Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. 2837/0030/11.11.2003 Ηλεκτρονική Υπηρεσία Χορήγησης εγγράφων μέσω του συστήματος www.e-oikonomia.gr.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-11-2003 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. 2837/0030/11.11.2003
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Χορήγησης εγγράφων μέσω του συστήματος www.e-oikonomia.gr.

Αριθ. 2837/0030

(ΦΕΚ Β' 1685/14-11-2003)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του Νόμου 2753/1999 (ΦΕΚ249 Α'), με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να ορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο εγγράφου που θα αναπληρώνει κάθε πιστοποιητικό, το οποίο καθορίζεται με βάση τις φορολογικές ή άλλες ισχύουσες διατάξεις.

2. Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του Νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α'), σύμφωνα με την οποία οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου της φορολογικής ενημερότητας ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

3. Την 1109793/613411/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134 Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών όπως ισχύει.

4. Τις 1014179/258/Α0012/ΠΟΛ 1036/12.2.2001 και 1023240/1107 /163/0014/ΠΟΛ.1055/2.3.2001 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, με τις οποίες ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής χρηστών στο Σύστημα TAXISnet για την υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. αντίστοιχα.

5. Το Π.Δ. 284/88 περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την 1065956/863/Α006/15.7.2003 (ΦΕΚ 985 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

7. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών χορήγησης, σε κάθε ενδιαφερόμενο φορολογούμενο, αντιγράφου της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματός του και του Εκκαθαριστικού του Σημειώματος καθώς και Βεβαίωσης Φορολογικής Ενημερότητάς του για χρέη προς το Δημόσιο.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: 

ΑΡΘΡΟ 1
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Χορήγησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, Εκκαθαριστικού Σημειώματος και Βεβαίωσης Φορολογικής Ενημερότητας

Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών δημιουργείται νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία, η οποία λειτουργεί μέσω διαδικτύου και είναι διαθέσιμη στην επιλογή «e-Εισόδημα» της δικτυακής πύλης www.e-oikonomia.gr.

Η νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του υφιστάμενου ιστοχώρου (e-oikonomia.gr/e-εισόδημα):

Α. Σε κάθε φορολογούμενο / φυσικό πρόσωπο, να λαμβάνει άμεσα:

α. Τις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος τις οποίες υπέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικά ή στη Δ.Ο.Υ.) για τα οικονομικά έτη 2003 και εφεξής και οι οποίες εκκαθαρίστηκαν από τη Γ.Γ.Π.Σ.

β. Τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα Φορολογίας Εισοδήματος για τα οικονομικά έτη 2003 και εφεξής.

Β. Σε κάθε φορολογούμενο / φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αιτείται τη χορήγηση Βεβαίωσης Φορολογικής Ενημερότητάς του για χρέη προς το Δημόσιο, την οποία θα λαμβάνει την επόμενη ημέρα, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για την ύπαρξη των εκ του νόμου απαιτούμενων προϋποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 2
Περιεχόμενο των ηλεκτρονικά χορηγούμενων εγγράφων

Η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, το Εκκαθαριστικό Σημείωμα και η Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας που χορηγούνται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του υφιστάμενου ιστοχώρου (e-oikonomia.gr/e-εισόδημα), αποτελούν διοικητικά έγγραφα και είναι έγκυρα για κάθε χρήση από τους ενδιαφερομένους.

Τα ηλεκτρονικά χορηγούμενα έγγραφα φέρουν μηχανική αποτύπωση της σφραγίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και μηχανική αποτύπωση της υπογραφής του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων ή υπαλλήλου της Υπηρεσίας αυτής που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, προς τον οποίο παρέχεται με την παρούσα η σχετική εξουσιοδότηση.

Η ηλεκτρονικά χορηγούμενη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος και το Εκκαθαριστικό Σημείωμα είναι ακριβή αντίγραφα και περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία των πρωτοτύπων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης της υποβληθείσας Δήλωσης, ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται σχετικά μέσω του ιστοχώρου.

Η ηλεκτρονικά χορηγούμενη Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας η οποία είναι ακριβές αντίγραφο περιέχει τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος και τη φράση «ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΣ». Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι o αιτών δεν είναι φορολογικά ενήμερος ή ότι για λειτουργικούς ή τεχνικούς λόγους δεν είναι εφικτή η έκδοση της βεβαίωσης και απαιτείται η παρουσία του στη Δ.Ο.Υ. θα ενημερώνεται σχετικά μέσω του ιστοχώρου.

ΑΡΘΡΟ 3
Προϋποθέσεις χρήσης της Υπηρεσίας

Δυνατότητα χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας έχουν όλοι οι φορολογούμενοι, εφ' όσον έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο σύστημα eoikonomia.gr/TAXISnet και διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς χρήστη.

Για τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησης στο σύστημα e-oikonomia.gr/TAXISnet, ισχύουν οι 1014179/258/Α0012/ΠΟΛ.1036/12.2.2001 και 1023240/1107 /163/0014/ΠΟΛ.1055/2.3.2001 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Οι κωδικοί χρήστη αποτελούν απόρρητο προσωπικό στοιχείο, ταυτοποιούν τον συγκεκριμένο φορολογούμενο και επιτρέπεται μόνο σε αυτόν να τους διαχειρίζεται και να τους μεταβάλλει ώστε μόνον αυτός ή πρόσωπα της επιλογής του να έχουν τη δυνατότητα χρήσης τους.

ΑΡΘΡΟ 4
Έλεγχοι χρήσης της Υπηρεσίας

Στη Γ.Γ.Π.Σ. τηρείται ιστορικό αρχείο, στο οποίο καταγράφονται οι κινήσεις των χρηστών της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας.

Ειδικά σε ότι αφορά στις χορηγούμενες Βεβαιώσεις Φορολογικής Ενημερότητας, το ιστορικό αρχείο περιλαμβάνει αναλυτικά και δύναται να αναπαράγει σε κάθε περίπτωση ελέγχου, όλες τις υποβληθείσες σχετικές αιτήσεις, καθώς και τις χορηγηθείσες κατά περίπτωση βεβαιώσεις.

ΑΡΘΡΟ 5
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2003

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης