβίβαση μετοχών Ναυτικής Εταιρίας, η οποία αυτή καθ' εαυτή δεν αποτελεί εννοιολογικό στοιχείο της εκμεταλλεύσεως του πλοίου.

Και ορίζεται μεν στην παρ. 2 του άνω άρθρου 2 του Ν.27/1975 ότι ως εισόδημα απαλλασσόμενο νοείται και η τυχόν υπεραξία η πραγματοποιουμένη εκ της εκποιήσεως πλοίου, εισπράξεως ασφαλιστικής αποζημιώσεως ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας, η τοιαύτη δε απαλλαγή, κατά την αληθή έννοια της άνω διατάξεως, αφορά τόσο τον πλοιοκτήτη, όσο και τους μετόχους της πλοιοκτήτριας εταιρίας, πλην στην έννοια της άνω υπεραξίας δεν εμπίπτει και η κτωμένη εκ της μεταβιβάσεως μετοχών Ναυτικής Εταιρίας, καθόσον οι διατάξεις που προβλέπουν φορολογικές απαλλαγές ερμηνεύονται στενώς και εντεύθεν ως απαλλασσομένη του φόρου υπεραξία, νοείται η συναπτομένη με αυτό τούτο το πλοίο (μεταβίβαση αυτού, είσπραξη ασφαλιστικής ή άλλης αποζημιώσεως λόγω καταστροφής, πυρκαϊάς κ.λπ., αναπροσαρμογή αξίας κ.λπ.), δηλονότι προερχομένη εκ πράξεων αμέσως αφορωσών στο πλοίο και όχι εκ της μεταβιβάσεως μετοχών Ναυτικής Εταιρίας, η οποία (εταιρία) δυνατόν και να μην έχει καθόλου πλοίο στην κυριότητά της, αλλ' απλώς να συμμετέχει σε άλλες Ναυτικές Εταιρίες.
Αντίθετο επιχείρημα δεν αντλείται εκ του ότι η παρ. 1 του άρθρου 2 περιλαμβάνει στη σχετική ρύθμιση τόσο τον πλοιοκτήτη, όσο και το μέτοχο εταιρίας, καθόσον ακριβώς η άνω εκτεθείσα υπεραξία και κατά την αληθή έννοια των άνω διατάξεων απαλλάσσεται του φόρου τόσο κατά την κτήση της υπό της εταιρίας, όσο κατά την τυχόν περιέλευσή της στους μετόχους και βεβαίως η διάταξη αυτή δεν έχει την έννοια ότι απαλλάσσεται και η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών Ναυτικής Εταιρίας.

Όθεν, κατά την ομόφωνη γνώμη της Ολομέλειας του ΝΣΚ και με τις άνω εκτεθείσες διαφοροποιήσεις γνωμών ως προς την προσήκουσα αιτιολογία, οι Ναυτικές Εταιρίες δεν υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου 15, παρ. 1 του Ν.2459/1997.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης